Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/79
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.04.25.
Iktatószám: 7292/2019
CPV Kód: 79342000-3
Ajánlatkérő: Körmend Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.;9900 Körmend, Szabadság tér 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körmend Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81568253
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Körmend
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Stepics Anita
Telefon: +36 94592928
E-mail: kormendjegyzoje@kormend.hu
Fax: +36 94410623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormend.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501772019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501772019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: City Cooperation II. ATHU018 - Szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000501772019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: City Cooperation II. ATHU018 azonosítószámon nyertes pályázat megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások beszerzése két közbeszerzési részben:
1. közbeszerzési rész egymásra épülő feladatai:
I. munkarész: city branding kidolgozása
II. munkarész: innovatív turisztikai tevékenység kidolgozása
III. munkarész: mobil zárókonferencia megszervezése
2. közbeszerzési rész egymásra épülő feladatai:
I. munkarész: helyi piacok stratégia és marketingkoncepciójának kidolgozása
II. munkarész: helyi termelők kvalifikálása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: City branding, innovatív turisztika, zárókonf.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
További tárgyak: 79342000-3
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222
A teljesítés helye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési részben megvalósítandó feladatok karakterkorlát miatt nem teljeskörűen kerülnek ismertetésre. A ténylegesen elvégzendő feladatmeghatározást a szerződéstervezet tartalmazza.
A közbeszerzés tárgy és mennyisége különösképpen, de nem kizárólagosan:
Helyzetfeltárás elkészítése Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd és Vasvár városok vonatkozásában, és workshopok megrendezése
• Vélemények lekérdezése: Lakosság, helyi döntéshozók, városban meghatározó gazdasági vállalkozások véleményének lekérdezése (pl.: kérdőív, személyes és fókuszcsoportos interjúk segítségével) Összesen a négy városban (Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd és Vasvár) 320 kérdőív kitöltése (a 4 város lakosságszámának arányában). További feladat a négy városban (Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd és Vasvár) összesen 40 személyes interjú elkészítése helyi döntéshozókkal, meghatározó jelentőségű gazdasági vállalkozásokkal. A kérdőív tartalma és az interjú elemeit előzetes egyeztetni kell a városokat képviselő polgármesterekkel.
Az egyedi city brand, városi arculat kialakítása során az elvárt feladatok az alábbiak:
- városi névjegykártya kidolgozása a 4 város (Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd és Vasvár) részére
- városi levélpapír kidolgozása a 4 város részére
- városi kiadvány sablon kidolgozása a 4 város részére
- városi plakát sablon kidolgozása a 4 város részére
- városi banner sablon kidolgozása a 4 város részére
- városi utcai tájékoztató táblák megjelenésének kidolgozása a 4 város részére
Marketingterv (stratégia) tekintetében min. 50 oldalas word dokumentum elkészítése a Vállalkozó feladata. A dokumentumot magyar nyelven kell elkészíteni német nyelvű összefoglalóval. A Vállalkozó köteles a marketingtervet városonként (Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd és Vasvár) 4-4 példányban nyomtatott és 4-4 példányban elektronikus formában (Word és PDF) Cd-n átadni a Megrendelő részére. A marketingterv elkészítésénél az Interreg V-A Austria-Hungary Cooperation Programme és City Cooperation CII projekt kötelező arculati elemeit használni kell.
Innovatív turisztikai termék tevékenység keretében közös koncepció kidolgozása: a koncepcióban számba kell venni Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd és Vasvár helyi különlegességeit a turisztikai termékekben történő későbbi megjelenítéshez. A koncepciónak illeszkednie kell az I. munkarészben feltüntetett city branding tevékenységhez.
Új innovatív turisztikai termékek előállítása: a 4 város tekintetében min. 12, innovatív turisztikai termék meghatározása, egyediesítése, konkretizálása a Vállalkozó feladata e témakörben, a 12 turisztikai termékből a 4 várost illetően legalább egyet-egyet (azaz összesen legalább négyet) részletesen is ki kell dolgozni úgy, hogy a konkrét turisztikai termék a részletes kidolgozás alapján közvetlenül megvalósítható, kivitelezhető legyen. Ennek során a termék tartalmi és arculati /grafikai/ meghatározása is a Vállalkozó feladata
A 4 vasi városban (Körmend, Szentgotthárd, Őriszentpéter, Vasvár) a projekt eredményeinek bemutatása céljából sajtótájékoztatóval egybekötött zárókonferencia szervezése (4db zárókonferencia megszervezése a Vállalkozó feladata)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AF III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. a) pontban bemutatott szakember nemzetközi együttműködési programban szerzett szakmai tapasztalata (0-48 hónap) 10
2 Rendelkezik-e AT olyan szakemberrel, aki részt vett olyan munka szervezésében, irányításában, amely új brand létrehozását, elkészítését tartalmazta? (igen / nem) 10
3 Rendelkezik-e AT olyan szakemberrel, aki részt vett olyan munka szervezésében, irányításában, amely nemzetközi együttműködési projektben stratégia és /vagy tanulmány elkészítését tartalmazta? (i /n)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ AK a City Cooperation II. ATHU018 azonosítószámon nyertes pályázatot valósít meg az Interreg V-A Ausztria- Magyarország Együttműködési Program keretében.
A Felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában meghatározott határidő véghatáridő, azonban a szerződés részhatáridőt is megállapít.
II.2.7) pont kezdő időpont a hird.kezelő miatt.

II.2.1)
Elnevezés: Helyi piacok stratégiája, termelők kvalifikálása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222
A teljesítés helye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési részben megvalósítandó feladatok karakterkorlát miatt nem teljeskörűen kerülnek ismertetésre. A ténylegesen elvégzendő feladatmeghatározást a szerződéstervezet tartalmazza.
A közbeszerzés tárgy és mennyisége különösképpen, de nem kizárólagosan:
I. Helyi piacok stratégia koncepciójának kidolgozása:
Helyzetfelmérés: a 4 vasi város (Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd és Vasvár) már működő helyi piacainak feltérképezése, állapotfelmérés
a helyzetfelmérés alapján a 4 városra egyenként kell kidolgozni a helyi piacok stratégiáját magyar nyelven, német nyelvű összefoglalóval. A stratégia városonként min. 30 oldalas kell, hogy legyen, word dokumentum formájában. A stratégiát városonként 4-4 példányban kell átadni nyomtatottan és 4-4 példányban elektronikusan, CD-re írva a megrendelőnek.
• A stratégia összeállításánál támaszkodni kell az osztrák partnerek tapasztalataira, javaslataira, főleg a továbbfejlesztési potenciálok tekintetében.
• a stratégia elkészítésénél az Interreg V-A Austria-Hungary Cooperation Programme és City Cooperation CII projekt kötelező arculati elemeit használnia kell.
II. Helyi piacok marketingstratégiájának kidolgozása:
• Kommunikációs terv kidolgozása és logótervezés a 4 vasi város (Körmend, Szentgotthárd, Őriszentpéter, Vasvár) részére. A kommunikációs tervben javaslatot kell tenni a kommunikációs tevékenységek megvalósítására, a meglévő kommunikációs eszközöket ki kell értékelni, kommunikációs ütemtervet kell készíteni. A logókat cd-n vagy dvd-n 3-3 példányban kell átadni.
• Helyi arculat kialakítása, azaz a piacok és standok egységes arculatának kialakítása a 4 vasi várost illetően (molinók, útbaigazító és tájékoztató táblák, krétatáblák az akciók megjelenítéséhez, szórólapok tárolására alkalmas állványok) Molinó megtervezése csak Körmend, Vasvár és Őriszentpéter vonatkozásában feladata a Vállalkozónak. Az útbaigazító és tájékoztató táblák megtervezése viszont mind a 4 vasi város tekintetében feladata a Vállalkozónak.
• helyi piacokat népszerűsítő brosúrák, kiadványok (leporello) grafikai megtervezése, nyomdai kivitelezése összesen 10.000 példányban (nem városonként értendő a 10.000 példány). A szöveges és képi tartalmat a 4 város képviselőivel egyeztetni kell. A kiadványokban angol és német nyelvű összefoglalót is fel kell tüntetni. A kiadványokban, brosúrákban is alkalmazni kell az Interreg V-A Austria-Hungary Cooperation Programme és City Cooperation CII projekt kötelező arculati elemeit.
• összesen 1000 db 32 cm X 42 cm –es, pamutvászon bevásárlótáska megtervezése és legyártatása színes nyomással megjelenített logóval ellátva, és megjelenítve rajta az Interreg V-A Austria-Hungary Cooperation Programme és City Cooperation CII projekt kötelező arculati elemeit.
• összesen 3000 db B/2 méretű nátron csomagolópapír legyártatása
• összesen 1 db. Marketingkoncepció kidolgozása a 4 városra vonatkozóan, magyar nyelven, német nyelvű összefoglalóval. A marketingkoncepció min. 30 oldalas kell, hogy legyen, word dokumentum formájában. A marketingkoncepciót városonként 4-4 példányban kell átadni nyomtatottan és 4-4 példányban elektronikusan, CD-re írva a megrendelőnek.
• A helyi termelők képzéséhez szükséges szakmai anyag kidolgozása, támaszkodva az osztrák és lehetőség szerint a szlovén szakértők tapasztalataira, és elektronikus formában való átadása a képzésen részt vevőknek.
- helyi termelők mentorálása
• szakmai látogatás megszervezése egy jó gyakorlatként megismerhető gazdaságba.
• a 4 vasi városban a képzések megszervezése (tehát 4 db képzés megszervezése) min. 15 fő részére városonként, ehhez helyszín biztosítása, meghívók legyártása és kiküldése, jelentkezések lebonyolítása, jelenléti ív készítése, elégedettségmérés készítése, képzésekről fotódokumentáció készítése
• A 4 vasi városban megvalósuló képzésekről összesen egy db, magyar és német nyelvű összefoglaló készítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AF III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. b) pontban bemutatott szakember nemzetközi együttműködési programban szerzett szakmai tapasztalata (0-48 hónap) 10
2 Rendelkezik-e AT olyan sze-rel, aki részt vett olyan munka szervezésében, amely lakossági és/vagy civil és/vagy oktatásban részt vevő és/vagy helyi termelők célcsoportok kvalif. tartalmazta (i/n)  10
3 Rendelkezik-e AT olyan szakemberrel, aki részt vett olyan munka szervezésében, irányításában, amely marketingkoncepció kidolgozására irányult? (igen / nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: City Cooperation II. ATHU018
II.2.13) További információ AK a City Cooperation II. ATHU018 azonosítószámon nyertes pályázatot valósít meg az Interreg V-A Ausztria- Magyarország Együttműködési Program keretében.
A Felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában meghatározott határidő véghatáridő, azonban a szerződés részhatáridőt is megállapíthat.
II.2.7) pont kezdő időpont a hird.kezelő miatt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
AT a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az EEKD nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó.[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés irányadó. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban ill. közbeszerzési részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 23.) Korm.rend. 19. § (1) bek. a) pontja szerinti az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele
számított 12 hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a
hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal: Pénzforgalmi jelzőszáma, A
számlavezetés kezdete, Számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban álló tétele volt-e. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról. Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ezen megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását elfogadja Ajánlatkérő. {321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja, 19. § (7) bekezdés} (Valamennyi rész vonatkozásában)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik – akár a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő egy vagy több alkalommal (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval"). Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ezen megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását elfogadja Ajánlatkérő. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is. (Valamennyi rész vonatkozásában)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában:
M.1.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (3a) b) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 9 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásait az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/ nap); - a szerződést kötő másik fél megnevezése, az információt nyújtó személy neve, elérhetősége (e-mail); - a szolgáltatás tárgya, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen; - a szolgáltatás mennyisége - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-a alapján az alkalmassági követelményt az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11) bek. A közös ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint kell megfelelniük. Amennyiben a referenciát közös ajánlattevőként teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 22. § (5) bek. foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. §-ában foglaltakra, valamint a Korm. r. 24. § (1) bekezdésére. A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. §(4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28.§ (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az előírt alkalmassági követelményt és igazolásait.
M.2. Ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3.) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2.a) ill. M.2.b) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló dokumentumot, amely tartalmazza
• ezen személy nevét,
• végzettségét,
• a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
Mindezek alátámasztására az ajánlatban csatolni kell
• a szakember végzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
• a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, valamint
• a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész vonatkozásában:
M.1. a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 200 főre kiterjedő vélemények lekérdezésére és feldolgozására vonatkozó referenciával
M.1. b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan referenciával, amely marketing és/vagy PR, kommunikációs és/vagy szemléletformálási feladatok elvégzését tartalmazta.
M.2. a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik egyetemi felsőfokú szociológus vagy társadalom kutató, vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel.
2. rész vonatkozásában:
M.1. c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan referenciával, amely mentorprogram szervezését is tartalmazta.
M.1. d) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan referenciával, amely marketing és/vagy PR, kommunikációs és/vagy szemléletformálási feladatok elvégzését tartalmazta.
M.2. b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik egyetemi felsőfokú kommunikáció és/vagy médiatudomány és/vagy marketing szakon szerzett szakképesítéssel rendelkező, vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Meghiúsulási kötbér: 20 %, melynek alapja a teljes nettó vállalkozói díj
Késedelmi kötbér: 0,5 %, melynek alapja a teljes nettó vállalkozói díj
Értékelési szempontra, vagy alkalmassági követelményre megajánlott szakember teljesítésének elmaradása esetén a kötbér összege a nettó vállalkozási díj 5 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
AK a számla ellenértékét a Kbt. 135. § illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással fizeti meg.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 136. §-ára.
A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
Jelen eljárás utófinanszírozású, szállítói finanszírozással nem érintett.
A beszerzés támogatásból valósul meg, a támogatás intenzitása 100,00 %.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Irányadó továbbá a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. § (2) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Szakemberek szakmai tapasztalata: Egyenes arányosítás, 2-3. ért. szempont: abszolút értékelés, pontozás, ajánlati ár: fordított arányosítás. (KH útmutató KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Eljárási szabályok: Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti szabályok alkalmazásával folytatja le. AK az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -AK az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. –AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz AK valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. -AK a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az at. határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegtáj iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kiegtáj iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás az ajánlattételhez szükséges. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a felhívásban szereplő határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az EKR-ben jelezte.
1.FAKSZ: Krizmanich Gergely 00086 2.A Kbt. 75. § (2) e) nem alkalmazandó. 3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli. 4. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza 5. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-át megfelelően alkalmazza 6. Projekttársaság létrehozása kizárt. (Kbt. 35. § (8) bekezdés) 7. AK hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. AK rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást nem rendel el, amennyiben AT az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása. 8. Kieg.táj. kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni. 9. Felhívásban és a KD-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 10. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére. 11. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti adatok megadását. 12. Benyújtandó az AT, vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) - 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti - aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya 13. A minősített szempontokhoz képest szigorúbb alk. feltételek. (P.1. M.1. M.2.) 14. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1)bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges