Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/105
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.03.
Iktatószám:9588/2019
CPV Kód:22457000-8
Ajánlatkérő:BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Az ajánlatkérő székhelye (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) és az ajánlatkérő raktárai, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfektum Projekt Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59706331
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bftk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai kedvezménykártya Mifare 1k típusú gyöngyházfényű műanyag NFC chip-kártya beszerzése, megszemélyesítése, és leszállítása a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére
Hivatkozási szám: EKR001070352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22457000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Turisztikai kedvezménykártya Mifare 1k típusú gyöngyházfényű műanyag NFC chip-kártya beszerzése, megszemélyesítése (pl.: Budapest Card projekt keretében Budapest Card), leszállítása, valamint adott esetben a megsemmisítése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
I. Kártyatípus: Turisztikai kedvezménykártya Mifare 1k típusú gyöngyházfényű műanyag NFC típusú plasztik
chip-kártya
Mutációk: Maximum 18
Szín: Maximum 5+4
Grafikai terv: A grafikai terv nyomdakész digitális állományát ajánlatkérő adja át az ajánlattevőként szerződő félnek.
A kártyák hátoldalán található dátum megadására alkalmas és aláírásra alkalmas két külön csík elkészítése olyan anyagból kell, hogy megtörténjen, amelyre golyóstollal lehet írni, továbbá a kártyának karcolásmentes felületűnek kell lennie. Az aláírócsík egy vonal, a dátum csík egy három részre osztott csík.
A dátum és aláírás megadására alkalmas csík alatt a következő minimális elvárásoknak megfelelő aláírócsíkot kell érteni: az aláírócsíkon szabadkézzel, golyóstollal történő írásnak elmosódásmentesen kell megjelennie, látszania.
Az ajánlattevőként szerződő fél feladata a kártya elkészítése és megszemélyesítése (sorszámozása, illetve egyedi azonosítóval, a fent megadottak szerinti dátum és aláírás csíkokkal történő ellátása) ajánlatkérő által elvárt ütemezés/megrendelések szerint.
Mennyiség: 45.000 darab
Az ajánlattevőként szerződő félnek a sorszámmal megszemélyesített kártyákhoz tartozó UID-t (egyedi azonosítót) a Megrendelő részére biztosítani kell. A sorszámokkal összepárosított UID-k pontosvesszővel tagolt. .CSV formátumban kerülnek átadásra.
Ajánlatkérő az eseti megrendelések során a szerződésben részletezettek szerint alkalmanként 1.000-2.000/ 2001-5000/ 5001-15000/ 15001-30000 darab kártyát jogosult megrendelni, az ajánlattevőként szerződő féltől.
Ajánlatkérőként szerződő fél az adott megrendelés elküldésével együtt megküldi az adott kártyára nyomtatandó grafikai tervet is.
Ajánlattevőként szerződő fél a Közbeszerzési Eljárás során benyújtott – nyertes – ajánlatában amennyiben vállalást adott arra, hogy minden megrendeléshez kapcsolódóan - beleértve tehát az opcióként lehívható kártyákat is- vállalja a megrendelés teljesítése előtt digitális proof elkészítését, úgy a kártya gyártására a digitális proof elfogadását követően kerülhet sor.
Ajánlattevőként szerződő fél mind a normál, mind a rendkívüli sürgőséggel történő megrendelés keretében a visszaigazolt imprimatúra alapján próbanyomatot, úgynevezett proofot köteles nyomni az aktuális megrendelés tárgyát képező kártyából a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Szállítási határidő valamennyi kártyatípus esetében:
normál: a lehívástól számított 21 naptári napon belül;
rendkívüli: a lehívástól számított 7 naptári napon belül;
Opciós tételek:
AT-nek vállalnia kell,hogy az AK által kikötött opciós joga alapján a vevőnek, a műszaki leírásban szereplő I. és II. kártyatípus és tételek esetében a megjelölt mennyiségekre vonatkozó, egyoldalú megrendelésé(ei)t az ajánlat tartalma szerint teljesíti.
Karakterkorlátozás miatt az opciós tételek kifejtését lásd: IV.1.1) pont
Továbbá az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő) jogosult a szerződéses időszak alatt, legkésőbb a jótállási időszak végéig, egy alkalommal bármely megrendelt és leszállított kártya (bármely típusú) fizikai megsemmisítését kérni az ajánlattevőként szerződő féltől (Eladó). Ez esetben Eladó köteles a Vevő által – az Eladó által megjelölt helyre - leszállított kártyákat fizikailag megsemmisíteni, és a megsemmisítésről tételes jegyzőkönyvet készíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28440000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: BFTK részére NFC chip-kártya beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22457000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő székhelye (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) és az ajánlatkérő raktárai, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Turisztikai kedvezménykártya Mifare 1k típusú gyöngyházfényű műanyag NFC chip-kártya beszerzése, megszemélyesítése (pl.: Budapest Card projekt keretében Budapest Card), leszállítása, valamint adott esetben a megsemmisítése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
I. Kártyatípus: Turisztikai kedvezménykártya Mifare 1k típusú gyöngyházfényű műanyag NFC típusú plasztik
chip-kártya
Mutációk: Maximum 18
Szín: Maximum 5+4
Grafikai terv: A grafikai terv nyomdakész digitális állományát ajánlatkérő adja át az ajánlattevőként szerződő félnek.
A kártyák hátoldalán található dátum megadására alkalmas és aláírásra alkalmas két külön csík elkészítése olyan anyagból kell, hogy megtörténjen, amelyre golyóstollal lehet írni, továbbá a kártyának karcolásmentes felületűnek kell lennie. Az aláírócsík egy vonal, a dátum csík egy három részre osztott csík.
A dátum és aláírás megadására alkalmas csík alatt a következő minimális elvárásoknak megfelelő aláírócsíkot kell érteni: az aláírócsíkon szabadkézzel, golyóstollal történő írásnak elmosódásmentesen kell megjelennie, látszania.
Az ajánlattevőként szerződő fél feladata a kártya elkészítése és megszemélyesítése (sorszámozása, illetve egyedi azonosítóval, a fent megadottak szerinti dátum és aláírás csíkokkal történő ellátása) ajánlatkérő által elvárt ütemezés/megrendelések szerint.
Mennyiség: 45.000 darab
Az ajánlattevőként szerződő félnek a sorszámmal megszemélyesített kártyákhoz tartozó UID-t (egyedi azonosítót) a Megrendelő részére biztosítani kell. A sorszámokkal összepárosított UID-k pontosvesszővel tagolt. .CSV formátumban kerülnek átadásra.
Ajánlatkérő az eseti megrendelések során a szerződésben részletezettek szerint alkalmanként 1.000-2.000/ 2001-5000/ 5001-15000/ 15001-30000 darab kártyát jogosult megrendelni, az ajánlattevőként szerződő féltől.
Ajánlatkérőként szerződő fél az adott megrendelés elküldésével együtt megküldi az adott kártyára nyomtatandó grafikai tervet is.
Ajánlattevőként szerződő fél a Közbeszerzési Eljárás során benyújtott – nyertes – ajánlatában amennyiben vállalást adott arra, hogy minden megrendeléshez kapcsolódóan - beleértve tehát az opcióként lehívható kártyákat is- vállalja a megrendelés teljesítése előtt digitális proof elkészítését, úgy a kártya gyártására a digitális proof elfogadását követően kerülhet sor.
Ajánlattevőként szerződő fél mind a normál, mind a rendkívüli sürgőséggel történő megrendelés keretében a visszaigazolt imprimatúra alapján próbanyomatot, úgynevezett proofot köteles nyomni az aktuális megrendelés tárgyát képező kártyából a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Szállítási határidő valamennyi kártyatípus esetében:
normál: a lehívástól számított 21 naptári napon belül;
rendkívüli: a lehívástól számított 7 naptári napon belül;
Továbbá az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő) jogosult a szerződéses időszak alatt, legkésőbb a jótállási időszak végéig, egy alkalommal bármely megrendelt és leszállított kártya (bármely típusú) fizikai megsemmisítését kérni az ajánlattevőként szerződő féltől (Eladó). Ez esetben Eladó köteles a Vevő által – az Eladó által megjelölt helyre - leszállított kártyákat fizikailag megsemmisíteni, és a megsemmisítésről tételes jegyzőkönyvet készíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) A megrendelés elfogadása előtt digitális proof készítésének vállalása minden megrendeléshez kapcsolódóan (igen/nem)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ár 2-13. szempontok (kifejtve lsd.röv.nélk.AF.) Súlyszám - 138
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós tételek:
II. Kártyatípus: Mifare 1k típusú gyöngyházfényű műanyag NFC típusú plasztik chip-kártya Lo-Co vagy Hi-Co mágnescsíkkal felszerelve
Mutációk: maximum 18
Szín: maximum 5+4
Grafikai terv: A grafikai terv nyomdakész digitális állományát ajánlatkérő adja át az ajánlattevőként szerződő félnek.
Az ajánlattevőként szerződő fél feladata a kártya elkészítése és megszemélyesítése (sorszámozása, illetve egyedi azonosítóval, a fent megadottak szerinti dátum és aláírás csíkokkal és Lo-Co vagy HI-Co mágnes csíkkal történő ellátása) ajánlatkérő által elvárt ütemezés/megrendelések szerint.
A kártyák hátoldalán található dátum megadására alkalmas és aláírásra alkalmas két külön csík elkészítése olyan anyagból kell, hogy megtörténjen, amelyre golyóstollal lehet írni, továbbá a kártyának karcolásmentes felületűnek kell lennie. Az aláírócsík egy vonal, a dátum csík egy három részre osztott csík.
Dátum és aláírás megadására alkalmas csík alatt a következő minimális elvárásoknak megfelelő aláírócsíkot kell érteni: az alírócsíkon szabadkézzel, golyóstollal történő írásnak elmosódásmentesen kell megjelennie, látszania.
Az ajánlattevőként szerződő félnek a sorszámmal megszemélyesített kártyákhoz tartozó UID-t (egyedi azonosítót) a Megrendelő részére biztosítani kell. A sorszámokkal összepárosított UID-k pontosvesszővel tagolt .CSV formátumban kerülnek átadásra.
Ajánlatkérőként szerződő fél az adott megrendelés elküldésével együtt megküldi az adott kártyára nyomtatandó grafikai tervet is.
AT-nek vállalnia kell,hogy az AK által kikötött opciós joga alapján a vevőnek, a műszaki leírásban szereplő I. és II. kártyatípus és tételek esetében a megjelölt mennyiségekre vonatkozó, egyoldalú megrendelésé(ei)t az ajánlat tartalma szerint teljesíti.
I. Kártyatípus:
Vevő a szerződés teljes (meghosszabbításokkal együtt) futamideje alatt bármikor és korlátlan alkalommal jogosult a megjelölt 45.000 darab kártyán felül további összesen 135.000 darab I. típusú kártya megrendelésre.
II. Kártyatípus:
Megrendelő a szerződés teljes (meghosszabbításokkal együtt) futamideje alatt bármikor és korlátlan alkalommal jogosult II. típusú kártya megrendelésére összesen 1500 darab mennyiségben.
Ajánlatkérő az eseti megrendelések során a szerződésben részletezettek szerint alkalmanként 50-100/ 101-150/ 151-200/ 201-300/ 301-1500 darab kártyát jogosult megrendelni, az ajánlattevőként szerződő féltől.
Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására.
Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BFTK részére NFC chip-kártya beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Projekt Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45338797
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: info@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14592111241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28440000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28440000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Projekt Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45338797
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14592111241

Hivatalos név: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931437
Postai cím: Halom Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10793509244

Hivatalos név: Print Brokers Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94882515
Postai cím: Közép Utca 16
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12980088208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges