Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10260/2019
CPV Kód:09211100-2
Ajánlatkérő:MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata, részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság [Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás nyújtása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Kristóf
Telefon: +36 301777404
E-mail: molnar.kristof@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623292019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623292019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság [Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás nyújtása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyfokozatú dízelmotorolaj szállítása
Hivatkozási szám: EKR000623292019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyfokozatú dízelmotorolaj szállítása letéti raktárszerződés keretében és veszélyes hulladékok elszállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyfokozatú dízelmotorolaj szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata, részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés (letéti raktárszerződés) alapján nyertes ajánlattevő az alábbi munkák elvégzésére vállal kötelezettséget:
- a meghatározott motorolaj leszállítása az eseti megrendelésben megadott telephely(ek)re,
- olajos rongy elszállítása,
- olajos hordó elszállítása,
- használt olajszűrő elszállítása,
- hulladékolaj elszállítása,
- veszélyeshulladék-gyűjtő zsákok rendelkezésre bocsátása,
- diagnosztikai vizsgálatok végzése.
Ajánlatkérő a megajánlott terméket legalább 500 kW teljesítményű dízelmotorokban motorolajként kívánja alkalmazni.
A közbeszerzés keretmennyisége:
- motorolaj keretmennyisége: 279.000 kg, alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 83.700 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban: Opciós mennyiség). A kiszerelési csoport: 140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között.
- elszállítandó olajos rongy (Azonosító 15 02 02*) keretmennyisége: 18.500 kg alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 5.550 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban: Opciós mennyiség)
- elszállítandó olajos hordó (Azonosító 15 01 10*) keretmennyisége: 11.500 kg alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 3.450 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban: Opciós mennyiség)
- elszállítandó használt olajszűrő (Azonosító 16 01 07*) keretmennyisége: 3.850 kg alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 1.155 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban: Opciós mennyiség)
- elszállítandó hulladékolaj (Azonosító 13 02 05*) keretmennyisége: 83.000 kg alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 24.900 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban: Opciós mennyiség)
- leszállítandó veszélyeshulladék-gyűjtő zsákok keretmennyisége: 7.700 db alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 2.310 db opcionális mennyiség (a továbbiakban: Opciós mennyiség)
A konkrét igények a mindenkori eseti megrendelésben szerepelnek majd részletesen a Közbeszerzési dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő által fizetendő motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok mennyisége (db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az Alapmennyiségen felüli 83.700 kg Opciós mennyiségű motorolaj lehívására Ajánlatkérő egyoldalúan jogosult, de az Opciós mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének időtartama alatt a nyertes Ajánlattevőhöz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti eseti megrendeléssel/lehívással) jogosult a II.2.4) pontban megadott Opciós mennyiség terhére történő további megrendelés(ek)re. Az Opciós mennyiség terhére való megrendelésre az Alapmennyiség megrendelésére vonatkozó szabályok vonatkoznak. Ajánlatkérő jogosult az Opciós mennyiségként meghatározott mennyiség nem teljes mértékű és akár több részletben történő igénybevételére is.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontok a karakterkorlátra tekintettel részletesen a VI.4.3. pontban.
A II.2.5. pontban a 95 súlyszámmal szereplő ár kritérium technikai jelleggel került megadásra, mely részletesen az alábbi értékelési szempontokat tartalmazza:
Nettó ajánlati összár (nettó Ft) súlyszám: 90
Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő nettó egységár (nettó Ft/kg) súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
— a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Az EEKD az EKR rendszerben elektronikus űrlap formájában elérhető.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/Kr. 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását,
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlatevők esetében az Ajánlatkérő a 321/Kr. 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra (öntisztázás).
Változásbejegyzésre nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét a 321/Kr. 1-16. §-okban foglaltakra, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: a 321/Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11) és (12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/Kr. 19. § (3) bek. szerint, ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, valamint 321/Kr. 19. § (7) bek. megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri a nettó 190.000.000,- Ft-ot. Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában a 321/Kr. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a 321/Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseiben, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/Kr. 21-22. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
M1) AT-nek AK felhívására csatolnia kell a 321/Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (motorolaj értékesítése, vagy motorolaj értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) szerinti, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállításainak ismertetését a 321/Kr. 22. § (1)-(2) bek. alapján.
Az ismertetés(ek)nek (egy vagy több ismertetés) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap megadásával). Vizsgált időszak: AT a 321/Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja szerint a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállítások igazolásával jogosult az alkalmasságát igazolni,
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét/lakcímét,
- a kapcsolattartó nevét, telefonszámát és e-mail címét,
- a szállítás tárgyát (úgy részletezve, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Legalább egy ismertetésnek tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméket mekkora kW teljesítményű dízelmotor(ok) olajaként és a vizsgált időszakban mekkora mennyiségben használták továbbá a termék alkalmazása során a termék minőségére visszavezethető meghibásodás előfordult-e.
Amennyiben a referencia ismertetése szerint a szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia ismertetésében meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó mennyiséget.
A részteljesítésekkel kapcsolatban AK a 321/Kr. 21/A. §-ában és a 22. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozik. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. Az alkalmasság igazolása több szerződésből is biztosítható.
AK a kapcsolódó szolgáltatásokon az alábbiakat érti: motorolaj kiszállítása és/vagy motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok végzése és/vagy veszélyes hulladék elszállítása és kezelése.
M2) AT-nek AK felhívására csatolnia kell a 321/Kr. rendelet 21. § (1) bek. i) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított, 36 hónapnál nem régebbi akkreditált vizsgálat alapján készített vizsgálati jegyzőkönyvet a megajánlott termékről olyan részletességgel, hogy AK által az M2) pontban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelőség vizsgálható legyen. A jegyzőkönyvet a megadott jellemzők vizsgálatára akkreditált (pl. NAH vagy egyéb nemzeti testületek) laboratóriumnak kell kiállítania. A megadott jellemzők vizsgálatára nem akkreditált laboratórium által kiállított jegyzőkönyvet AK nem fogad el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban
- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, motorolaj értékesítésére, vagy motorolaj értékesítésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére vonatkozó olyan referenciával/referenciákkal, amely(ek) mennyisége mindösszesen eléri a 260.000 kg-ot, továbbá
- minimum egy referenciával, amely legalább 500 kW teljesítményű dízelmotor(ok) motorolajaként legalább 15.000 kg mértékben került szerződésszerűen leszállításra.
Nem szerződésszerű a szállítás – többek között, de nem kizárólagosan – amennyiben a termék alkalmazása során a termék minőségére visszavezethető bárminemű meghibásodás előfordult.
M2) Alkalmas AT, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapnál nem régebbi, és a megadott műszaki paraméterek vizsgálatára akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvvel, amely alapján a megajánlott termék megfelel a következő műszaki jellemzőknek, egyenértékű azokkal:
Műszaki paraméterek megnevezése és értéke:
Nyílttéri lobbanáspont, °C: legalább 250
Folyáspont, °C: legfeljebb -25
Teljes bázisszám, mg KOH/g: legalább 10,0
A „legfeljebb” illetve „legalább” megjelöléssel szerepeltetett műszaki paraméterek határértékétől értelemszerűen csak a megadott irányban lehet eltérni.
A korlátozó kritériummal (legalább, legfeljebb) megadott értékek esetében értelemszerűen nem vehető figyelembe az adott jellemzőre vonatkozó vizsgálati szabvány/ok reprodukálhatósága.
AK a vizsgálatot végző laboratóriumnak a megadott műszaki paraméterek vizsgálatára érvényes akkreditációját a http://nah.gov.hu/kategoriak honlap elérhetőségen ellenőrzi. Amennyiben a laboratórium vizsgálati akkreditálási dokumentuma (részletező okirat) a fenti honlapcímen nem érhető el, abban az esetben AT-nek csatolnia kell egyszerű másolatban a vizsgálatot végző laboratórium akkreditációs okiratát legalább olyan részletességgel, hogy abból a jelen pontban megadott műszaki paraméterek vizsgálatára érvényes akkreditáció megállapítható legyen.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza figyelemmel az e-Kr. 16. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. november
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban KD) adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az EKR-ben kerül lefolytatásra, így a Kbt. vonatkozó pontjai és az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Ha a nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A §. és az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák.
3.AT-nek ajánlatában csatolnia kell
— a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot, mely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat.
— a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
— nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bek. alapján (részenként) amelyben meg kell jelölnie:
+ közbeszerzésnek azt a részét (részeit), melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
+ az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A KD-ben részletezettek szerint.
— adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén nyilatkozatot valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratot kell csatolnia,
— nyilatkozatot a környezetvédelmi termékdíjról (egyéb kőolajtermék, csomagolóanyag),
— aláírási címpéldány, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás minta, továbbá adott esetben meghatalmazás,
— Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, és a közös ajánlattevői megállapodást.
4. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. szerint jelzi, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
5. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Csete Tibor (Lajstromszám:OO562).
6. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltak szerint teljeskörűen biztosítja.
7. AT csatolja a megajánlott termék vonatkozásában a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított Biztonsági adatlapot.
8. Az ajánlatban szerepeltetni kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti engedélyköteles tevékenység ellátására feljogosító érvényes engedélyt és a veszélyes hulladékok elszállítására vonatkozó nyilatkozatot (részletesen a KD-ban).
9. AT-nek nyilatkoznia kell a KN-kódról, arról, hogy az AK által jelenleg használt termék és AT által megajánlott termék egymással bármilyen arányban keverhető, továbbá a rendszer átmosása nélküli utántöltéskor a teljes körű felelősségvállalásról és csatolnia kell szakmai ajánlatát. (részletesen a KD-ban)
10. AT csatolja az ajánlati összár részletezését, továbbá a szakmai ajánlatot. (részletesen a KD-ban)
11. A karakterkorlátozásra tekintettel a VI.3. pontba tervezett információk egy része a VI.4.3. pontban kerül elhelyezésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján.
A II.2.14. További információk pontjaihoz tartozó karakterkorlátra tekintettel az "Értékelési szempontok"-hoz tartozó információk jelen pontban kerültek megadásra.
Értékelési szempontok:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) és II.2.14) pontjában meghatározott értékelési szempontok esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg a szempontokat: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra.
Részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Az 1. részszempont (Ajánlati összár) tekintetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
A 2. részszempont (motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálat mennyisége) tekintetében Ajánlatkérő az abszolút értékelés módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
Értékelési kategóriák:
10 db – 15 db: 1 pont
16 db – 20 db: 2 pont
21 db – 25 db: 3 pont
26 db – 30 db: 4 pont
31 db – 35 db: 5 pont
36 db – 40 db: 6 pont
41 db – 45 db: 7 pont
46 db – 50 db: 8 pont
51 db – 55 db: 9 pont
56 db és 56 db felett: 10 pont
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy 10 darabnál kevesebb motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálat vállalása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget eredményezi.
A 3. részszempont (Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő nettó egységár) tekintetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
A beszerzés tárgyának részletes értékelési módszerét a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A VI.3. ponthoz tartozó karakterkorlát miatt a VI.3. pontba tervezett információk egy része jelen VI.4.3. pontba került elhelyezésre:
12. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a közpénzek hatékony és felelős felhasználására tekintettel nem biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét, mivel az a gazdasági, műszaki és minőségi szempontok alapján ésszerűtlen az alábbi részletes okokból:
a) Részekre bontás műszaki alapon: ajánlatkérő egy adott minőségű terméket kíván beszerezni, így műszaki szempontból indokolatlan a részajánlatokra bontás.
b) Földrajzi területi alapú megbontás:
- Területi alapon történő részajánlat-tételi megosztás és eltérő megnevezésű termékek esetében a hálózaton közlekedő vontatójárművekben motorolaj keveredés lépne fel, amely az üzemvitelt és az üzembiztonságot veszélyeztetné.
- A változó felhasználói szokásokból adódó területi volumenváltozás az egyes területek idő előtti keretkimerüléséhez vezet, más területek esetében a lehívások maradnak el. Ez az országos globális oszthatóságot nem teszi lehetővé, ellátási kockázatot okoz.
- A részekre bontás esetén előálló különböző árakkal a pályahálózaton globálisan vételező társaságok igyekeznének a legolcsóbb területen vételezni, ami megint csak az adott részterület szerződéses keretének idő előtti elfogyását eredményezné.
c) Részajánlat-tételi lehetőség nélkül biztosítható a nagy volumen és az ezzel járó kedvezőbb ajánlati ár.
13. AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy a „Műszaki paraméterek” típust, illetve minősítéseket is tartalmazhat. A meghatározott minősítésre, típusú termékre, eljárásra történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A 321/Kr. 46. §-ban és 48. §-ban foglaltakra, AK a felhívás III.1.3. M2) pontjában és a Szakmai ajánlatban előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű terméket/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban AT-nek ajánlatában igazolni kell az egyenértékűség fennállását.
14. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
15.AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. szerint jár el.
16.A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., 321/Kr., az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.
17.AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték benyújtásához.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák