Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/42
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.28.
Iktatószám:3296/2019
CPV Kód:79400000-8
Ajánlatkérő:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Orsolya
Telefon: +36 14281627
E-mail: mester.orsolya@mfb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az MFB tanácsadói szerepkörének koncepció-alkotása
Hivatkozási szám: EKR001136212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az MFB stratégiai célja tanácsadói szolgáltatások nyújtása finanszírozási igénnyel bíró vállalkozások számára. Jelen beszerzés célja a tanácsadói szolgáltatás koncepciójának és implementációs tervének elkészítése (stratégiai, üzletfejlesztési tanácsadás, valamint implementációs tervezési tanácsadás), valamint ennek részeként egy új tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egység (továbbiakban: TSZE) felépítésére vonatkozó koncepció és implementációs terv elkészítése.
A tanácsadási szolgáltatások nyújtása kétféle Működési Modell mentén történik a szolgáltatások célcsoportjainak jellemzői alapján:
• Az MFB szervezetén belül kialakítandó TSZE saját erőforrásból végzi a nagyvállalatoknak valamint állami szereplők nagyprojektjeinek nyújtott tanácsadási tevékenységet.
• A TSZE irányítása alatt harmadik fél nyújtja a tanácsadási tevékenységet a kis- és középvállalkozások számára, esetleg digitális csatornán keresztül (KKV-knak pénzügyi és/vagy üzletviteli szolgáltatások nyújtására vonatkozó koncepció kialakítása)
Mindkét szolgáltatástípus koncepciójának és implementációs tervének kidolgozása a nyertes Ajánlattevő feladata lesz.
(i) koncepcióterv készítése a Tanácsadási Szolgáltatás, valamint a TSZE felépítésére vonatkozóan a korábban rögzített Működési Modellek mentén, angol és magyar nyelven azzal, hogy a két változat közötti eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó (a továbbiakban: „Koncepcióterv”);
(ii) a Tanácsadási Szolgáltatás és a TSZE felépítésére vonatkozó implementációs terv készítése a korábban rögzített Működési Modellek mentén, angol és magyar nyelven azzal, hogy a két változat közötti eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó (a továbbiakban: „Implementációs Terv”).
79400000-8 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Az MFB tanácsadói szerepkörének koncepció-alkotása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Finanszírozási igénnyel bíró vállalkozások számára tanácsadói szolgáltatás nyújtás koncepciójának és implementációs tervének elkészítése, valamint ennek részeként egy új tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egység (továbbiakban: TSZE) felépítésére vonatkozó koncepció és implementációs terv elkészítése a II.1.4) pontban említett kétféle működési modell mentén
- koncepcióterv készítése a Tanácsadási Szolgáltatás, valamint a TSZE felépítésére vonatkozóan a II.1.4. pontban rögzített Működési Modellek mentén, angol és magyar nyelven azzal, hogy a két változat közötti eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó (a továbbiakban: „Koncepcióterv”);
- a Tanácsadási Szolgáltatás és a TSZE felépítésére vonatkozó implementációs terv készítése a II.1.4. pontban rögzített Működési Modellek mentén, angol és magyar nyelven azzal, hogy a két változat közötti eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó (a továbbiakban: „Implementációs Terv”).
Terjedelmi korlátok miatt a II.1.7. pont kifejtése:
Az eredménytermékként létrejövő koncepció és implementációs terv elkészítése azonos szakértelmet kíván, az elvégzendő feladatok szorosan egymásra épülnek. Az AT által nyújtott szolgáltatás komplex egységet alkot, annak egyes elemei egymástól nem elkülöníthetőek, a feladat egy egységes koncepció megalkotása. (Bővebben a dokumentációban. )
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata 7
2 3. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli képzettsége 3
3 4. Szakmai koncepció kidolgozottsága 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a European Investment Bank (EIB) által megjelentetett SG/AS/EIAH/2017-1621/MS pályázati kiírás keretében pályázatot adott be. Az EIB pozitív bírálatát követően az EIB és Ajánlatkérő között Támogatási Szerződés jött létre, mely szerint az European Investment Advisory Hub-on (EIAH) keresztül az EIB részben finanszírozza jelen eljárás eredményeképp létrejövő szerződés megbízási díját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Az MFB tanácsadói szerepkörének koncepció-alkotása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez, így a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92351671
Postai cím: Andrássy Út 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20237495244

Hivatalos név: Roland Berger Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42866947
Postai cím: Sas Utca 10-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12214626241

Hivatalos név: A Boston Consulting Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85286401
Postai cím: Piarista Köz 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12224807241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci út 20.) A Kbt. 73.§ (6) bekezdésének a) pontja
értelmében az ajánlat a 73.§ (1) e) pontja alapján – mint objektív jogkövetkezmény-érvénytelen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges