Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/221
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.11.18.
Iktatószám: 20311/2019
CPV Kód: 45252124-3
Ajánlatkérő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: Jászberény, 0808/1, 0802, 0797 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tápió-menti vizes élőhelyek komplex védelme
Hivatkozási szám: EKR001000832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252124-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 - "Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése" című pályázat megvalósításához kapcsolódó műtárgyak és töltés építése, valamint kotrási munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A feladatok áttekintése
A Hajta-mocsár vízhiányos, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a terület vízpótlását szükségesnek tartja. Ennek érdekében a terület délnyugati határán húzódó Hajta patakon duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy létesítése szükséges. Feladat továbbá vizes élőhelyek kialakítása (kotrás) a mocsár mélyebb részén, valamint a Hajta-patak bal partján töltés építése.
A vízszintszabályozó műtárgy kiépítése
A Hajta-patak 19+025 km szelvényében egy vízvisszatartó és duzzasztó műtárgyat kell kiépíteni. A vízszintszabályozó műtárgy, a duzzasztó műtárggyal összeépítve kell elkészítni, attól 2,0 m tengelytávolságra, a Hajta-patak bal partján, a 19+027 km szelvényben. Az 1,0 m tengelytávolságra lehajtott CS2 szádlemezekkel határolt, vasbeton oldalfalakkal és fenékkel kialakított műtárgy belmérete 1,0 m, fenékszintje 102,00 mBf, oldalfalának felső szintje 103,90 mBf. Az elzárást 800 mm átmérőjű zsiliptolózárral kell biztosítani, amelyet a vasbeton pallókkal kialakított kezelőszintről lehet majd nyitni-zárni, csavarorsós mozgató szerkezettel. A műtárgy be-és kifolyási oldalához 1,0 m fenékszélességű, 1:2 rézsűhajlású, Reno matraccal védett árkot kell kiépíteni.
A duzzasztó műtárgy kiépítése
A duzzasztót, két sor, egymástól 1,0 m-re, a 100,20 mBf szintig lehajtott, 103,40 – 103,70 mBf szintek közötti felső szintű, CS2 szádlemezzel kell kialakítani. A szádlemezek egymáshoz Ø 14 mm-es köracélokkal kell kihorgonyozni. A betétpallós elzárás hornyait a meder két oldalán, a szádlemezek közötti betonfalba kell süllyeszteni, egymástól 40 cm közbenső távolsággal. Az elzáró, keményfa betétpallók 15 cm magasaknak, 10 cm vastagságúaknak kel lenniük, mozgatásukat emelőkampóval kel biztosítani két oldalról, a pallók felső oldalán lévő emelőfülek használatával.
Mivel a Hajta patakon több duzzasztó is van, az építés megkezdése előtt a DINPI helyi képviselőjével egyeztetve a duzzasztást csökkenteni kell, hogy az építési helyszínig ne hasson vissza.
A műtárgy kiépítése többek között összesen 17 m3 betonozást és 0,8 t betonacél szerelést igényel.
Feladat továbbá vízmércék beépítése.
Töltés kiépítése
A töltés építését (1210 m3) a vízvisszatartás céljából kell elkészíteni, a műtárgytól a Hajta-patak tengelyével párhuzamosan (Hajta-patak 19+025 km szelvény; a terepadottságok miatt két helyen, 130, illetve 150 m hosszban, 103,7 mBf). Koronaszélesség: 3,0 m.
Kotrás, vizes élőhelyek kialakítása
A vizes élőhelyek kialakításának érdekében a Hajta mocsár területén élőhely-rehabilitációs céllal kotrást végzünk. Így kisebb tavakat (444 - 1378 m2, összesen 2 hektár vízfelületet) kell kialakítani. A vizes élőhelyeket a tervlapon megadott elrendezéssel, szabálytalan alakú, vízpótló csatornákkal kell összekötni. A kotrásból kikerülő anyagot, a vizes élőhely külső határvonalán kell lesz elhelyezni.
Mivel a Hajta patakon érkező vizet a kivitelezés ideje alatt tovább kell vezetni, ezért célszerű, a Hajta mocsár tápcsatorna és a vizes élőhelyek kotrását még a duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy kivitelezését megelőzően elvégezni, hogy a Hajta patakon érkező víz, a mocsár tápcsatornáján elvezethető legyen.
A kotrási munkákat a Hajta patak 18+469 km szelvényében lévő műtárgy okozta duzzasztás megszüntetését követően kell elvégezni.
A kiemelendő földmennyiség:
0808/1 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek és vízpótló árok: 8 600 m3
0797 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek, árkok: 11 600 m3
A kotrást csak augusztus 15. és október 15., míg a duzzasztó építését augusztus 15. és március 15. között lehet elvégezni.
A nyertes ajánlattevőnek kötelessége a munkálatok során a 36600/5551-5/2017 ált. ügyiratszámú jogerős vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat betartani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109980000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tápió-menti vizes élőhelyek komplex védelme
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252124-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászberény, 0808/1, 0802, 0797 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 - "Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése" című pályázat megvalósításához kapcsolódó műtárgyak és töltés építése, valamint kotrási munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A feladatok áttekintése
A Hajta-mocsár vízhiányos, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a terület vízpótlását szükségesnek tartja. Ennek érdekében a terület délnyugati határán húzódó Hajta patakon duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy létesítése szükséges. Feladat továbbá vizes élőhelyek kialakítása (kotrás) a mocsár mélyebb részén, valamint a Hajta-patak bal partján töltés építése.
A vízszintszabályozó műtárgy kiépítése
A Hajta-patak 19+025 km szelvényében egy vízvisszatartó és duzzasztó műtárgyat kell kiépíteni. A vízszintszabályozó műtárgy, a duzzasztó műtárggyal összeépítve kell elkészítni, attól 2,0 m tengelytávolságra, a Hajta-patak bal partján, a 19+027 km szelvényben. Az 1,0 m tengelytávolságra lehajtott CS2 szádlemezekkel határolt, vasbeton oldalfalakkal és fenékkel kialakított műtárgy belmérete 1,0 m, fenékszintje 102,00 mBf, oldalfalának felső szintje 103,90 mBf. Az elzárást 800 mm átmérőjű zsiliptolózárral kell biztosítani, amelyet a vasbeton pallókkal kialakított kezelőszintről lehet majd nyitni-zárni, csavarorsós mozgató szerkezettel. A műtárgy be-és kifolyási oldalához 1,0 m fenékszélességű, 1:2 rézsűhajlású, Reno matraccal védett árkot kell kiépíteni.
A duzzasztó műtárgy kiépítése
A duzzasztót, két sor, egymástól 1,0 m-re, a 100,20 mBf szintig lehajtott, 103,40 – 103,70 mBf szintek közötti felső szintű, CS2 szádlemezzel kell kialakítani. A szádlemezek egymáshoz Ø 14 mm-es köracélokkal kell kihorgonyozni. A betétpallós elzárás hornyait a meder két oldalán, a szádlemezek közötti betonfalba kell süllyeszteni, egymástól 40 cm közbenső távolsággal. Az elzáró, keményfa betétpallók 15 cm magasaknak, 10 cm vastagságúaknak kel lenniük, mozgatásukat emelőkampóval kel biztosítani két oldalról, a pallók felső oldalán lévő emelőfülek használatával.
Mivel a Hajta patakon több duzzasztó is van, az építés megkezdése előtt a DINPI helyi képviselőjével egyeztetve a duzzasztást csökkenteni kell, hogy az építési helyszínig ne hasson vissza.
A műtárgy kiépítése többek között összesen 17 m3 betonozást és 0,8 t betonacél szerelést igényel.
Feladat továbbá vízmércék beépítése.
Töltés kiépítése
A töltés építését (1210 m3) a vízvisszatartás céljából kell elkészíteni, a műtárgytól a Hajta-patak tengelyével párhuzamosan (Hajta-patak 19+025 km szelvény; a terepadottságok miatt két helyen, 130, illetve 150 m hosszban, 103,7 mBf). Koronaszélesség: 3,0 m.
Kotrás, vizes élőhelyek kialakítása
A vizes élőhelyek kialakításának érdekében a Hajta mocsár területén élőhely-rehabilitációs céllal kotrást végzünk. Így kisebb tavakat (444 - 1378 m2, összesen 2 hektár vízfelületet) kell kialakítani. A vizes élőhelyeket a tervlapon megadott elrendezéssel, szabálytalan alakú, vízpótló csatornákkal kell összekötni. A kotrásból kikerülő anyagot, a vizes élőhely külső határvonalán kell lesz elhelyezni.
Mivel a Hajta patakon érkező vizet a kivitelezés ideje alatt tovább kell vezetni, ezért célszerű, a Hajta mocsár tápcsatorna és a vizes élőhelyek kotrását még a duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy kivitelezését megelőzően elvégezni, hogy a Hajta patakon érkező víz, a mocsár tápcsatornáján elvezethető legyen.
A kotrási munkákat a Hajta patak 18+469 km szelvényében lévő műtárgy okozta duzzasztás megszüntetését követően kell elvégezni.
A kiemelendő földmennyiség:
0808/1 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek és vízpótló árok: 8 600 m3
0797 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek, árkok: 11 600 m3
A kotrást csak augusztus 15. és október 15., míg a duzzasztó építését augusztus 15. és március 15. között lehet elvégezni.
A nyertes ajánlattevőnek kötelessége a munkálatok során a 36600/5551-5/2017 ált. ügyiratszámú jogerős vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat betartani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt AF III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053
II.2.9) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, műszakilag egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tápió-menti vizes élőhelyek komplex védelme
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69825000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 109980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítékok kötése, megvalósítási dokumentumok elkészítése, irtás, parkosítás, gépbérlés, vasbeton szerkezetek építése, stb.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99703736
Postai cím: Petőfi Utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727204

Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85763795
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561216

Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72395330
Postai cím: Keleti Utca 34
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges