Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:10031/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:XVI.kerület Kertvárosi EgészségügyiSzolgálata
Teljesítés helye:XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának telephelye: 1165 Benő utca 3. Földszint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: XVI.kerület Kertvárosi EgészségügyiSzolgálata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73692937
Postai cím: Tekla Utca 2/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 209286041
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szakrendelo16.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000433152019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása
Hivatkozási szám: EKR000433152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó, teljeskörű központi felnőtt (sürgősségi) háziorvosi ügyelet ellátása, valamint annak jogszabályok szerinti teljes dokumentálása.
Teljes érintett lakosság jelenleg 60.194 fő, melytől +/- 10% eltérés lehetséges.
A szerződés határozott időre, a hatályba lépésétől számított legalább 12 és legfeljebb 36 hónapos időszakra kerül megkötésre, 12 havonta történő hosszabbítással.
A nyertes ajánlattevő az orvosi ügyeleti ellátást az alábbi ügyeleti rendben és személyi feltételekkel köteles biztosítani:
Munkanapokon, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás felnőtt ügyelet működtetése. Munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között egyszerre 1 fő szakképzett orvos, 1 ápoló vagy nővér és 1 gépkocsivezető, míg 20:00 és 8:00 óra között, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában egyszerre 2 szakképzett orvos, 1 ápoló vagy nővér és 1 gépkocsivezető részvételével. A jogszabályban meghatározott szakmai felkészültségű szakemberekkel és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival biztosítva kell a telephelyen tartózkodni. Az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges telephelyet (1165 Benő utca 3.) az Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja. A telephely kerthelyiségében lehetőség van az orvosi ügyeleti gépjármű tárolására.
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá:
- az ügyeletben résztvevő személyzet részére munkaruhát és védőeszközt biztosítani,
- az ügyelet ellátásához szükséges gépkocsiról gondoskodni, a gépkocsi üzemeltetését, fenntartását biztosítani (a gépjárműbe az ajánlattevő költségén GPS útvonalkövető berendezést kell beszereltetni, melynek állandó ellenőrzését az ajánlatkérő részére biztosítani kell),
- az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről gondoskodni, pótlásukról gondoskodni,
- az ügyelet ellátásához szükséges orvosi eszközökről, felszerelésről gondoskodni,
- az ügyelet ellátásához szükséges mobil kommunikációs eszközökről, adatrögzítő eszközökről, számítástechnikai eszközökről, illetve ezek működtetéséről gondoskodni,
- az ügyelet ellátásával kapcsolatos összes adminisztrációs feladat ellátásáról gondoskodni,
- az ügyelet ellátásával kapcsolatos összes jelentési, nyilvántartási, beszámolási, elszámolási kötelezettségnek és tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni,
- az ügyeleti helyiségek területarányos rezsiköltségeit (víz, villany, fűtés) a szerződés szerinti módon kifizetni,
- az ügyeleti tevékenységgel kapcsolatos vonalas kommunikációs díjakat (telefon, internet) a szerződés szerinti módon kifizetni,
- az ügyeleti helyiségek takarítási, hulladékkezelési, rovarírtási, és épületgondnoksági költségeit kifizetni, vagy ezen szolgáltatásokról gondoskodni,
- veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni,
- az orvosi textíliák tisztításáról gondoskodni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 158220000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85144000-0
85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának telephelye: 1165 Benő utca 3. Földszint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó, teljeskörű központi felnőtt (sürgősségi) háziorvosi ügyelet ellátása, valamint annak jogszabályok szerinti teljes dokumentálása.
Teljes érintett lakosság jelenleg 60.194 fő, melytől +/- 10% eltérés lehetséges.
A szerződés határozott időre, a hatályba lépésétől számított legalább 12 és legfeljebb 36 hónapos időszakra kerül megkötésre, 12 havonta történő hosszabbítással.
A nyertes ajánlattevő az orvosi ügyeleti ellátást az alábbi ügyeleti rendben és személyi feltételekkel köteles biztosítani:
Munkanapokon, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás felnőtt ügyelet működtetése. Munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között egyszerre 1 fő szakképzett orvos, 1 ápoló vagy nővér és 1 gépkocsivezető, míg 20:00 és 8:00 óra között, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában egyszerre 2 szakképzett orvos, 1 ápoló vagy nővér és 1 gépkocsivezető részvételével. A jogszabályban meghatározott szakmai felkészültségű szakemberekkel és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival biztosítva kell a telephelyen tartózkodni. Az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges telephelyet (1165 Benő utca 3.) az Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja. A telephely kerthelyiségében lehetőség van az orvosi ügyeleti gépjármű tárolására.
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá:
- az ügyeletben résztvevő személyzet részére munkaruhát és védőeszközt biztosítani,
- az ügyelet ellátásához szükséges gépkocsiról gondoskodni, a gépkocsi üzemeltetését, fenntartását biztosítani (a gépjárműbe az ajánlattevő költségén GPS útvonalkövető berendezést kell beszereltetni, melynek állandó ellenőrzését az ajánlatkérő részére biztosítani kell),
- az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről gondoskodni, pótlásukról gondoskodni,
- az ügyelet ellátásához szükséges orvosi eszközökről, felszerelésről gondoskodni,
- az ügyelet ellátásához szükséges mobil kommunikációs eszközökről, adatrögzítő eszközökről, számítástechnikai eszközökről, illetve ezek működtetéséről gondoskodni,
- az ügyelet ellátásával kapcsolatos összes adminisztrációs feladat ellátásáról gondoskodni,
- az ügyelet ellátásával kapcsolatos összes jelentési, nyilvántartási, beszámolási, elszámolási kötelezettségnek és tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni,
- az ügyeleti helyiségek területarányos rezsiköltségeit (víz, villany, fűtés) a szerződés szerinti módon kifizetni,
- az ügyeleti tevékenységgel kapcsolatos vonalas kommunikációs díjakat (telefon, internet) a szerződés szerinti módon kifizetni,
- az ügyeleti helyiségek takarítási, hulladékkezelési, rovarírtási, és épületgondnoksági költségeit kifizetni, vagy ezen szolgáltatásokról gondoskodni,
- veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni,
- az orvosi textíliák tisztításáról gondoskodni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége (részletek a dokumentációban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás (havidíj, NEAK finansz. feletti) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75983754
Postai cím: István Út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu
Telefon: +36 52783511
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52787531
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20612469209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 158220000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: orvosi feladatok, ápolói feladatok, gépkocsivezetői tevékenység, diszpécseri feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49518577
Postai cím: Thököly Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: info@interambulance.hu
Telefon: +36 302378805
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17995119
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24672331242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 177444000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75983754
Postai cím: István Út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20612469209

Hivatalos név: Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49518577
Postai cím: Thököly Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24672331242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges