Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10328/2019
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Szent Margit Kórház
Teljesítés helye:Szent Margit Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31201764
Postai cím: Bécsi Út 132
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cseh Ibolya
Telefon: +36 14390252
E-mail: gazdasagiigazgato@sztmargit.hu
Fax: +36 14390252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentmargitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000654322019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000654322019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vényforgalmas gyógyszertár
Hivatkozási szám: EKR000654322019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő saját intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertára részére 12 hónapban szükséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 46.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével meghatározott különféle gyógyszereket, kötszereket, gyógyászati segédeszközöket és egyéb készítményeket (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) kívánja megvásárolni a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján az esetenkénti beszerzésre, a Kbt. 104. § (3) bekezdés szerinti keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő által közvetlen megrendelés útján a 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott ajánlattevőtől kerül sor.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vényforgalmas gyógyszertár
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent Margit Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére különféle a Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével meghatározott vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése 600. 000 000,- HUF keretösszegben.
A TB támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árként kerülnek rögzítésre, így a nyertes ajánlattevők a gyógyszerek szállítására ezen az áron kötelesek.
A vény nélkül kapható közgyógyra felírható gyógyszerek és egyéb készítmények, termékek szállítására a rögzített nagykereskedelmi árakon kerül sor.
A vény nélkül kapható (TB által nem támogatott) a fenti körbe nem tartozó egyéb, illetve az egyedi engedéllyel leszállítható gyógyszerek és egyéb készítmények szállítására az eladó által közzétett mindenkori nagykereskedelmi árakon kerül sor.
A rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya:
Támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 86,6%
Nem támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 11 %
Egyéb termékek 2,4%

Gyógyszerek összesen 97,5%
Kötszer, gyógyászati segédeszköz összesen 0,1%
Egyéb termékek 2,4%
A gyógyszertárban forgalmazott termékek köre:
Gyógyszerekből 2002 cikk, kötszer+GYSE 227 cikk, egyéb termékek 1004 cikk.

A gyógyszertárban forgalmazott gyógyszerek (támogatott és nem támogatott termékek köre) kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb termékek körét a dokumentáció részletesen tartalmazza.
A fentiekben meghatározott keretösszeg a 16/2012.(II.16.) Korm. rendeletben foglaltakon alapulóan a 6.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a betegforgalom alakulásának függvényében a tényleges szükségletnek megfelelően + 50 %-os mértékben változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Napi kétszeri szállítás vállalása (igen/nem)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 300.000.000,- HUF keretösszegben az eljárás tárgyát képező termékekre vételi opció. Ajánlatkérő opciós jogát a szerződés hatálya alatt az ajánlattevőhöz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal gyakorolhatja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően - a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltakra tekintettel - az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő - alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet III. fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az e fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő(k) ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte(k) azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében Ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja.
Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá és a Korm. rendelet 9.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik 63.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában és a Korm. rendelet 11.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok ig-ának módjáról részletesen a KR 1-16.§-ai rendelkeznek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.64.§-ára és a 67.§(3)bek-re, valamint a 69.§ (11a) bek-re is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek(AT) ajánlatában a Korm. rend. 1.§(1) bek.nek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő(AK) által meghatározott gazd-i és pü-i alk.-i követelménynek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ATnek külön formanyomtatványt kell benyújtani.
AK a Korm.rend. 5.§-ban foglaltak szerint a 2.§(5) bekezdés alapján nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását a gazd-i és pü-i alk.-i követelmények előzetes igazolására.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATnek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Korm.rend. 1.§(2) bekezdése szerint,a Korm.rend. IV.fejezetében (19.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolni, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott gazd-i és pü-i alk.-i követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett AT(k)től a Korm.rend. IV.fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,ha az AK a Kbt. 69.§(11) bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazd-i szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz,és a gazd-i szereplő ezek elérhetőségét az ESPDben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Korm.rend. VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrizni.
Az AK-i felhívásra (Kbt. 69.§(4) bekezdés) történő részletes igazolás módja:
P/1. ATnek a 321/2015(X. 30.)Korm.rend. 19.§(1) bek. c) pontja alapján csatolni szükséges az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó,közbeszerzés tárgyából származó (különböző gyógyszerek,kötszerek,gyógyászati segédeszközök szállítása)–általános forgalmi adó nélkül számított–árbevételéről szóló–adott esetben az ESPDbe foglalt–nyilatkozattal,attól függően,hogy az AT mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét,ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Utóbbi esetben,az ajánlatban fel kell tűntetni az AT megalakulásának,illetve tevékenységének megkezdése dátumát.
Ha az AT az (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az e pontokkal kapcsolatban előírt alk.-i követelmény és igazolási mód helyett bármely,az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pü-i és gazd-i alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,hogy olyan jogi formában működik,amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk.-i követelmény és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A 321/2015(X. 30.) Korm.rend. 19.§(7) bek. alapján,azokban az esetekben,amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke-figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra-bizonyítja, hogy a gazd-i szereplő megfelel az adott alk.-i követelménynek,a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd-i szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti,az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az (1) bek.-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Amennyiben az AT a Kbt.65.§(7) bek. szerint a pü-i és gazd-i alk-i követelményeknek más szervezet(ek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni,úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek,a fentiek szerint,az ATvel azonos módon kell igazolnia,továbbá csatolni kell a kapacitást nyújtóként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 65.§(8) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben:
P/1. amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét - a közbeszerzés tárgyából származó (különböző gyógyszerek és/vagy kötszerek és/vagy gyógyászati segédeszközök szállítása) nettó árbevétele, összesen, a három év alatt nem érte el legalább a 300.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65.§ (12) bekezdésére, valamint a Kbt. 69.§ (11a) bek-re is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 5. §-ban foglaltak szerint a 2.§ (5) bekezdés alapján nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, a Korm. rendelet IV. fejezetében (21-22. és 24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrzi.
Az ajánlatkérői felhívásra (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) történő - részletes igazolás módja:
M/1. A Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 év legjelentősebb, gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök adásvételére vagy szállítására vonatkozó referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/közös ajánlattevő/a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet) neve, címe (székhelye),
- a teljesítés intervalluma (év, hó, naptól - év, hó, napig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállítás tárgya olyan részletességgel meghatározva, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- szállítás nettó ellenértéke,
- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége, valamint
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e, illetve
- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról (%).
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65.§ (12) bekezdésére, valamint a Kbt. 69.§ (11a) bek-re is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevők amennyiben
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 300.000.000,- HUF összegű, gyógyszerek és/vagy kötszerek és/vagy gyógyászati segédeszközök adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával. A referencia követelmény több szerződéssel is teljesíthető.

A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az eseti lehívások ellenszolgáltatási összegének kifizetése a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint Kbt. 68.§-a szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja az AT-k figyelmét,tekintettel a karakterkorlátozásra,AK nem tudja az egyéb infók teljes tartalmát,az ajánlatban csatolandó dokum. teljes körét rögzíteni,ezért azokat részletesen az ajánlati dokumentáció (AD) tartalmazza.
2. A jelen felhívás a III.1.2. P.1. és III.1.3. M.1. pontokban a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.ben rögzítetteknél szigorúbb alkalmassági követelményeket tartalmaz.
3. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. AK felhívja AT figyelmét,hogy kizárja azt az AT,aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani,illetőleg kizárja azt az AT-t, aki az ajánlatában olyan származású árut ajánl,amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
5. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton az EKR-ben történő regisztrációt és az eljárásra való érdeklődés jelzését követően az EKR-ben férhetők hozzá : (https://ekr.gov.hu).
6. AK a Kbt. 35.§(8)-(9) bek.eiben foglaltakra tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a nyertes AT(k)től.
7. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti esetben AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
8. Az ajánlatban AT-i nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66.§ (2),(4) és(6) bek.nek megfelelően.
9. Amennyiben AT nem a megajánlott termék(ek) gyártója,a forgalmazási jogosultságát igazoló gyógyszer-nagykereskedelmi engedély egyszerű másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell.
10. Értékelési szempontrendszer, módszer
AK az ATk érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli oly módon,hogy az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal,a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb,amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0–20.
Részsz.-ok:
1. értékelési részsz.: A támogatott készítmények (gyógyszerek,kötszerek,sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) NEAK honlapján közzétett PUPHA törzsben rögzített ára alapján,a havi forgalom után nyújtandó sávonkénti nagykereskedői árengedmény %-os mértéke,havi utólagos elszámolással,egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb,egy tizedes pontossággal,a kedvezmény 0,- HUF rendeléstől értendő.) s:9.
Alsz.-ok:
1/1. alszempont: 0- 30.000 000 HUF/ hó /súlyszám: 2
1/2. alszempont: 30. 000 001 – 50.000 000 HUF/hó /súlyszám:5
1/3. alszempont: 50. 000 000 HUF/hó felett /súlyszám: 2
2. értékelési részsz.: Napi kétszeri szállítás vállalása (igen/nem), s: 1.
Az 1.értékelési szempont esetében a pontszámok megadása akként történik,hogy az egyes alsz.-ok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja,míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra az alábbi képlet szerint. 0% árengedmény megajánlása esetén az AK 0,1 értékkel számol!
Az alkalmazott képlet:
(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin.
Ahol
"Avizsgált" a vizsgált paraméter.
"Alegjobb" a legkedvezőbb paraméter.
"Pmax" a maximálisan adható pont: 20.
"Pmin" a minimálisan adható pont: 0.
Az alsz.-okra adott pontszámok ezt követően az adott alsz.-hoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi alsz.-ra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
A 2. értékelési szempont tekintetében az igen válasz a maximális, a nem válasz a minimális pontszámot kapja, majd az így kapott pontszám kerül az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra.
Folytatás VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján AK a keretmegállapodást kötött ATnek, az összpontszámuknak megfelelően kialakult sorrend szerint küldi meg a megrendeléseket kivéve,ha valamelyik keretmegállapodást kötő, az előzőek szerinti sorrendben hátrébb rangsorolt AT-kizárólagos gyártói kedvezményre tekintettel–az előrébb rangsorolt AT(k)nél alacsonyabb akciós árat biztosít. A kizárólagos gyártói kedvezmény gyártói nyilatkozattal igazolandó.
11. A beszerzés tárgyának speciális jellegére,a ténylegesen leszállítandó termékek és a mennyiségi adatok előzetes pontos meghatározhatóságának hiányában a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható. A beszerzés tárgyát képező termékek tételes meghatározása és a mennyiség tételes rögzítése fogalmilag kizárt,mivel a beszerezni szükséges termékek köre az éppen aktuális lakossági igénytől függ,amit az AK kizárólag a tapasztalati adatok alapján képes valószínűsíteni,arra azonban semmilyen befolyása nincs,hogy a tényleges beszerzési igény ennek megfelelően alakul-e. A lakossági vényforgalmas gyógyszertár feladata elsődlegesen a betegek számára kezelő orvosaik által felírt konkrét gyógyszerek,termékek kiadása,ami nem függ az AKtől. A szóba jöhető valamennyi gyógyszer és egyéb termék tételes specifikálása tehát nem lehetséges,így–szemben az intézmény fekvőbeteg ellátását biztosító készítmények beszerzésével–a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása is kizárt.
12. AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
13. A felhívás IV.2.6. pontjában foglalt 2 hónapos ajánlati kötöttség időtartama 60 napként értelmezendő.
14. AK tájékoztatja az ajánlattevőket,hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlatkérő által a Kbt. 57.§ (1) bekezdése alapján a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok gyűjtőneve, AK ajánlati dokumentáció/dokumentáció megnevezéssel jelöli az általa a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokat.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Bűrös László FAKSZ lajstromszám: 00112
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák