Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/134
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.15.
Iktatószám:12885/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Informatikai Igazgatóság 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy és oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falusy Gábor
Telefon: +36 302223618
E-mail: falusy.gabor@pte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy és oktatás
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KAR,SZTAR rendszerek üzemeltetési támogatása PTE
Hivatkozási szám: EKR000013482019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: A Pécsi Tudományegyetem, a 2015-ben bevezetett Kutatói Adminisztrációs Rendszerének (KAR) és Szellemi Termék Adminisztrációs Rendszerének (SzTAR) szállítói üzemeltetési támogatására kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni, és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötni 36 hónapos határozott időtartamra. Az üzemeltetési támogatáson kívül Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt felmerülő fejlesztési igényeinek függvényében a rögzített fejlesztési keretóraszám erejéig igénybe kíván venni fejlesztői közreműködést is azzal, hogy Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést úgy kívánja megkötni, hogy a keretóraszám 70%-ára megrendelési kötelezettséget vállal. Ezen túlmenően Ajánlatkérő nem köteles a keretóraszámot kimeríteni, illetve Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendelési kötelezettségen túl fel nem használt keretóraszámot a nyertes Ajánlattevő kárként nem érvényesítheti az Ajánlatkérővel szemben.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11250000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KAR, SZTAR rendszerek üzemeltetési támogatása PTE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak:72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Informatikai Igazgatóság 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az üzemeltetési és támogatási szolgáltatás valamint az egyedi fejlesztési igények részletes leírását és követelményeit a műszaki leírás tartalmazza, tekintettel az ezen pontban meghatározott maximális karakterszámra.
A rendelkezésre álló fejlesztési keretóraszám: 570 óra/36 hónap – ebből Ajánlatkérő 399 órára megrendelési kötelezettséget vállal a 36 hónap alatt, a fennmaradó 171 óra opciós mennyiség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő rendelkezésére álló fejlesztési keretóraszám: 570 óra/36 hónap – ebből Ajánlatkérő 399 órára, azaz a keretóraszám 70%-ra megrendelési kötelezettséget vállal a 36 hónap alatt. A fennmaradó 171 óra - a keretóraszám 30%-a - opciós mennyiség.
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A PTE Kutatói Adminisztrációs Rendszerének és Szellemi Termék Adminisztrációs Rendszerének üzemeltetési támogatása
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28255705
Postai cím: Vargha Damján Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: Fodor.Gyula@dexter.hu
Telefon: +36 72514660
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004785202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16110000
A szerződés/rész végleges összértéke: 11250000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség minimális időtartamát a tárgyalás/tárgyalások lezárásától számítva 60 napban határozta meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés (320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) mellett folytatja le.
Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkéri az ajánlattevőt ajánlatának meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség ebben az esetben nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 naptári napot. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
Ajánlattételre felhívott Ajánlattevő nem tehet közös ajánlatot más gazdasági szereplővel, az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolásait az ajánlatban kéri benyújtani.
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletei az irányadóak, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges