Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10285/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Karcagi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6. hrsz: 4505
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53929512
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59885285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000359302019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000359302019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KTK-Törökszentmiklós_Hunyadi M. Ált. Isk.
Hivatkozási szám: EKR000359302019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatainak (felújítás és bővítés) elvégzésére vonatkozóan, az EFOP-4.1.2-17-2017-00058 számú projekt keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KTK-Törökszentmiklós_Hunyadi M. Ált. Isk. fejleszt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:42416000-5
45210000-2
45261210-9
45262500-6
45321000-3
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6. hrsz: 4505
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevő (továbbiakban: AT.) tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, hatályos építési engedély, a kiviteli szintű tervdokumentáció valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK.) az alábbi fejlesztést (felújítás+bővítés) kívánja megvalósítani (főbb mennyiségek):
- Fejlesztéssel érintett létesítmény alapterülete (bővítmény nélkül): 2156,01 m2; bővítménnyel: 3144,20 m2.
- Teljes tetőszerkezet elbontása, azbesztmentesítése és újjáépítése, törmelék elszállítása: Elavult, régi tetőszerkezet és héjalás, valamint régi födém rétegrend elbontása 1178,5 m2 bruttó beépített alapterületen;
- Emeletráépítés: Az elbontott padlástér helyén felépítendő 1178,5 m2 bruttó (kb. 848,03 m2 nettó) alapterületű új II. emeleti szint felépítése;
- Lift átépítés az új szinthez 1 db;
- Fűtés korszerűsítés: elavult gázkazán cseréje, 4 db új, korszerű kazán beépítése;
- Akadálymentesítés: Akadálymentes rámpa kialakítása az épület délnyugati részén ~ 50 m2 területtel;
- Parkoló kialakítás, belső útépítés: 9+2 db parkoló+ 1 db. AKM parkoló kialakítása, a parkolókhoz vezető belső út építése;
- Tüzivíztároló kialakítás: Udvari részen 80 m3-es flexibilis tüzivíztároló építése;
- Épületvillamossági korszerűsítés;
- Épületgépészet;
- Aljzat, födém és falszigetelési munkálatok (víz-, hang és hőszigetelés): 1682 m2
- Burkolat fektetési munkák: hideg, meleg, kültéri, beltéri burkolat fektetés, falburkolat fektetés:1747 m2;
Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat elvégzésére, megvalósítására kell, hogy vonatkozzon. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azon esetleges hiányosságok is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a tervdokumentációban, költségvetés kiírásban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedély. Nyertes Ajánlattevők
köteles minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési
dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
FIGYELEM! Nyertes AT. a munkaterület átadásának időpontját követően kezdheti meg a munkavégzést az építési napló megnyitásával. AK. a jelen szerződés hatályba lépését követően 10 napon belül átadja a munkaterületet a nyertes AT. részére.
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2019.06.10 – 2019.08.25 illetve 2020.06.10 – 2020.08.25 között korlátlan munkaterületet kap nyertes AT. Ebben az időszakban AK.-vel történő egyeztetés nélkül történhet a munkavégzés. A korlátlan munkaterület időszakait (2019.06.10 – 2019.08.25 illetve 2020.06.10 – 2020.08.25 között) megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban AK-vel előzetesen egyeztetett, AK. által jóváhagyott időpontokban köteles nyertes AT. szervezni és végezni az építési munkákat (az épületen kívül és belül).
Az egyenértékűség vonatkozásában irányadónak tekintendő, a Közbeszerzési dokumentációban (Segédlet) foglaltak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min.0 - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1. pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00058
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § ( 1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
valamelyikének a hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok az eljárás során
következnek be. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek
az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A 62.§ k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot csatolásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A nem Magyarországon
letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat fogadja el. . Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az Ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltak fennállnak. A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős
határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó
nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§) A kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő a kizáró
okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. FIGYELEM SZ.1 szakmai alkalmasság
feltételeit lásd. a III.1.2) "Gazdasági és pénzügyi alkalmasság / A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" pontban/
pontban!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. szakmai alkalmasság A Kbt. 65
.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy
a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, a Korm. rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az SZ1 pont szerinti alkalmassági követelményeknek való
megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.
Az SZ.1.szakmai követelmény előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri
megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban. Az SZ.1. Kbt.
69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra történő- részletes igazolása: az SZ.1. követelmény tekintetében, a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)
bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem
kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek , hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való
felhasználás céljára állították ki. (424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel a beruházás alacsony becsült értékére.
FIGYELEM KIEGÉSZÍTÉS! Az AF.III.2.2. pontjának KIEGÉSZÍTÉSE (karakterhiány okán):
FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A tárgyi beruházás, a támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig, az EFOP-4.1.2-17-2017-00058 a „törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” projekt keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása, a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
A kifizetésre vonatkozó szabályok: - a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 30-32/B. §, - a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)- (8); - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., - 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.). Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán túl 5 db. részszámla (min.10%-, min. 20%-, min.45%-, min. 60%- és min. 80%- os készültségnél), és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél) benyújtására jogosult. A megadott készültségi szintek elérésekor nyertes ajánlattevő 10% (10%-os készültségnél); 10% (20%-os készültségnél); 25% (45%-os készültségnél); 15% (60%-os készültségnél); 20% az igényelt előleg 50%-ával csökkentve (80%-os készültségnél); és 20% az igényelt előleg 50%-ával csökkentve (100%-os készültségnél) mértékű számlák kibocsátására jogosult.
ELŐLEG: a teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-a. Az előleg igénylése esetén, a folyósított előleg elszámolása a benyújtott utolsó rész-és a végszámlában történik, egyenlő mértékben. Előleg lehívására a szerződés hatálybalépésétől van lehetőség.A részletes fizetési feltételeket, a Vállalkozási szerződés tartalmazza!
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.-M.2. AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az ajánlatban, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Kr. II. Fejezet 5. §-ban
foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M
.1. - M.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a
Kbt. 69. § (4). bekezdésében foglaltak szerint jár el AK. Mind az M.1 és M.2. alkalmassági követelmények előzetes igazolása
tekintetében AK. elfogadja AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel
kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Az M.1. Kbt. 69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra
történő- részletes igazolása: Az AT. -adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet-ajánlatába csatolja be a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az AF Európai Unió hivatalos lapjába történő feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben (60) hónapban) teljesített legjelentősebb
építési beruházásait ismertető, - a Kr. 22. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően - a szerződést kötő
másik fél által adott - igazolást. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét,
székhelyét, - a szerződés tárgyát, - az elvégzett munkák nevesítését (építés és/vagy felújítás és/vagy
bővítés és/vagy átalakítás) és mennyiségét (építés és/vagy felújítás és/vagy
bővítés és/vagy átalakítással érintett épület vagy építmény alapterülete (m2)) - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, külön feltüntetve a
műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt
műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az igazolás szerinti
szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor az igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
mennyiségi adatot/műszaki tartalmat. A Kr. 22. § (5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
M.2. Kbt. 69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra történő- részletes igazolása: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a
szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Mo-i letelepedésű szakemberek tekintetében, amennyiben a
szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot és a
szakmagyakorlási kamarai tagság, jogosultság elektronikus elérési útvonalát AT. megadhatja. Más tagállamban szerzett
jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű
fordításának benyújtása szükséges. A szakmai gyakorlati idő értékelése során AK. a párhuzamosan teljesített szakmai
gyakorlati időt csak egyszer veszi figyelembe. AK a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alatt teljesített
projektek számát nem veszi figyelembe az értékelés során. Csatolandó a szakember dátummal, aláírással ellátott szakm. önéletrajza, a szakm. tapasztalatát év/hónap részletességgel alátámasztva (adott esetben) és a szakember, aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. További inf. lsd. Dokumentácó
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet-, amennyiben az AF. Európai Unió hivatalos lapjába történő feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben 60 (hatvan) hónapban az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább az alábbi kivitelezési munkákat
tartalmazó építési szerződést(eket): - legalább 2000 m2 alapterületű épület vagy építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy
bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó építési szerződést. Az M.1/1 alkalmassági követelmény maximum 3 (három) db
szerződéssel igazolható. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) a) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. - M.2. Alkalmatlan az
ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet-, amennyiben nem rendelkezik legalább
, a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberekkel: -M.2/1.: egy fő szakember, aki a
felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É
szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. - M.2/2. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki
vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG szakirányú , (vagy a
hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. - M.2/3. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV szakirányú , (vagy a hatályos átsorolás előtti
244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik. Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető. Egy szakember több, akár valamennyi pozícióra is
jelölhető. A Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: AT. a Ptk. 6:171.§ - 6:173-§- a alapján min. 12 hónap teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően. A vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Szavatosság: hibás teljesítés esetén a Ptk.
előírásainak megfelelően. Késedelmi kötbér: A 2013. évi
V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti teljes
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,2 %-a., késedelem maximuma 75 naptári nap. Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése
szerint. Mértéke a teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a
szerződéstervezet tartalmazza.
FIGYELEM! A Fizetési feltételeket karakterhiány okán LSD. AF. III.1.2. pontjában valamit a Közbeszerzési
dokumentáció Segédlet és Vállalkozási szerződés köteteiben!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak Továbbá irányadó: Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c) bekezdésében foglaltak, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást, a Kbt és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r (EKR rendelet). alapján elektronikus úton
bonyolítja.Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. 2.
Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR rendeletben foglaltak, a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási
cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt.41. § (6) bekezdés], így az eljárás
szabályai vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet szabályait is! 3. A Kbt. 41/B.§
(2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy csak PDF fájlformátum alkalmazható (az
árazott költségvetések esetén is). A PDF fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított –
szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében Ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével. 4. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi Ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja az EKR rendszerben. 5. Ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-a és az EKR rendelet
15.§ (2) és (4) bekezdése alapján szerint történik. 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
bekezdésére vonatkozóan 3. Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66.§ a) és b) pontjában foglaltak
ajánlatban történő megjelölését. 4. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg (M.1.,M.2.). 5. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő,
mind közös Ajánlattevők vonatkozásában 6. Nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a
szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie ( vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan: legalább 20.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000 Ft/
káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra
is. A megkötött vagy kiterjesztett felelősségbiztosítás kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt
Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, és Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köthet szerződést. 7. Értékelési szempont: Kbt. 76.§ (2) c) pont. Adható
pontszám: 0-100. Az értékelés módszerére az ÁR kritérium esetében fordított arányosság, az 1-
4. minőségi kritérium értékelési szempont esetében egyenes arányosság, a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a bemutatott szakemberek M.2. pont szerinti jogosultsága megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alatt teljesített
projektek számát nem veszi figyelembe az értékelés során! Amennyiben Ajánlattevő „0” hónapnál több megajánlást tesz az AF. II.2.5) pont 2-4 számú „Minőségi kritérium” értékelési szempontok valamelyike estében, úgy azon értékelési szempont(ok) esetében bemutatott szakember(ek) szakmai önéletrajza, már az ajánlattételi szakaszban csatolandó az ajánlatba (adott esetben). Ajánlatkérő az értékelés során ALKALMAZZA a Kbt. 81.(5) bek.- valamint a
Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglaltakat. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75 . § (2) bekezdésében foglalt
eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése). 8. Ajánlati kötöttség (AF IV
.2.6) pont pontosítva): 60 nap, a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján. 9. FAKSZ: dr. Kerekes Ferenc lajstromszáma: 00140 FIGYELEM,
további információkat LSD. AF. VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontjában (karakterhiány okán)!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: FIGYELEM KIEGÉSZÍTÉS! Az AF. VI.3) További információk pontjának KIEGÉSZÍTÉSE (karakterhiány okán)! 10. A nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.2. pontjában meghatározottaknak megfelelően a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti legalább 1 fő MV-É-,
legalább 1 fő MV-ÉG és legalább 1 fő MV-Év szakirányú, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti)
FMV jogosultsággal rendelkező szakemberrel/szakemberekkel, aki/akik rendelkezik(nek ) továbbá az AF.II.2.5) Értékelési szempontok
2-4. számú Minőségi kritérium értékelési szempont tekintetében előírt többlet szakmai tapasztalattal (Ajánlattevő megajánlása szerint)
. Ajánlattevő ajánlatában csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megjelölt szakemberek(ek)
az előírt szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a kamarai nyilvántartásba vétellel a legkésőbb a szerződés szerződés
megkötésének napján rendelkezni fognak , illetve fenntartják azt a szerződés teljes időtartama alatt. Továbbá nyilatkozatot köteles
Ajánlattevő csatolnia arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel
kötheti meg a szerződést. 11. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke
2.000.000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: • Ajánlatkérő .................... számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét
bizonyító egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát.
Közleményként fel kell tüntetni: „ Törökszentmiklósi Hunyadi M. Ált. Isk. fejlesztése Ajánlati biztosíték”. - pénzügyi intézmény vagy biztosító
által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség
lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt – garanciára vonatkozó
nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek. - Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség lejártáig
érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja Ajánlatkérő, hogy a dokumentum elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák