Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/224
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.21.
Iktatószám:22491/2019
CPV Kód:72212180-4
Ajánlatkérő:Csornai Margit Kórház
Teljesítés helye:Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csornai Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13104531
Postai cím: Soproni Út 64
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Borsodi Irma
Telefon: +36 96590503
E-mail: borsodi@margitkorhaz.hu
Fax: +36 96261378
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.margitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.margitkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000990002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212180-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő tulajdonában álló, korábban már leszállított, bevezetett és jelenleg is használt MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer folyamatos jogszabálykövetése, frissítése, egyedi fejlesztése, és karbantartása a szerződés hatálya alatt, valamennyi felhasználóra, az alábbiakban megjelölt modulokra vonatkozóan:
- Supportált MedWorkS modulok
- Betegnyilvántartás modulok
- Betegforgalmi modulok
- Diagnosztikai modulok
- Fekvőbeteg ellátás speciális modulok
- Előjegyzés- és várólista kezelő, betegirányítási logisztikai modulok
- Műtéti modulok
- Interfészmodulok / Illesztések
a közbeszerzési dokumentációban, a műszaki leírásban foglaltak szerint.

.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29520000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Integrált egészségügyi inform rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212180-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő tulajdonában álló, korábban már leszállított, bevezetett és jelenleg is használt MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer folyamatos jogszabálykövetése, frissítése, egyedi fejlesztése, és karbantartása a szerződés hatálya alatt, valamennyi felhasználóra, az alábbiakban megjelölt modulokra vonatkozóan:
- Supportált MedWorkS modulok
- Betegnyilvántartás modulok
- Betegforgalmi modulok
- Diagnosztikai modulok
- Fekvőbeteg ellátás speciális modulok
- Előjegyzés- és várólista kezelő, betegirányítási logisztikai modulok
- Műtéti modulok
- Interfészmodulok / Illesztések
a közbeszerzési dokumentációban, a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (havi nettó összeg HUF-ban) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, így a Kbt. 100. § (5) bekezdés alapján a 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása csak a legalacsonyabb ár értékelése alapján történhet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja és a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás formájában kerül lefolytatásra tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó szerződés kizárólagos jogok védelme, illetve műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg, és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra az alábbi indokolás szerint. A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó szerződés kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg, mivel a beszerzés egésze tekintetében, a szolgáltatás minden elemére kiterjedő kizárólagos jogokkal csak az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. rendelkezik. AK-nál 2008 évben leszállításra, bevezetésre került, és azóta is működik a MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer, melyre alapozottan AK a működéséhez kapcsolódó betegellátó tevékenységét jelenleg is ellátja. AK rendelkezik a MedWorkS integrált kórházi informatikai rendszer felhasználói jogaival. A korábban megszerzett licencia alapján rendelkezésre álló informatikai rendszer rendeltetésének megfelelő biztonságos használatának feltételét képezi ugyanakkor a szükséges frissítések, jogszabálykövetések, hibajavítások, karbantartások, valamint az egyedi fejlesztések folyamatos elvégzése is. Az AK-nál működő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint szerzői jogvédelem alatt áll. A MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszerszoftver jogi oltalmat élvező kizárólagos tulajdonjoga (szerzői joga) az Asseco Central Europe Magyarország Zrt-t illeti meg, a rendszer forráskódja, rendszerkulcsa és szervizkulcsa szintén kizárólagos tulajdonát képezi, és azokat, illetve azok felhasználásának jogát harmadik személyre nem kívánja átruházni. A forráskóddal, rendszerkulccsal és szervizkulccsal rendelkezés olyan műszaki-technikai sajátosság, amelynek hiányában nincs olyan más gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési szerződés teljesítését el tudná végezni, így a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott szolgáltatásra kizárólag MedWorkS kórházi informatikai rendszer forráskódjával, rendszerkulcsával és szervizkulcsával rendelkező ASSECO Central Europe Magyarország Zrt-vel köthető szerződés. Az fentiek alátámasztására az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. kizárólagossági nyilatkozatot tett az AK felé. AK a meglévő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetési, frissítési, egyedi fejlesztési és karbantartási szolgáltatásokat másik egészségügyi informatikai rendszer szállítótól nem tudná beszerezni más egészségügyi informatikai rendszer telepítésének, bevezetésének, betanításának, az adatok migrálásának előzetes beszerzése nélkül, amely rendszer csere nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, mivel egy új rendszer bevezetése Ajánlatkérő oldalán vállalhatatlan többlet ráfordítással járna, kockázatot jelentene ajánlatkérő működésének folyamatossága és így a betegellátás szempontjából is. Új medikai rendszer bevezetése esetén a MedWorkS-ben már megvalósított specialitások ismételt kifejlesztése és a teljes rendszer AK-ra szabott újbóli bevezetése szükséges, amely a meglévő, teljes körűen kialakított rendszerhez képest mindenképpen indokolatlan többlet költséggel járna, és olyan többlet terhet róna (konzultációkon, oktatáson való részvétel, újratanulás, többmilliós eset és betegadat migrációjának ellenőrzése, adatmigrációs problémák kezelése), amely AK informatikai és egészségügyi személyzetének leterheltsége miatt csak a betegellátás terhére, a betegellátást veszélyeztetve lenne megvalósítható, amit AK nem vállalhat.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Integrált egészségügyi inform rendszer fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14743681
Postai cím: Váci Út 144-150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@asseco.hu
Telefon: +36 13541690
Internetcím(ek): (URL) https://asseco.hu/
Fax: +36 12691519
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13336011241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29377404
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29520000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14743681
Postai cím: Váci Út 144-150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13336011241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges