Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10525/2019
CPV Kód:45111100-9;45261400-8;45262500-6;45262600-7;45262690-4;45262700-8;45310000-3;45313100-5;45321000-3;45330000-9;45400000-1;45410000-4;45421100-5;45442100-8
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs-Hird, Zengő utca 48. Hrsz:48094
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007 projekt keretében a Keleti városrészi óvoda hirdi tagóvodájának felújításának munkái
Hivatkozási szám: EKR000260802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45261400-8
45262500-6
45262600-7
45262690-4
45262700-8
45310000-3
45313100-5
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt leírása: A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs-Hird Zengő u. 48. szám alatt 48094 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épületének felújítását, energetikai korszerűsítését, akadálymentesítését, az épület belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja megvalósítani.
Óvoda felújítása:
A felújítási munkák ütemezésével kapcsolatos előírások, elvárások:
-Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
-építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 29 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 450 m2
lapostető hőszigetelése: 551 m2
-gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 30 db
-villamos:
lámpatest elhelyezése: 87 db
napelemes rendszer:4db 250W polikristályos napelemmodul lapostetőn
-Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
-1 db akadálymentes WC
-1 db akadálymentes parkoló
- megközelítés: 9 m hosszú rámpa kialakítása
- 1 akadálymentes vészjelző
-Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
-új előlépcső és rámpa: Leier zsalukő lábazatra támaszkodó monolit vasbeton lemez
-új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban: 23 db nyílásáthidaló
-Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
-belső festés: 1909 m2
-külső vakolási munkák: 520 m2
-válaszfal építés: 342 m2
-A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
-csapadékszigetelés lapostetőn: 500 m2
-Összes nettó hasznos alapterület: 465 m2
A projekt nem engedélyköteles tevékenység.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan költségvetés
GSZk önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
Feltételes eljárás: A Kbt. 53. § (6) bek szerint Ajánlatkérő – amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja - jelen eljárásban foglalt beruházás többletfinanszírozása érdekében támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet fog benyújtani a VI.3.) 22) pontban megjelölt támogatási szerződés vonatkozásában. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hirdi óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45261400-8
45262300-4
45262500-6
45262600-7
45262690-4
45262700-8
45310000-3
45313100-5
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs-Hird, Zengő utca 48. Hrsz:48094
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt leírása: A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs-Hird Zengő u. 48. szám alatt 48094 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épületének felújítását, energetikai korszerűsítését, akadálymentesítését, az épület belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja megvalósítani.
Óvoda felújítása:
A felújítási munkák ütemezésével kapcsolatos előírások, elvárások:
-Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
-építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 29 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 450 m2
lapostető hőszigetelése: 551 m2
-gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 30 db
-villamos:
lámpatest elhelyezése: 87 db
napelemes rendszer:4db 250W polikristályos napelemmodul lapostetőn
-Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.
-1 db akadálymentes WC
-1 db akadálymentes parkoló
- megközelítés: 9 m hosszú rámpa kialakítása
- 1 akadálymentes vészjelző
-Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
-új előlépcső és rámpa: Leier zsalukő lábazatra támaszkodó monolit vasbeton lemez
-új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban: 23 db nyílásáthidaló
-Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és villamos feladatokkal.
-belső festés: 1909 m2
-külső vakolási munkák: 520 m2
-válaszfal építés: 342 m2
-A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
-csapadékszigetelés lapostetőn: 500 m2
-Összes nettó hasznos alapterület: 465 m2
A projekt nem engedélyköteles tevékenység.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan költségvetés
GSZk önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3.) pont M.2.1/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3.) pont M.2.2/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hónap) 5
4 AF III.1.3.) pont M.2.3/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007
II.2.9) További információ:
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.: arányosítás, 2.: egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és KD szerinti dok-ok csatolása a MK 2-4. értékelési részszempont tekintetében, amennyiben nem kerül benyújtásra, vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Hirdi óvoda fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható, hogy mindhárom beérkezett ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 69.927.969,- HUF összegű rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A különbözeti fedezet összeg sem pályázaton belül, sem saját forrásból nem áll rendelkezésre.
A Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy az ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, és Ajánlatkérőnek nem áll módjában az eljárás eredményes lezárásához szükséges fedezetet biztosítani.
Fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202

Hivatalos név: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38093133
Postai cím: Megyeri Út 59
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11368368202

Hivatalos név: HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68489962
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10676428202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges