Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:22485/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye:Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Oktáv-Ráció Oktató és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80729554
Postai cím: Nyugati Utca 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Csaba
Telefon: +36 52747451
E-mail: info@nyitok.hu
Fax: +36 52747451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyitok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyitok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001052602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a NYITOK hálózat számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 940000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a NYITOK hálózat számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése az alábbiak szerint:
• 100.000 képzési óra (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett)
Az országosan 50 településen működő Nyitott Tanulási Központok és 2 településen működő NYITOK eMűhelyek, valamint az országosan működő Mobil Oktatási Központok és az Online Platform (a továbbiakban NYITOK hálózat) folyamatosan mérik fel a lakosság tanulási igényeit és kompetenciafejlesztési szükségleteit, ezek alapján határoznak meg kompetenciafejlesztési célokat, terveznek meg tanulási programokat, valamint a célcsoportok érdeklődésének felkeltésére, tanuláshoz fűződő motivációinak megerősítésére irányuló rendezvényeket, programokat szerveznek. Ezek alapján fogalmazódnak meg igények és konkrét megrendelések a szolgáltató irányában tanárok, oktatók, trénerek bevonására, valamint egyéb, a felnőttek tanulását elősegítő tevékenységek megvalósítására.
A Nyertes Ajánlattevő feladata olyan oktatási szolgáltatás nyújtása, amely a folyamatosan közvetített igényeknek megfelelően biztosít tanári vagy tréneri kapacitásokat. Ajánlatkérő által megvalósított informális tanulásra lehetőséget adó programok megvalósításához, vagy tanulásra való motiváláshoz kapcsolódó tevékenységekhez és programok megvalósításához megfelelő helyi szakemberek illetve humán erőforrások biztosítása.
A fentiekben körülírt földrajzi kiterjedtségű és változatos tartalmú oktatási szolgáltatás igényeknek megfelelő biztosítása érdekében a Nyertes Ajánlattevő feladata még az Ajánlatkérővel az Ajánlatkérő székhelyén személyesen heti rendszerességgel konzultáción részt venni.
A tanulási programok kiscsoportos formában (5-15 fő) valósulnak meg, ettől eltérő létszám az e-learning jelenléti képzésein valósulhat meg (max. 30 fő). A tanulási programok előre meghatározott kompetencia célok mentén testre szabottan (kontextualizálva és a résztvevők igényeire és szükségleteire szabva) valósulnak meg. A program célja a munkaerőpiacon azonnal használható versenyképes tudás megszerzésére irányuló, rövid időtartamú képzések megvalósítása.
A program céljához kapcsolódóan a képzések, tanulási programok az alábbi területeket ölelik fel:
• idegen nyelvi képzések (angol, német, orosz valamint a helyi igények alapján szerveződő további nyelvi csoportok);
• informatikai ismeretek;
• alapozó tanulási programok a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzéséhez;
• iparági irányultságú tanulási programok;
• a mindennapi élethez szükséges kompetenciák megszerzésére irányuló tanulási programok
A kiscsoportokban megvalósuló tanulási programok mellett a célcsoportok érdeklődésének felkeltése, tanulói közösségbe történő bevonása, érzékenyítése, motiválása, illetve célzott kompetenciafejlesztése számtalan más tevékenység formájában valósulhat meg. Ezek közé tartozik: célzott egyéni fejlesztések, tanulókörök, műhelyek, szakmai konzultációk szervezése, klubok, önképző körök, öntevékeny csoportok létrehozása és működtetése, ismeretterjesztő előadások megtartása, közösségi programok, események szervezése. E tevékenységekben közreműködő szakemberek és segítők (műhelyvezető, klubvezető, foglalkozás vezető, programszervező, rendezvényszervező, animátor / szabadidő szervező, közösségfejlesztő, stb.) foglalkoztatása a közbeszerzés tárgyát képező vállalkozási szerződésen keresztül történik.
A NYITOK hálózat programjainak megvalósításához szükséges képzési és egyéb tanulási lehetőséget biztosító szolgáltatások megvalósítására összesen 100.000 képzési óra áll rendelkezésre.
Az Ajánlatkérő a program gördülékeny megvalósítása érdekében 3 Regionális Támogató Központot tart fenn az ország különböző pontjain. A feladat ellátásához a Nyertes Ajánlattevő részéről szükséges adminisztrációs és kapcsolattartási iroda biztosítása az Ajánlatkérő által működtetett minden Regionális Támogató Központ mellett, a teljes szerződéses időszak alatt. A Regionális Támogató Központ helyszínei: Debrecen, Kecskemét, Balatonfüred. Ha valamelyik Regionális Támogató Központ helyszíne megváltozik a szerződéses időszak alatt a Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az irodája áttelepítését az új Regionális Támogató Központ településére.
Minden Nyitott Tanulási Központ és a Mobil Oktatási Rendszer, valamint NYITOK Online Platform feladata a szükségletek feltérképezése, az igények folyamatos gyűjtése és értékelése alapján tervek készítése a tervezett programokra vonatkozóan. A tervezett programok az Ajánlatkérő jóváhagyását követően szükséges kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok, oktatók, trénerek bemutatására vonatkozó határidő napokban a szerződéskötéstől számítva a projekt zárásáig minden hét első munkanapjától számítva kerül meghatározásra, mely maximum 45 nap lehet (értékelési szempont).
Az elfogadást követően a Nyertes Ajánlattevő feladata a közreműködő szakemberek vagy segítők megfelelő tájékoztatása, szerződtetése, a szükséges tanári kapacitások megfelelő helyen, időben és minőségben való megjelenésének biztosítása valamint a feladatteljesítés nyomon követése. A Nyertes Ajánlattevőnek elő kell segítenie, hogy a tanulási programok és egyéb rendezvények színvonalasan, a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően, valamint a NYITOK-hálózat alapelveivel és szakmai filozófiájával összhangban valósuljanak meg.
Karakterkorlát miatt folyt.:II.2.8)pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember 2013. évi LXXVII. tv. alapján engedélyezett oktatási szolg. irányításában szerzett tapasztalata óraszámban megadva(min.0 óra max.50.000 óra) 10
2 Az Ajánlatkérő által meghat. igényekhez szüks. kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok, oktatók trénerek bemutatására vonatkozó hat.idő napokban(min.7nap,max.45nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár(HUF/tanítási óra) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.4-16-2017-00001
II.2.9) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
A II.2.7) pontban megadott kezdő időtartam csak tervezet, az a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt módosulhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15378 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oktáv-Ráció Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37983626
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: litauszki@oktavracio.hu
Telefon: +36 703818350
Internetcím(ek): (URL) www.oktavracio.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10377167209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 940000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A projekt keretében megvalósuló különféle oktatási, képzési szolgáltatások ellátásához oktatók igénybe vétele.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

Hivatalos név: Oktáv-Ráció Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37983626
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10377167209

Hivatalos név: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97964443
Postai cím: Budai Ézsaiás Utca 8. A. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22162111209

Hivatalos név: KELET-TANODA Felnőttképző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71416577
Postai cím: Rákóczi Utca 29
Város: Pusztadobos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4565
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22712565115

Hivatalos név: Dover Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58379956
Postai cím: Bécsi Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10757480241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Szerződés
2.1. pontjában a Vállalkozó díj összege összesen:
nettó vállalkozó díj: 9400 Ft/tanítási óra
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges