Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10008/2019
CPV Kód:71311000-1
Ajánlatkérő:Magyar Corvin-lánc Testület
Teljesítés helye:1146 Budapest, Hermina út 45. Hrsz.: 29772/1 és 1146 Budapest, Pálma utca 4. Hrsz.: 29772/13
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Corvin-lánc Testület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54555123
Postai cím: Hermina Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Geiger Anikó
Telefon: +36 301799065
E-mail: titkarsag@corvinlanc.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.corvinlanc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.corvinlanc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000683942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000683942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri-lebonyolítói szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000683942019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Róheim-villa rekonstrukciójának műszaki ellenőri, beruházás lebonyolítói, és egyéb műszaki tanácsadási feladatainak ellátása.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri-lebonyolítói szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311000-1
További tárgyak:71356300-1
71520000-9
71541000-2
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 45. Hrsz.: 29772/1 és 1146 Budapest, Pálma utca 4. Hrsz.: 29772/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Róheim-villa rekonstrukciójának műszaki ellenőri, beruházás lebonyolítói, és egyéb műszaki tanácsadási feladatainak ellátása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A nyertes Ajánlattevőnek a feladatait a Róheim-villa teljes rekonstrukciójának (műemléki helyreállításának, mely restaurálási munkát is tartalmaz) alábbi fázisai során kell ellátnia:
1. a tervezési folyamat során
2. a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés során
3. az ideiglenes védőállvánnyal kapcsolatosan
4. a Róheim-villa rekonstrukció kivitelezési szakasza során
5. a rekonstrukció befejezését követően
A rekonstrukció eredményeként bruttó 2.594 m2 alapterületű közhasználatú kulturális létesítmény fog megvalósulni.
Műszaki tanácsadási tevékenység opcionális mennyiség, legfeljebb 50 mérnök nap.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10.
Ajánlatkérő az
1. ért. szempontnál: fordított arányosítást,
2. ért. szempont alszempontjainál: egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
Részletek KD-ben.
Kbt.77.§(1) bek.alapján:
2.1.-2.2. értékelési alszempont legkedvezőbb szintje 144 hónap, legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap
2.3.-2.4. értékelési alszempont legkedvezőbb szintje 72 hónap, legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nettó 1.000.000, - HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető
— ajánlatkérő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13026492-00014907 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Műszaki ellenőri-lebonyolítói szolgáltatás) és azátutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank általkiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /befizetés időpontja.
— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti, Kbt. 41/A.§(2)bek. szerinti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállaltgaranciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. Az ajánlati biztosíték további szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata 50
2 2.1. A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M2.1. pontja szerinti szakember műemléki épületek helyreállítása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) 15
3 2.2. A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M2.2. pontja szerinti szakember műemléki épületek helyreállítása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) 15
4 2.3. A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M2.3. pontja szerinti szakember műemléki épületek helyreállítása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
5 2.4. A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M2.4. pontja szerinti szakember műemléki épületek helyreállítása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Megbízó jogosult a jelen Szerződés hatályát a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időponthoz képest bármilyen okból történő elhúzódása esetén legfeljebb tizenkét (12) hónappal egyoldalúan meghosszabbítani, amely esetben a jelen Szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján automatikusan módosul.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Műszaki tanácsadási tevékenység (opcionális mennyiség, legfeljebb 50 mérnök nap) a közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknek megfelelően.***
(III.1.3) pont folytatása)
M2.
A felhívás III.1.3) M2. pontban meghatározott M2.1.-M2.4. szakemberek esetében csatolni kell a Kr. 21.§(3)bek. b) pontja alapján az M2.1.-M2.4. pontban előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza
- a szakemberek nevét,
- képzettségét,
- az ajánlattételi határidőig szerzett releváns (M2.1.-M2.4.) szakmai gyakorlatának időtartamát,
- az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését, továbbá azt, hogy
- a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,
Mindezek alátámasztására az ajánlatban csatolni kell
— a szakember képzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,
—a kamarai névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása, és a jogosultság megszerzésének időpontja (amennyiben már rendelkezésre áll-M2.2. kivételével).
— a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
— ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől valóvisszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. (M2.2. kivételével)
A szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti.
A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.
M2.1.-M2.4. pont (kivéve M2.2.) szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a vonatkozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel(regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő az előírt jogosultság meglétét magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara honlapjáról ellenőrzi.
Amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
Amennyiben M2.1.-M2.4. (kivéve M2.2.) pont alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a képzettség és az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolható csak a névjegyzékben szereplő kamarai nyilvántartási szám megadásával is, amellyel az adott szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékben szerepel. Ezesetben AK az ajánlatban megjelölt szakemberek jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara elektronikus névjegyzéke alapján ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és(11) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
FAKSZ: Dr. Szűcs Gabriella OO868, Csók István Áron OO118, Dr. Bábosik Roland Ottó O1011

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal(EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
1)Előzetes ig.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzésieljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.nek a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67.§ (3)bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglaltnyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra.
2)Igazolás: A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4)bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintettgazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzésieljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedettgazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.
B) SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérnök tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a mérnök szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a mérnök szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét. (folytatás: VI.4.3) pontban)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1)Előzetes ig.:
Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről azalkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKDbe foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kr.3.§(5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKDt nyújt be.
Igazolás:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bek. és Kr.19.§(1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki épület helyreállításához kapcsolódó lebonyolítói vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásából) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.re.
Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3), (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) bekezdése és Kbt. 67. (3) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület helyreállításához kapcsolódó lebonyolítói vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 100 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával.
A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. Rész „α” pont)
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, azalkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát.
Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kr.3.§(5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKDt nyújt be.
Az alkalmasság igazolása:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.21-22.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M1.
Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 évben belül megkezdett, a felhívás III.1.3.) M1. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást a Kr. 22. §(1)-(2) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:
- elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
- teljesítés mennyisége,
- a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési időpont – év/hónap/nap megjelölésével),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes ajánlattevő által közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontjára, 21/A.§-ra és a 22. § (4) és (5) bek.-re.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó részletes adatokat és a fentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlat részeként be kell nyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 69.§ (11a) és 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra. (folytatás II.2.11) pontban)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 3 éven belül befejezett 1 db, min. bruttó 1900 m2 alapterületű, közhasználatú műemléképület helyreállításra vonatkozó magasépítési beruházás lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó referenciával, mely beruházás restaurálási munkát is tartalmazott és a beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént.
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M2.1. legalább 1 fő olyan projektvezető műszaki ellenőr szakemberrel, aki magasépítési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-É szakirányú jogosultság megszerzéséhez szükséges (illetve azzal egyenértékűnek tekintett) képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M2.2. legalább 1 fő építész és/vagy építőmérnök képzettségű (vagy azzal egyenértékű képzettségű) és minimum 48 hónap beruházáslebonyolítói szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M2.3. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építménygépészeti szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-G szakirányú jogosultság megszerzéséhez szükséges (illetve azzal egyenértékűnek tekintett) képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M2.4. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építményvillamossági szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-V szakirányú jogosultság megszerzéséhez szükséges (illetve azzal egyenértékűnek tekintett) képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Átfedés a szakemberek között nem megengedett!
Ajánlatkérő „Műemléki épület” alatt az alábbiakat érti: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet a kivitelezés helyszíne szerinti ország szabályozása szerint védetté nyilvánítottak.
Ajánlatkérő „műemléki helyreállítás” alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.§ 18. pontjában lévő fogalmat érti. (Műemléki helyreállítás: a jókarbantartási vagy az állagmegóvási feladatokon túlmenő, a műemlék egészét vagy részét érintő felújítás, részleges vagy teljes visszaállítást célzó építési tevékenység vagy restaurálás.)
Ajánlatkérő „Közhasználatú építmény” alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 9. pontja szerinti fogalmat érti.
A „beruházás lebonyolító” alatt a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 5.§ szerinti fogalmat érti, figyelemmel a műszaki leírásban foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a 322/2015.(X.30.) 11. §-ában meghatározott szerződés tárgya szerinti mérnöki szakmai felelősségbiztosítással, amelynek limitje legalább 80.000.000,- Ft/év és 40.000.000, - Ft/káresemény.
Késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint.
Teljesítésigazolás: Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint.
Kifizetés: Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlattétel, kifizetés elszámolás pénzneme: HUF.
Részszámlázás szabályai a szerződés-tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le,így a424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.)alkalmazandó.
2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r.előírásai szerint. Az eljárásban való ajánlattételfeltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetéséta 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikusmásolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1), (3)
4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni. Ajánlatba csatolni kell:
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot,
- Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat-(nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
-Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot,
- ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum,
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat.- szakmai ajánlatként, az ATcégszerű aláírásával ellátott részletes árajánlatot (árazott költségvetést).
- amennyiben az AT Kbt.69.§(11) bek.szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
- ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§(3)-(4)bek. vonatkozásában,
- Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, azalkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok.
5. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arravonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von be azeljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35. §-ban foglalt feltételeknek. Közösajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
8.AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet(projekttársaság) létrehozását.
9.Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
10.Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
11.AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
12.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
13.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10–15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedőidőintervallum.
14.AK a IV.2.6) pontban Feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. (folyt.: VI.4.3)pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

(III.1.1) pont folytatása:)
1)Előzetes ig.: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja a Kr. 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
2)Igazolás: A nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.

(VI.3) pont folytatása)
15. Jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmaialkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határoztameg az alábbi pontok esetében: III.1.1), III.1.2. és III.1.3) pont.
16. AK a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák