Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6750/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 15. (6019/1 hrsz.; Kállay-kúria)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nyiregyhaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434012019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434012019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019.04.
Hivatkozási szám: EKR000434012019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019.04.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019.04.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45212000-6
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 15. (6019/1 hrsz.; Kállay-kúria)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kétszintes iroda épület részbeni bontása 349,55 m2 hasznos alapterülettel: alapozás bontása 44,80 m3, vasbeton szerkezetek bontása, 169,20 m3, Tégla falazat és kémény bontása 173,94 m3.
Közcélú épület felújítása 554,10 m2 hasznos alapterülettel: alapozás 17,60 m, falazás 125 m2, gipszkarton szerkezetek 691,25 m2, tetőszigetelés 300,25 m2.
Új nyitott, kétszintes árkád építése 64,68 m2: fúrt cölöpalap 1000 mm átmérővel 24,66 m, vasbeton szerkezetek 51,22 m3, tetőszigetelés 43,75 m2.
Melléképület bontása 130,39 m2 hasznos alapterülettel: alapozás bontása 21,68 m3, vasbeton szerkezetek bontása 38,32 m3, tégla falazat bontása 39,98 m3, hullámpala bontása 183 m2.
Vályogfalú kerítés bontása, melléképületből megmaradó fal felújítása kerítés céljára.
Térburkolat készítése 782 m2, járdaburkolat készítése 53 m2.
A kiviteli tervekben II. ütem és III. ütem megjelöléssel ellátott beruházási elemek egyaránt a jelen beszerzés tárgyát képezik.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) 20
2 2 Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1. A teljesítés határideje a II.2.7) pont szerint 200 naptári nap a szerződés hatályba lépésétől számítva. A szerződés a szerző felek általi aláírással lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/ 2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés rendelkezései irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (7) bek.].
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a következőkre:
- a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
- a Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján: amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
- a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapok alkalmazása kötelező (a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat)
- a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő 69.§ (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Irányadóak a Kbt. 64.§ (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége), valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2017. évi 81. szám; 2017. május 19.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.
Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető legyen),
- mennyiség (m2);
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az ellenszolgáltatásból való részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. rendelkezései).
M2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2. szerinti pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási) jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Amennyiben az Ajánlattevő több szakembert jelöl meg az AF III.1.3) M2.a. pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában, úgy nyilatkozni köteles, hogy mely szakembert kívánja az értékelési szempont tekintetében figyelembe venni (max. 1 fő).
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell megadni: az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal).
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a III.1.4) 1.3. pont rendelkezései.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és (2) bek. rendelkezései.
Irányadóak a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7); (9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek. rendelkezései, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, építési munkák megvalósítására vonatkozó olyan referenciával, mely(ek) tartalmaztak:
- összesen min. 300 m2 alapterületű épületbontási munkát; és
- összesen min. 350 m2 alapterületű épület felújítási munkát; és
- összesen min. 200 m2 tetőszigetelési munkát; és
- összesen min. 500 m2 térburkolat készítési munkát.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása több referencia mennyiségének (m2) összevonásával is teljesíthető.
M2.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Korm. r.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel:
- M2.a.
1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti: Építési szakterület, jelölés: MV-É.
- M2.b.
1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti: Építménygépészeti szakterület, jelölés: MV-ÉG.
- M2.c.
1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja szerinti: Építményvillamossági szakterület, jelölés: MV-ÉV.
Ugyanazon szakember több szakterület tekintetében is figyelembe vehető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A VI.3.4) További információk pont folytatása:
1. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:
Ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pontja szerint jár el – nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint – az alábbi eltérésekkel:
1.1. A Kbt. 113.§ (1)-(5) bek. nem kerül alkalmazásra; a Kbt. 113.§ (6) bek. a jelen felhívás visszavonására is alkalmazandó.
1.2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen felhíváson kívüli KD módosul és az ajánlattételhez még min. 3 munkanap rendelkezésre áll, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, a módosításról hirdetmény nem kerül feladásra, a módosított KD közvetlenül az EKR-ben kerül közzétételre. A KD módosításáról ajánlatkérő az EKR útján értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
1.3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandóak.
1.4. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és adott esetben (Ajánlatkérő döntése alapján) az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKra vonatkozó további előírások: tárgyi eljárásban nem előírás.
3. A módszerek, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot (a VI.3.2) pont kieg.):
„Ár” részszempont: relatív (fordított arány. előny a kisebb).
„Garancia” részszempont: relatív (egyenes arány. előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont, a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 100 pont.
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 24 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már a felolvasólapon is ezt az értéket kéri rögzíteni az ajánlattevőktől.
„Szakember” részszempont: abszolút (0db=0pont; 1db=20pont; 2db=40pont; 3db=60pont; 4db=80pont; 5db vagy több=100pont). „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén nyilatkozatban be kell mutatni:
- a teljesítés kezdő és befejező dátumát (év/hónap);
- hogy a teljesítés a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozott-e;
- a szakmai tapasztalattal érintett projekt rövid bemutatását;
- a betöltött feladatkört.
Csak olyan többlettapasztalat jelölhető meg amely a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozik, és melyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) M2.a. alkalmassági szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett időszakon (pl. a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti, első magyarországi kamarai nyilvántartásba vétel napját követően megkezdett és befejezett teljesítések). Fel kell tüntetni azon időszakot, amit a szakember alkalmassága igazolására kíván figyelembe venni (a két időszak elkülönítése). AK kizárólag az érvényességi küszöb (alkalmassági min. követelmény) feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket kell rögzíteni.
4. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerinti felelősségbiztosítás mértéke: legalább 50.000.000,- HUF/kár és legalább 100.000.000,- HUF/év.
Ha a szerződéskötés időpontjáig nem áll rendelkezésre a felelősségbiztosítás, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül (Kbt. 131. § (4) bek).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljes körű jótállás: min. 24 hónap (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok körében értékelésre kerül, figyelemmel a jelen felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra). Jótállás kezdő időpontja: a Nyertes Ajánlattevő egységes és teljes körű (minden beruházási elemre kiterjedő) jótállási kötelezettsége a lezárt Átadás-átvételi Igazolás kibocsátásának napjától (a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától) számítódik.
Késedelmi kötbér: a véghatáridő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó ellenérték 1%-a /nap, de max. a teljes nettó ellenérték 30%-a. Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő (döntése alapján) jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani, egyidejűleg a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető).
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Nyertes Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul, Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 30%-a. Ajánlatkérő a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes Ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződéstervezetben külön nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes Ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az Ajánlatkérő igazolt – kötbérrel nem fedezett – kárainak megtérítésére is.
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként) a teljes nettó ellenérték 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani és annak a szerződés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
Jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a. A jólteljesítési biztosíték a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítésére szolgál. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a garanciális időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani és annak a garanciális időszak lejártának napjáig kell érvényesnek lennie.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától.
A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak. Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt biztosítékot határidőben rendelkezésre fogja bocsátani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Ajánlatkérő a jelen eljárás során tartalékkeretet nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program keretein belül biztosítja (1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat). A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség 100,000000 %-a.
Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényel előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy vég-számla benyújtására az alábbiak szerint:
a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be, a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 5%-ának megfelelő mértékű összegére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján. Az előlegszámla vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesítés időpontja a kifizetés napja, és ezen időpontot kell az előlegszámlán is feltüntetni.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését a Megrendelő nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.
b) az első részszámla az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg teljes összege levonásra kerül;
c) a második részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be;
d) a harmadik részszámla az építési munkálatok 75%-ának teljesítését követően nyújtható be;
e) a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult Vállalkozó, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó szerződéses ellenérték 25%-a.
Teljesítés százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott rész/végszámla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése. Irányadóak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § rendelkezései.
Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy a tárgyi kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
b. 2013. évi V. törvény (Ptk.);
c. 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
d. 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).
A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság létrehozására nincs lehetőség). Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
2. III.1.3) M2. pont szerinti valamennyi szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, releváns MV jogosultsággal/regisztrációval. Ennek hiánya esetén az Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/05/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt. 68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: „Ár” részszempont: relatív (fordított arányosítás); „Garancia” részszempont: relatív (egyenes arányosítás); „Szakember” részszempont: abszolút értékelési módszer. Részletek ld. III.1.4) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az eljárás a Kbt. 3.§ 5a. pont szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra az EKR r. szerint. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani (olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum, az árazott költségvetés xls formátumban is), irányadó a Kbt. 41.§ (1) és az EKR r. 11.§ (9) bek.
2. Az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.]
3. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) pont és 41/A.§ (4) bek. alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia [Kbt. 66.§ (5) bek.] az EKR r. 11.§ (1) bek. alapján.
6. A Kbt. 35.§ szerinti közös ajánlattétel esetén a közös AT-k közötti megállapodást csatolni kell.
7. Folyamatban lévő cégbírósági vált. bej. eljárás esetén a 321/2015. Korm. r. 13.§ irányadó.
8. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. A Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján előírás, hogy az olyan nyilatkozat, mely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
9. -
10. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján.
11. AT köteles nyilatkozni a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában.
12. Csatolandó a 322/2015.(X.30.) Korm. r. 24.§ (1) bek. alapján (SZAKMAI AJÁNLAT):
- árazatlan költségvetés kitöltve (pdf és xls formátumban is);
- AT nyilatkozata, hogy a tárgyi munkákat a KD alapján elvégzi. Ismertetni köteles a KD előírásaitól esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) műszaki tartalmakat. Az egyenértékűséget az ajánlatban igazolni kell (321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (6) bek.).
- a III.1.3) M2.a. pont alapján megajánlott szakember szakmai nyilatkozata (önéletrajz) („0” értéket meghaladó megajánlás esetén), amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható (projekt ismertetése, teljesítés helye, betöltött pozíció).
13. Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyet a Kbt. vagy a KD kötelezően előír.
14. A Kbt. 117.§ (2) bek. alapján ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOKat ld.: III.1.4) pont.
15. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó további rendelkezéseket ld.: III.1.4) pont.
16. A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot ld.: III.1.4) pont.
17. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha a hiánypótlással az AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
18. A III.1.3. M1.-M2. pontja szerinti alkalmassági követ. és igazolási mód a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
19. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (00255)
20. A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alkalmazásra kerül.
21. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a tárgyi eljárás során helyszíni bejárást tart, amelynek
- időpontja: 2019.04.24 Helyi idő: 10:00 óra
- találkozás helye: a II.2.3) pont szerinti teljesítési hely, főkapu.
22. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46.§ (3) bek. irányadó („vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása AT kötelezettsége.
23. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r.end. 26. §-a szerinti felelősségbiztosítás ld.: III.1.4) pont.
24. A beszerzés tárgyát képező munkák azonos jellege és az azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételek miatt a beszerzés részekre bontása gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, továbbá műszaki és organizációs szempontból sem lehetséges.
25. További részleteket a felhívást kiegészítő KD tartalmaz.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges