Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10017/2019
CPV Kód:71351000-3
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt.;Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Katalin
Telefon: +36 205204272
E-mail: toth.katalin@kkbk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.delivaroskapu.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.delivaroskapu.org/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Geotechnikai feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000879682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretmegállapodás geotechnikai feladatok vonatkozásában
Keretmegállapodás keretösszege: nettó 457.000.000,- Ft.
Időtartama: A Keretmegállapodást határozott, 2022.12.31. napjáig terjedő időre kötik a Felek.
A Keretmeg. szerinti feladatok a következőkre terjednek ki (azzal, hogy a megvalósítandó feladatok részletesen a Műszaki Leírásban kerülnek meghatározásra):
A Déli Városkapu Fejlesztési Program (BDFVP) D-Pesten és É-Csepelen, a soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeken valósít meg átfogó városfejlesztést. Olyan városnegyed kialakítása a cél, amely a jelenleg hiányzó funkciók megvalósításával új, kiemelt jelentőséget ad az alulhasznosított barnamezős területnek. A Programban megvalósuló beruházások, felújítások kiszolgálják a diákokat, sportolókat, a helyi lakosságot és a tágabb városi térség lakóit. A létrejövő közösségi terek, sportlétesítmények révén egy lepusztult, elhanyagolt környékből, a főváros egyik legújabb, modern, vonzó városnegyede válik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 457000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Geotechnikai feladatok elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351710-3
További tárgyak:71351730-9
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb magyarországi városfejlesztése. Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ága mentén évtizedek óta elhanyagolt, lerobbant területen több ezer fős egyetemváros épül, és elhagyott, környezeti tájsebként éktelenkedő barnamezős területek újulnak meg. Sport- és rekreációs létesítmények épülnek, széles körű sport- és szabadidős lehetőségeket kínálva a Diákváros lakóinak, a helyi lakosságnak és a tágabb városi térség lakóinak. Az Ajánlattevő (AT) a Műszaki Leírásban (ML) meghatározott potenciális projektterületek várhatóan teljes területén az Ajánlatkérő (AK) közvetlen megrendeléseiben részletezettek szerint többek között talajvizsgálati jelentés, geotech-i tervezési beszámoló, hidrogeológiai szakvélemény, lőszermentesítési szakvélemény készítés, lőszermentesítés végzése, ill. telekalakításhoz szükséges dokumentációkészítés tárgykörökben köteles feladatait ellátni. Nyertes AT-nek irodai és terepi munkát is el kell látnia. AT főbb lehetséges feladatai (részl. köv-ek a ML-ban): 1. Talajvizsgálati Jelentés készítése, mely összegyűjti a területre fellehető archív dokumentációk adatait, információt ad a területen szerzett korábbi geotechnikai tapasztalatokról, meghatározza a talajvizsgálatok mennyiségét és minőségét. Feltárási terv készül, kijelöli a feltárási helyeket. 2. Geotechnikai Tervezési Beszámoló készítése, mely dokumentálja többek között a tervezett létesítmény funkcióját, az épít-i helyszín és körny-nek jellemzőit, a talajkörny-et és felszín alatti vizek öf-ó jellemzését, a terv-i terület talajkörnyezetének talajmodelljét, a tervezési módszerek bemutatását. 3. Hidrogeológia Szakvélemény készítése, mely megadja különösen az archív építés-földtani, vízföldtani, talajmechanikai dokumentációk, térképi adatok feldolgozását, értékelését, geológiai és hidrogeológiai, geotechnikai viszonyok ismertetését. 4. Lőszermentesítési Szakvél. készítése, melynek célja, hogy egy összetett vizsgálat eredményeként rendszerezze a terület lőszermentesítésével kapcsolatos információit, ill. javaslatot tegyen, hogy szükséges-e az adott beruházási terület lőszermentesítése. 1.-4. feladatok esetében az érintett terül-ek becsült összalapter-e közelítőleg: 1362450 m2, amiből közelítőleg az I terület: 373000 m2, II terület: 98700 m2, III ter.: 403250 m2, IV/A ter.: 342500 m2, IV/B ter.: 145000 m2. 5. Lőszermentesítés végzése. Az egész fejlesztési terül-et érintő, egyes projektek megvalósítása kapcsán az előírt régészeti feltárási munkálatok biztonságos elvégzéséhez a mindenkor munkába vett terül-en a munka megkezdése előtt el kell végezni a lőszermentesítési feladatokat, valamint a műszeres talajkutatói szakfelügyelet ellátását. Érintett terül-ek becsült összalapter-e: 1919450 m2. E feladattal összefüggésben AT közvetlen megrendelés alapján szakfelügyelet lát. 6. Telekalakításhoz szükséges dokumentációkészítés és az ügyintézésben való közreműködés. A dokumentáció tartalmi követelményeire a 384/2016. (XII.2.) K.rend-ben foglaltak az irányadóak. Érintett ingatlanok várható száma: 166 db. AT-nek a kb-i eljárás során be kell nyújtania az Árazatlan Költségvetés beárazásával képzett Árazott Költségvetést. Az Árazott Költségvetésben foglalt egységárak („E” oszlop) és a közvetlen megrendelésben foglalt mennyiség alapján történik az elszámolás. Az Árazatlan Költségvetésben foglalt becsült mennyiségek, és a ML-ban adott esetben foglalt várható mennyiségek tájékoztató jellegűek, közvetlen megrendelési kötelezettség nem kapcsolódik hozzájuk. Az Árazatlan Költségvetésben foglalt becsült mennyiségek és az AT által megajánlott egységárak alapján képzett összesített ajánlati ár kerül értékelésre a kb-i dok-okban foglalt részl. feltételek szerint. A közb. elj. tárgyával, és az értékelési szempontokkal összefüggő tov. részl. infó-k és köv-k a ML-ban találhatóak meg. Kar. korl. miatt folyt: II.2.14):
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakemberek többlettapasztalata referenciában 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kar. korl. miatt folytatás a II.2.4) rovatból: A kb-i eljárás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az AK az AT által az ajánlata keretében benyújtott Árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 238 - 543948
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Geotechnikai feladatok elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65883594
Postai cím: Knézits Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
E-mail: ftvzrt@ftvzrt.hu
Telefon: +36 14569090
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14569099
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10638554
Postai cím: Öv Utca 189/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: kbszt@bombariado.info.hu
Telefon: +36 704331537
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 457000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
Nyertes ajánlattevő:
FTV Zrt. - Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (közös ajánlattevők)
FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1092 Budapest, Knézits utca 12.
adószáma: 10801761-2-43
Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1147 Budapest, Öv utca 189/A.
adószáma: 14894547-2-42
További ajánlattevők:
MECSEKÉRC Zrt. - Tornádó Trade 2000 Kft. - GEO-TERRA Kft. (közös ajánlattevők)
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.
adószáma: 11563192-2-02
Tornádó Trade 2000 Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u 60. 3. lház. 2. em. 8.
adószáma: 11835208-2-43
GEO-TERRA Mérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1223 Budapest, Kelenvölgyi utca 15.
adószáma: 10794627-2-43
FŐMTERV Zrt. - GEOPLAN Kft. (közös ajánlattevők)
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.
adószáma: 13842217-2-41
GEOPLAN Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társasűg
székhelye: 1119 Budapest, Pajkos utca 28.
adószáma: 10457025-2-43
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.
adószáma: 13454832-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)