Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.06.
Iktatószám:10138/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Ernuszt K. (3938 hrsz-ú ingatlanon a Dolgozók úti körforgalomtól az Aranypatak hídjáig tartó szakasz) Márton utca (4219 és 4522 hrsz-ú ingatlanok a 78. sz. ingatlan és a Kilátó utca közötti szakasz;Jókai út (5435 hrsz-ú ingatlanon a Kálvária utcától a Gagarin utcáig tartó szakasz), Dózsa György utca (5636 hrsz-ú ingatlanon a Kálvária utcától a Magyar L. utcáig tartó szakasz);Sugár út (2480 hrsz-ú ingatlanon a Horváth Boldizsár körúttól az Eperjes utcáig tartó szakasz);Újvilág utca (9947/1 hrsz-ú ingatlanon a Rumi úttól az InterSpar áruház parkoló bejáratáig tartó szakasz);Vépi út (7929/1 hrsz-ú ingatlanon a Zanati úttól a külterületi határig tartó szakasz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi utak felújítása II - 2018
Hivatkozási szám: EKR001062922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Karakterkorlát miatt teljes további részletes mennyiségi adatok a felhívásban és a műszaki dokumentációban kerülnek megadásra!
1. Rész: Ernuszt Kelemen, Márton Áron utca felújítása
Ernuszt Kelemen utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással)
Felújítással érintett hossz: 686,5 m
Burkolatszélesség: min. 6,00 m
Összesen legalább 4.119 m2 aszfaltburkolat
Padka: (0,6-2,9) kétoldali, min. 1,00 m stabilizálva (M-22) mögötte földpadka
Hossz esés a tengelyben: 0-2,2%
Oldalesés: 2,0-5,5%-os egy és kétoldali
Padka oldalesése: 4,0%-os
A teljes felújítással érintett szakaszon el kell végezni a meglévő csapadékvíz rendszer tisztítását, amely magába foglalja a folyókákat, árkokat, átereszeket, víznyelőket és aknákat, csővezetékeket. A ~0+620 kmsz jobb oldalán az autóbusz leszálló szigetbe eső meglévő víznyelő megszüntetendő, helyette a sziget elé a csatornacsőre telepítve, 1 db új víznyelő akna telepítendő.
Márton Áron utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással):
Felújítással érintett hossz: 949,29 m
Burkolatszélesség: min. 4,75 m
Összesen legalább 4.509 m2 aszfaltburkolat
Az úton a sávszélesség mintegy 2,75 m, az oldalesés egységesen 2,50%.
Ki kell cserélni a 0+150 km sz. környezetében baloldalon meglévő rossz állapotú csőátereszeket új, DN800 vb. csövekre a helyszínrajzon jelöltek szerint.
2. Rész: Jókai út, Dózsa György utca felújítása Jókai út (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással)
Burkolatszélesség: 7,5 m egyoldali meglévő kiemelt szegéllyel, helyenkénti felújítással és másik oldali (0+027,19-0+479 km sz. között) új süllyesztett szegéllyel
Összesen legalább 3.825 m2 aszfaltburkolat
Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi sáv szélek felé
Parkoló sáv, buszöböl szélessége 2,5 m
Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi sáv szélek felé
Dózsa György utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással):
Felújítással érintett hossz: 361,8 m
Szélesség: 7,50-8,00-12,50 m
Összesen legalább 2.713 m2 aszfaltburkolat
Hossz esés a tengelyben: 0-1,1%
Oldalesés: (0,2-4,8%) jellemzően 2,5%-os kétoldali
Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak
Befogadó: A Dózsa György utca burkolata alatt húzódó egyesített csatorna
Bekötések esése: 5-10‰ (csőkeresztmetszet felső harmadára kötve)
Átmérője, anyaga: összesen: 69,4 fm D 250 KG PVC
Csatlakozó műtárgyak: Új víznyelő(vég): 13 db, szintbe helyezendő meglévő víznyelő: 9 db, megszűnő víznyelő: 2 db
3. Rész: Sugár út felújítása
Felújítással érintett hossz: 217,4 m
szélesség: osztott pályás 2x ~6 m kiemelt szegélyek között
Összesen legalább 2.608 m2 aszfaltburkolat
hosszesés a tengelyben: 0,3-1,2%
oldalesés: 2,5%-os egyoldali pályánként
Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak: 5 db új víznyelő épül, továbbá 14 db víznyelő szintbe helyezendő
4. Rész: Újvilág utca felújítása (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással)
Felújítással érintett hossz: 825,4 m
Burkolatszélesség: 6,00 m
Összesen legalább 4.952 m2 aszfaltburkolat
Padka: kétoldali min. 1,00 m stabilizálva (M-22) mögötte földpadka
Hossz esés a tengelyben: 0-1,0%
Oldalesés: 2,5%-os kétoldali tetőszelvény
Padka oldalesése: 4,0%-os
A felújítással érintett területen nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés van kiépítve. Az árkokat helyenként ki kell mélyíteni, esését biztosítani kell, a meglévő átereszeket, bekötéseket ki kell tisztítani. Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak a kiviteli terv szerint.
5. Rész: Vépi út felújítása (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással)
Felújítással érintett teljes hossz: 1.561 m
Burkolatszélesség: minimum 7,00 m
Összesen legalább 10.927 m2 aszfaltburkolat
Új víznyelők beépítése, átereszek építése
1-5. Részek esetén egyaránt: Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 652238814 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ernuszt Kelemen, Márton Áron utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Ernuszt K. (3938 hrsz-ú ingatlanon a Dolgozók úti körforgalomtól az Aranypatak hídjáig tartó szakasz)
Márton utca (4219 és 4522 hrsz-ú ingatlanok a 78. sz. ingatlan és a Kilátó utca közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ernuszt Kelemen utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással):
Felújítással érintett hossz: 686,5 m
Burkolatszélesség: min. 6,00 m
(Összesen legalább 4.119 m2 aszfaltburkolat)
Padka: (0,6-2,9) kétoldali, min. 1,00 m stabilizálva (M-22) mögötte földpadka
Hossz esés a tengelyben: 0-2,2%
Oldalesés: 2,0-5,5%-os egy és kétoldali
Padka oldalesése: 4,0%-os
Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással érintett területen elválasztott rendszerű csapadékcsatorna húzódik, befogadó az Arany patak. A felújítás során a zöld felületbe helyezett meglévő víznyelők és víznyelős fedlapú aknák környezetét ki kell tisztítani, a burkolat és akna közti területet úgy kell rendezni, hogy a csapadékvizek eljutása biztosított legyen a műtárgyba. A teljes felújítással érintett szakaszon el kell végezni a meglévő csv rendszer tisztítását, mely magába foglalja a folyókákat, árkokat, átereszeket, víznyelőket és aknákat, csővezetékeket.
A ~0+620 kmsz jobb oldalán az autóbusz leszálló szigetbe eső meglévő víznyelő megszüntetendő, helyette a sziget elé a csatornacsőre telepítve, 1 db új víznyelő akna telepítendő.
Márton Áron utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással):
Tervezéssel érintett hossz: 949,29 m
Burkolatszélesség: min. 4,75 m
(Összesen legalább 4.509 m2 aszfaltburkolat)
A felújítással érintett útszakaszon a beavatkozás a meglévő útfelület körömvonalainak határán belül történik. A teherbírási problémákkal küzdő pályaszerkezetet Terramix eljárással a felújított út alapjaként kell felhasználni. Az úton a sávszélesség mintegy 2,75 m, az oldalesés egységesen 2,50%. A tervben szereplő mindkét oldali süllyesztett szegély nem épül meg, helyette a burkolatszélesség megtartása érdekében Terramix eljárással felújított útalap és aszfaltburkolat épül. A gyalogosok védelmére kiemelt szegély lett tervezve. A keresztmetszeti szélesség a 0+560 – 0+650 km sz.-ek között beszűkül mintegy 4,75 m-re. Ennek oka egy meredek rézsű, melyre mindkét oldaláról út fut fel, és a geometriai kialakítás okán a rézsűn nem lehetett változtatni.
A csapadékvíz-elvezetés a felújítással érintett szakaszon kiemelt szegélyekkel, folyókákkal, árkokkal, rácsos víznyelőkkel, valamint zárt csapadékcsatornával megoldott. Ki kell azonban cserélni a 0+150 km sz. környezetében baloldalon meglévő rossz állapotú csőátereszeket új, DN800 vb. csövekre a helyszínrajzon jelöltek szerint. Előregyártott, 50 cm széles folyókát terveztek a 0+550 – 0+650 km sz-ek közötti jobb oldali rézsű lábához, ezen felül a 0+700 – 0+800 km sz-ek közötti szakaszon, jobb oldalon mederlapos folyókát kell kiépíteni. Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az aszfaltkeverékekben (%) (0-5%) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét biztosítása.
2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt képviselőivel és a műszaki ellenőrrel.
3. Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft.
4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

II.2.1)
Elnevezés: Jókai út, Dózsa György utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Jókai út (5435 hrsz-ú ingatlanon a Kálvária utcától a Gagarin utcáig tartó szakasz), Dózsa György utca (5636 hrsz-ú ingatlanon a Kálvária utcától a Magyar L. utcáig tartó szakasz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jókai út (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással):
A felújítással érintett szakasz eleje - 0+000 szelvény - a Kálvária u. csomópont lekerekítő ív végénél van (a csomópont is felújításra kerül).
A felújítással érintett szakasz vége - 0+510 szelvény - a Gagarin u. csomópont előtt a lekerekítő ív eleje. (itt a csomópont már nem lesz felújítva).
Burkolatépítés a teljes szakaszon történik, vonalvezetése közel egyenesnek mondható, a közlekedésre igénybevett sáv vonalvezetése nem változott, azonban a tengelyt a kerékpársáv miatt cca. 74 cm-el nyugati irányba eltolta a tervező. Burkolatszélesség: 7,5 m egyoldali meglévő kiemelt szegéllyel, helyenkénti felújítással és másik oldali (0+027,19-0+479 km sz. között) új süllyesztett szegéllyel,
(Összesen legalább 3.825 m2 aszfaltburkolat)
Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi sáv szélek felé
Parkoló sáv, buszöböl szélessége 2,5m
Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi sáv szélek felé
A meglévő zárt csapadékcsatorna és a meglévő víznyelők kerültek felhasználásra.
Dózsa György utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással):
Felújítással érintett hossz: 361,8 m
Szélesség: 7,50-8,00-12,50 m
(Összesen legalább 2.713 m2 aszfaltburkolat)
Hossz esés a tengelyben: 0-1,1%
Oldalesés: (0,2-4,8%) jellemzően 2,5%-os kétoldali
A tervezett szegélyek e.gy. beton kiemelt (24x15/12x30), és süllyesztett szegély (15x20x40) elemek, beton ágyba fektetve. A szegélyelemek megtámasztó beton ágyazatásnak minősége: C 12/15-8F2-16-„FN” -MSZ 4798-1:2004. A kiemelt szegélyek általában 10 cm magassággal építendők (8-12 cm között megfelelő), kapubejárókban, járda átvezetéseknél 3,0 cm-re süllyesztendők.
Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással érintett területen egyesített rendszerű csatorna húzódik. A jelenlegi víznyelők sűrítésére volt szükség, továbbá a rendezetlen burkolatszélek miatt a víznyelők helyének módosítása is szükségessé vált.
Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak
Befogadó: A Dózsa György utca burkolata alatt húzódó egyesített csatorna
Bekötések esése: 5-10 ‰ (csőkeresztmetszet felső harmadára kötve)
Átmérője, anyaga: összesen: 69,4 fm D 250 KG PVC
Csatlakozó műtárgyak: ÚJ víznyelő (vég):13 db
szintbe helyezendő meglévő víznyelő: 9 db
megszűnő víznyelő: 2 db
Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az aszfaltkeverékekben (%) (0-5%) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét biztosítása.
2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt képviselőivel és a műszaki ellenőrrel.
3. Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft.
4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

II.2.1)
Elnevezés: Sugár út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Sugár út (2480 hrsz-ú ingatlanon a Horváth Boldizsár körúttól az Eperjes utcáig tartó szakasz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújítással érintett hossz: 217,4 m
szélesség: osztott pályás 2x ~6 m kiemelt szegélyek között
(Összesen legalább 2.608 m2 aszfaltburkolat)
hosszesés a tengelyben: 0,3-1,2%
oldalesés: 2,5%-os egyoldali pályánként
A tervezett szegélyek e.gy. beton kiemelt (24x15/12x30) és süllyesztett szegély (15x20x40) elemek, beton ágyba fektetve. A szegélyelemek megtámasztó beton ágyazatának minősége: C 12/15-8F2-16-„FN” -MSZ 4798-1:2004. A kiemelt szegélyek általában 10 cm magassággal építendők (8-12 cm között megfelelő), kapubejárókban süllyesztett szegély elemekből ferde szegély építendő járda átvezetéseknél 3,0 cm-re süllyesztendő a burkolat lejtetésével. Ezen kialakítások az utcában egyébként is járatos megoldások.
A Horváth Boldizsár krt.-i gyalogos átvezetéseknél 3 helyen új döntött szegély készüljön min. az átvezetés szélességében 3,0-3,0 m!
Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással érintett területen egyesített rendszerű csatorna húzódik, mint a csapadékvizek befogadója. Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak:
5 db új víznyelő épül, továbbá 14 db víznyelő szintbe helyezendő.
Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az aszfaltkeverékekben (%) (0-5%) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét biztosítása.
2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt képviselőivel és a műszaki ellenőrrel.
3. Ajánlati biztosíték: 400.000,- Ft.
4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

II.2.1)
Elnevezés: Újvilág utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Újvilág utca (9947/1 hrsz-ú ingatlanon a Rumi úttól az InterSpar áruház parkoló bejáratáig tartó szakasz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújítással érintett hossz: 825,4 m
Burkolatszélesség: 6,00 m
(Összesen legalább 4.952 m2 aszfaltburkolat)
Padka: kétoldali min. 1,00 m stabilizálva (M-22) mögötte földpadka
Hossz esés a tengelyben: 0-1,0%
Oldalesés: 2,5%-os kétoldali tetőszelvény
Padka oldalesése: 4,0%-os
Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással érintett területen nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés van kiépítve. Jellemzően nyílt árkos, ill. földvápás a hosszanti vízelvezetés, de a csatlakozó utcákból zárt csapadékcsatornák-átereszek kötnek az Újvilág utca D-i oldalán húzódó 80/b csapadékcsatornába, melynek befogadója a Perint-patak.
A tervezett kialakítás szerint az árkokat helyenként ki kell mélyíteni, esését biztosítani kell, a meglévő átereszeket, bekötéseket ki kell tisztítani.
Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak: kiviteli terv szerint.
Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az aszfaltkeverékekben (%) (0-5%) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét biztosítása.
2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt képviselőivel és a műszaki ellenőrrel.
3. Ajánlati biztosíték: 900.000,- Ft.
4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

II.2.1)
Elnevezés: Vépi út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vépi út (7929/1 hrsz-ú ingatlanon a Zanati úttól a külterületi határig tartó szakasz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az út felújítás technológiája két részre bomlik.
Az első rész a 0+000-1+380 km sz. között ahol elég vastagság van a meglévő pályaszerkezetben. Itt a meglévő 11cm vastag aszfalt réteget le kell marni és elszállítani végleges lerakóhelyre. Az aszfaltréteg alatt még marad 30-35cm vastag szerkezet. A lemart felületen a lokális hibás helyeket vagy ki kell javítani vagy aszfalterősítő rácsot kell rá fektetni. A marás után kerül vissza a két réteg aszfaltburkolat.
A második résznél a 1+380-1+561 km sz. között a meglévő teljes szerkezetet be kell darálni, remixelni. A stabilizálásba legyen cementes kötőanyag is, de a kötőanyag összetételének megválasztásánál ügyelni kell, hogy az elkészült réteg ne tudjon megrepedni! És az így elkészített alapra lehet a két réteg aszfaltot építeni. Ezen a szakaszon a pályaszerkezet emelkedni fog.
Tervezett teljes hossz: 1.561 m
Burkolatszélesség: minimum 7,00 m
(Összesen legalább 10.927 m2 aszfaltburkolat)
A forgalmi sáv szélein meglévő kiemelt szegélyeket – bal oldalon: 0+000-0+460 km sz., jobb oldalon 0+000-0+630 km sz. között – el kell bontani és helyette újat építeni.
A szegélybontás során ahol közvetlenül csatlakozik hozzá a járda, ott a szegély mögött 20cm-el számoltunk, hogy új szerkezetet kell építeni. A járda többi részén csak lemarásra kerül a meglévő aszfaltburkolat és 4,0 cm-ben visszaépítésre. A 0+460- 0+640 km sz. és a 0+755-0+770 km sz. között bal oldalon teljesen új kiemelt szegélyt kell megépíteni. Ezen a szakaszon új víznyelők is beépítésre kerülnek. A szegélyeket C12/15-24-F1-XF3 beton ágyazatba kell lerakni.
Az aszfalt burkolat kereszt és hosszirányú csatlakozásaiba rugalmas bitumenes hézagtömítő anyagot kell felhordani. Ez vonatkozik a beton szegélyhez történő aszfalt csatlakozásokra is.
Csapadékvíz-elvezetés:A meglévő zárt csapadékcsatorna és a meglévő víznyelők kerültek felhasználásra, új víznyelőráccsal. A meglévő elemeket ki kell tisztítani!
Új víznyelő beépítése:
0+524,50 km sz. bal oldalon – 208,41 mBf
0+568,01 km sz. bal oldalon – 208,15 mBf
0+568,05 km sz. jobb oldalon – 208,32 mBf
0+610,99 km sz. bal oldalon – 207,84 mBf
0+611,07 km sz. jobb oldalon – 207,83 mBf
A víznyelőket NA 250 KG PVC csővel kell rákötni a meglévő csatornaszakaszokra.
Műtárgyak: áteresz épül
1+238 – 1+248 km sz. között bal oldalon D=60cm
1+251 km sz-ben keresztben levő 1,8m átmérőjű vasbeton áteresz hosszabbítása 2,0 m-el
1+528 – 1+535 km sz. között jobb oldalon D= 60cm
1+528 – 1+544 km sz. között bal oldalon D=60cm
Az átereszeknek 30cm széles előfejet kell építeni.
Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az aszfaltkeverékekben (%) (0-5%) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét biztosítása.
2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt képviselőivel és a műszaki ellenőrrel.
3. Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft.
4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001062922018 - 1. rész Rész száma: Elnevezés: Ernuszt Kelemen, Márton Áron utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 153971954
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunka, bontási munkák, szegélyépítési munkák, csapadékvíz-elvezetési munkák, közvilágítási oszlopáthelyezés, térburkolási munkák, forgalomtechnikai munkák, építés előkészítési munkák, útépítési munkák részfeladatai, környezetvédelmi részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27144983
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001062922018 - 2. rész Rész száma: Elnevezés: Jókai út, Dózsa György utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171530914
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunka, bontási munkák, szegélyépítési munkák, betonburkolat építési munkák, csapadékvíz elvezetési munkák, forgalomtechnikai munkák, építés előkészítési munkák, útépítési munkák részfeladatai, környezetvédelmi részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27144983
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001062922018 - 3. rész Rész száma: Elnevezés: Sugár út felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39417697
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunka, bontási munkák, szegélyépítési munkák, csapadékvíz elvezetési munkák, forgalomtechnikai munkák, építés előkészítési munkák, útépítési munkák részfeladatai, környezetvédelmi részfeladatok, gépbérlet, fuvarozási feladatok, geodéziai feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27144983
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001062922018 - 4. rész Rész száma: Elnevezés: Újvilág utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99381052
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunka, bontási munkák, szegélyépítési munkák, csapadékvíz elvezetési munkák, forgalomtechnikai munkák, tűzcsap átépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27144983
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001062922018 - 5. rész Rész száma: Elnevezés: Vépi út felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 187937197
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunka, bontási munkák, szegélyépítési munkák, csapadékvíz-elvezetési munkák, forgalomtechnikai munkák, közművek védelembe helyezése, CKT burkolatalap készítés, építés előkészítési munkák, útépítési munkák részfeladatai, környezetvédelmi részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27144983
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges