Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/45
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.05.
Iktatószám:3676/2019
CPV Kód:48326000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Teljesítés helye:Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GDi Magyarország Kft
Ajánlatkérő típusa:agrár szakigazgatás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:agrár szakigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15602086
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagó Dániel
Telefon: +36 203481828
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://portal.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://portal.nebih.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: agrár szakigazgatás
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: agrár szakigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ArcGIS desktop és szerver licencek
Hivatkozási szám: EKR001156162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5 + 1 év követés - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése további környezettel + 1 év követés 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS for Server Enterprise Standard alapszoftver licenchez, + 1 év követés 1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2 core) 10.5 - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése két core licenccel 1 db ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS Desktop Standard felhasználói alapszoftver licenchez + 1 év követés
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 98 (2) c) pontja alapján folytatja le. A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, hiszen ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg. Ajánlatkérő jogi, műszaki és pénzügyi szempontból is megvizsgálta az eljárás típusának és tárgyának megválasztását megalapozó tényeket és arra a következtetésre jutott, hogy nem létezik sem jogi, sem műszaki, sem pénzügyi szempontból reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére.
Mindezek alapján, amennyiben a téradattárház fejlesztéséhez az ESRi ArcGIS szoftvertől eltérő térinformatikai szoftver kerülne beszerzésre, annak beszerzési, integrálási és fenntartási költségei a választott megoldáshoz képest olyan többletköltséget jelentene, melyre Ajánlatkérő forrásokkal nem rendelkezik és mely összeegyeztethetetlen lenne a hatékony és eredményes gazdálkodás elvével.
Ajánlatkérő tehát részletesen és alapos vizsgálat után arra jutott, hogy nincs reális alternatívája annak, hogy a beszerzési igényét más módon elégítse ki, azaz, hogy a meglévő ESRI ArcGIS térinformatikai alapszoftver környezettől eltérő megoldás keretében kerüljön követésre és bővítésre, és ezzel összefüggésben a közbeszerzés tárgya nem a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra, így a verseny hiánya nem ennek következménye.
A beszerezni kívánt ESRI ArcGIS licenckomponensek forgalmazására, szállítására kapcsán Ajánlatkérőnél kialakított rendszer más licencekkel nem kompatibilis, így kizárólag a GDi Magyarország Kft. tudja egyedüli reális alternatívaként Ajánlatkérő beszerzési igényét kielégíteni. kizárólagos joggal az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, azaz a GDi Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 33.) rendelkezik
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24763770 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ArcGIS desktop és szerver licencek követése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5 + 1 év követés - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése további környezettel + 1 év követés 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS for Server Enterprise Standard alapszoftver licenchez, + 1 év követés 1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2 core) 10.5 - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése két core licenccel 1 db ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS Desktop Standard felhasználói alapszoftver licenchez + 1 év követés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003
II.2.9) További információ:
Teljesítési határidő: a térinformatikai licenckomponensek átadása a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap + 1 éves licenc
követés.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott
gazdasági szereplővel köthető meg, hiszen ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a
verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna
meg. Ajánlatkérő jogi, műszaki és pénzügyi szempontból is megvizsgálta az eljárás típusának és tárgyának megválasztását megalapozó
tényeket és arra a következtetésre jutott, hogy nem létezik sem jogi, sem műszaki, sem pénzügyi szempontból reális alternatíva
beszerzési igényének kielégítésére. Mindezek alapján, amennyiben a téradattárház fejlesztéséhez az ESRi ArcGIS szoftvertől eltérő
térinformatikai szoftver kerülne beszerzésre, annak beszerzési, integrálási és fenntartási költségei a választott megoldáshoz képest
olyan többletköltséget jelentene, melyre Ajánlatkérő forrásokkal nem rendelkezik és mely összeegyeztethetetlen lenne a hatékony és
eredményes gazdálkodás elvével. Ajánlatkérő tehát részletesen és alapos vizsgálat után arra jutott, hogy nincs reális alternatívája
annak, hogy a beszerzési igényét más módon elégítse ki, azaz, hogy a meglévő ESRI ArcGIS térinformatikai alapszoftver környezettől
eltérő megoldás keretében kerüljön követésre és bővítésre, és ezzel összefüggésben a közbeszerzés tárgya nem a versenyt
indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra, így a verseny hiánya nem ennek következménye. A beszerezni kívánt ESRI
ArcGIS licenckomponensek forgalmazására, szállítására kapcsán Ajánlatkérőnél kialakított rendszer más licencekkel nem kompatibilis,
így kizárólag a GDi Magyarország Kft. tudja egyedüli reális alternatívaként Ajánlatkérő beszerzési igényét kielégíteni. kizárólagos
joggal az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, azaz a GDi Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 33.) rendelkezik
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01772 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ArcGIS desktop és szerver licencek követése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GDi Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91324836
Postai cím: Váci Út 33. 9. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: krisztina.szabo@gdihu.hu
Telefon: +36 204913008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10255043241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24763770
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24763770
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GDi Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91324836
Postai cím: Váci Út 33. 9. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10255043241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges