Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/117
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.20.
Iktatószám:10323/2019
CPV Kód:72320000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Analysys Mason Limited;Analysys Mason Limited
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Online távközlési/technol./média adat-/tudásbázis
Hivatkozási szám: EKR000321332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Távközlési, technológiai, illetve média adat-, és tudásbázishoz online hozzáférést biztosító szolgáltatások beszerzése 24 hónapra vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 136500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Online távközlési/technol./média adat-/tudásbázis
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő (AT) feladata Ajánlatkérő (AK) részére aktuális, szakszerű, rendszeres információ- és adatszolgáltatást nyújtása vállalkozási szerződés keretében a szerződés időtartama alatt, azaz az adat-, tudásbázishoz hozzáférést biztosító azonosítók Megrendelőnek történő átadásának napjától, de legkorábban 2019.04.11-től számított 24 hónapra. AK által kijelölendő NMHH dolgozók (min. 8 db (7 db dedikált és 1 db nem dedikált)) jelszóval védett hozzáférést kapjanak a nyertes AT weboldalának ügyfélterületéhez, ahol elérhetőek a definiált szolgáltatások, a vonatkozó adatbázisok, illetve, a nyertes AT jelenlegi és korábbi szállítandó anyagai, publikált tartalmai. AK havi rendszerességgel, e-mailben kapjon értesítést arról, hogy milyen új publikációk állnak rendelkezésre. AT elemzői támogatás keretében díjmentesen, mielőbb, de legalább 48 órán belül (e-mail/telefonon/videkonf. felületen) válaszoljon AK minden, a nyertes AT termékeivel, elemzéseivel kapcsolatos szakmai kérdésére. A lentiekben felsorolt régiók vonatkozásában AK elvárása, hogy – évi egyszeri frissítéssel – ajánlattevő készítsen egy-egy, a hírközlési piaci trendeket, vállalati stratégiákat bemutató tanulmányt, amelyekhez AK számára rendelkezésre állnak a kapcsolódó adattáblák, piaci mutatószámok (de legalább aggregált árbevételi vagy jövedelmezőségi és penetrációra, vagy felhasználószámra vonatkozó adatok), Excel dokumentumban elemezhető formátumban. További elvárás, hogy AT – min. 1 frissítés/év –, a mögöttes adattartalom AK számára való elérhetővé tételével – részletes elemzést készítsen a magyarországi elektronikus hírközlési piac helyzetéről, tartalmazva legalább a piaci trendek és új lehetőségek azonosítását, a legfontosabb piaci szereplők stratégiájának elemzését, illetve a legfontosabb piaci mutatószámokhoz kapcsolódó adatokat, úgy mint előfizető szám, piaci árbevétel, ARPU, forgalmi adatok Excel dokumentumban elemezhető formátumban. A szolgáltatás során a Megrendelő számára elérhetővé váló piaci adatok, trendek, előrejelzések, elemzések legalább a következő régiókra lebontva legyenek hozzáférhetőek, lehetővé téve az egyes régiók és országok piaci dinamikájának mélyreható értelmezését: • Nyugat-Európa • Kelet-Közép Európa, ezen belül kiemelten Magyarország • Egyesült Államok. A szolgáltatásnyújtás fedje le legalább az alábbi szegmenseket és témaköröket: 1. A szolgáltatás mutassa be a digitalizáció miatt átalakuló fogyasztói szokásokat, mind a távközlési, mint a média- és OTT piacon. Az elemzések, riportok jelentős mértékű elsődleges kutatáson, adatokon alapuljanak, amely segítse a tényeken és bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt. 2. A program mutassa be a vezetékes, a mobil, illetve műsorszóró szolgáltatókra vonatkozó trendeket, az egyes piaci szegmensek közötti kölcsönhatásokat. Több szemszögből vizsgálja meg a bevételszerzéssel és az ügyfelek lemorzsolódásának csökkentésével kapcsolatos kihívásokat, legalább az adatbevételek, ügyfélmegtartás, konvergencia, szabályozás és a barangolás (roaming) vonatkozásában. Az elemzések, riportok jelentős mértékű elsődleges kutatáson, adatokon alapuljanak, amely segítse a tényeken és bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt. 3. A szolgáltatás mutassa be a hagyományos és OTT videószolgáltatások terén bekövetkező piaci fejleményeket. Az elemzések, riportok jelentős mértékű elsődleges kutatáson, adatokon alapuljanak, amely segítse a tényeken és bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt. 4. A program tárja fel a digitális piaci szereplők előtt álló lehetőségeket és kihívásokat, a digitális gazdaság folyamatait. A fenti feladatok ellátása legalább 6 fő, legalább 5 éves távközlési, média és technológiai területen szerzett elemzési tapasztalattal rendelkező piaci elemző munkatárs rendelkezésre állását feltételezi. További információk VI.3.4) pontban, ill. a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A megajánlott adatbázis által lefedett országok számára vonatkozó vállalás (min. 20, max. 30 ország) 10
2 2. A megajánlott adatbázis által lefedett szolgáltatók számára vonatkozó vállalás (min. 50, max. 200 szolgáltató) 5
3 3. A megajánlott adatbázis által vizsgált egyedi mutatószámokra számára vonatkozó vállalás (min. 50, max. 200 mutatószám) 10
4 4. A megajánlott adatbázis által tényadatokkal lefedett évek számára vonatkozó vállalás (min. 10 év, max. 20 év) 10
5 5. A megajánlott adatbázisban évente publikált jelentések, tanulmányok számára vonatkozó vállalás (min. 20, max. 120 jelentés vagy tanulmány/év) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 6. ajánlati ár (EUR+áfa) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04993 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Online távközlési/technol./média adat-/tudásbázis
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Analysys Mason Limited
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63755961
Postai cím: Aldwych Bush House, North West Wing
Város: London
NUTS-kód: UKI32
Postai irányítószám: WC2B 4PJ
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: rysio.pakula@analysysmason.com
Telefon: +44 7798913661
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): GB 707 7483 15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Analysys Mason Limited
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63755961
Postai cím: Aldwych Bush House, North West Wing
Város: London
NUTS-kód: UKI32
Postai irányítószám: WC2B 4PJ
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: rysio.pakula@analysysmason.com
Telefon: +44 7798913661
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): GB707748315
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 136500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Analysys Mason Limited
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63755961
Postai cím: Aldwych Bush House, North West Wing
Város: London
NUTS-kód: UKI32
Postai irányítószám: WC2B 4PJ
Ország: Egyesült Királyság
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): GB707748315

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
„Az V.2.2) pontban „A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el (x) igen ( ) nem” rovatot és az V.2.3) pontot (ugyanazon ajánlattevő adatai kerültek feltüntetésre a többszörözött rovatokban) az EKR – a hirdetmény hiánypótlása eljárási cselekmény keretében – nem engedi javítani (nem szerkeszthető), azonban a jelen eljárásban nyertes ajánlattevő önállóan, nem közös ajánlattevők csoportjaként tett ajánlatot, amely tény az V.2.12) és V.2.2) pontokban helyesen került rögzítésre”
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges