Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10332/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gav-Art Stúdió Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi Állatpark területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi Állatpark területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza Sóstói út, Nyíregyházi Állatpark 15010/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Feladat, a közbeszerzési dokumentumokban szereplő programterv alapján teljes
engedélyes terv és engedélyezési dokumentáció, illetve jogerős építési engedély és a kiviteli tervek elkészítése.
Tervező feladata beszerezni az engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda hozzájárulá sokat is.
A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével összefüggő költség a Tervezőt terheli, a hatósági díjak megfi zetése
Megrendelő költsége.
Tervezői feladat része továbbá a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevői
kérdésekre történő válaszadás, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre
történő válaszadás, indokolt esetben a Tervező hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során
fellépő problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés keretében, kizárólag a tervező részéről
a garanciális, szavatossági körben esetlegesen felmerülő kötelezettséget, illetve a terv
hibájából adódó tervmódosítások elkészítése, továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró m űszaki átadás-átvételi eljáráson való
hivatalos részvétel.
Feladat továbbá a t ervezői művezetés.
A kivitelezési tervdokumentáció tartalm i követelményei különösen, de nem
kizárólagosan:
1.Építészeti mu nkarész és szakági kiviteli terv készítése
2. Tartószerkezeti munkarész
3.Tereprendezési munkarész é s kiviteli terv készítése
4.Épületgépészeti munkarész és szakági kiviteli terv k észítése
5.Épületvillamossági munkarész és szakági kiviteli terv készíté se
6.Gyengeáramú munkarész és hálózat telepítési terv készítése
7. Tűzjelző hálózati munkarész
8. Közmű munkarész
9. Út és térburkolat m unkarész
10. Víztechnológiai munkarész
11. Környezetrendezési munka rész
12. Geodéziai felmérési munkarész
13. Talajmechanikai munkarész
14.Üzemelés-biztonsági munkar ész készítése
15 .Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
16. Statikai munkarész
17. Útépítési munkarés z
18. Közvilágítási munkar ész
19. Kertészeti, az akadályme ntesítési munkarész
20. Állattartás technológiai tervek.
Az India ház becsült alapterülete 6 50m2, a madárröpde és a hozzá kacsolódó
madárház összterülete 3400m2, a raktár alapterülete 450m2, a nagymacska k ifutó és ház összterülete 800m2; a tervezői leírás
alapján összesítve kb. 4100 m2 az épület teljes hasznos alapterülete, a telek területe 236223 m2.
Az India ház tartalmaz egy mangrove öblöt, ami egy sós vizű akvárium, legalább 100m2 alapterüle ttel, változó vízmélységgel, a
mangrove biotop növényeit és halait - közte a szirt cápát - mutatja Az Állatkert látogatottsága: kb. 480.000 Fő/év
Az új épületnek szoros összhangban kell külalakjában, és funkciójában illeszkednie a Zöld Piramishoz; illetve, figye lembe kell
venni a tervezés során, hogy az épület egyik közvetlen szomszédja tehát a Zöld Piramis, a másik pedig a leendő Jégkorszak,
interaktív állatbemutató.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001,Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 145 - 332311

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi Állatpark területén
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Gav-Art Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 12/A. 1/10.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: gava@gavart.hu
Telefon: +36 309787264
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42999401
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 27900000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:
GAV-ART STÚDIÓ Kft.(4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A 1. em. 10.); 13606266-2-15.
Folytatás a VII.2.2) pontból: Ennek a speciális tartószerkezetnek a tervezését kizárólag a Budapesti Műszaki Egyetem Tartószerkezeti Tanszékén tudják modellezni. A Felek megkeresték az ilyen jellegű ponyvaszerkezetek méretezésében jártas egyetemi tervező úrat.
Dr. Galaskó Gyula egyetemi docens (Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék) tervező úr szívesen vállalkozott a Nyíregyházi Állatpark új projektjének Afrikai Madárröpde elemének statikai tervezésében való részvételre.
Mivel minden hasonló ponyvaszerkezetet és térlefedést az országban szinte kizárólagosan csak Dr. Galaskó Gyula tervez, ezért (ii) ezt a megbízást csak bizonyos időkorláttal tudta elvállalni.
Dr. Galaskó Gyula a nagyszámú már korábban leszerződött megbízásai miatt a tárgyi szerződésben generál Tervező fél szerződés szerinti határidőre nem tudta ezt a feladatot vállalni.
A Tervező az állatparkkal folytatott egyeztetés alapján vállalva a tervezési idő elhúzódását is, akként döntött, hogy a legkorszerűbb és leggazdaságosabb statikai rendszert kívánja megtervezni, mert összességében a végeredmény szempontjából ez a legjobb megoldás.
A Tervező által javasolt statikai rendszer-változtatással a Megrendelő egyetért.
A jelen szerződés módosítás keretében a Tervező által ellátandó feladatok nem kerülnek módosításra, kizárólag a szerződés 3.2. pontjában foglalt részhatáridő kerül módosításra, tekintettel arra, hogy a II. pontban kifejtett (i) teljesen más tervezési program után (ii) újonnan bevont szakember tekintetében fennálló leterheltség a szakhatósági és építési engedélyek szerződéskötéstől számított 3 hónapon belüli megszerzését nem tette lehetővé.
A fentebb részletezett műszaki megoldások változása nem jár ellenérték változással. Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a módosított tervezési program illetve az ennek elkészítéséhez szükséges egyedi szakértelemmel bíró szakember leterheltsége előre nem voltak láthatóak, illetve a Szerződő Felek csak a tervezés során, annak előrehaladásával szembesülhettek ezen problémákkal.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződés módosítás esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek is fennállnak, tekintettel arra, hogy jelen módosítás nem minősül lényegesnek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje a Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza Sóstói út, Nyíregyházi Állatpark 15010/2
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat, a közbeszerzési dokumentumokban szereplő programterv alapján teljes
engedélyes terv és engedélyezési dokumentáció, illetve jogerős építési engedély és a kiviteli tervek elkészítése.
Tervező feladata beszerezni az engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda hozzájárulá sokat is.
A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével összefüggő költség a Tervezőt terheli, a hatósági díjak megfi zetése
Megrendelő költsége.
Tervezői feladat része továbbá a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevői
kérdésekre történő válaszadás, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre
történő válaszadás, indokolt esetben a Tervező hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során
fellépő problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés keretében, kizárólag a tervező részéről
a garanciális, szavatossági körben esetlegesen felmerülő kötelezettséget, illetve a terv
hibájából adódó tervmódosítások elkészítése, továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró m űszaki átadás-átvételi eljáráson való
hivatalos részvétel.
Feladat továbbá a t ervezői művezetés.
A kivitelezési tervdokumentáció tartalm i követelményei különösen, de nem
kizárólagosan:
1.Építészeti mu nkarész és szakági kiviteli terv készítése
2. Tartószerkezeti munkarész
3.Tereprendezési munkarész é s kiviteli terv készítése
4.Épületgépészeti munkarész és szakági kiviteli terv k észítése
5.Épületvillamossági munkarész és szakági kiviteli terv készíté se
6.Gyengeáramú munkarész és hálózat telepítési terv készítése
7. Tűzjelző hálózati munkarész
8. Közmű munkarész
9. Út és térburkolat m unkarész
10. Víztechnológiai munkarész
11. Környezetrendezési munka rész
12. Geodéziai felmérési munkarész
13. Talajmechanikai munkarész
14.Üzemelés-biztonsági munkar ész készítése
15 .Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
16. Statikai munkarész
17. Útépítési munkarés z
18. Közvilágítási munkar ész
19. Kertészeti, az akadályme ntesítési munkarész
20. Állattartás technológiai tervek.
Az India ház becsült alapterülete 6 50m2, a madárröpde és a hozzá kacsolódó
madárház összterülete 3400m2, a raktár alapterülete 450m2, a nagymacska k ifutó és ház összterülete 800m2; a tervezői leírás
alapján összesítve kb. 4100 m2 az épület teljes hasznos alapterülete, a telek területe 236223 m2.
Az India ház tartalmaz egy mangrove öblöt, ami egy sós vizű akvárium, legalább 100m2 alapterüle ttel, változó vízmélységgel, a
mangrove biotop növényeit és halait - közte a szirt cápát - mutatja Az Állatkert látogatottsága: kb. 480.000 Fő/év
Az új épületnek szoros összhangban kell külalakjában, és funkciójában illeszkednie a Zöld Piramishoz; illetve, figye lembe kell
venni a tervezés során, hogy az épület egyik közvetlen szomszédja tehát a Zöld Piramis, a másik pedig a leendő Jégkorszak,
interaktív állatbemutató.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Gav-Art Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 12/A. 1/10.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: gava@gavart.hu
Telefon: +36 309787264
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42999401
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szöveg:
3.1. Teljesítés határideje:
Tervezési feladatok:
A szerződés aláírását követően számított 6 hónap.
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő tervezést akadályozó adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának időtartama.
Az engedélyes tervet valamennyi szakhatósági és építési engedéllyel: 3 hónap
A kiviteli tervek elkészítésére, és ezek leadása: 6 hónap
Tervezői művezetés: az építési tevékenység során az építési terület műszaki átadás-átvételétől kezdődően a kivitelezési szerződés szerinti átadás-átvételi eljárás befejezéséig tart. A tervezői művezetés időtartama 20 mérnöknap, elszámolása fél napos egységben történik. A tervezői művezetést a Megrendelő előzetesen egyeztetett időpontban rendeli meg Tervezőtől.
Módosított szöveg:
3.2. Teljesítés határideje:
Tervezési feladatok:
A szerződés aláírását követően számított 6 hónap.
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő tervezést akadályozó adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának időtartama.
Az engedélyes tervek elkészítése, és ezek Megrendelő részére történő leadása: 3 hónap
A kiviteli tervek elkészítésére, és ezek leadása: 6 hónap
Tervezői művezetés: az építési tevékenység során az építési terület műszaki átadás-átvételétől kezdődően a kivitelezési szerződés szerinti átadás-átvételi eljárás befejezéséig tart. A tervezői művezetés időtartama 20 mérnöknap, elszámolása fél napos egységben történik. A tervezői művezetést a Megrendelő előzetesen egyeztetett időpontban rendeli meg Tervezőtől.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Indiaház és kapcsolódó létesítményei tervezői szerződés megkötésekor a Felek a második projekt elem: Afrikai Madárröpde tartószerkezeti kialakításának elképzelése szerint nagyszámú, 6 méter tengelytávolságra szerkesztett, acél keretvázakra feszített acélhálós röpde statikai modellel tervezték megvalósítani a térlefedést.
A szerződés megkötését követően a Tervezőnek az Állatpark szakemberivel folytatott megbeszélései után a statikai modell alapjaiban megváltozott.
A közelmúltban, hazánkban is elkészült hasonló funkciójú állatparki Madárröpde tapasztalatokat fölhasználva a Tervező kevés számú, nagy magasságú acél árbocokra rögzítet és acélsodrony kötelekhez feszített acélhálós térlefedést kívánt alkalmazni. A példát a nemrég átadott Veszprémi Állatkert Madárröpdéjének kialakítása adta.
Az Állatpark ezt az elkészült röpdét szerette volna Nyíregyházán is megvalósítani, ami (i) egy teljesen más tervezési program meghatározást jelent.
Folytatás a VI.3) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 27900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 27900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben