Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10178/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Éva
Telefon: +36 305996720
E-mail: molnar.eva@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000357032019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000357032019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hosszú távú villamosenergia termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000357032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes ajánlattevők feladata a hosszú távú nagy-kereskedelmi villamosenergia termékek értékesítése a MÁV Zrt. részére a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti felhasználási időszakra, illetőleg ezen termékek a MÁV Zrt. által megjelölt külön közbeszerzési eljárás keretében megkötendő szerződés szerinti Mérlegkör felelős mérlegkörébe való beszállítása.
A közbeszerzés előirányzott mennyisége részenként:
• 1. részajánlat („A” csomag): legfeljebb 168 GWh
• 2. részajánlat („B” csomag): legfeljebb 168 GWh
• 3. részajánlat („C” csomag): legfeljebb 168 GWh
• 4. részajánlat („D” csomag): legfeljebb 168 GWh
• 5. részajánlat („E” csomag): legfeljebb 168 GWh
Ajánlatkérő csomagonként 120 GWh mennyiségű hosszú távú villamosenergia lehívására vállal kötelezettséget a szerződések időtartama alatt.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "A" csomag
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: MAGYARORSZÁG területe: Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MÁV Zrt. (ajánlatkérő –AK) vontatási alállomásainak villamosenergia ellátása szabadpiaci keretek között a Keretmegállapodás hatályba lépésének napja és 2020. december 31. közötti időszakban, a Keretmegállapodásban szabályozott megrendelési/lehívási szabályok szerint. Ajánlatkérő a megrendelt mennyiség átvételére kizárólag 2020.01.01. napja és 2020.12.31. között jogosult. A mérlegkör felelősi feladatokat egyedi megállapodás értelmében Harmadik fél/külön Mérlegkör felelős látja el.
Az 1. részajánlatra vonatkozó („A” csomag) teljes mennyisége (alapmennyiség) 168 GWh, melyből a lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség: 120 GWh. Ajánlatkérő tehát jogosult, de nem köteles az alapmennyiségből a 120 GWh-n túl 48 GWh villamosenergia megrendelésére és átvételére külön értesítés nélkül. A 120 GWh-n felüli mennyiség lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A lehívási kötelezettségen túli mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik a fix mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. További szabályok a szerződéstervezetben.
Ajánlattevő (AT) által megajánlott villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az a MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványok előírásainak.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése: Ajánlatkérő az Ár értékelési szempont alatt, az 1 kWh villamosenergia mennyiségre jutó jutalék Ft-ban kifejezett díját érti, melynek megfelelően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon Ft/kWh jutalék kifejezett díját kell megadnia. Az ajánlati árat négy tizedesjegy pontossággal kell megadni.

II.2.1)
Elnevezés: "B" csomag
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: MAGYARORSZÁG területe: Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MÁV Zrt. (ajánlatkérő –AK) vontatási alállomásainak villamosenergia ellátása szabadpiaci keretek között a Keretmegállapodás hatályba lépésének napja és 2020. december 31. közötti időszakban, a Keretmegállapodásban szabályozott megrendelési/lehívási szabályok szerint. Ajánlatkérő a megrendelt mennyiség átvételére kizárólag 2020.01.01. napja és 2020.12.31. között jogosult. A mérlegkör felelősi feladatokat egyedi megállapodás értelmében Harmadik fél/külön Mérlegkör felelős látja el.
A 2. részajánlatra vonatkozó („B” csomag) teljes mennyisége (alapmennyiség) 168 GWh, melyből a lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség: 120 GWh. Ajánlatkérő tehát jogosult, de nem köteles az alapmennyiségből a 120 GWh-n túl 48 GWh villamosenergia megrendelésére és átvételére külön értesítés nélkül. A 120 GWh-n felüli mennyiség lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A lehívási kötelezettségen túli mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik a fix mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. További szabályok a szerződéstervezetben.
Ajánlattevő (AT) által megajánlott villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az a MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványok előírásainak.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése: Ajánlatkérő az Ár értékelési szempont alatt, az 1 kWh villamos energia mennyiségre jutó jutalék Ft-ban kifejezett díját érti, melynek megfelelően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon Ft/kWh jutalék kifejezett díját kell megadnia. Az ajánlati árat négy tizedesjegy pontossággal kell megadni.

II.2.1)
Elnevezés: "C" csomag
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: MAGYARORSZÁG területe: Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MÁV Zrt. (ajánlatkérő –AK) vontatási alállomásainak villamosenergia ellátása szabadpiaci keretek között a Keretmegállapodás hatályba lépésének napja és 2020. december 31. közötti időszakban, a Keretmegállapodásban szabályozott megrendelési/lehívási szabályok szerint. Ajánlatkérő a megrendelt mennyiség átvételére kizárólag 2020.01.01. napja és 2020.12.31. között jogosult. A mérlegkör felelősi feladatokat egyedi megállapodás értelmében Harmadik fél/külön Mérlegkör felelős látja el.
A 3. részajánlatra vonatkozó („C” csomag) teljes mennyisége (alapmennyiség) 168 GWh, melyből a lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség: 120 GWh. Ajánlatkérő tehát jogosult, de nem köteles az alapmennyiségből a 120 GWh-n túl 48 GWh villamosenergia megrendelésére és átvételére külön értesítés nélkül. A 120 GWh-n felüli mennyiség lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A lehívási kötelezettségen túli mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik a fix mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. További szabályok a szerződéstervezetben.
Ajánlattevő (AT) által megajánlott villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az a MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványok előírásainak.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése: Ajánlatkérő az Ár értékelési szempont alatt, az 1 kWh villamos energia mennyiségre jutó jutalék Ft-ban kifejezett díját érti, melynek megfelelően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon Ft/kWh jutalék kifejezett díját kell megadnia. Az ajánlati árat négy tizedesjegy pontossággal kell megadni.

II.2.1)
Elnevezés: "D" csomag
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: MAGYARORSZÁG területe: Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MÁV Zrt. (ajánlatkérő –AK) vontatási alállomásainak villamosenergia ellátása szabadpiaci keretek között a Keretmegállapodás hatályba lépésének napja és 2020. december 31. közötti időszakban, a Keretmegállapodásban szabályozott megrendelési/lehívási szabályok szerint. Ajánlatkérő a megrendelt mennyiség átvételére kizárólag 2020.01.01. napja és 2020.12.31. között jogosult. A mérlegkör felelősi feladatokat egyedi megállapodás értelmében Harmadik fél/külön Mérlegkör felelős látja el.
A 4. részajánlatra vonatkozó („D” csomag) teljes mennyisége (alapmennyiség) 168 GWh, melyből a lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség: 120 GWh. Ajánlatkérő tehát jogosult, de nem köteles az alapmennyiségből a 120 GWh-n túl 48 GWh villamosenergia megrendelésére és átvételére külön értesítés nélkül. A 120 GWh-n felüli mennyiség lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A lehívási kötelezettségen túli mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik a fix mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. További szabályok a szerződéstervezetben.
Ajánlattevő (AT) által megajánlott villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az a MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványok előírásainak.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése: Ajánlatkérő az Ár értékelési szempont alatt, az 1 kWh villamos energia mennyiségre jutó jutalék Ft-ban kifejezett díját érti, melynek megfelelően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon Ft/kWh jutalék kifejezett díját kell megadnia. Az ajánlati árat négy tizedesjegy pontossággal kell megadni.

II.2.1)
Elnevezés: "E" csomag
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: MAGYARORSZÁG területe: Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MÁV Zrt. (ajánlatkérő –AK) vontatási alállomásainak villamosenergia ellátása szabadpiaci keretek között a Keretmegállapodás hatályba lépésének napja és 2020. december 31. közötti időszakban, a Keretmegállapodásban szabályozott megrendelési/lehívási szabályok szerint. Ajánlatkérő a megrendelt mennyiség átvételére kizárólag 2020.01.01. napja és 2020.12.31. között jogosult. A mérlegkör felelősi feladatokat egyedi megállapodás értelmében Harmadik fél/külön Mérlegkör felelős látja el.
Az 5. részajánlatra vonatkozó („E” csomag) teljes mennyisége (alapmennyiség) 168 GWh, melyből a lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség: 120 GWh. Ajánlatkérő tehát jogosult, de nem köteles az alapmennyiségből a 120 GWh-n túl 48 GWh villamosenergia megrendelésére és átvételére külön értesítés nélkül. A 120 GWh-n felüli mennyiség lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A lehívási kötelezettségen túli mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik a fix mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. További szabályok a szerződéstervezetben.
Ajánlattevő (AT) által megajánlott villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az a MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványok előírásainak.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése: Ajánlatkérő az Ár értékelési szempont alatt, az 1 kWh villamos energia mennyiségre jutó jutalék Ft-ban kifejezett díját érti, melynek megfelelően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon Ft/kWh jutalék kifejezett díját kell megadnia. Az ajánlati árat négy tizedesjegy pontossággal kell megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek nevében/képviseletében (legördülő menü használatával) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll)
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania,
figyelemmel a 2018.01.01-től hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján
A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltakra való hivatkozás - karakterkorlát okán - a felhívás III. 1.3) pont alján olvasható.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevő (AT) ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (AK) felhívja AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR rendszerben az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Igazolási módok:
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapra vonatkozó – villamos energia szállítására vonatkozó - referencia igazolást/nyilatkozatot, minimálisan az alábbi tartalommal kell benyújtani:

- A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- A szerződés tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap pontossággal);
- A teljesített szállítás mennyisége (GWh mértékegységben meghatározva);
- Amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági (követelménynek való megfelelést a 321/2015. X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) –(2) bekezdése szerint kell igazolni.
Felhívjuk AT-k figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja szerint az AK az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak – azaz a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap (azaz 3 év) - alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (azaz hat év) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
M/2.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők legalább egyikének) ajánlatában csatolnia kell a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vagy jogelődje, a Magyar Energia Hivatal által kiadott, villamosenergia kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét egyszerű elektronikus másolat formájában.
--
A felhívás III. 1.1. pontjának kiegészítése, azaz a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltakra való hivatkozás - karakterkorlát okán - a jelen pontban az alábbiak szerint olvasható:
AT-nek ajánlatába csatolni szükséges nyilatkozatát - illetve kapacitást nyújtó szervezet, vagy alvállalkozó nevében tett nyilatkozatot - arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e, azaz a cégbírósághoz Ajánlattevő - vagy kapacitást nyújtó szervezet, vagy alvállalkozó - benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három (3) évből (azaz 36 hónap) származó villamosenergia szállításra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbiak szerint:
• 1. részre (A csomag) történő ajánlat esetén legalább 85 GWh,
• 2. részre (B csomag) történő ajánlat esetén legalább 85 GWh,
• 3. részre (C csomag) történő ajánlat esetén legalább 85 GWh,
• 4. részre (D csomag) történő ajánlat esetén legalább 85 GWh,
• 5. részre (E csomag) történő ajánlat esetén legalább 85 GWh értékű referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Több részre történő ajánlattétel esetén egy referenciával ajánlattevő több rész esetében is igazolhatja alkalmasságát.
Több részre történő ajánlattétel esetén az előírt minimum követelmények nem adódnak össze, AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három (3) évből (azaz 36 hónap) származó - közbeszerzés tárgya szerinti – villamosenergia szállításra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített minimum 85 GWh mennyiségű referenciával.
M/2.
Alkalmatlan továbbá az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vagy jogelődje, a Magyar Energia Hivatal által kiadott, villamos energia kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó az ajánlattételi határidő időpontjában hatályos engedéllyel.
A Kbt. 65.§(6) bekezdés alapján az M1. és M/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
--
A felhívás III. 1.1. pontjának kiegészítése, azaz a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltakra való hivatkozás - karakterkorlát okán - a jelen pontban az alábbiak szerint olvasható:
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e ugyanazon AK által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.
Amennyiben az AT valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
---
A felhívás III. 1.6. pontjának kiegészítése, azaz a szerződést biztosító mellékkötelezettségek - karakterkorlát okán - a jelen pontban az alábbiak szerint olvasható:
Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kereskedő felelős, Kereskedő köteles a Keretmennyiségből le nem hívott villamosenergia mennyiség nettó összegben (HUF) meghatározott ellenértéke 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni. A Keretmennyiségből le nem hívott villamosenergia mennyiség nettó összegben (HUF) meghatározott ellenértéke: a szerződés megszűnéséig Vevő által felhasznált és kifizetett villamosenergia Ft/kWh átlagár szorozva a Keretmennyiségből le nem hívott mennyiséggel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes AT szerződés VI.1. pont szerinti adatszolgáltatás teljesítési késedelme, hibás teljesítése esetén késedelmi / hibás teljesítési kötbért köteles fizetni AK részére. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér mértéke az adatszolgáltatással érintett villamosenergia mennyiség nettó összegben (Ft) meghatározott ellenértékének 0,25%-a naponta (késedelemmel, hibával érintett napokra), legfeljebb a Keretmennyiség szerinti villamosenergia mennyiség, adott adatszolgáltatáshoz tartozó áron (nettó forint) számított ellenértékének 20%-a.
Kiegészítés - a karakterkorlát okán - a III.1.3. és 1.8) pontban olvasható, illetve további szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően havi elszámolás szerint történik.
Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes feltételeket a KD tartalmazza.
---
Kiegészítés a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételekhez: Nyertes Ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötéskor Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását. - A felhívás III. 1.6. pontjának kiegészítése: Ha az villamosenergia AK részére történő szállítása részben vagy egészben olyan okból hiúsul meg, amelyért a AT felelős, AT köteles a le nem szállított villamosenergia mennyiség nettó összegben (Ft) meghatározott ellenértéke 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni. A le nem szállított villamosenergia mennyiség nettó összegben (Ft) meghatározott ellenértéke: a villamosenergia mennyiség adott villamosenergia szállításra a szerződésben meghatározott árával számolt ellenértéke, amit a szállítás esetén AK fizetni lett volna köteles. --- Kiegészítés az II.2.7-es pontokhoz: a szerződéskötés időpontja alatt AK a KM Felek általi aláírásának napját érti.A II.2.7. pont szerinti Kezdés tervezett időpont,az eljárás lefolytatásának időigénye függvényében változhat
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AT-nek (ill. közös AT-k legalább egyikének) nyertessége esetén rendelkeznie kell
- a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43.§ szerinti számlázási rendszerrel; (A számlázási rendszer meglétét AK ellenőrzi szerződéskötéskor, amelynek megléte a szerződéskötés feltétele.)
- továbbá érvényes és hatályos működési engedéllyel (a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vagy jogelődje, a Magyar Energia Hivatal által kiadott, villamos energia kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel).
----
A Kbt. 53.§ (5) bek. értelmében amennyiben AK által indított EKR000356002019 számú eljárása eredménytelenül zárul,nem áll módjában Mérlegkörtagsági megállapodást kötni,és a jelen eljárás eredményeként AK 2020.01.01-2020.12.31 időszakra vonatkozó hosszú távú villamosenergia beszerzését biztosító szerződések legalább 633 GWh mennyiségben nem jönnek létre,úgy AK a Kbt. 75.§ (5) bekezdésére figyelemmel a tárgyi eljárás valamennyi részét eredménytelenné nyilváníthatja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 1
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/09/06 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK a felhívásban rövidítéseket alkalmazott. AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései is alkalmazandóak
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
4. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
5. AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.
6. AT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni:
• a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
• az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)
7. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az M/1. és M/2. alkalmassági feltétel és igazolás a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
8. AT-nek (közös ajánlattétel esetén közös AT-k legalább egyikének) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ki a mérlegkör felelőse, valamint arról, hogy a MAVIR-ral mikor kötött mérlegköri szerződést. Ha AT-nek a KM tárgyát képező villamosenergiát olyan mérlegkörbe kell beszállítania, amelynek AT nem tagja vagy nem maga az AT a mérlegkörfelelőse, akkor AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés tárgya szerinti teljesítéshez szükséges mérlegkör felelőssel a villamosenergia beszállítás kapcsán szerződést köt.
9. AT (közös ajánlattétel esetén közös AT-k legalább egyikének) ajánlatába csatolni köteles nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 43.§ szerinti számlázási rendszerrel. A számlázási rendszer meglétét AK ellenőrzi szerződéskötéskor, amelynek megléte a szerződéskötés feltétele.
10. AK a KM megkötését követően a Kbt. 105.§ (1) bek. a) pontja szerinti közvetlen megrendeléseket bocsát ki. A megrendelések az EKR-en keresztül kerülnek megküldésre AT részére. Ennek részletezést a szerződéstervezet III.3.pontja tartalmazza.
11. AK az eljárásban a hiánypótlást (HP) a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel, amennyiben a HP-val AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP, úgy AK nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a HP-t.
12. Az eljárásban FAKSZ-ként eljár: Gelléri Csaba (Lajstromszám: 00543)
13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
14. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák