Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10288/2019
CPV Kód:39299200-6
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Autóbusz és trolibusz járműüvegek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000521172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39299200-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés autóbuszok és trolibuszok járműüvegeinek beszerzésére
1. rész: Autóbuszok és trolibuszok szélvédőinek beszerzése
2. rész: Mercedes járműüvegek beszerzése
3. rész: Solaris járműüvegek beszerzése
4. rész: IK127 V2 és Modulo M108D járműüvegek beszerzése
5. rész: Karsan járműüvegek beszerzése
6. rész: Volvo járműüvegek beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 4431 db/36 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szerepelő mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, tapasztalati mennyiségek, melyek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra. A szerződés keretében megrendelt mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 8069 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 093 - 225754
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Az eljárás eredményeként részenként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra.
Keretösszeg = [Ajánlati összár / 12 (hónap)] * szerződés időbeli hatálya (hónap).
Amennyiben az eljárás több része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, abban az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerül megkötésre, melyben következők szerint kerül rögzítésre a keretösszeg:
Keretösszeg = az adott részekre vonatkozó Ajánlati összárak összege / 12 * szerződés időbeli hatálya (hónap).
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
4. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakról.
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapot hoz létre.
8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
10. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, amennyiben bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra (lsd részletesen az útmutatóban).
13. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
14. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
15. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
17. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.
18. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján– kizárólag az EKR-en keresztül történik.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
20. FAKSZ: dr. Szunyogh Judit (00101)
Helyesen:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Az eljárás eredményeként részenként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra.
Keretösszeg = [Ajánlati összár / 12 (hónap)] * szerződés időbeli hatálya (hónap).
Amennyiben az eljárás több része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, abban az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerül megkötésre, melyben következők szerint kerül rögzítésre a keretösszeg:
Keretösszeg = az adott részekre vonatkozó Ajánlati összárak összege / 12 * szerződés időbeli hatálya (hónap).
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
4. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakról.
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapot hoz létre.
8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
10. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, amennyiben bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra (lsd részletesen az útmutatóban).
13. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
14. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
15. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
17. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.
18. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján– kizárólag az EKR-en keresztül történik.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
20. FAKSZ: dr. Szunyogh Judit (00101)
21. Az alkatrészek helyszíni megtekintésével kapcsolatos részletekről (helyszín, időpont) Ajánlatkérő " Egyéb kommunikáció (AK)" eljárási cselekmény keretében tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ