Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10310/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Komárom-Esztergom megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354813
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000542362019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000542362019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Neszmély – Dunaradvány között összekötő út és rév
Hivatkozási szám: EKR000542362019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Neszmély – Radvan nad Dunajom (Dunaradvány) közötti összekötő út és rév kivitelezése” [PST K010.09.73]
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Neszmély – Dunaradvány között összekötő út és rév
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252124-3
További tárgyak:34953100-3
45233000-9
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212
A teljesítés helye: Magyarország, Komárom-Esztergom megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A tervezési szakasz Neszmély belterületén a 10. sz. főút 69+483 km szelvényből indul a Fő út (10-es sz. főút) Nyáraska utca és Révész köz (11341 j.út – Neszmély vasútállomáshoz vezető út) kereszteződésénél. A kompkikötőhöz vezető 2x1 sávos út nyomvonala a Révész közön halad 286 m hosszon, a 11341.j út burkolatának felújításával. A Révész köz végén az új építésű, 2x1 forgalmi sávos, egybefüggően 149 m hosszú országos közúttal érünk el a Duna partra, ahol a 99,5 m hosszú tervezett rámpa, a személyközlekedést biztosító kompkikötő, valamint a parti létesítmények kerülnek kiépítésre.
A kompkikötő rámpájához vezető út mellett kiépítésre kerül a kompkikötő lábakon álló épülete, amelyben helyet kap a váróterem, a higiéniás helységek, a jegypénztár és egy kisebb vendéglátó ipari egység.
Az épület hasznos nettó alapterülete: 161,86 m2
Ezen felül:
- emeleti terasz (fagyálló csempe, kerámia): 106,66 m2
- külső fedett lépcső (csiszolt beton): 18,27 m2
- földszinti fedett-nyitott terület (térburkolat): 184,34 m2
- földszinti fedett-nyitott terület (zöldfelület): 85,14 m2
A kompkikötő területén kiépítésre kerül a kompkikötő épületének parkolója 28 darab parkolóhely biztosításával. Szintén a kivitelezés részét képezik a szükséges közműkiváltások illetve közmű építések (elektromos, ivóvíz, szennyvíz, távközlés, közvilágítás, sorompó vezérlés) elvégzése.
A kompkikötő rámpájának megépítéséhez a Duna medrének kotrása is szükséges (16800 m3).
A komphajó beszerzése nem része a kivitelezésnek, az a Magyar KÖZÚT NZRT. által történik (10 szgk. +50 fő kapacitással).
A feladat részletes meghatározását - a közbeszerzési dokumentumok részeként - a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. AF III.1.3. M.2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember helyi és/vagy országos közút építése területén szerzett projektvezetői többlettapasztalata hónapokban (max. 24 hónap)  15
2 2. AF III.1.3. M.2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember helyi és/vagy országos közút építése területen szerzett építésvezetői többlettapasztalata hónapokban (max. 24 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG V-A Slovákia-Mo.Együttműk.Progr 2014-2020
II.2.13) További információ 1. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra,h a létesítmény összefüggő műszaki tartalma és a kivitelezés természete nem teszi lehetővé a kivitelezés részekre bontását.
2. Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján feltételesen kerül megindításra.
3. II.2.7) szerz.hatályba lépésétől számított 13 hónap,amelybe a téli időszak nem számít bele (dec1-február 29)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolandó.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kr. 12. § előírásait irányadónak tekinti.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból a Kbt. 69. § (11) bek. szerint.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (közútépítés) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti v másolati példányban attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bekezdés)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (közútépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 500.000.000 Ft-ot.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utak.
Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 23. §-ára tekintettel a 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását.
A referenciákat Kr. 22. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (a kezdő és a befejező időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve) és helyét,
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (2b) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált
időszak (8év) alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazolóirat egyszerű másolatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!) - elkülönítve a szakmai többlettapasztalatként értékelési szempontra megajánlott szakmai referenciákat -, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.


Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:
M.1/1. egybefüggően legalább 100 m hosszú, legalább 2x1 forgalmi sávos új helyi és/vagy országos közút építése tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával
Az M.1/1. alkalmassági követelmény az egybefüggőségre tekintettel csak egy szerződéssel igazolható.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utak.
Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
M.1/2. legalább 1 db, összesen minimum nettó 80 m2 alapterületű épület építése tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával;
Az M.1/2. alkalmassági követelmény maximum kettő szerződéssel igazolható.
A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafele számított 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak (8év) alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M/2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik,
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- legalább 36 hónap helyi és/vagy országos közút építése területen szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal.
2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik,
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- legalább 36 hónap helyi és/vagy országos közút építése területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utak.
Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a felelős műszaki vezető munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
Ajánlatkérő a szakember esetén előírt szakmai tapasztalat meglétét a végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
A fenti pozíciókra külön-külön szakemberek bemutatása szükséges (azaz egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték:5%
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér
Jótállási idő:36 hónap
Jótállási biztosíték: 5 %
Szavatosság idő: 60 hónap.
Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.
Részleteiben a szerződéstervezetben foglaltak alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (2)-(3), (5)-(8), (11)-(12) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre. A tartalékkeret 2 %.
A finanszírozás forrása: INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020
A szerződés utófinanszírozású.
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.
Előleg: megrendelő a nettó szerződéses ár - ÁFA és tartalékkeret nélküli összege - 5%-nak megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió Ft előleg igénylésére lehetőséget biztosít a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint, biztosítékmentesen.
Az előleget megrendelő közvetlenül a vállalkozó részére folyósítja a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § szerinti határidőben.
Vállalkozó az előleget az előleg kifizetését követő első részszámlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes részszámlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra.
Az előleg igényelhető mértékére, az igénylés feltételeire a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő a KH útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) Minőségi szempontok esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 113. (6), 114. § (2)-(3), (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, illetve az alábbiak szerint:
- az eljárás nyílt, a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul;
- az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is;
- alkalmazandó kizáró okok a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok;
- a kiegészítő tájékoztatásra a 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
2.A dok-okat AK a Kbt.39.§(1)bek-re tekintettel korlátlanul, teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen az I.3)pontban megjelölt címen,elektr.úton hozzáférhetővé teszi: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
3.Hiánypótlás(hp),ill.felvilágosítás a Kbt.71.§szerint,azzal,h.ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp,akkor az ajánlatkérő (AK) kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.).Ez utóbbi hp.során újabb gazd.szereplő bevonása nem lehetséges. Ajánlatkérési Dokumentáció(AD)rendelkezésre bocsátása:a Kbt.39.§(1)bek.re tekintettel az EKR-en,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.
5.Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rend.alapján a NEKSZT Kft.végzi http://nekszt.hu.A rendszer működése,használata vonatkozásában AK kieg.tájékoztatást nem nyújt.
6.Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
7. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 300 millió Ft/év és 60 millió Ft/káresemény építési szerelési biztosítási szerződés meglétét írja elő.
8. Az ajánlat részeként benyújtandó:
-felolvasólap, elektronikus űrlap formájában;
-Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozat elektronikus űrlap formájában;
-Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat;
-adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt.35.§ és a közbesz. dokumentumok szerint
-Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten,és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rend.11.§(4)bek.szerint;
-aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája
9. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm.r szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében érvényes, aktív jogosultsággal szerepeljenek.
10. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges