Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10300/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. Hrsz.: 224/37
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74275791
Postai cím: Színház Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molvay Gáborné Sárosi Eszter
Telefon: +36 72795231
E-mail: eszter.sarosi.molvayne@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Kozármislenyi Ált. Isk. infrastrukt. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000434492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Kozármislenyi Ált. Isk. infrastrukt. fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
Hrsz.: 224/37
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési, átalakítási, felújítási munkálatok részletezése
- A meglévő iskola bővítésre kerül egy összességében 1183,31 m2 (földszint 702,92 m2; emelet 480,39 m2) bruttó, 1002,33 m2 nettó (hasznos) alapterületű épületrésszel. A földszinten kap helyet a 147,73 m2 hasznos alapterületű étkező, valamint két szaktanterem és egy tanterem együttesen 189,51 m2-en. A földszinti főfunkciókat kiszolgáló helyiségek – melegítő konyha, szertárak, wc csoport, közlekedő terek – összes hasznos alapterülete 264,34 m2. A bővítmény emeletén 247,69 m2 hasznos alapterületen két további szaktanterem, egy tanterem és egy tankonyha kerül kialakításra. Az emeleten 153,06 m2-en létesülnek kiszolgáló helyiségek. Az alapterületekbe be nem számító padlástér alapvetően beépítetlen marad, a nyugati oldalon kialakítandó szellőzőgépháztól eltekintve.
- Az átalakítási és felújítási munkák a meglévő épületben összesen 1011,67 m2 hasznos alapterületet érintenek. A meglévő épületrész földszintjén, a megszűnő étkező és melegítő konyha helyén 105,05 m2-en tantermeket alakítunk ki, visszapótlandó a nagyméretű tanári helyén megszűnő termeket. Átalakításra kerül a 76,55 m2-es tanári helyiségcsoport, a bővítménnyel való összeépítésnél a megszűnő tanterem helyén 37,45 m2-en kisméretű zsibongó készül. Az emeleten megújul a 77,53 m2-es számítástechnika szaktanterem, emellett több kisebb átalakítás is történik, 591,49 m2 alapterületen. Az épület északnyugati részén 123,60 m2-en át kell építeni a tetőtéri tantermeket.
- Megvalósítandó az épületszárnyak által közrefogott belső udvar megújítása 360,56 m2-en. Ez az udvar felújítását jelenti, lábazatok átépítése tekintetében kihatással a körítőfalakra, bádogos szerkezetekre.
- A külső munkák részeként felújításra kerül 1577,17 m2 udvarfelület. Az érintett területeken különböző minőségű (térkő, stabilizált kavics, öntött gumi, mulcs) burkolatok készülnek, növénytelepítés történik és megújulnak a gyepfelületek. Emellett feladat a meglévő játszótéri elemek (tornászvár, 2x2 kétüléses hinta) áttelepítése a nyugati udvarrészre, valamint a kerítés részleges újraépítése 250,80 m hosszban .
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
A konkrét és teljeskörű mennyiségeket a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakemberek jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje 20
2 2.1 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 8
3 2.2 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 6
4 2.3 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 6
5 3. részszempont: A kötelező 24 hónap feletti többlet jótállás vállalása (min. 0 hó-max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00020 számú projekt
II.2.14) További információ:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 10 hónap. AK vállalja, hogy a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 8 munkanapon belül átadja nyertes AT-nek. Előtelj. megengegedett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő(továbbiakban:AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Továbbiakban:R.) 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek - valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek - ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. A R1. § (2) bekezdése értelmében az AK által a Kbt. 69. §(4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a R.8.§, 10. § és 12-16.§-ai alapján jár el. A R.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltaktól eltérően a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A R. 18. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság
útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alp. foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét. A R. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 2. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a R. 12. §-ban foglaltakat is alkalmazza. 3. AT -nek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. § (4) bek. alapján), hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) 4. A R. 13. § alapján, ha AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha AT von. vált.bejegyz. elj. nincs foly., nemleges tart. vált.bejegyz. nyilatk.-ot kell az ajánlat részeként benyújtani. 5. AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Igazolás módja:
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben. (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT, valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt.67.§(1)bek. szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozat benyújtására köteles,mely szerint megfelel azelőírt alk. köv.-nek. AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alk. követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV.Rész „alfa” szakasz kitöltését. Az alk. igazolása a Kbt.69.§szerinti AK felhívásra - utólagos igazolási kötelezettség körében -az alábbiak szerint történik:
M.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek.-nek b) pontja alapján nyilatkozatot azon szakembernek a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatba csatolni kell továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot, a szake. nyilatkozatát arról, hogy a szerz. teljesítése során a szerz. telj.-hez rendelkezésére fog állni (szake.ált. aláírtan), valamint a képzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) másolatát. A szake. önéletrajzban a tapasztalati időt év/hó bontásban szükséges megadni. A gazdasági szereplőnek nyilatkozni kell arról, hogy amennyiben a szakmagyak. felt. a m.o.-i kamarai regisztráció, akkor a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek legkésőbb a szerz.kötés időpontjára rendelkezni fog a szakmagyakorláshoz szükséges kamarai regisztrációval. Amennyiben a szakember rendelkezik már érvényes kamarai regisztrációval, és az elektronikus adatbázisban ellenőrizhető, akkor az ajánlatban meg kell adni az adatbázis elektronikus elérhetőségét, ahol a szakember regisztrációja ellenőrizhető. Hogyha a regisztráció ilyen adatbázisban nem ellenőrizhető, akkor csatolni szükséges az érvényes nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát.
M.2) AT ismertesse a 321/2015.(.30.) Korm.rendelet 21.§(2)bek. a)pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év a közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb ép. beruházásait. Csatolandó a Korm. 22.§ (3) bek.szer. igazolás. A referenciaig.-nak ki kell térnie legalább a teljesítés kezdő és befejező idejére (legalább év/hónap/nap), helyére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére (kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe), az ép. ber. tárgyára és mennyiségére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az M/2. pontban előírt alk.-i feltételek teljesülésének. Ha egy gazd. szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alk. igazolásaként, amelyet AT konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figy. a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AT a Kbt. 65. §-ának (7) bek. szerint is megfelelhet. Ez esetben csat. kell az ajánlatban a kapacitásait rendelk.-re bocsátó szerv. olyan szerződéses vagy előszerz..ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. telj. időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 65. § (9), (11) és (12), Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek-re is.
SZ.1: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásában (regisztracio.kivreg.hu/web/index.php). A nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell.-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 3 fő szakemberrel, akik közül:
- 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés 1. része (Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. sor, építési szakterület,
- 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés 2. része (Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek) 3. sor, építménygépészeti szakterület,
- 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés 2. része (Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek) 5. sor, építményvillamossági szakterület nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
Szakirányú gyakorlati időnek Ajánlatkérő a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő, a Korm. rendelet 11. § szerinti gyakorlatot fogadja el. A szakembernek a Kormány rendeletben meghatározott egyetemi végzettség esetén legalább 36 hónapos, főiskolai végzettség esetén 48 hónapos szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a megkövetelt szakterületen. Ajánlatkérő a Korm. szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/vagy tényleges projektekben való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket egyszer veszi figyelembe. AK a fentikeben előírtakkal egyenértékű jogosultságokat, végzettségeket és gyakorlatokat is elfogadja.
Egy szakemberrel több pozíció is igazolható, amennyiben a szakember megfelel minden követelménynek.
M.2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő referenciákkal a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen:
- legalább 1 db új épület építése és/vagy meglévő épület bővítése, ahol az új épületrész és/vagy bővítmény bruttó alapterülete elérte, vagy meghaladta a 400 m2-t.
Az előírt referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) rendelkezésének figyelembe vételével és alkalmazásával jár el. Ajánlatkérő csak azokat a referenciákat fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül esik, és legfeljebb 8 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi referencia osztható, úgy az M2. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M2. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
SZ.1. (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmai alkalmasság): Alkalmatlan az AT, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben a gazdasági szereplő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.Az elszámolható költségek fedezete 100 %-ban az EFOP-4.1.2-17-2017-00020 sz. pály. tám.-ból biztosított, utófinanszírozás. A kifizetés pénzneme HUF. 2.Benyújtható számlák: 4 db rész- és 1 db végszámla, 20-40-60-80% és 100 % készültségeknél. 3. Előleg: a nettó vállalkozói díj 10 %-a, elszámolása a végszámlában történik. 4. Telj.igazolás a Kbt. 135. § (1) bek. szerint 15 napon belül. 5. Fizetési határidő: A (rész)számla a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással kerül kifizetésre. 6. Alvállalkozók igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. 32/A. és 32/B. § szerint történik. 7. Az Áfa fizetése az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény) 142. §-nak hatálya alá tartozik (fordított áfa). 8. Von. jogszabályok: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A. és 32/B. §, 2016. évi IX. törvény.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok ért.-i szempontok szerinti tart.-i elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
2. Az ért.módsz. amellyel Ajánlatkérő (tov.:AK)a pontokat kiosztja:1. részsz.:fordított arányosítás, 2 és3. részsz. egyenes arányosítás. Részl. módsz. a dok.-ban.
3. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem - legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 2. részsz: min. 0 hónap, 3. részsz: min. 0 hónap - és azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontsz. felső határával azonos számú pontszámot ad: 2. részsz.: max. 36 hónap, 3. részsz: max. 36 hónap
4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség AT-t terheli.
5. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bekezdésében foglaltakra.
6. AK alkalmazza a Kbt.71. § (6) bek.-t.
7. Amennyiben több Ajánlattevő (AT) közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési köt.vállalást tartalmazó [Kbt. 35. § (6) bekezdése] - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a közbeszerzési dok.-ban részletezett tartalommal.
8. AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, a felhívásban és a közb. dok.-ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot.
9. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyil.-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
10. A felolvasólapot elektr. űrlapként kell csatolni.
11. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
12. Az ajánlatban csatolni kell az árazott költségvetést Excel formátumban.
13. Azon alk.-i feltétel és előírt igazolási mód, mely a min. AT-k hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra: III.1.3. pont szerinti M.1 és M.2 alk. követelmények.
14. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
15. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
17. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája.
18. AK nem kéri az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában előírtak megjelölését.
19. A nyertes AT köteles −legkésőbb a szerződéskötés időpontjára−összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.) kötni vagy meglévő fel.bizt. kiterjeszteni legalább 100 MFt kárösszeg/bizt.időszak és legalább 15 MFt/káresemény mértékéig. A felelősségbizt.-nak ki kell terjednie az AT, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A biztosítás meglétét legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig be kell mutatni, melynek elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül. AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbizt.-ra vonatkozóan.
20. AK az alábbi időpontban helysz. bejárást tart az építés helyszínén. Találk. helysz.: Kozárm., Alkotm. t. 53. előtt, időpontja: 2019. 06. 18., 09:00 óra
21. AK konzult. nem tart, a felhívással, illetve dokumentációval kapcsolatban kieg. tájékoztatást a Kbt. 56. §-nak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.
22. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 23. Irányadó idő: A felhívásban és dok.-ban valamennyi órában megadott határidő magyarorsz. helyi idő szerint értendő. 24. FAKSZ: Dr. Zoric Ildikó faksz
Folyt. köv. a VI.4) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.3) pont folytatása:
Mellékkötelezettségek:
1. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1,0 %-a/nap, minden késedelmesen eltelt nap után, de max. 20 %. 20 napos késedelem elérése esetén AK jogosult a szerződést felmondani vagy elállással megszüntetni és meghiúsulási kötbért követelni. 2. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 30 %-a. AK meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerz. teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll.
3. Hibás telj. kötbér: a nettó vállalkozói díj 12 %-a, amennyiben AK nem él a szavatossági jogai érvényesítésével.
4. AK által érvényesíthető összes kötbér a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
5. Jótállás: Értékelési részszempont, időtartama a nyertes ajánlat szerinti mértékű, de a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított min. 24 hónap.
6. Jóteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 5 %-a a jótállás teljes időtartamára. AT-nek a Kbt. 134. § (5) bek. szerint nyilatkoznia kell biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. Az előírt biztosíték AT választása szerint a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti módokon nyújtható.
7. AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák