Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/235
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.06.
Iktatószám: 23337/2019
CPV Kód: 80300000-7
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Webuni Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Gabriella
Telefon: +36 62544779
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZTE távoktatási képzési rendszer támogatása
Hivatkozási szám: EKR001104532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80300000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szegedi Tudományegyetem célul tűzte ki az innovatív online oktatási formák alkalmazását / bevezetését, melyek alatt elsősorban a
MOOC-ok (Massive Open Online Course) és SPOC-ok (Small Private Online Course) értendők. A Szegedi Tudományegyetem online
képzési portfóliója, különös tekintettel az SZTE GTK távoktatási képzési rendszerének működési támogatása. A jelen eljárás célja a
2017 szeptemberében elindításra került MOOC alapú online kurzuskínálat üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez külső
tartalomszolgáltató – tananyag lejátszó szolgáltató bevonása. A nyertes ajánlattevő feladatai különösen: nyertes ajánlattevő feladatai
különösen: 1. Az online oktatási tananyagok fejlesztéséhez audiovizuális és informatikai támogatás nyújtása: kurzus, blokk és
intézményi digitális intrók készítése tanári videófelvételek készítése, nyers oktatói videók utómunkája vizuális, infografikai és
animációs szolgáltatás. A fejlesztés tárgyköre: tervezetten 60 kurzus 60 hónap alatt. 2. Platformszolgáltatás: elektronikus tananyagok
futtatása, lejátszása, közzététele a szolgáltató által üzemeltetett reszponzív webes platformon 99,9%-os SLA mellett a megbízó által
nevesített felhasználók (oktató, tutor/mentor, hallgató, képzésfelelős szerepkörök) teljeskörű „user menedzsment”-je online
tudásellenőrzés támogatása (online tesztek és kérdések generálása, feladatok, műhelymunkák benyújtásának és a kiértékelésének
támogatása). A szolgáltatás volumene: évfolyamonként átlagosan 50 fő, felmenő rendszerben. A nyertes ajánlattevő feladatainak részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13131000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SZTE távoktatási képzési rendszer támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szegedi Tudományegyetem célul tűzte ki az innovatív online oktatási formák alkalmazását / bevezetését, melyek alatt elsősorban a MOOC-ok (Massive Open Online Course) és SPOC-ok (Small Private Online Course) értendők.
A Szegedi Tudományegyetem online képzési portfóliója, különös tekintettel az SZTE GTK távoktatási képzési rendszerének működési támogatása. A jelen eljárás célja a 2017 szeptemberében elindításra került MOOC alapú online kurzuskínálat üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez külső tartalomszolgáltató – tananyag lejátszó szolgáltató bevonása.
A nyertes ajánlattevő feladatai különösen:
1. Az online oktatási tananyagok fejlesztéséhez audiovizuális és informatikai támogatás nyújtása:
 kurzus, blokk és intézményi digitális intrók készítése
 tanári videófelvételek készítése, nyers oktatói videók utómunkája
 vizuális, infografikai és animációs szolgáltatás.
A fejlesztés tárgyköre: tervezetten 60 kurzus 60 hónap alatt.
2. Platformszolgáltatás:
 elektronikus tananyagok futtatása, lejátszása, közzététele a szolgáltató által üzemeltetett reszponzív webes platformon 99,9%-os SLA mellett
 a megbízó által nevesített felhasználók (oktató, tutor/mentor, hallgató, képzésfelelős szerepkörök) teljeskörű „user menedzsment”-je
 online tudásellenőrzés támogatása (online tesztek és kérdések generálása, feladatok, műhelymunkák benyújtásának és a kiértékelésének támogatása).
A szolgáltatás volumene: évfolyamonként átlagosan 50 fő, felmenő rendszerben.
A nyertes ajánlattevő feladatainak részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. a.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (hónapokban megadva) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó összesen ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZTE távoktatási képzési rendszer támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Webuni Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54230987
Postai cím: Magyar u. 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 207769524
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25081512203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13131000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28255705
Postai cím: Vargha Damján Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004785202

Hivatalos név: Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13234445
Postai cím: Eszék Utca 13-15. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23054196243

Hivatalos név: Webuni Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54230987
Postai cím: Magyar u. 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25081512203

Hivatalos név: COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11616382
Postai cím: Kisavas I Sor 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10500109205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges