Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10244/2019
CPV Kód:45247270-3
Ajánlatkérő:Kaposvári Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Szentbalázs, Fő u. 33., 36/2. helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82054263
Postai cím: Szántó Utca 5.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Frányó Tamás
Telefon: +36 307841860
E-mail: tamas.franyo@kk.gov.hu
Fax: +36 82795217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/kaposvar
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648022019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648022019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szentbalázs Ált.Isk. 150 m3 tűziviztároló építése
Hivatkozási szám: EKR000648022019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247270-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola bővítése, átalakítása során szükséges 150 m3 nagyságú tüzivíz tározó kialakítása. Az érintett ingatlan a Szentbalázs, Fő u. 33. alatti telken található, 36/2. helyrajzi számon. Alapterülete 6839 m2.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szentbalázs Ált. Isk. 150 m3 tűziviztároló építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247270-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Szentbalázs, Fő u. 33., 36/2. helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola bővítése, átalakítása során szükséges 150 m3 tüzivíz tározó kialakítása. Az érintett ingatlan a Szentbalázs, Fő u. 33. alatti telken található, 36/2. helyrajzi számon. Alapterülete 6839 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 10
2 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott témában szerzett tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 60 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-207-00048
II.2.13) További információ
A szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.2-17-2017-00048 azonosító számú pályázat keretében Európai Uniós forrásból, szállítói finanszírozás útján valósul meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint jár el.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés alá, valamint a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A nyilvántartásokban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az alkalmassága igazolására csatolnia kell:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző öt évben (60 hónapban, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) végzett legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:
a) a teljesítés ideje és helye (az építési beruházás tárgyát képező munka megnevezése, kivitelezés kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap megadásával),
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe,
c) a referencia tárgyát képező munka keretében kivitelezett építési beruházás pontos leírása
e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
f) a teljesítést igazolni tudó személy neve, telefonszáma, és e-mail címe vagy faxszáma.
g) Az alkalmasságot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe.
A bevonni kívánt szakembereket ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban kell megneveznie, továbbá csatolnia kell a megnevezett szakemberek szakképzettségét, végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, valamint szakmai gyakorlata igazolására benyújtandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza.
A szakember önéletrajza tartalmazza legalább az alábbiakat:
a) szakmai gyakorlat megnevezése
b) szakmai gyakorlati időpontos megjelölése (év/hónaptól év/hónapig)
c) a szakember képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata;
d) a szakember aláírt nyilatkozata a rendelkezésre állásról.
Amennyiben az M/2. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő:
M/1. Ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 60 hónapban legalább egy darab építési kivitelezést igazoló referenciamunkával.
Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, építési szakterületen szerzett MV-É felelős műszaki vezető, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
1. Késedelmi kötbér, amelynek alapja a szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 0,3 %-a/nap, legfeljebb azonban 30 napi tétel.
2. Meghiúsulási kötbér, amelynek alapja a szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 30 %-a.
3. Jótállás: A jótállás ideje a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követően kezdődik. A nyertes ajánlattevő az ajánlatában meghatározott mértékű jótállási kötelezettséget köteles vállalni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A teljesítés során 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadást-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. Felek e körben rögzítik, hogy a számlázásra a fordított ÁFA szabályai szerint kerül sor. Felek rögzítik továbbá, hogy a végszámlába a vállalkozó által esetlegesen igényelt előleg összege beszámításra kerül. Az előleget a Kbt. 135 § (7)-(9) bekezdésében és a 322/2015 (X.30.) Korm. r. 30 § foglaltak alapján biztosítja.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135. § (3) bekezdését és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A és 32/B. §-ait.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: n) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 10.000.000,- Ft/év mértékű, építési és felújítási munkára vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A KAPOSVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 36410/1319-4/2018 számú határozatában kötelezte a Kaposvári Tankerületi Központot, hogy a Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola (továbbiakban: az intézmény) területén található tűzivíz-tározó medence javításáról és a megfelelő mennyiségű oltóvíz
rendelkezésre állásáról, valamint a tűzivíz tározó karbantartásáról gondoskodjon. A Határozat végrehajtására 180 napot kapott a Tankerületi Központ, mely határidőt 2019.07.31-éig meghosszabbította. Amennyiben határidőben a tüzivíz tároló nem készül el az iskolát be kell zárni és az ott tanuló gyermekek oktatása máshol nem biztosítható, így a gyorsított eljárásban történő beszerzés kivételesen indokolt és sürgős.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (424/2017. (XII.19.) Korm.rend.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: I. fordított arányosítás módszere II. egyenes arányosítás módszere III. egyenes arányosítás módszere
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
A szerződés finanszírozása teljes egészében vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.
Ajánlatkérő a 272/2014 korm. rendelet 119. §. (1) pontja értelmében biztosítja 30% előleg igénybevételének lehetőségét
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
a. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
b. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
- 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. Dobos Pál
Telefon: +36 70 366 7289
E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu
lajstromszám: 00848
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az ajánlatkérő a szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket.
Ajánlatkérő Útmutatót készített az ajánlattevők részére, mely a közbeszerzési dokumentum részét képezi.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges