Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10166/2019
CPV Kód:98390000-3
Ajánlatkérő:Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány
Teljesítés helye:Baranya megye területe a műszaki specifikációban meghatározott helyszíneken;Baranya megye területe a műszaki specifikációban meghatározott helyszíneken;Baranya megye területe a műszaki specifikációban meghatározott helyszíneken
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KŐRÖS-PARTY Általános Szolgáltató és Kereskedő Kft.;CONNAUGHT Szolgáltató Betéti Társaság;Borda Viktória;Vojtek Éva
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egyéb közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felsőszentmárton Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79653604
Postai cím: Kossuth L. Utca 8
Város: Felsőszentmárton
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7968
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőhl Attila
Telefon: +36 305623430
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70704374
Postai cím: Jókai Mór Utca 13.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőhl Attila
Telefon: +36 305623430
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
x Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: Felsőszentmárton Községi Önkormányzata (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Felsőszentmártoni EFOP-1.5.3-16-2017-00052 számú projekt szolgáltatásainak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000327552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98390000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Human Exchange 1 rész:
Nemzetiségi értéktár és tudásközpont kialakításának költsége.
Állandó kiállítás kialakításának költsége.
Könyvtár kialakításának költsége.
Dokumentum tár kialakításának költsége.
Szabad-és beltéri gyűjtemény kialakításához kapcsolódó szakértői napok: összesen 15 alkalommal
Dokumentumtár kialakításához kapcsolódó szakértő napok: összesen 15 alkalommal
Kiállítás szervezéséhez kapcsolódó szakértői napok: összesen 15 alkalommal
Szakkönyvtár kialakításához kapcsolódó szakértői napok: összesen 15 alkalommal
Nemzetiségi értéktár és tudásközpont, dokumentum tár, állandó kiállításhoz interaktív szemléltető eszközök bérlése
Human Exchange 2 rész:
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása; A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai, elsősorban:
a.) az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok; b.) életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok, benne önsegítő csoportok létrehozása; c.)szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása."
"A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek: 3 alkalommal kerül sor közösségfejlesztő műhelymunkára Felsőszentmárton településen a térség településeinek bevonásával. A tematikus műhelyek szakértői moderálással három területre fókuszálnak: a.) Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés, önkéntesség; b.) Önsegítő csoportok ösztönzése; c.) A helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába.
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
Fiatalok közösségépítése: a jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése: a jó gyakorlatok megismertetését és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése összesen 3 alkalommal (összesen 30 óra időtartamban)
A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:
A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:
- az egyéni kompetenciák felmérése,
- munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek,
- csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése,
- munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében,
- az önálló életvitelre képessé tevő programok.
- az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.
Human Exchange 3 rész:
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése;
- NEET (nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok Európában) fiatalok bevonása a közösségi tereken megvalósuló programokba, akik a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján kerültek beazonosításra; tanösvények és vándortáborok, honismereti tábor útvonalak kialakítása. Személyszállítást biztosító vállalkozó szavatolja a fiatalok utaztatását. Az útiköltség a célcsoporthoz tartozó fiatalok programokon való részvételét szolgálja.
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
Fiatalok közösségépítése: a jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése. Személyszállítást biztosító vállalkozó szavatolja a fiatalok utaztatását.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63770000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Human Exchange 1
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98390000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye területe a műszaki specifikációban meghatározott helyszíneken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nemzetiségi értéktár és tudásközpont kialakításának költsége.
Állandó kiállítás kialakításának költsége.
Könyvtár kialakításának költsége.
Dokumentum tár kialakításának költsége.
Szabad-és beltéri gyűjtemény kialakításához kapcsolódó szakértői napok: összesen 15 alkalommal
Dokumentumtár kialakításához kapcsolódó szakértő napok: összesen 15 alkalommal
Kiállítás szervezéséhez kapcsolódó szakértői napok: összesen 15 alkalommal
Szakkönyvtár kialakításához kapcsolódó szakértői napok: összesen 15 alkalommal
Nemzetiségi értéktár és tudásközpont, dokumentum tár, állandó kiállításhoz interaktív szemléltető eszközök bérlése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Dél-dunántúli nemzetiségekkel kapcsolatos digitális-interaktív kiállítás tervezése és kivitelezése terén szerzett tapasztalatok igazolása 10
2 Az ajánlattevő által felvonultatott szakértők szakmai alkalmassága 30
3 A tevékenység specifikációban vázoltakhoz kapcsolódó szakmai koncepció értékelése 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 45
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00052
II.2.9) További információ:
Szövétnek V. – Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Felsőszentmárton központtal című, EFOP-1.5.3-16-2017-00052 kódszámú projekt

II.2.1)
Elnevezés: Human Exchange 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98390000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye területe a műszaki specifikációban meghatározott helyszíneken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása;
A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai, elsősorban:
a.) az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok; b.) életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok, benne önsegítő csoportok létrehozása; c.)szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása."
"A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek: 3 alkalommal kerül sor közösségfejlesztő műhelymunkára Felsőszentmárton településen a térség településeinek bevonásával. A tematikus műhelyek szakértői moderálással három területre fókuszálnak: a.) Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés, önkéntesség; b.) Önsegítő csoportok ösztönzése; c.) A helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába.
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
Fiatalok közösségépítése: a jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése: a jó gyakorlatok megismertetését és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése összesen 3 alkalommal (összesen 30 óra időtartamban)
A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:
A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:
- az egyéni kompetenciák felmérése,
- munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek,
- csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése,
- munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében,
- az önálló életvitelre képessé tevő programok.
- az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az Ormánságban élők, illetve a hátrányos helyzetű célcsoportok ismeretének igazolása 30
2 Tudományos kutatási és / vagy fejlesztési projektekben szerzett szakmai tapasztalatok igazolása 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 45
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00052
II.2.9) További információ:
Szövétnek V. – Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Felsőszentmárton központtal című, EFOP-1.5.3-16-2017-00052 kódszámú projekt

II.2.1)
Elnevezés: Human Exchange 3
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98390000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye területe a műszaki specifikációban meghatározott helyszíneken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése;
- NEET (nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok Európában) fiatalok bevonása a közösségi tereken megvalósuló programokba, akik a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján kerültek beazonosításra; tanösvények és vándortáborok, honismereti tábor útvonalak kialakítása. Személyszállítást biztosító vállalkozó szavatolja a fiatalok utaztatását. Az útiköltség a célcsoporthoz tartozó fiatalok programokon való részvételét szolgálja.
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
Fiatalok közösségépítése: a jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése. Személyszállítást biztosító vállalkozó szavatolja a fiatalok utaztatását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00052
II.2.9) További információ:
Szövétnek V. – Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Felsőszentmárton központtal című, EFOP-1.5.3-16-2017-00052 kódszámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Human Exchange 1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KŐRÖS-PARTY Általános Szolgáltató és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38270840
Postai cím: Böck János Utca 35.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: korospartykft@gmail.com
Telefon: +36 302781368
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11805593202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KŐRÖS-PARTY Általános Szolgáltató és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38270840
Postai cím: Böck János Utca 35.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11805593202

Hivatalos név: PTI Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30396805
Postai cím: Ferencesek Utcája 7/B.
Város: PÉCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22920614202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Human Exchange 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CONNAUGHT Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95126360
Postai cím: Cserkúti út 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
E-mail: szabolcsfekete@yahoo.co.uk
Telefon: +36 703108929
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20547158102
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Borda Viktória
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24607320
Postai cím: Aranycsapat Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
E-mail: bordaviki@gmail.com
Telefon: +36 302825331
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 68981903122
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Vojtek Éva
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16397273
Postai cím: Szigeti Út 4/a
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
E-mail: vojtekeva@gmail.com
Telefon: +36 703972704
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66636731122
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23670000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CONNAUGHT Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95126360
Postai cím: Cserkúti út 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20547158102

Hivatalos név: Ifjúságért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97806785
Postai cím: Ferencesek Utca 42
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19026215102

Hivatalos név: A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ESZKÖZRENDSZERÉNEK ÉS MÓDSZEREINEK KORSZERŰSÍTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13937890
Postai cím: Margit Krt. 64/a II.3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19671657141

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Human Exchange 3
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nem került egyetlen ajánlat sem benyújtásra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A hirdetmény hiánypótlásában az alábbiakat kérték:
A II.2.1) pont „Rész száma” rovatait kérem, töltse ki, valamennyi rész tekintetében.
Az V.) szakasz felvezető szövegében kérem, töltse ki a „Rész száma” rovatot, valamennyi rész tekintetében.
Ezúton tájékoztatom, hogy az EKR rendszerben ezen pontok a rendszer által automatikusan kitöltésre kerültek, így javítani nem tudunk benne.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges