Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10026/2019
CPV Kód:33111000-1
Ajánlatkérő:Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1183 Budapest, Thököly út 3.;1183 Budapest, Thököly út 3.;1183 Budapest, Thököly út 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55855365
Postai cím: Thököly Út 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Balázs
Telefon: +36 12971210
E-mail: titkarsag@18euszolg.hu
Fax: +36 12907318
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.18euszolg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000658102019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000658102019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000658102019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvostechnikai eszközök beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Labordiagnosztika
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1183 Budapest, Thököly út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1db. Automata vizeletcsík leolvasó
1 db Automata vizeletvizsgáló rendszer
1 db Kémiai automata
1 db Hemosztázis automata
1 db Automata vérsejtszámláló és differenciáló készülék
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megajánlott berendezések, hiánytalan és szerződésszerű leszállítása, üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítása.
Nyertes ajánlattevő köteles 5 napos üzempróbát tartani.
A berendezés kezelésére vonatkozó 5 napos oktatásnak az üzempróba keretén felül kell megtörténnie.
A Kbt. 8. §-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.
A szállítandó eszközzel szemben elvárt műszaki paraméterek az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki specifikációban kerülnek részletezésre. Ajánlattevő köteles egyértelmű nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az általa megajánlott eszköz a műszaki specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Automata vizeletcsík leolvasó készülék alkalmas kétféle vizeletcsík egyidejű tárolására Előny a megléte!(igen/nem) 5
2 2.A vizeletcsík leolvasó alkalmas a következő paraméterek mérésére: kreatinin, fehérje – kreatinin arány Előny a megléte (igen/nem) 5
3 3. Automata vizeletvizsgáló rendszer A vizeletcsík leolvasó alkalmas a következő paraméterek mérésére: kreatinin, fehérje – kreatinin arány Előny a megléte! (igen/nem) 5
4 4. Kémiai automata Labor automatizációs rendszerhez kapcsolható Előny a megléte! (igen/nem)  2
5 5. Minta előhígítása a mérés előtt Előny a megléte! (igen/nem)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gasztroenterológiai endoszkópos torony
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1183 Budapest, Thököly út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Nagy tudású endoszkópos torony.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megajánlott berendezések, hiánytalan és szerződésszerű leszállítása, üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítása.
Nyertes ajánlattevő köteles 5 napos üzempróbát tartani.
A berendezés kezelésére vonatkozó 5 napos oktatásnak az üzempróba keretén felül kell megtörténnie.
A Kbt. 8. §-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.
A szállítandó eszközzel szemben elvárt műszaki paraméterek az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki specifikációban kerülnek részletezésre. Ajánlattevő köteles egyértelmű nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az általa megajánlott eszköz a műszaki specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Közvetlen DICOM kapcsolat a processzoron keresztül a PACS rendszerhez beteg adatok és képek rögzítéséhez Előny a megléte! (igen/nem)  10
2 2. Munkalista közvetlen fogadása Előny a megléte! (igen/nem)  10
3 3. Kompatibilis legyen az Intézetben lévő Fujifilm EPX-2500 video-processzor-fényforrással Előny a megléte (igen/nem)  10
4 4. Video-kolonoszkóp Kompatibilis legyen az Intézetben lévő Fujifilm EPX-2500 video-processzor-fényforrással Előny a megléte (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Digitális röntgen felvételi berendezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1183 Budapest, Thököly út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Digitális röntgen felvételi berendezés
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megajánlott berendezések, hiánytalan és szerződésszerű leszállítása, üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítása.
Nyertes ajánlattevő köteles 5 napos üzempróbát tartani.
A berendezés kezelésére vonatkozó 5 napos oktatásnak az üzempróba keretén felül kell megtörténnie.
A Kbt. 8. §-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.
A szállítandó eszközzel szemben elvárt műszaki paraméterek az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki specifikációban kerülnek részletezésre. Ajánlattevő köteles egyértelmű nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az általa megajánlott eszköz a műszaki specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A cső billenthető a vízszintes tengely körül min. +/- 20 fokban Előny a megléte (igen/nem) 5
2 2. A röntgencsőnél elhelyezett érintőképernyő rendelkezik a II.2.14 pont szerinti minimum funkciókkal Előny a megléte (igen/nem 10
3 3. A röntgencsőnél elhelyezett képernyőn automatikusan megjelenik az elkészült felvétel Előny a megléte (igen/nem) 5
4 4. A detektorok AED/Beam detect módban is működhetnek (beépített röntgen sugár érzékelővel triggerelt képtárolás) Előny a megléte (igen/nem) 10
5 5. A kiválasztott vizsgálathoz a paciens beállítások grafikus ábrázolása Előny a megléte (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
2. A röntgencsőnél elhelyezett érintőképernyő rendelkezik az alábbi minimum funkciókkal:
-paciens név és azonosító megjelenítése
-vizsgálat típus megjelenítése és kiválasztása
-röntgen generátor felvételi paraméterek megjelenítése és állítása
-AEC mezők megjelenítése és kiválasztása
Előny a megléte (igen/nem)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Feltételek:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben és a 63. §-ban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésben és a 63. §-ban, meghatározott kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.-és 9.§-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8 § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánltában a Kbt. 124.§ (1) bekezdésére tekintettel és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10.-és 11.§-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §, illetve 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében biztosított öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-ait.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot (saját nyilatkozatok esetében) kell csatolniuk a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi számlavezető pénzügyi intézményi nyilatkozatának csatolása szükséges eredeti vagy másolati példányban az alábbi minimális tartalommal:
- pénzforgalmi számla száma,
- számlanyitás dátuma,
- volt-e az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben ajánlattevő számláján 30 napot meghaladó sorban álló tétel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése értelemszerűen irányadó.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum α szakaszának kitöltése).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben:
P/1. Bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a beszerzés megajánlott részével (1-3. részenként) azonos termékkör szállításait. A referenciaigazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve, telefoni elérhetősége,
- a szállítás tárgyát (a termékkör pontos megjelölésével),
- a korábbi szállítás mennyiségét (darabszám),
továbbá
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdését és a 21/A. §-át.
M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján valamennyi megajánlott rész vonatkozásában csatolnia kell az elismert, (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi tanúsítványt és a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy a termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek.
M/3. Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján valamennyi megajánlott rész vonatkozásában csatolnia kell a megajánlott termékekre vonatkozóan – magyar nyelven – 2 darab termékkatalógust a megajánlott termékek leírásával és katalógusszámával, valamint a megajánlott termékek magyar nyelvű részletes műszaki leírását, használati utasítását és mintapéldányának fényképét.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseire.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum α szakaszának kitöltése).
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik Orvostechnikai eszközök szállítására vonatkozó, a megajánlott rész vonatkozásában az évek összességében legalább az alábbi mértéket elérő, egészségügyi intézmény részére teljesített szállítási referenciával:
1. rész Labordiagnosztikai eszköz nettó 44.000.000,-HUF
2. rész Gasztroenterológiai eszköznettó 10.000.000,- HUF
3. rész Digitális röntgen felvételi berendezés nettó 16.000.000,- HUF
A referenciák egy részen belül is származhatnak több egészségügyi intézménytől, azonban az igazolt mennyiségek összegének el kell érnie az Ajánlatkérő által az adott rész vonatkozásában a fent meghatározott mennyiséget, több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő
Ajánlattevő egy szerződést több rész vonatkozásában is megjelölhet referenciaként.
Egészségügyi intézmény alatt Ajánlatkérő az 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) bekezdésében meghatározott fogalmat érti.
M/2. A megajánlott termék nem rendelkezik az előírt CE tanúsítvánnyal és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, amely szerint a termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek, továbbá ha nem rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel.
M/3. A termékek magyar nyelvű műszaki leírásában, használati utasításában, termékkatalógusában foglaltakból, valamint mintapéldányának fényképéből Ajánlatkérő számára nem állapítható meg az, hogy az ajánlott termék megfelel a specifikációban foglalt követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 24 hónap, kezdő időpontja a leszállítás időpontja. Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett naptári nap után a késedelemmel érintett áru nettó ellenszolgáltatási összegének 1 %-a. A késedelmi kötbér érvényesített összértéke nem haladhatja meg az áru nettó ellenszolgáltatási összegének 30 %-át. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett eszköz nettó ellenértékének 15 %-a. Meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vételár. Mértéke: 30 %. A Ptk. 6:187. § (2) e kizárja a szavatossági igények érvényesítését a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése mellett. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződéses ellenérték kifizetésére utólag 60 napon belül, magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. A Kbt. 135. § (1), Ptk. 6:130. § (3) a Kbt. 135. § (6) eiben foglaltakra tekintettel utalja át. Forrás: hazai pályázati forrás (az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötendő szerződés alapján). Lásd.: VI.4.3
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában meghatározott formai követelmények szerint az ekr.gov.hu rendszeren elektronikusan kell benyújtani.
2. Az ajánlatok beadása az ekr.gov.hu rendszeren az ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az at 65. § (7) bek., valamint a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti - nemleges válasz esetén is csatolandó - nyilatkozatát.
4. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bek. alapján bármely érdekelt gsz térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ak a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Atk részére biztosítja.
5. Ak az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb at tekintetében végzi el a bírálatot
6. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján.
7. Ak a Kbt. 81. § (4) bek. rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett at - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett at - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az at ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő at a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
8. Ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség nincs.
9. Ak szerződéses kötelezettséget kizárólag a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:116 § (2) bek. szerinti, a szerződés-tervezet VII.3. pontjában részletezett bontó feltétellel vállalhat.
10. Ak a nyertes atnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.
11. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazzuk.
12. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, annak vh rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
13. A megajánlott berendezés műszaki specifikációját, amely tanúsítja, hogy az At által megajánlott berendezés maradéktalanul megfelel az Ak által előírtaknak, hitelt érdemlő okirat csatolásával kéri igazolni Ak. Ak a D.347/17/2018. számú döntőbizottsági határozatra figyelemmel úgynevezett biankó ajánlatot nem fogad el.
14. A módszer ismertetése, amellyel az ak megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Bírálati szempontok: az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén 0-10.
Az értékelés módszere nettó ajánlati ár esetén a relatív értékelési módszer.
Az értékelés módszere: a minőségi szempontok esetében az abszolút pontkiosztás módszere.
Jelmagyarázat:
At: Ajánlattevő.
Ak: Ajánlatkérő.
Gsz: gazdasági szereplő.
15. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Virág László; lajst.szám: 00450
16. A fizetésre vonatkozó részletes szabályok a Dokumentációban találhatóak.
17. Az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott eszközök prospektusait, hivatalos termékleírásait oly módon, hogy abból a műszaki követelmények teljesítése megállítható legyen, továbbá csatolni kell az árazott költségvetést és a kitöltött műszaki adatlapokat.
18. Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
19. Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújt be . Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő jelen eljárást eredménytelenné nyílváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat amennyiben a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása az eredményhirdetést követően történik meg.
20. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség 2 hónapja alatt 60 napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák