Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/82
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.30.
Iktatószám: 7096/2019
CPV Kód: 79200000-6
Ajánlatkérő: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ipari park fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32871917
Postai cím: Rómer Flóris Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lindwurm György
Telefon: +36 16333930
E-mail: gyorgy.lindwurm@inpark.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://inpark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ipari park fejlesztése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat beszerzése - NIPÜF Zrt. és a konszolidációba teljes körűen bevont társaságok tekintetében
Hivatkozási szám: EKR001047642018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A NIPÜF cégcsoport könyvvizsgálói feladatának ellátása 2019-20-21 évekre vonatkozóan. Cégadatok: INPARK Páty Delta Ipari Park
Korlátolt Felelősségű Társaság INPARK Miskolc Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Békéscsaba Ipari Park Korlátolt
Felelősségű Társaság NIPÜF Érd Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Gamma Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság
NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Miskolc Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF
Nagykanizsa Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Nyíregyháza Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Páty
Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Pécs Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Sopron Ipari Park Korlátolt
Felelősségű Társaság NIPÜF Szekszárd Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Szolnok Ipari Park Korlátolt Felelősségű
Társaság NIPÜF Tatabánya Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság NIPÜF Veszprém Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Zalaegerszeg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság
NIPÜF Kappa Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság NIPÜF Zrt
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat beszerzése - NIPÜF Zrt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
További tárgyak: 79210000-9
79212000-3
79212500-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény”) szerint elkészített éves/egyszerűsített éves
beszámoló (mely tartalmazza a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet, illetve adott esetben a közhasznúsági
mellékletet) valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata, a Számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának
ellenőrzése. Annak a megítélése, hogy az Üzleti Jelentés a Számviteli törvény, illetve egyéb vonatkozó jogszabály előírásaival
összhangban készült-e. A könyvvizsgálat alapján a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése. • A könyvvizsgáló feladatát képezi a
társaság 2019-2021. üzleti évére vonatkozó, a Számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) éves
beszámolóinak, a törvényi követelmények szerinti felülvizsgálata és arról független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. • A
könyvvizsgálati munka keretében a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült mindazon jelentések, melyek a Társaság
létesítő okiratában meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a legfőbb szerv, háromhavonta a felügyelőbizottság
részére készülnek, valamint a tulajdonosi joggyakorló elé terjesztett minden lényeges üzleti döntést igénylő dokumentum – így
különösen a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. által nyújtott támogatás felhasználásáról készült rész- és záró beszámoló(k)
ellenőrzése -, véleményezése abból a szempontból, hogy az abban szereplő adatok a valós adatokat tartalmazzák-e, illetve
megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. E körben folyamatos együttműködés, kapcsolattartás, konzultáció és javaslattételi
tevékenység biztosítása. • Folyamatos együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a Társasággal és együttműködés a Társaság
felügyelőbizottságával, valamint igény esetén a Társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorlóval. • A könyvvizsgálati feladatokhoz
kapcsolódó szakmai tanácsadás. • Egyéb jogszabályokban, legfőbb szervi határozatban meghatározott feladatok, kiemelten: - közbenső
mérleg készítése esetén annak vizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés készítése; - a Társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét érintő
könyvvizsgálói igazolások kibocsátása; - külön jogszabályi előírás alapján minden, a Társaság éves/egyszerűsített éves beszámolójához
kapcsolódó, annak részeként elkészítendő dokumentum vagy melléklet összeállítása. • Évközi konzultáció a NIPÜF Zrt. és
leányvállalatainak tevékenysége során felmerülő számviteli kérdésekkel kapcsolatban. Az ajánlati árban benne foglaltatik legalább 1
konkrét kijelölt szakember (okleveles könyvvizsgálói képzettséggel rendelkező, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett aktív
státuszú) rendelkezésre állítása, akivel az üzleti év során felmerülő ügyletek számviteli elszámolásával kapcsolatos (akár írásos)
konzultációt lehet folytatni. Részlesebben: KDOK
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott könyvvizsgálati munka (a megajánlott könyvvizsgálati munka tartalmának, valamint a bemutatott vizsgálati módszerek értékelése) kidolgozottsága, 15
2 A megajánlott könyvvizsgálati munka ütemezése (különös tekintettel a folyamatos rendelkezésre állásra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy él a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontjában foglaltak szerinti lehetőséggel, miszerint amennyiben a konszolidációba
bevont társaságok száma nő/vagy csökken úgy a szerződéses ellenérték az opcióban megadott ellenértékkel nő, illetve csökken. A
könyvvizsgálói jelentés elkészítésének határideje március 31 (azzal, hogy az éves beszámolók március 1-re elkészülnek).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könyvvizsgálat beszerzése - NIPÜF Zrt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43101124
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.agocs@pwc.com
Telefon: +36 309583528
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14619101
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10256161244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43101124
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10256161244

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges