Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10431/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6724 Szeged, Siha köz 4. Hrsz: 12467/3, 12467/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Siha Közi Bölcsőde korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000180762019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Siha Közi Bölcsőde komplex korszerűsítésének kivitelezési munkái átalányáras vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szeged, Siha Közi Bölcsőde komplex korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, Siha köz 4. Hrsz: 12467/3, 12467/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Siha Közi Bölcsőde komplex korszerűsítése főbb mennyiségi adatok:
- Homlokzati hőszigetelés és homlokzatképző rendszer: 1044 m²
- Lábazati hőszigetelés és lábazatképző rendszer: 213 m²
- Lapostető hő és vízszigetelése: 1319 m²
- falazás: 62,10 m²
- 20.-as zsalukő falazás: 18,75 m²
- 15.-ös Ytong falazás: 83,4 m²
- fix, nyitható felülvilágítók, polikarbonát előtető: 24+8 db, 17m²
- Homlokzati műanyag nyílászáró csere: 343m² (83db)
- Belső ajtók, tűzgátló ajtók: 17 db +2 db
- Festés- mázolás: 4122m²
- Kazettás álmennyezet és gipszkarton építőlemez burkolás: 110m²+109 m²
- Padlólap -és PVC burkolat valamint falburkolat:625m²+522m² +323m²
- Betonjárda, beton térkő és aszfaltburkolat: 116m²+97m²+2m³
- 4 kW-os napelemes rendszer telepítése
- Épületgépészeti munkák: víz, csatorna, fűtés, szellőzés felújítása, átalakítása, cseréje
- Épületvillamossági rendszer felújítása, átalakítása cseréje
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (minimum 0 – maximum 12 hónap) 10
2 Az M/2 alkalmassági követelmény a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 – maximum 24 hónap) 10
3 A M/2 alkalmassági követelmény b) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje napelemes rendszerek telepítésének megvalósítása területén (minimum 0 – maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SG1-2018-00007; TOP-6.5.1-15.SG1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7.) pont- A szerződés időtartama kapcsán rögzíti, hogy az a munkaterület átadásától számított 120 munkanap. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követően legkésőbb 10 munkanapon belül adja át.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj-ban nem lehet AT,alváll.,és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazd-i szereplő(GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak, vagy a Kbt.74.§(1)bek.b) alapján az elj.során következnek be. Igazolási mód a Kbt.és 321/2015.(X.30.)Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján:AT-nek a Kbt.67.§(1)bek-ben,valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.r.1.-4.§-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD)foglalt nyilatkozattal,Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívás esetén mo-i letelepedésű AT-nek,valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.8.§-ában,nem mo-i letelepedésű AT,adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.10.§-ában foglaltak szerint,figyelemmel a Korm.r.6.§ és 12-16.§-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.A Kbt.67.§(4)bek-ben foglaltakra tekintettel AT nyilatkozik arról,hogy nem vesz igénybe a szerz.teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.Öntisztázás a Kbt.64.§-a szerint lehetséges.GSZ alkalmatlan,ha nem szerepel az 1997.évi LXXVIII.tv.(Étv.)szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Nem Mo-n letelepedett GSZ esetében GSZ alkalmatlan,ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.Az Étv.39.§-a előírja:(1)Az építőipari kiv-i tev.az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tev-ek összessége.(3)Aki üzletszerű gazd-i tev-ként építőipari kiv-i tev-et(a továbbiakban: vállalkozó kiv. tev.)kíván folytatni,annak rendelkezni kell a korm.rendeletben meghat. feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.(7)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kiv-i tev-re jogosultak névjegyzékét,és a szolgáltatási tev. megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló tv. szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tev. folytatására való jogosultságot.A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hat. ellen a fellebbezés kizárt. Szakmai tev. végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:Előzetes igazolás:Kbt.67.§(1)bek.alapján az alk-i feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan EEKD benyújtása szükséges.321/2015.(X.30.)Korm.r.2.(5)bek.alapján előzetes ig-ra AK elfogadja gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri az EEKD IV.részében részletes adatok megadását. Kbt.65.§(1)bek.c) pontja szerint,a 322/2015.(X.30.)Korm.r.21.§(1)bek.alapján az építőipari kiv-i tev-et folytató gazd-i szereplőknek szerepelniük szükséges az Étv.szerinti,építőipari kiv-i tev-et végzők névjegyzékében.AT mellett vmennyi olyan gazd-i szereplőnek(közös ATnek,alk.igazolásában részt vevő szerv-nek)szerepelnie kell a névjegyzékben,akik a szer. teljesítése során építőipari kiv-i tev-et fognak végezni.Nem Mo-n letelepedett gazd-i szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkezniük,nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A fenti nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának,nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni. EKR-ben elektr.űrlappal teendő nyilatkozatokat(beleértve EEKD-t)közös AT-k,vmint alk-ot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg Kbt.41/A.§(4)-(5) bekezdéseire figyelemmel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő (AK) tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények (ideértve a Kbt. 65.§(1) bekezdése c) pont szerinti szakmai alkalmasságot is)előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén: M/1: Ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/ Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti építési beruházásai (amelyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt kritérium) a végzett munka mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap megjelöléssel) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében AK a vizsgált
öt éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Továbbá AK a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M/2. Mutassa be azon szakembereket,akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot, gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy az FMV névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít. Továbbá csatolandók a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai, valamint a szakemberek nevét is tartalmazó összesítő táblázat.Az EKR-ben továbbított dokumentumok,megtett nyilatkozatok esetében a Kbt. 41/A. § előírásai is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1:Ajánlattevő műszaki,szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hóban befejezett,sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt min.600 m2 tető hő-és vízszigetelésre vonatkozó referenciával. A fenti pontokban elvárt referencia adott esetben 1 vagy több,max 6 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával is teljesíthető. M/2:AT műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: a) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-É(Építési szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyak.idővel és építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV(Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles villamosmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyak.idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉG(Építménygépészeti szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel vagy 4 év szakmai gyak.idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel,képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja AK.(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az AT mvállalója,tagja,vagy cégvezetője,úgy az igazolás az AT saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alváll-nak minősül,mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek tek.az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy reg. szám megadását)is elfogadja AK a végzettségre és gyakorlati időre vonatk.minkövetelmény igazolásaként.Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,azt legkésőbb a szerz.kötés időpontjára kell igazolni.Amennyiben ajánlattevő az M/2 alpontjai körében több szakembert mutat be, ajánlatkérő a bemutatott szakemberek közül az értékelés, valamint az alkalmasság vizsgálata során a hosszabb gyakorlati idővel rendelkező szakembert veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Beszer uniós tám,utófinanszírozás,100% tám-i intenzitással.AK igény esetén előleget (tartkeret,ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 5%-a)fizet,Kbt.135.§ (7),melyet AK nyertes AT kérésére 322/2015.Korm.r.30.§(1)szerint fizet,előleggel végszámlában kell elszámolni.Nyertes AT 25,50,75%-os műsz.kész-nél,nettó szer.ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra,100%-os műszkész-nél nettó szer.ár 25%-ának megfelelő összegben végszámlázásra jogosult(3 rész-,1 végszámla).Kifizetésre Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(6),Ptk.6:130.§(1)-(2),alváll.igénybevétele esetén 322/2015.(X.30.) Korm.r. 32/A.,32/B. § is irányadó.Telj-i, jótáll-i biztosíték:tartkeret,ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 5%-a,AK min 48 hó jótáll-i köt-et ír elő a sikeres műsz. átadás-átvétel lezárásától.Késedelmi kötbér:0,5%/nap,max. 20%;hibás telj-i kötbér:hibásan telj. munkarész 10%-a,meghiúsulási kötbér:20%.Kötbérmax elérése esetén AK jogosult szerződést írásban felmondani vagy attól elállni.Tartkeret: 5%.Ajánlat,szerződés,kifizetés pénzneme HUF.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az EKR felületén keresztül.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseinek rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66. § (6)) Nemleges nyilatkozat csatolását is kérjük!2.Ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.3.Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0-10.Értékelési módszer: 1. részszempont (Tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár):AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghat.-ra a fordított arányosítás módszerét követve,a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21. napján közzétett,a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint. 2. (Kiterjesztett jótállási időtartam) és 3. és 4. részszempont (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21. napján közzétett, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P= (Avizsgált/Alegelőnyösebb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.4.AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbesz.dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.5.Csatolandó AT-nek a Kbt.66.§(2)bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.6. Ajánlathoz csatolandó az AT(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.7. Változásbejegyzési elj. tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,és érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.8.Közbeszerzési szaktanácsadó:Dr.Tapasztó Magdolna(lajstromszám: 00498)9.Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.10.Nyertes AT-nek építés-szerelési bizt-sal kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint.Felelősségbizt kártérítési limit: 30 millió Ft/káresemény.11.AK 2019. június 26.-án helyszíni bejárást tart: 11:00-kor.Találkozás:intézmény főbejárata előtt.12.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.13.AT(k) számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.14.AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért.15.AK előírja a Kbt.75.§(2)bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását(Kbt.75.§(6)).16.Amennyiben vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektr.űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Azon dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap,AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektr.,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a Kbt.41/B.§(2)bek. előírásai szerint.17. AK az ajánlatok bírálatát tekintve a Kbt. 81.§(4)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. 18.AK fizetési késedelme esetére a Ptk.6:155.§-a irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák