Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8316/2019
CPV Kód:79212000-3
Ajánlatkérő:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1051 Budapest, Nádor u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Ajánlatkérő típusa:Szakosított hitelintézet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sziládyné dr. Vauver Szilvia
Telefon: +36 14281727
E-mail: kozbeszerzes.kozbeszerzes@mfb.hu
Fax: +36 11428732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Szakosított hitelintézet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2019. üzleti év.
Hivatkozási szám: EKR001148732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. A Bank 2019. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban, az IFRS-ek szerint elkészített éves beszámolójának, üzleti jelentésének könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A Bank számviteli politikáinak, valós értékelési szabályzatának, fedezetértékelési szabályzatainak, ügyletminősítési szabályzatának, értékvesztési és céltartalékképzési szabályzatának, azok módosításainak felülvizsgálata és azokról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 2. A Bank 2019. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, az IFRS-ek szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásainak, konszolidált üzleti jelentésének könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. Ezen konszolidált pénzügyi kimutatások egyben a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolót is jelentik. 3. A 2019. évről a Bank Külön könyvvizsgálói jelentésének készítése a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 263. §-nak előírásaival összhangban a Magyar Nemzeti Bank részére. 4. Részvétel az MFB Zrt. felügyelő bizottsági és auditbizottsági ülésein. 5. A 2019. üzleti évben maximum egy alkalommal, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban az International Accounting Standard (továbbiakban IAS) 34 alapján közbenső mérleg könyvvizsgálata és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 6. A 2019. üzleti évben maximum egy alkalommal IAS 34 alapján évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 7. A 2019. december 31-vel végződő üzleti évre a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben, a 8/2016. (IV.19.) NFM rendeletben és a 64/2016. (XII.28.) NFM rendeletben meghatározott körre, a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szerint készült, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába utalt, rábízott állami vagyonról szóló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálata és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 8. Könyvvizsgálói feladatok ellátása az MFB Zrt. által a 2019. évben a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon várhatóan egy alkalommal európai tőkepiaci szabályozásnak megfelelő (Regulation S) nyilvános kötvénykibocsátás lebonyolításával kapcsolatban. A kötvények bevezetésre kerülnek valamely nemzetközi tőzsdére. A jelen pontban meghatározott feladatot a Könyvvizsgálónak a Bank erre vonatkozó megrendelése alapján kell végeznie. 9. A Bank részére a 2019. üzleti évre vonatkozóan, a megkötésre kerülő megbízási szerződés érvényességének időtartama alatt, eseti tanácsadási feladatok ellátása, egyedileg meghatározott számviteli, pénzügyi kérdésekben, szakértői óradíj ellenében. Erre a célra összességében 2.000.000 Ft + ÁFA összeg áll rendelkezésre a szerződés teljes időtartama alatt, melynek lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az MFB Zrt. mérlegfőösszege 2017-ben 1.185.845 millió Ft volt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. A Bank 2019. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban, az IFRS-ek szerint elkészített éves beszámolójának, üzleti jelentésének könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A Bank számviteli politikáinak, valós értékelési szabályzatának, fedezetértékelési szabályzatainak, ügyletminősítési szabályzatának, értékvesztési és céltartalékképzési szabályzatának, azok módosításainak felülvizsgálata és azokról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 2. A Bank 2019. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, az IFRS-ek szerint elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásainak, konszolidált üzleti jelentésének könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. Ezen konszolidált pénzügyi kimutatások egyben a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolót is jelentik. 3. A 2019. évről a Bank Külön könyvvizsgálói jelentésének készítése a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 263. §-nak előírásaival összhangban a Magyar Nemzeti Bank részére. 4. Részvétel az MFB Zrt. felügyelő bizottsági és auditbizottsági ülésein. 5. A 2019. üzleti évben maximum egy alkalommal, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban az International Accounting Standard (továbbiakban IAS) 34 alapján közbenső mérleg könyvvizsgálata és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 6. A 2019. üzleti évben maximum egy alkalommal IAS 34 alapján évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 7. A 2019. december 31-vel végződő üzleti évre a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben, a 8/2016. (IV.19.) NFM rendeletben és a 64/2016. (XII.28.) NFM rendeletben meghatározott körre, a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szerint készült, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába utalt, rábízott állami vagyonról szóló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálata és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 8. Könyvvizsgálói feladatok ellátása az MFB Zrt. által a 2019. évben a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon várhatóan egy alkalommal európai tőkepiaci szabályozásnak megfelelő (Regulation S) nyilvános kötvénykibocsátás lebonyolításával kapcsolatban. A kötvények bevezetésre kerülnek valamely nemzetközi tőzsdére. A jelen pontban meghatározott feladatot a Könyvvizsgálónak a Bank erre vonatkozó megrendelése alapján kell végeznie. 9. A Bank részére a 2019. üzleti évre vonatkozóan, a megkötésre kerülő megbízási szerződés érvényességének időtartama alatt, eseti tanácsadási feladatok ellátása, egyedileg meghatározott számviteli, pénzügyi kérdésekben, szakértői óradíj ellenében. Erre a célra összességében 2.000.000 Ft + ÁFA összeg áll rendelkezésre a szerződés teljes időtartama alatt, melynek lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az MFB Zrt. mérlegfőösszege 2017-ben 1.185.845 millió Ft volt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által - az ajánlattételi felhívás II.2.4. pont 9. alpontjában rögzített tanácsadási tevékenység során - feltett számviteli/pénzügyi kérdésekre történő válaszadás vállalt időtartama  10
2 A könyvvizsgálati munkaprogram kidolgozottsága 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Részletezve a II.2.9. pontban Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP, VEKOP, GOP, KMOP
II.2.9) További információ:
A II.2.5. pontban jelzett Ár értékelési szempont alszempontjai, súlyszámok:
1. Az ajánlati ár nettó összege (HUF+ÁFA) 70
2. Szakértői óradíj nettó összege (HUF/óra/fő+ÁFA) 10
Ajánlatkérő nem követeli meg, ill. nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását nyertes ajánlattevő vonatkozásában.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43101124
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.agocs@pwc.com
Telefon: +36 309583528
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14619101
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10256161244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Értékelési tanácsadás, adótanácsadás, kötvénykibocsátás kapcsán elvégzendő könyvvizsgálati tevékenység tanácsadás és szakértői tevékenység.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43101124
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10256161244

Hivatalos név: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77149725
Postai cím: Váci Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263332244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges