Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/76
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.18.
Iktatószám:6683/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Oroszi Erika
Telefon: +36 17691704
E-mail: oroszi.erika@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez támogatási (szupport) szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001000072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez támogatási (szupport) szolgáltatás beszerzése
• biztosítani kívánja a jelenleg használt EKEIDR Rendszer, moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásait,
• lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben az EKEIDR Rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50996000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez szupport szol.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. SZUPPORT SZOLGÁLTATÁSOK
1.1. A szolgáltatással érintett, jelenleg is használt EKEIDR modulok
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben az alábbi táblázatban meghatározott modulokra vonatkozóan kíván szerződést kötni:
Modul megnevezése A funkcionalitás rövid meghatározása
EKEIDR Rendszer Általános funkcionalitásai Az EKEIDR dokumentációjában meghatározottak szerint:
Kötegelt scannelés
Nagy számú papíralapú irat vonalkód alapján azonosított, kötegelt digitalizálása.
Szöveges indexelés
A EKEIDR-be csatolt elektronikus példányok tartalom alapján történő indexelése.
AD szinkronizáció
Active Directory címtárral együttműködő felhasználói törzs.
OCR
Optikai karakterfelismerő modul digitalizált dokumentumok esetén.
DMS
A Dokumentum menedzsment modul lehetővé teszi tetszőleges mélységű hierarchikus mappa struktúrába szervezve fájlformátum független dokumentumok többszintű hozzáférés, verzió- és státuszkezelését, a dokumentumokkal kapcsolatos csoportmunkát elektronikus munkafolyamat-támogatással, visszakeresését tartalom, irat és dokumentumkezelési meta adatok, kulcsszavak, feljegyzések és egyedi címkék szerint.
Szerződések
A Szerződéstár modul az iktatott iratú elektronikus és/vagy materiális példánnyal rendelkező szerződések hozzáférés alapú nyilvántartására alkalmas, mely támogatja a szerződés specifikus meta adatok szerinti visszakeresést, a szerződés állapotának követését.
1.2. Szupport Szolgáltatások
1.2.1. Ügyfélszolgálat – Helpdesk
1.2.2. Üzemeltetés támogatási szolgáltatások
1.2.2.1. Hibakezelés
1.2.2.2. Rendszerkövetés, jogszabálykövetés
1.2.2.3. Szakértői, tanácsadói tevékenység
1.2.2.4. Helyszíni tanácsadás, oktatás
1.2.2.4.1. OKTATÁS
2. IDŐKONTINGENS
3. OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ BEVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Ajánlatkérő a megkötni tervezett szerződésben meg kívánja teremteni annak lehetőségét, hogy az EKEIDR Rendszer jelenleg nem használt, de létező, vagy későbbiekben kifejlesztésre kerülő komponenseit a keretszerződés alapján, szerződéses formában rögzített keretek között lehívhassa, megrendelve a bevezetéshez szükséges szolgáltatásokat.
Ennek érdekében ajánlattevőnek a jelenleg elérhető, a következő pontban részletezett modulok, valamint a későbbiekben kifejlesztendő modulok lehívási feltételeire kell ajánlatát kidolgoznia, mely általános érvényűen, minden modulra alkalmazhatóan tartalmazza
• a bevezetni tervezett modul funkcionális specifikálásának rendjét,
• a bevezetési szolgáltatások kialakításának rendjét, valamint
• az árképzés mechanizmusát a bevezetési és az azt követő szupport szolgáltatások tekintetében.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő szakértői nettó óradíjakat a modulok bevezetéséhez szükséges feladatok ellátására három kategóriában (fejlesztő, tanácsadó, terméktámogató) adja meg és ezekhez kapcsolódóan vállalnia kell, hogy az árképzés során bármely modul bevezetési költségei meghatározása során ezen egységárak alkalmazásával állapítja meg a modul bevezetési díját
4. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL OPCIONÁLISAN IGÉNYBE VEHETŐ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Ajánlattevő a rendszer működtetése során felmerülő feladatok megoldására szükség szerint az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat is igénybe kívánja venni:
1. Program fejlesztési szolgáltatás*
2. Tanácsadási, oktatási szolgáltatás*
3. Helyszíni tanácsadási, oktatási szolgáltatás*
4. Kiegészítő terméktámogatási szolgáltatás*
5. EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése.
5. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL OPCIONÁLISAN IGÉNYBE VEHETŐ EKEIDR TRANZAKCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
EKEIDR irathitelesítési szolgáltatás
EKIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) általános felhasználását saját oktatásaira
Bővebben a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy jelen eljárás keretösszege: nettó 50.996.000,- Ft, amelyből a 24 hónapra vetített EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja és EKEIDR Rendszer 583 számú felhasználói szám szerinti támogatás havi díjára vállal kötelezettséget, azaz 30.996.000,- Ft-ra, a fennmaradó keretösszeget az opcionális és egyéb igényként felmerülő tevékenységekre használja fel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Szerződést a felek a hatálybalépéstől számított 24 hónap határozott időtartamra kötik azzal, hogy a hatálybalépés kezdete a szerződés aláírását követő hónap első napja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Poszeidon EKEIDR DMS rendszer (továbbiakban: EKEIDR vagy Rendszer) szerzői jogai és a szoftver forráskódja kizárólag az SDA DMS Zrt. tulajdonában, van(nak) és ezen vagyoni jogokkal kizárólag rendelkezik. Az EKEIDR rendszerre vonatkozóan – beleértve a rendszerbe integrált és a Rendszer elválaszthatatlan részét képező modulokat is – harmadik fél részére az SDA DMS Zrt. semmilyen jogot nem biztosított.
Mindezekből adódóan az EKEIDR rendszer – beleértve a Rendszer moduljait is – bevezetési, terméktámogatási, szupportálási, továbbfejlesztési – ideértve, de nem kizárólagosan a technológiai és jogszabálykövetési feladatokat, fejlesztéseket -, valamint az EKEIDR rendszer meghatározott funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, azok műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel, valamint a javukra fennálló szoftverjogok védelme miatt, kizárólag SDA DMS Zrt. tudja ellátni.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04580 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez szupport szol.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79286541
Postai cím: Retyezáti Utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: info@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50996000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50996000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79286541
Postai cím: Retyezáti Utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges