Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/68
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.08.
Iktatószám: 6107/2019
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Befektetési Ügynökség
Teljesítés helye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: befektetés ösztönzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Befektetési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33593155
Postai cím: Honvéd Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sós Marianna
Telefon: +36 18726564
E-mail: kbeszerzes@hipa.hu
Fax: +36 18726699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hipa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: befektetés ösztönzés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: folyamatautomatizált ügyviteli támogató rendszer továbbfejlesztése és support szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000970082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Beszerzés tárgya: A Nemzeti Befektetési Ügynökség részére egyedileg fejlesztett és aktív éles üzemben lévő Microsoft SharePoint és AngularJS alapú folyamatautomatizált ügyviteli támogató szoftver eseti igények szerinti továbbfejlesztési feladatainak ellátása és a rendszer folyamatos support szolgáltatásának biztosítása
A rendszert aktívan használó felhasználók: 100 fő felhasználó
AK a vállalkozási szerz-t annak hatálybalépésétől számított 36 hónap utolsó napjáig tartó határozott időre, vagy amennyiben a keretösszeg kimerülésére korábban sor kerül, a szerz. szerinti teljes keretösszeg (nettó 25.000.000,- Ft) kimerüléséig tartó időre köti.
A szerz. telj-vel kapcsolatos fő feladatok és előzmények ismertetése:
A szoftver rendszer leírása, jellemzői:
A szoftver elsősorban a Nemzeti Befektetési Ügynökség Befektetés-ösztönzési Főosztálya, Támogatási Főosztálya és Kormányzati Kapcsolatok Főosztálya szakmai munkáját segítő rendszer, amely egy-egy befektetői projekt kapcsán elősegíti az információk főosztályok közötti megosztását, így a belső kommunikációt, valamint befektetés-ösztönzés szempontjából növeli a projektek kezelési hatékonyságát is. Ezzel együtt a befektetés-ösztönzési területek munkájának ellenőrzését, valamint riportokkal történő nyomon követését teszi lehetővé a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetői számára. Emellett, mint a befektetés-ösztönzéshez csak közvetetten kapcsolódó szakterületek, így a Beszállítói Osztály, Beruházási Projektek Osztály kezelésébe tartozó adatok és kimutatások is megjelennek a rendszerben.
A kifejlesztett szoftver szerveroldali technológiái:
• Microsoft SharePoint Foundation 2013
• Microsoft .NET Framework 4.5
• C# 6.0
• ASP.NET 4.5
• Microsoft AspNet WebApi 5.2.3
• EntityFramework 6.1.3
• Microsoft Owin 3.0.1
• EPPlus 4.0.4
• Microsoft OpenXml SDK 2.7.2
A kifejlesztett szoftver kliensoldali technológiái:
• Ag-Grid v2.3.5
• AngularJS v1.7.5
• AngularJS UI Router v1.0.20
• AngularJS Material Design v1.1.10
• AngularJS Google Maps v2.4.1
• Chart.js v2.7.2
• FileSaver.js v1.3.2
• FullCalendar v2.6.1
• jQuery v1.12.4
• Metro UI v3.0.6
• Moment.js v2.12.0
• TinyMCE v4.4.1
A nyertes AT elsődleges feladata, hogy az aktív éles üzemben lévő Microsoft SharePoint és AngularJS alapú rendszer továbbfejlesztésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség igényei szerint anélkül sor kerüljön, hogy a meglévő szoftver technológiai vagy architekturális módosításon esne át. Erre tekintettel ATnek az ajánlatában nyilatkozatával vállalnia kell, hogy a szerz. teljesítése során a Nemzeti Befektetési Ügynökség fejlesztési igényeit a fent felsorolt technológiákkal és a fent felsorolt fő-verziószámon teljesíti. E követelménytől csak abban az esetben lehet eltérni, ha az eltérést az Ajánlatkérő eseti fejlesztési igénye indokolja, vagy a megjelölt technológia szállítói támogatása a vállalkozási szerz. hatálya alatt kivezetésre kerül.
A szerződés hatálya alatt várható, tervezett szakmai fejlesztési igények:
• A Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeti keretein belül történő féléves új célkitűzéseknek megfelelő, egyedi igények szerinti rendszeroptimalizálás, amely a szerződés hatálya alatt legfeljebb 6 alkalommal történő fejlesztést jelent;
• Előre nem látható szervezeti vagy folyamat átalakítás esetén a szoftver továbbfejlesztése;
• EKD rendszer (esetleg uniós források) változásához kapcsolódóan a szoftver frissítése;
• GDPR (General Data Protection Regulation) miatt várható fejlesztési igények kezelése;
• A rendszer még könnyebb és átláthatóbb hozzáférésének, valamint a felhasználóbarát kezelésének növelése;
• Naptár integráció.
Nyertes ATnek a szerződés teljesítése során a rendszer folyamatos support szolgáltatásának biztosítása keretében a dok-ban részletezettek szerint kell havi 10 óra keretben folyamatosan rendelkezésre állnia és a szükséges érdemi intézkedést a dok-ban megadott válaszidőn belül kell megtennie.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: CRM továbbfejlesztése és support szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak: 72262000-9
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás lebonyolításával a részére korábban egyedileg fejlesztett és aktív éles üzemben lévő Microsoft SharePoint és AngularJS alapú folyamatautomatizált ügyviteli támogató szoftverével kapcsolatos eseti igényei szerinti továbbfejlesztési feladatainak ellátására és a rendszer folyamatos support szolgáltatásának biztosítására kíván vállalkozási szerződést kötni, legalább 100 fő felhasználó részére.
Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést annak hatálybalépésétől számított 36 hónap utolsó napjáig tartó határozott időre, vagy amennyiben a keretösszeg kimerülésére korábban sor kerül, a szerződés szerinti teljes keretösszeg (nettó 25.000.000,- Ft) kimerüléséig tartó időre köti.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos fő feladatok és előzmények ismertetése:
A szoftver rendszer leírása, jellemzői:
A szoftver elsősorban a Nemzeti Befektetési Ügynökség Befektetés-ösztönzési Főosztálya, Támogatási Főosztálya és Kormányzati Kapcsolatok Főosztálya szakmai munkáját segítő rendszer, amely egy-egy befektetői projekt kapcsán elősegíti az információk főosztályok közötti megosztását, így a belső kommunikációt, valamint befektetés-ösztönzés szempontjából növeli a projektek kezelési hatékonyságát is. Ezzel együtt a befektetés-ösztönzési területek munkájának ellenőrzését, valamint riportokkal történő nyomon követését teszi lehetővé a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetői számára. Emellett, mint a befektetés-ösztönzéshez csak közvetetten kapcsolódó területek, így a Beszállítói Osztály, Beruházási Projektek Osztály kezelésébe tartozó adatok és kimutatások is megjelennek a rendszerben.
A kifejlesztett szoftver szerveroldali technológiái:
• Microsoft SharePoint Foundation 2013
• Microsoft .NET Framework 4.5
• C# 6.0
• ASP.NET 4.5
• Microsoft AspNet WebApi 5.2.3
• EntityFramework 6.1.3
• Microsoft Owin 3.0.1
• EPPlus 4.0.4
• Microsoft OpenXml SDK 2.7.2
A kifejlesztett szoftver kliensoldali technológiái:
• Ag-Grid v2.3.5
• AngularJS v1.7.5
• AngularJS UI Router v1.0.20
• AngularJS Material Design v1.1.10
• AngularJS Google Maps v2.4.1
• Chart.js v2.7.2
• FileSaver.js v1.3.2
• FullCalendar v2.6.1
• jQuery v1.12.4
• Metro UI v3.0.6
• Moment.js v2.12.0
• TinyMCE v4.4.1

A nyertes ajánlattevő elsődleges feladata, hogy az aktív éles üzemben lévő Microsoft SharePoint és AngularJS alapú rendszer továbbfejlesztésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség igényei szerint anélkül sor kerüljön, hogy a meglévő szoftver technológiai vagy architekturális módosításon esne át. Erre tekintettel ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatával vállalnia kell, hogy a szerződés teljesítése során a Nemzeti Befektetési Ügynökség fejlesztési igényeit a fent felsorolt technológiákkal és a fent felsorolt fő-verziószámon teljesíti. E követelménytől csak abban az esetben lehet eltérni, ha az eltérést az Ajánlatkérő eseti fejlesztési igénye indokolja, vagy a megjelölt technológia szállítói támogatása a vállalkozási szerződés hatálya alatt kivezetésre kerül.
A szerződés hatálya alatt várható, tervezett szakmai fejlesztési igények:
• A Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeti keretein belül történő féléves új célkitűzéseknek megfelelő, egyedi igények szerinti rendszeroptimalizálás, amely a szerződés hatálya alatt legfeljebb 6 alkalommal történő fejlesztést jelent;
• Előre nem látható szervezeti vagy folyamat átalakítás esetén a szoftver továbbfejlesztése;
• EKD rendszer (esetleg uniós források) változásához kapcsolódóan a szoftver frissítése;
• GDPR (General Data Protection Regulation) miatt várható fejlesztési igények kezelése;
• A rendszer még könnyebb és átláthatóbb hozzáférésének, valamint a felhasználóbarát kezelésének növelése;
• Naptár integráció.
Nyertes ATnek a szerz. teljesítése során a rendszer folyamatos support szolgáltatásának biztosítása keretében a dokumentációban részletezettek szerint kell havi 10 óra keretben folyamatosan rendelkezésre állnia és a szükséges érdemi intézkedést a dokumentációban megadott válaszidőn belül kell megtennie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) részszempont: M.2.) pont alapján megnevezett szakemberek Microsoft SharePoint és AngularJS -alapú rendszer fejlesztése terén szerzett, összesített többlet tapasztalatának mértéke (egész hónapban) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.) részsz.:Ajánlati ár(alszempontok szerint) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1842-1/2019/IKT Rész száma: Elnevezés: CRM továbbfejlesztése és support szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13551854
Postai cím: Fehérvári Út 50-52. II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: info@hyperteam.com
Telefon: +36 12790720
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12995824243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13551854
Postai cím: Fehérvári Út 50-52. II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12995824243

Hivatalos név: L & M Solutions Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felel˝osségu˝ Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42013712
Postai cím: Pacsirta Utca 14/1
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13953001220

Hivatalos név: E-Best Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96017630
Postai cím: Nagy Lajos király Útja 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12853173242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges