Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10029/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:a KD-ban meghatározott 32 db fogyasztási hely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia
Telefon: +36 76513513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000681122019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000681122019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítási és jelzőlámpa célú villamos energia
Hivatkozási szám: EKR000681122019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közvilágítási (és jelzőlámpa) felhasználási célú villamos energia adásvételi szerződés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a magyar villamosenergia-átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű, közvilágítási célú villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) 01.08.2019. (0:00) – 31.07.2021. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását. Mennyiség összesen: 6.597.108 kWh
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási és jelzőlámpa célú villamos energia
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: a KD-ban meghatározott 32 db fogyasztási hely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közvilágítási (és jelzőlámpa) felhasználási célú villamos energia adásvételi szerződés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a magyar villamosenergia-átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű, közvilágítási célú villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) 01.08.2019. (0:00) – 31.07.2021. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását.
Mennyiség összesen: 6.597.108 kWh. Fogyasztási helyek száma: 32 db
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket a KD műszaki leírása tartalmazza.
Az ajánlati ár (vételár) tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. Az ajánlati ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is, továbbá tartalmazza teljes körűen a jelen szerződéssel kapcsolatban meghatározott szolgáltatások ellenértékét, különösen a kereskedő-váltással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásának, továbbá az internetes ügyfélszolgálat biztosításával (ügyfélszolgálat a szerződésben meghatározandó kapcsolattartó elektronikus úton történő elérhetőségét és ügyintézési lehetőséget jelenti) kapcsolatos díjakat is.
Az ajánlati ár (vételár) nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 13/A. §-ában a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetésének finanszírozása céljából, valamint a VET. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyek megfizetésére – amennyiben jogszabály nem zárja ki – Ajánlatkérő kötelezettséget vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont: legalacsonyabb ár (Ft/kWh).
AK igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg,a gazd.legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja,mivel az áru jogszabályban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
2. öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján: A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.  Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
3. igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16. §-a alapján:
- a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
- a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
- a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,
- a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi,
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. A Kr. 1. §-a, 5. § (1) bek., 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján AT-nek csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (villamos energia értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az igazolás módja (az igazolás módjára irányadó a Kbt. 66-67. §, 69. §, a Kbt. 65. § (11) bek. a Kr. 19. § (3), 19. § (7) bek.
Előzetes igazolás:
AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.). AK előzetes igazolásként elfogadja AT EEKD-ban tett nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.).
Közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt esetben az ajánlatban csatolni kell a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazását.
A Kbt. 65. § (8) szerint az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Utólagos igazolás:
AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az AK erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (villamos energia értékesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 190.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. AT-nek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb villamos energia szállításait, nyilatkozat és/vagy referenciaigazolás, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat (Kr. 21. § (1) bek. a) pont; Kr. 21/A. §, Kr. 22. § (1)-(2) bek.):
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hónap, nap-tól – év, hónap, nap-ig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: telefonszám és e-mail,
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége kWh (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése (az előírt kWh) egyértelműen megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás módja:
Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1) bek. a) pont, 21. § (1a) bek., 22. § (1)-(2) bek., 24 .§ ,Kbt. 67. §, 69. §, 65. § (11), bek.
Előzetes igazolás:
AT-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.).
AK előzetes igazolásként elfogadja AT EEKD-ban tett nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.). Közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki-szakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket) amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és amely tartalmazza Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazást.
Utólagos igazolás:
AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az AK erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább 4.500.000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.
AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes Ajánlattevő havi elszámoló számlát nyújthat be AK felé.
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét – a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-nek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel napját követő 30 napon belül fizeti meg átutalással a nyertes Ajánlattevő bankszámlájára.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat a Ptk. 6 :155. § (1) bek.-ben meghatározottak szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér. Részletesen a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1), (1c), (2), (4) és (6) bekezdése, e-Kr. 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések a felhívásban: közbeszerzési dokumentáció=KD, Nyilatkozat=Nyil. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer=EKR, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet=e-Kr, AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő.
1.Ajánlati biztosíték: 1.000.000 Ft, a Kbt. 54. § (2) bek. alapján, a KD-ban előírtak szerint. Befizetés helye: AK székhelye, számlaszám: 11732002-15337544, igazolás módja: Ajánlattevő ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel igazolni.
2. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P1, M1).
3. Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. szerint korlátozást, azaz ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
4. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.
6. Közös Ajánlattevők esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
7. AF IV.2.5) pontjában az „1 hónap” 30 napnak felel meg.
8. Az eljárás lebonyolításárért felelős FAKSZ információ: dr. Hatás Orsolya Liliána (nytsz. 00040) eljárás lebonyolításával megbízott szervezet: OLC System Kft. 1113 Budapest, Ibrahim utca 26-28. VII. emelet 707.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. Jelen AF-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja.
12. A Kbt. 61. § (4) bek. szerinti részekre vonatkozó vizsgálat alapján Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja: a teljes mennyiséget egységes egészként kezelve az Ajánlatkérő fajlagosan kedvezőbb árat kíván elérni (portfólióhatás), továbbá részajánlattétel biztosítása indokolatlan adminisztratív többletterhet róna a vevőre (ajánlatkérőre).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák