Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/184
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.24.
Iktatószám: 18117/2019
CPV Kód: 79620000-6
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1031 Budapest, Nádor u. 31.) Ajánlatkérő telephelye( 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mind-diák Iskolai Szövetkezet
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kati Eszter
Telefon: +36 14281629
E-mail: kati.eszter@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyakornoki program biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000939492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő külső szolgáltatás keretében emberi erőforrást biztosít oly módon, hogy az ajánlatkérő által egyedileg meghatározott, az ajánlattevő gyakornoki programjában résztvevő nappali tagozatos hallgatókat (továbbiakban: hallgatók) tagként belépteti és
a hallgatók, mint az Ajánlattevő tagjai, az Ajánlatkérő szervezeti kereteibe illeszkedve, az utasításai szerint végzik
tevékenységüket. A megbízó ellátásában közreműködő tag díjazását a Megbízottól kapja a Szöv. tv. 10/B § - ban meghatározottak szerint és Ajánlattevő áll szerződéses jogviszonyban. Ajánlatkérő határozza meg a hallgatók díjazását és esetleges egyéb juttatásait, a tevékenység helyét, időpontját és időtartamát, a hallgatók számára irányadó munkarendet, a szabadság időtartamát és a hallgatók felett közvetlen utasítási jogkörrel rendelkező személyt. Az ajánlatkérő az ajánlattevő részére, a hallgatók által teljesített óraszámok alapján, utólagos elszámolással fizeti ki a munkabérből és a járulékos költségekből (adminisztrációs díj, számfejtés, bérkifizetés) álló megbízási díjat. Ajánlatkérő által foglalkoztatott hallgatók átlagos száma 30 fő. A hallgatókkal szemben elvárás, hogy minimálisan heti 20 órát töltsenek Ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő a hallgatóknak nettó 1.100,- Ft/órabért tervez fizetni.
A szerződés keretösszege: nettó 50 250 000 Ft.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50250000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyakornoki program biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1031 Budapest, Nádor u. 31.) Ajánlatkérő telephelye( 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő külső szolgáltatás keretében emberi erőforrást biztosít oly módon, hogy az ajánlatkérő által egyedileg meghatározott, az ajánlattevő gyakornoki programjában résztvevő nappali tagozatos hallgatókat (továbbiakban: hallgatók) tagként belépteti és
a hallgatók, mint az Ajánlattevő tagjai, az Ajánlatkérő szervezeti kereteibe illeszkedve, az utasításai szerint végzik
tevékenységüket. A megbízó ellátásában közreműködő tag díjazását a Megbízottól kapja a Szöv. tv. 10/B § - ban meghatározottak szerint és Ajánlattevő áll szerződéses jogviszonyban. Ajánlatkérő határozza meg a hallgatók díjazását és esetleges egyéb juttatásait, a tevékenység helyét, időpontját és időtartamát, a hallgatók számára irányadó munkarendet, a szabadság időtartamát és a hallgatók felett közvetlen utasítási jogkörrel rendelkező személyt. Az ajánlatkérő az ajánlattevő részére, a hallgatók által teljesített óraszámok alapján, utólagos elszámolással fizeti ki a munkabérből és a járulékos költségekből (adminisztrációs díj, számfejtés, bérkifizetés) álló megbízási díjat. Ajánlatkérő által foglalkoztatott hallgatók átlagos száma 30 fő. A hallgatókkal szemben elvárás, hogy minimálisan heti 20 órát töltsenek Ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő a hallgatóknak nettó 1.100,- Ft/órabért tervez fizetni.A szerződés keretösszege: nettó 50 250 000 Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.A szerződés teljesítése során Ajánlattevő az Ajánlatkérő megrendeléseit kizárólag nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók foglalkoztatásával teljesíti (igen/nem) 10
2 2.Ajánlattevő vállalása, hogy a teljesítés során mennyi időn belül tud az Ajánlatkérő megrendelését követően munkaerőt ajánlani (nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyakornoki program biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mind-diák Iskolai Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55638094
Postai cím: Wesselényi Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: bor.katalin@minddiak.hu
Telefon: +36 704523336
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18770910
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10798023242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50250000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63608627
Postai cím: Erkel Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11931335243

Hivatalos név: Jobb Kezek Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90387782
Postai cím: Bucka Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12121780241

Hivatalos név: Mind-diák Iskolai Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55638094
Postai cím: Wesselényi Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10798023242

Hivatalos név: Pannon-Work Diákmunkaszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90254491
Postai cím: Akácos Utca 15.
Város: Csomád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14288911213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges