Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/198
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.14.
Iktatószám:19756/2019
CPV Kód:71356300-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) illetve ajánlattevő által eseti jelleggel megjelölt, Magyarországon belüli helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NA-Soft Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61725784
Postai cím: Kapás Utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Drabik Balázs
Telefon: +36 18008070
E-mail: drabik.balazs@nmzrt.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetimobilfizetes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetimobilfizetes.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ITS szakértő
Hivatkozási szám: EKR001008252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356300-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére a „Nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása” tárgyú projekthez (továbbiakban Projekt) kapcsolódó, kivitelezés, fejlesztés és rendszerátvétel során szükséges ITS szakértői feladatok ellátása, valamint a Projekt bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások.
Ajánlatkérő az alább részletezett tevékenységekhez kapcsolódóan kéri Ajánlattevők részéről a szakértői kapacitás (erőforrás) biztosítását.
1.1 ITS szakértői feladatok
1. NEJP Központ kivitelezési fázis tevékenységének támogatása az alábbi szolgáltatások biztosításával:
a. a személyszállítást végző közszolgáltatók által a NEJP Központ felé továbbítandó adatok minőségének előzetes értékelése és szükség esetén intézkedési javaslat megfogalmazása az adatminőség vagy adatszolgáltatási képesség javítására,
b. fejlesztési kérdések, specifikációs kérdések válaszainak kidolgozása, véleményezése,
c. tesztelési és átvételi folyamatokban való részvétel, a tesztelési jegyzőkönyvek és tesztelési esetek kiértékelésében való részvétel.
2. NEJP Központ roll-out támogatása az alábbiak szerint:
a. technológiai dokumentációk kidolgozásában való részvétel, valamint a kidolgozott műszaki dokumentációk véleményezése, módosítása, javítása az adatátadásban érintett adatok körének meghatározása,
b. NEJP Közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szabályzat, általános szolgáltatási feltételek kidolgozásában és ezek műszaki tartalmának tervezésében és kialakításában való részvétel.
3. NEJP Központhoz kapcsolódó rendszerek integrációjának szakmai támogatása
a. NEJP Központ – HKIR kapcsolat műszaki kérdéseinek megválaszolása, NEJP Központ szolgáltatások HKIR számára történő biztosításának tervezése,
b. NEJP-IOPGW vagy NEJP-KAR típusú kapcsolatok (pl. külső vagy hibrid jegyrendszerek) kialakításának tervezése, műszaki integráció koncepciójának kidolgozása, véleményezése, tárgyalása.
c. szakértői támogatás a személyszállítást végző közszolgáltatók által használt szakági/alágazati informatikai rendszereivel, illetve azok szükség szerinti NEJP Központ integrációjával kapcsolatban.
4. NEJP Központ működtetés és üzemvitel kialakításának támogatása
a. részvétel a NEJP Központ által, nyújtott szolgáltatások SLA elemeinek és szintjeinek meghatározásában,
b. részvétel a NEJP Központ által igénybevett szolgáltatások SLA szintjének szerződéskötés előtti előzetes véleményezésében és értékelésében,
c. csatlakozó közlekedési rendszerek integrációjának, adat migrációjának támogatása, kifejezetten, de nem kizárólagosan a díjtermék szabványos (NeTEX) leképzése és ábrázolása tekintetében,
d. működtetési, terméktámogatási elemek specifikációjában való részvétel, az üzemvitel támogatása, felmerült problémák kezelésére megoldás kidolgozása,
e. vállalati ügyfélszolgálati tevékenység back-office támogatása a rendszer működésére vonatkozó kérdések megválaszolásában,
f. csatlakozó NEJP terminálok auditálásában és minősítésében való közreműködés, technikai dokumentáció vizsgálat, teszt eredmények kiértékelése, műszaki ajánlások megtétele.
5. Közlekedési kártyarendszer bevezetésének támogatása
a. Közlekedési kártyával kapcsolatos biztonsági szempontú tanácsadás
b. Nemzeti Elektronikus Kártyarendszer (NEK) szerinti kártyakibocsátással, elfogadással és megszemélyesítéssel kapcsolatos tanácsadás
c. Közlekedési kártya alkalmazásához szükséges SAM kezeléssel és menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás
Keretóraszám: 670 óra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6030000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ITS szakértő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) illetve ajánlattevő által eseti jelleggel megjelölt, Magyarországon belüli helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére a „Nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása” tárgyú projekthez (továbbiakban Projekt) kapcsolódó, kivitelezés, fejlesztés és rendszerátvétel során szükséges ITS szakértői feladatok ellátása, valamint a Projekt bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások.
Ajánlatkérő az alább részletezett tevékenységekhez kapcsolódóan kéri Ajánlattevők részéről a szakértői kapacitás (erőforrás) biztosítását.
1.2 ITS szakértői feladatok
1. NEJP Központ kivitelezési fázis tevékenységének támogatása az alábbi szolgáltatások biztosításával:
a. a személyszállítást végző közszolgáltatók által a NEJP Központ felé továbbítandó adatok minőségének előzetes értékelése és szükség esetén intézkedési javaslat megfogalmazása az adatminőség vagy adatszolgáltatási képesség javítására,
b. fejlesztési kérdések, specifikációs kérdések válaszainak kidolgozása, véleményezése,
c. tesztelési és átvételi folyamatokban való részvétel, a tesztelési jegyzőkönyvek és tesztelési esetek kiértékelésében való részvétel.
2. NEJP Központ roll-out támogatása az alábbiak szerint:
a. technológiai dokumentációk kidolgozásában való részvétel, valamint a kidolgozott műszaki dokumentációk véleményezése, módosítása, javítása az adatátadásban érintett adatok körének meghatározása,
b. NEJP Közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szabályzat, általános szolgáltatási feltételek kidolgozásában és ezek műszaki tartalmának tervezésében és kialakításában való részvétel.
3. NEJP Központhoz kapcsolódó rendszerek integrációjának szakmai támogatása
a. NEJP Központ – HKIR kapcsolat műszaki kérdéseinek megválaszolása, NEJP Központ szolgáltatások HKIR számára történő biztosításának tervezése,
b. NEJP-IOPGW vagy NEJP-KAR típusú kapcsolatok (pl. külső vagy hibrid jegyrendszerek) kialakításának tervezése, műszaki integráció koncepciójának kidolgozása, véleményezése, tárgyalása.
c. szakértői támogatás a személyszállítást végző közszolgáltatók által használt szakági/alágazati informatikai rendszereivel, illetve azok szükség szerinti NEJP Központ integrációjával kapcsolatban.
4. NEJP Központ működtetés és üzemvitel kialakításának támogatása
a. részvétel a NEJP Központ által, nyújtott szolgáltatások SLA elemeinek és szintjeinek meghatározásában,
b. részvétel a NEJP Központ által igénybevett szolgáltatások SLA szintjének szerződéskötés előtti előzetes véleményezésében és értékelésében,
c. csatlakozó közlekedési rendszerek integrációjának, adat migrációjának támogatása, kifejezetten, de nem kizárólagosan a díjtermék szabványos (NeTEX) leképzése és ábrázolása tekintetében,
d. működtetési, terméktámogatási elemek specifikációjában való részvétel, az üzemvitel támogatása, felmerült problémák kezelésére megoldás kidolgozása,
e. vállalati ügyfélszolgálati tevékenység back-office támogatása a rendszer működésére vonatkozó kérdések megválaszolásában,
f. csatlakozó NEJP terminálok auditálásában és minősítésében való közreműködés, technikai dokumentáció vizsgálat, teszt eredmények kiértékelése, műszaki ajánlások megtétele.
5. Közlekedési kártyarendszer bevezetésének támogatása
b. Közlekedési kártyával kapcsolatos biztonsági szempontú tanácsadás
a. Nemzeti Elektronikus Kártyarendszer (NEK) szerinti kártyakibocsátással, elfogadással és megszemélyesítéssel kapcsolatos tanácsadás
b. Közlekedési kártya alkalmazásához szükséges SAM kezeléssel és menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás
Keretóraszám: 670 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.1. pontban meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata 10
2 3. Az M.1.2. pontban meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (Ft/ráfordított munkaóra) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2017-00014; IKOP-3.2.0-15-2017-00028
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: „A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése” tárgyú (Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer – HKIR – létrehozását tartalmazó) projekt befejezéséig, várhatóan 2020. május 31. napjáig tart.
A II.2.7. pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14646 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ITS szakértő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NA-Soft Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97382366
Postai cím: Székely Aladár Utca 15
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: nagyattila@nasoft.hu
Telefon: +36 205145755
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14246762204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6030000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6030000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NA-Soft Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97382366
Postai cím: Székely Aladár Utca 15
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14246762204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő Nettó ajánlati árat (Ft/ráfordított munkaóra) értékelte, melyre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő megajánlása nettó 9000 Ft/ráfordított munkaóra. Ajánlatkérő a II.1.6. és V.2.4. pontban ajánlattevő megajánlása és a keretóraszám (670 óra) megszorzott értékét tüntette fel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges