Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10090/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás és egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Biróné Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317092019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317092019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás és egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fogászati Elméleti Tömb építése
Hivatkozási szám: EKR000317092019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés keretében Fogászati Elméleti Tömb építése az alábbiak szerint:
Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1) telken létesítendő 2750 m2 hasznos alapterületű 61 db fogászati székes oktatási intézmény építése a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetének mellékletét képező kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint.
A részajánlattételi kizárásának indoka: A megvalósításra kerülő építési munka működés és használatbavétel szempontjából egységes, nincs ilyen szempontból elkülöníthető része. A kivitelezési részfeladatok időben, térben nem különülnek el, egymásra épülnek, a működés szempontjából összefüggnek.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fogászati Elméleti Tömb építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KKivitelezési szerződés keretében Fogászati Elméleti Tömb építése az alábbiak szerint: Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1) telken
létesítendő 2750 m2 hasznos alapterületű 61 db fogászati székes oktatási intézmény építése a közbeszerzési dokumentumok II.
fejezetének mellékletét képező kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint. Főbb munkanemek: építészeti statikai munkák,
épületgépészeti munkák (fűtés, víz-, csatorna és belső közműépítés, szellőzés), erősáram kivitelezés, napelem beépítése, gyengeráam
kivitelezés, tűzjelző kiépítése, beépített bútorok kivitelezése, orvosi gázellátás kiépítése, orvosi sűrített levegő ellátás kiépítése,
térfelszín kialakítása. Alapadatok:. - övezeti besorolás: Vt-711877 - földhivatali telek területe: 8400 m2 - leszabályozott telek területe:
7010 m2 - Telek szabályzási védelem alatt nem áll - Telket távhő vezeték keresztezi, építési területtel nem érintett - tervezett nettó
alapterület: 2740,68 m2 - tervezett fedett terek alapterülete: 188,00 m2 - tervezett teraszok alapterülete: 229,66 m2 - parkoló igény,
oktatás: 108 db (szükséges elírás: 54db) - tervezett +-0,00= Bf.: 133,80 Bruttó összes szintterület: 3623,48 m2 A klinika monolit
vasbeton vázas szerkezetű, a talajmechanika által megkövetelt alapozással. A jó gépészeti kiszolgálást szabadon alakítható pillérváz
szolgálja 3,9 m-es szintmagaságokkal, melyeknél 3 méter tiszta belmagasság fölött 50 cm álmennyezeti zóna biztosítja a szellőző, hűtő-fűtő orvostechnológiai csőrendszerek szabad vezetését.A külső határoló szerkezet emelt hőcsillapítású 30 cm-es Porotherm blokktégla, melyre kívülről 15 cm hőszigetelés kerül és 4 cm távtartással nagy táblás kerámia burkolat biztosítja a falszerkezet esztétikus
megjelenését és időállását. A nyílászárók 3 rétegű műanyag szerkezetek, kívülről rejtett tokrendszerbe illesztett zsaluziával felszerelve
. A belső falfelületek az orvostechnológiai műleírás által megkövetelt módon csempével burkoltak, vagy festettek, a padlók Vinyl
burkolatot kapnak. Az álmennyezet egyedi hosszanti bordás kialakítású, melybe a világítást integráljuk. A belső nyílászárók acéltokba
illesztett üveg, vagy furnéros faszárnyúak a megkívánt funkció igényétől függően. A telken rámpa nem készül. Az épület keleti oldalán
0-98 cm magasságú támfal 9,93 m hosszan épül, amelyre alaprajzi és metszeti ábrázolás készült. A vasbeton támfal vasalását,
betontakarását, betonminőségét kiviteli terven fogjuk meghatározni. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II.
fejezete tartalmazza. A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi
esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az
alábbiakban felsorolt, minimális létszámú és a megjelölt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsággal rendelkező szakember
közreműködését köteles biztosítani a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt, azok közül a szakemberek közül, amelyeket
jelen felhívás III.1.3) pont M/2. alpontja alapján megjelölt az ajánlatában: M/2.1. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki
vezető szakember, M/2.2. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.
fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, M/2.3. legalább 1 fő felelős
műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy
azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő
elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek
tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Vállalt jótállás időtartama a kötelezően vállalandó 24 hónapon túl [egész számmal, hónapban, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
2 2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 8
3 3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 7
4 4. Az M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
II.2.14) További információ:
Előleg: a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 30 %-a (térfelszín kialakításánál 5%). Támogatás intenzitása 100 %. Szállítói
finanszírozás (kivéve térfelszín kialakítása). Kifizetés: pénzügyi ütemterv alapján, a Kbt. 135. § (1)-(5) bek., a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31-32/A. § szerint. Az ajánlattétel, a számlázás, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik
be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint
kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §
és 10. §, a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontja szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba csatolni kell ajánlattevő
67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1-8., 10., 12-16. § irányadóak.
SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontjára és (2) bek.-re tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bek. második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bek.-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bek.-ben foglaltakra.
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmény előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α. pontjának kitöltése).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára tekintettel a 21. § (2a) bek. szerint a Kbt. 69. § (4)-(7)
bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven
belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti (épületgépészeti és/vagy épületvillamossági feladatokat tartalmazó épületkivitelezési
[új építés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás és/vagy bővítés] munka) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (
X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek.-ben előírt módon és tartalommal igazolva. Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben -
alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bek.-ben foglaltakat. M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bek. e) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek
megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas
egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az
adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A
teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés mértékéig bemutatni. Nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát/önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a képzettségét/képzettségüket
igazoló dokumentum(ok)at, amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a jelen előírás szerint vonatkozó felelős műszaki vezetői
névjegyzékben és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes; azonban ezen személy(ek)nek
is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/nyilatkozatukat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak
alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bek. második fordulata
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági
követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bek.-ben foglaltakat. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bek.-re. Az ajánlattevő - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bek.-ben foglaltakat alkalmassága igazolása során. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás). A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is
elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α. pontjának kitöltése). Az alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az M/1-M/2. alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5
évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett összességében egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti (épületgépészeti
és/vagy épületvillamossági feladatokat tartalmazó épületkivitelezési [új építés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás és/vagy bővítés]
munka) építési beruházásra vonatkozó referenciával, amely legalább 2000 m2 hasznos alapterületű épület tekintetében került
megvalósításra. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában
foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő
alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés - a referencia mennyiségét
tekintve - egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Amennyiben az ajánlattevő közös
ajánlattevőként teljesítette a bemutatásra kerülő referenciát, és a referencia igazolás nem állítható ki a teljesítés oszthatatlansága
miatt az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő elfogadja a referencia igazolást bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban, amilyen arányban az
igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a
szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik M/2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1.
részében az MV-É szakterület tekintetében előírt képesítési követelményeknek vagy azokkal egyenértékű szakképzettséggel, valamint
az ott előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében
elfogadja az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű
végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került
MV-É felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig)
fennáll; M/2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. részében az MV-ÉG szakterület
tekintetében előírt képesítési követelményeknek vagy azokkal egyenértékű szakképzettséggel, valamint az ott előírt szakmai gyakorlati
idővel rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-ÉG felelős műszaki
vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is,
amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-ÉG felelős műszaki vezetőként
nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll; M/2.3. legalább 1 fő, a 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. részében az MV-ÉV szakterület tekintetében előírt képesítési
követelményeknek vagy azokkal egyenértékű szakképzettséggel, valamint az ott előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-ÉV felelős műszaki vezetői
jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-ÉV felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba
vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll. Ugyanazon szakember egyszerre több pozíció
tekintetében is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A pénzügyi ütemterv alapján 5 darab részszámla (Épület esetén 20%, 40%, 60% és 80%-os készültségi fokon, a teljesítéssel arányos mértékben, valamint térfelszín kialakítási munkák 100%) és 1 darab végszámla (Épület 10%) kibocsátására jogosult azzal, hogy a
végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a nettó kivitelezői díj 30 %-a. Az első részszámlának legkésőbb a teljesítés 25 %-os
készültségi fokán kibocsátásra kell kerülnie. A térfelszín kialakítása munkanem teljes elkészülte külön részszámla alapján számolható
el. Ajánlattevőnek az ajánlattétel és a szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie és be kell tartania a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat, továbbá a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét
képező műszaki leírásban felsorolt jogszabályok rendelkezéseit. Ajánlatkérő tartalékkeretet a térfelszín kialakításánál 10%, a többi
munkanem tekintetében azok kivitelezési díjának 5%-os mértékéig biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §].
Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához
csatolni.
2. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
3. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
5. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni akként, hogy az elérje a 90 000 000,- HUF / káresemény és a 300 000 000,- HUF / év kártérítési limitet.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
7. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája; árazott költségvetés (szakmai ajánlat).
8. Ajánlatkérő a kivitelezéssel érintett helyszínen 2019.06.19. napján 11:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás: a kivitelezés helyszíne – Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1) szám alatt található ingatlanon kialakított ideiglenes parkoló. A helyszíni bejáráson a helyszín megtekintésére és adott esetben felmérésére van lehetőség a műszaki leírásban foglaltak szerint. A helyszíni bejárásra a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
9. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
10. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
13. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei irányadók.
14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
15. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
16. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők
szabályozzák egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
17. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folyt.:
18. Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.).
19. Szerződést megerősítő kötelmek: - késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 0,5%-a naptári naponként, de legfeljebb 40 naptári napnak megfelelő tétel; - meghiúsulási kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 30%-a; - szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a; - szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi
adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a; - előleg-visszafizetési biztosíték (kivéve térfelszín kialakítása): nettó, tartalékkeret nélkül
számítandó kivitelezői díj 10%-a, valamint az előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosít nyújtása az
irányító hatóság javára a Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja alapján; - jótállás: a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek
teljes körű (valamennyi munkanemre és munkatételre kiterjedő) jótállást kell vállalnia az általa elvégzett munkákra, amely jótállási
kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számítva legalább 24 hónap (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint).
20. Előleg (kivéve térfelszín kialakítása): a Kbt. 135. § (9) bek. és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 119. § (1) bek. b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 30%-ának megfelelő előlegre jogosult. Térfelszín kialakítása esetén Ajánlatkérő az előleget a Kbt. 135. § (7) bek. alapján biztosítja.
21. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg műszaki, pénzügyi és organizációs ütemtervet kell készítenie és az Ajánlatkérőnek átadnia.
22. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
23. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől számított 18 hónap.
24. Az értékelése módszere: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. Adható pontszámok: 0-10 pont.
25. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti
Banknak, a felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az
ajánlattevő számítja át az árfolyamot, cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiadott) nyilatkozatban közölnie
kell az alkalmazott árfolyamot.
26. Ajánlatkérő előírja, hogy a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartam nem lehet későbbi, mint a projekt zárásának időpontja. 27. Amennyiben a beérkezett ajánlatok meghaladják rendelkezésre álló fedezetet, amely a bontáskor közlésre kerül, Ajánlatkérő a szükséges többletforrásra vonatkozó igénnyel fordul a Fenntartójához, az igény elutasítását, vagy a szükségesnél alacsonyabb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amely bekövetkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Kiegészítés a III.1.3) pont M/1. alpontjához: a referencia igazolásnak tartalmaznia kell az építési beruházás tárgyát, valamint
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák