Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/137
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.18.
Iktatószám:12485/2019
CPV Kód:30237240-3
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyar Közút Nonprofit Zrt üzemeltetésében lévő magyarországi úthálózat.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CRITERION Biztonságtechnikai Zártkörűen működő Részvénytársaság.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közút üzemeltetés, fenntartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kleithal.mariann@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közút üzemeltetés, fenntartás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Webkamera telepítés
Hivatkozási szám: EKR000039002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237240-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1./ A meglévő kamera-rendszer ismertetése
Az állami közutak mentén 242 közlekedési csomópontban, vagy az útüzemeltetés szempontjából kritikus helyen 423 db IP és analóg (vegyesen) webkamera található.
2./ Alapinfrastruktúra új kamerákhoz
i. Mechanikai kiépítés
A kliens oldali készülékeket, valamint a GSM modemet és/vagy routert időjárás álló üvegszál erősítésű műanyag, IP65 védettségű szerelő dobozokban kell elhelyezni. A dobozban elhelyezésre kerülő szerelvényeknek sínre szerelhető kialakításúaknak kell lenniük. A szerelvény síneket a galvanizált acél szerelőlapra kell feleszelni, csavar kötéssel vagy szegecseléssel.
Kivételes esetben a kamera elhelyezéséhez új tartóoszlop elhelyezése válhat szükségessé, mely feladat az eseti megrendelés alapján nyertes Ajánlattevő feladata.
ii. Energiaellátás
A 230V-os fix energiaellátás Ajánlatkérő kezelésében lévő forgalomtechnikai műtárgyak áramvételezési pontjairól történhet. A szükséges villámvédelem kialakítása (kamerához tartozó) nyertes Ajánlattevő feladata.
iii. Kamerák optikai beállítása
A kamerák irányát és látószögét a telepítéskor kell beállítani a helyi viszonyoknak és elvárásoknak megfelelően.
3./ Képkészítés
i. Web kamera oldali megoldás
Az IP kamerák képeit GSM hálózaton keresztül, GSM modemek és routerek segítségével Ajánlatkérőnél működő központi szerverre kell továbbítani, a szerveren futó alkalmazás kérése esetén.
4./ Alkalmazás
Nyertes Ajánlattevő által telepítendő új alkalmazással kapcsolatos elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
5./ Adatátvitel
Az adatátvitelt biztosító GSM routert az adatkapcsolatot biztosító SIM kártyával együtt Ajánlatkérő minden esetben kérésre biztosítja.
6./ Tervdokumentáció
A kiviteli és megvalósulási tervdokumentációt kell készítenie nyertes Ajánlattevőnek, melynek tartalmaznia kell:
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Webkamera telepítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyar Közút Nonprofit Zrt üzemeltetésében lévő magyarországi úthálózat.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező web kamerák és kapcsolódó eszközök leszállítása, telepítése meglévő vagy új telepítésű tartószerkezetre, valamint elektromos hálózatra történő kötése és kommunikációs kapcsolatuk kialakítása (GSM), a kamerák integrálása Ajánlatkérő jelenlegi rendszerébe szükség szerint új alkalmazás telepítésével. A feladatokat keretszerződés keretében, eseti megrendelések alapján, a meghatározott anyagokkal kell elvégeznie nyertes Ajánlattevőnek, megrendelő valamennyi kezelésben lévő és a szerződés hatálya alatt bekerülő útszakaszon.
A megvalósítás folyamán a nyertes ajánlattevőnek az alábbi munkafolyamatokat kell elvégeznie:
• Eseti megrendelések alapján a munkálatok elvégzése.
• Üzemeltetői-, felhasználói és megvalósulási dokumentációk elkészítése.
A megvalósítási terveket a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére el kell készíteni
A megvalósulási dokumentációt papír alapon 1 pld-ban valamint egy pld elektronikus változatban (rajzok: dwg; egyéb dokumentumok: doc, pdf, xls formátumban) kell elkészíteni és benyújtani.
A megvalósítási dokumentációval egy időben el kell készíteni az egyes telepített helyszínekre vonatkozó értékkel kiegészített megvalósulási leltárt.
• Oktatás, hozzáférések átadása (A szerződéses időtartam alatt 1 alkalommal, az első telepítést követően, max 8 fő részére, Gödöllő Informatikai központ helyszínen, a telepített rendszerek kezelői karbantartói oktatását kell megtartani)
• A rendszerek (kamerák) átadása üzemeltetésre.
A részleteket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás  12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 88
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Webkamera telepítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CRITERION Biztonságtechnikai Zártkörűen működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32394683
Postai cím: Harrer Pál Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: systems@criterion.hu
Telefon: +36 14392540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10506686441
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CRITERION Biztonságtechnikai Zártkörűen működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32394683
Postai cím: Harrer Pál Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10506686441

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlattevők: CRITERION Biztonságtechnikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1033 Budapest Harrer Pál Utca 3-5.,
10506686-4-41
2. Ajánlatkérő a keretszerződésből a rendelkezésre álló fedezet (nettó 42.000.000,- Ft) erejéig eszközölhet eseti megrendeléseket.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges