Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/12
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.17.
Iktatószám:24450/2019
CPV Kód:73110000-6
Ajánlatkérő:Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Tüzér Utca 33-35) vagy az általa megjelölt helyszín. A kutatás helyszíne kiterjed Magyarország egész területére.;Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Tüzér Utca 33-35) vagy az általa megjelölt helyszín. A kutatás helyszíne kiterjed Magyarország egész területére.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„MKIK GVI” Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.;OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16377541
Postai cím: Tüzér Utca 33-35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Grundtner Marcell Károly
Telefon: +36 305358676
E-mail: grundtner.marcell@csbo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csbo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CSBO - EFOP -Komplex kutatás (Kbt. 19. § (4) bek.)
Hivatkozási szám: EKR000468372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 számú, Családbarát ország elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósuló tudományos kutatások az alábbi témakörök szerint: Az atipikus női munkavállalás ösztönzés lehetőségeinek vizsgálata, valamint a munkahelyi bölcsődékre vonatkozó szabályozás átalakításának és a várható vállalati reakcióknak a megismerésére vonatkozó vizsgálat, másodelemzés, valamint komplex kvalitatív-kvantitatív kutatás keretében Vizsgálandó témakörök: Az atipikus női munkavállalás ösztönzési lehetőségeinek vizsgálata A munkahelyi bölcsődékre vonatkozó szabályozás átalakításának hatásvizsgálata Ellátandó főbb feladatok: Szakirodalomkutatás Egyéni interjúk Személyes kérdezésen alapuló kérdőíves felvétel (Kvantitatív, kérdőíves vizsgálat, 5000 fő anonim személyes megkeresésen alapuló kérdőíves lekérdezés).
2. rész A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése (EFOP 1.9.5. – VEKOP16-2016-00001) program keretében megvalósuló tudományos kutatások az alábbi témakörök szerint: Adatgyűjtés tárgya: a kisgyermekkorú (a születéstől az iskolába lépésig tartó életkorban lévő) gyermekek nevelőinek (a gyermeket háztartásukban nevelő szülők, nevelőszülők, örökbefogadó szülők, nagyszülők, családtagok) jellemzőinek vizsgálata Ellátandó főbb feladatok: reprezentatív minta kialakítása (1500 fős) kérdőívek személyes lekérdezése ellenőrzés adatrögzítés és adattisztítás, kutatási dokumentáció elkészítése és átadása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17590000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Atipikus női munkavállalás -kutatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Tüzér Utca 33-35) vagy az általa megjelölt helyszín. A kutatás helyszíne kiterjed Magyarország egész területére.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 számú, Családbarát ország elnevezésű kiemelt projektkeretében megvalósuló tudományos kutatások az alábbi témakörök szerint:
Vizsgálandó témakörök:
Az atipikus női munkavállalás ösztönzési lehetőségeinek vizsgálata
A munkahelyi bölcsődékre vonatkozó szabályozás átalakításának hatásvizsgálata
Ellátandó főbb feladatok:
Szakirodalomkutatás
Egyéni interjúk
Személyes kérdezésen alapuló kérdőíves felvétel (Kvantitatív, kérdőíves vizsgálat, 5000 fő anonim személyes megkeresésen alapuló kérdőíves lekérdezés)
A feladtok részletezését a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírás (feladatleírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet szakember (az M/2. 1. pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakemberen túli, további szakemberek) (minimum 0 fő - maximum 2 fő) (fő) 10
2 Többlet szakember (az M/2. 2. pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakemberen túli, további szakemberek) (minimum 0 fő - maximum 2 fő) (fő) 10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő M/2. 1. és M/2. 2. pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló személyi állomány többlet szakmai tapasztalata) (min. 0, max. 20 hó) (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kora gyermekkor - kutatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Tüzér Utca 33-35) vagy az általa megjelölt helyszín. A kutatás helyszíne kiterjed Magyarország egész területére.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése (EFOP 1.9.5. – VEKOP-16-2016-00001) program keretében megvalósuló tudományos kutatások az alábbi témakörök szerint:
Adatgyűjtés tárgya: a kisgyermekkorú (a születéstől az iskolába lépésig tartó életkorban lévő) gyermekek nevelőinek (a gyermeket háztartásukban nevelő szülők, nevelőszülők, örökbefogadó szülők, nagyszülők, családtagok) jellemzőinek vizsgálata
Ellátandó főbb feladatok:
 reprezentatív minta kialakítása (1500 fős)
 kérdőívek személyes lekérdezése
 ellenőrzés
 adatrögzítés és adattisztítás, kutatási dokumentáció elkészítése és átadása
A feladtok részletezését a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírás (feladatleírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet szakember (az M/2. 1. pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakemberen túli, további szakemberek) (minimum 0 fő - maximum 2 fő) (fő) 10
2 Többlet szakember (az M/2. 2. pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakemberen túli, további szakemberek) (minimum 0 fő - maximum 2 fő) (fő) 10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő M/2. 1. és M/2. 2. pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló személyi állomány többlet szakmai tapasztalata) (min. 0, max. 20 hó) (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.5. – VEKOP-16-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: CSBO-03084/2019. Rész száma: 1 Elnevezés: Atipikus női munkavállalás -kutatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „MKIK GVI” Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24773007
Postai cím: Szabadság Tér 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: gvi@gvi.hu
Telefon: +36 12350584
Internetcím(ek): (URL) www.gvi.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20306841241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7470000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4390000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kérdőíves adatfelvétel, 5000 vállalat személyes kérdezése (Kérdezőbiztosok 100-120 fő)
Ajánlattevő nem nevesítette ajánlatában.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „MKIK GVI” Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24773007
Postai cím: Szabadság Tér 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20306841241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: CSBO-03145/2019. Rész száma: 2 Elnevezés: Kora gyermekkor - kutatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: info@oktfull.hu
Telefon: +36 209274770
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10076000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: III.1.3.) M2/1. M2/2. kutatási tevékenység
Egri Tímea (5534 Okány, Sugár u. 10.)
Dr. Tóth András (1115 Budapest, Fejér Lipót u. 16.)
Tausz Katalin (1022 Budapest, Hermann Ottó u. 27/a.)
Béládi Orsolya (1237 Budapest, Nyír utca 37. 2/22.)
dr. Kiss László (1122 Budapest, Mező u. 22.)
Publicus Kft. (adószám: 13955412-2-41, 1136 Budapest, Balzac utca 11. IV. emelet 4.)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges