Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/200
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.16.
Iktatószám:20231/2019
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Teljesítés helye:6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. 6821 Székkutas, IV. ker. 143. 6900 Makó, Kórház u 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41407167
Postai cím: Dr. Imre József Utca 2.
Város: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oraveczné Kispál Angéla
Telefon: +36 62532222
E-mail: igazgatas@csmekhm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csmekhm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csmekhm.hu/
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Medworks rendszer jogszab.köv.,karbant., frissít.
Hivatkozási szám: EKR001250932019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének követése és támogatása
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47280000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Medworks rendszer jogszab.köv.,karbant., frissít.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak:72260000-5
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333
A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
6821 Székkutas, IV. ker. 143.
6900 Makó, Kórház u 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MedWorkS INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKAI RENDSZER JOGSZABÁLYKÖVETÉSE, FRISSÍTÉSE, ÉS KARBANTARTÁSA
Meglévő MedWorkS modulok listája
Betegnyilvántartás modulok
Betegnyilvántartó modul
On-line TAJ ellenőrző modul
SZÁRNY szabad ágy nyilvántartó
Betegforgalmi modulok
Ambuláns ellátás modulja
Receptírás funkció
Fekvőbeteg ellátás modulja
Kúraszerű ellátás modulja
Diagnosztikai modulok
Röntgen
Ultrahang
CT
Patológia
Boncolás
Citológia
Szűrési és gondozói modulok
Tüdőgondozási és tüdőszűrési modul
Mammográfiai modul
Fekvőbeteg ellátás speciális modulok
Basic ápolási modul
Enterprise ápolási modul
Előjegyzés- és várólista kezelő, betegirányítási logisztikai modulok
Előjegyzési és on-line vizsgálatkérés modulja
Speciális előjegyzés (diszpécser)
Integrált on-line várólista kezelő modul
Központi betegirányítás
Műtéti modulok
Műtéti dokumentációs modul
Műtéti előjegyzés, logisztikai modul
PharmaGlobe gyógyszertári rendszer modulok
PharmaGlobe gyógyszertári rendszer
Gyógyszeradagoló automata interfészmodul
PharmaGlobe gyógyszertári rendszer osztályos modulja
Betegszintű gyógyszerelés támogatása
Labordiagnosztikai modulok
LabWorkS laboratóriumi rendszer
LabWorkS laboratóriumi rendszer osztályos modulja
MedBakter mikrobiológiai rendszer
Bakteriológiai modul
Infekciókontroll modul
EFRIR, OSZIR modul
MedBakter bakteriológiai rendszer osztályos modulja
HL7 (vizsgálatkérés, eredményküldés) MedBakter oldali interfészmodul
Speciális szakmai modulok
Fogászati modul
EFI modul (egészségfejlesztési teendők informatikai támogatása)
SBO modul (sürgősségi betegellátás támogatása)

CT gazdasági rendszer MedWorkS oldali interfészmodulok
PharmaGlobe on-line keretgazdálkodás megvalósítása
PharmaGlobe - anyagfeladás (off-line)
Élelmezési rendszer MedWorkS oldali interfészmodul
Kiegészítő modulok
Expert modul
Statisztikai, általános lekérdező modul
Portamodul
Jelentéskészítő modul
HBCS besoroló szerver modul
Egészségügyi kontrolling statisztikai modul
Menedzsment statisztikai modul
Rendszer- és segédmodulok
Gyakorló rendszer
SysInit inicializációs és alkalmazásparaméterező rendszermodul
Guard védelmi és adatbiztonsági rendszermodul
DBAdmin adatbázis és karbantartó rendszermodul
Service rendszermodul
User Manager felhasználó-ellenőrző rendszermodul
Interfészmodulok / Illesztések
PACS rendszer - MedWorkS oldali interfészmodul
Terasy (teleradiológiai rsz.) interfészmodul
Siemens PACS - MedWorkS oldali interfészmodul
GlobalSpeech alkalmazás
Traceline interfészmodul (OVSZ)
Betegbehívó rendszer interfészmodul (Luxinfo)
Dietetika és élelmezés (Quadro Byte Zrt)

WEB-es, mobil technológiai megoldások
eMedWorkS alkalmazás (külső partnerkapcsolati)

Részletes feladatleírást a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ellenszolgáltatás összege (Ft/hó) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
1. Szerződés valamennyi szerződő fél általi aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított 24 hónapig hatályos.
Nyertes ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog ISO 9001 típusú minőségirányítási tanúsítvánnyal az egészségügyi informatikai rendszer supportjára, üzemeltetésére vonatkozóan.
Értékelési szempont: Kbt. 75. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár.
Közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás formájában kerül lefolytatásra tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg, és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra az alábbi indokolás szerint.
A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó szerződés kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg, mivel a beszerzés egésze tekintetében, a szolgáltatás minden elemére kiterjedő kizárólagos jogokkal csak az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. rendelkezik:
Ajánlatkérő hódmezővásárhelyi székhelyén 2005 évben leszállításra és bevezetésre került, majd 2016 évben Ajánlatkérő makói telephelyén is kiterjesztésre került, és azóta is működik a MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer, melyre alapozottan Ajánlatkérő a működéséhez kapcsolódó betegellátó tevékenységét jelenleg is ellátja. Ajánlatkérő rendelkezik a MedWorkS integrált kórházi informatikai rendszer felhasználói jogaival.
A korábban megszerzett licencia alapján rendelkezésre álló informatikai rendszer rendeltetésének megfelelő biztonságos használatának feltételét képezi ugyanakkor a rendszer szükséges frissítése, jogszabálykövetése, hibajavítása, karbantartása. Erre tekintettel vált szükségessé a jelen közbeszerzési eljárás megindítása, melynek tárgya „MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése és karbantartása”
Az Ajánlatkérőnél működő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint szerzői jogvédelem alatt áll („a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is.”)
Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján („A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére”) a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének felhasználására, így a MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése, egyedi fejlesztése és karbantartása is szerzői jogvédelem alatt áll.
A MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszerszoftver jogi oltalmat élvező kizárólagos tulajdonjoga (szerzői joga) az Asseco Central Europe Magyarország Zrt-t illeti meg, a rendszer forráskódja, rendszerkulcsa és szervizkulcsa szintén kizárólagos tulajdonát képezi, és azokat, illetve azok felhasználásának jogát harmadik személyre nem kívánja átruházni. A szerződés tárgyára tekintettel a forráskóddal, rendszerkulccsal és szervizkulccsal rendelkezés, amelynek hiányában nincs olyan más gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési szerződés teljesítését el tudná végezni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/10/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci Út 144-150.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@asseco.hu
Telefon: +36 13541690
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13336011241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47280000
A szerződés/rész végleges összértéke: 47280000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található, melyet AK az EKR-ben tesz közzé és küld meg az ajánlattételre felhívott, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
2. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig nyújtható be.
3. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban az EKR rendelet 3. § szerinti esetben és a 22. § (2) bekezdése szerinti tartós üzemzavar esetén, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 tel: +36 17888931.
4. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot, közös ajánlattétel a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalapra tekintettel nem megengedett.
5. Nyertes ajánlattevő által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja.
6. AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
8. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 41/A. § az irányadó.
9. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
11. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, illetve a 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
13. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
14. AK nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
15. Az ajánlattétel nyelve magyar. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
16. A IV.3.4) pontban meghatározott 30 nap a tárgyalások befejezésétől számítva kell értelmezni (végleges ajánlat benyújtásának határideje).
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bartalis Irén, lajstromszám 00778
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges