Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/221
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.18.
Iktatószám:22038/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:ELTE Savaria Egyetemi Központ (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 303765367
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ELTE SEK szerverterem kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001200812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ELTE Savária Egyetemi Kampuszon szerverterem kialakítása Vállalkozási szerződés keretében.
A szerverterem felújítással érintett nettó alapterület: 55 m2. Felújítással/kialakítással érintett terület és munkatételek: ELTE
SEK Szerverterem Térlehatárolások, deponiák kialakítása, bontási munkák, vakolás, glettelés, festés, villamos és gépészeti szerelések, berendezések elhelyezése, ellenőrzés, próbaüzem, egyéb műszaki leírásban felsorolt szerverterem kialakítással kapcsolatos munkálatok.
A nyertes ajánlattevő(k) szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá elvárt műszaki előírásokat részletesen a
műszaki leírások és a műszaki leírás részét képező árazatlan költségvetései kiírás tartalmazzák. A beruházáshoz tartozó építési munkák nem építési engedély-köteles tevékenységek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ELTE SEK szerverterem kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: ELTE Savaria Egyetemi Központ (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELTE Savária Egyetemi Kampuszon szerverterem kialakítása Vállalkozási szerződés keretében.
A szerverterem felújítással érintett nettó alapterület: 55 m2. Felújítással/kialakítással érintett terület és munkatételek: ELTE
SEK Szerverterem Térlehatárolások, deponiák kialakítása, bontási munkák, vakolás, glettelés, festés, villamos és gépészeti szerelések, berendezések elhelyezése, ellenőrzés, próbaüzem, egyéb műszaki leírásban felsorolt szerverterem kialakítással kapcsolatos munkálatok.
A nyertes ajánlattevő(k) szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá elvárt műszaki előírásokat részletesen a
műszaki leírások és a műszaki leírás részét képező árazatlan költségvetései kiírás tartalmazzák. A beruházáshoz tartozó építési munkák nem építési engedély-köteles tevékenységek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap) 10
2 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00018
II.2.9) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-100. Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) - 70 - Fordított arányosítás 2. A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) - 10 - Egyenes arányosítás 3. Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata - 20 - Egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: ELTE SEK szerverterem kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlati árára nem áll rendelkezésére elegendő fedezet a projektben. (nettó 48 411 520,- Ft), az Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és B3 Magyarország Mérnöki Szolgáltató Kft. ajánlattevők ajánlata érvénytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78143685
Postai cím: Árpád Út 29.
Város: Váchartyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23756472213

Hivatalos név: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72600256
Postai cím: Művelődés Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185448243

Hivatalos név: B3 Magyarország Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80642581
Postai cím: Széchenyi 19.
Város: Tótkomlós
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5940
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14250260204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Megfelelő ajánlatot tett: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1223 Budapest Művelődés
Utca 4. Adószáma: 11185448-2-43 Ajánlattevők neve, székhelye és megajánlásai: 1.) Ajánlattevő neve: B3 Magyarország Mérnöki
Szolgáltató Kft. Székhelye: 5940 Tótkomlós Széchenyi 19. A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0,
max.: 24 hónap):12 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont
szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap): 36 Összesített nettó ajánlati átalányár (
Ft): 40 310 000 2.) Ajánlattevő neve: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1223 Budapest
Művelődés Utca 4. A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 12 Szakember szakmai
többlet tapasztalata (hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap): 281 Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft): 48 411 520 3.) Ajánlattevő neve:
Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2164 Váchartyán Árpád Út 29. A
kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 24 Szakember szakmai többlet tapasztalata
(hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata
(min.: 0, max.: 36 hónap): 36 Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft): 37 560 929
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges