Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10489/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74275791
Postai cím: Színház Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Zsolt
Telefon: +36 72795205
E-mail: sandor.zsolt.varga@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kökönyösi Általános Iskola fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000168542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kökönyösi Általános Iskola fejlesztése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kökönyösi Általános Iskola fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Bányász utca 1.
Hrsz.: 1164
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- A meglévő iskola bővítésre kerül egy összességében 785,93 m2 (földszint 470,66 m2; emelet 315,27 m2) bruttó alapterületű épületrésszel. A bővítmény fő helyisége, a lesüllyesztett padlószinttel kialakított 269,27 m2 hasznos alapterületű többcélú nagyterem a földszinten kap helyet. A nagyteremhez kapcsolódóan szertárak és kétnemű öltözőblokk is kialakításra kerül. A földszinti kiszolgáló helyiségek összes hasznos alapterülete 123,05 m2. A bővítmény emeletén 258,79 m2 hasznos alapterületen két nagyobb méretű szaktanterem kap helyet a kapcsolódó szertárakkal, valamint a K-i oldalon egy egyéni fejlesztőszoba. A középfolyosóról egy 10,42 m2-es fedett-nyitott teraszra juthatunk, ahonnan acél menekülőlépcső vezet a szabadba.
- Az átalakítási és felújítási munkák a meglévő épületben összesen 1599,38 m2 hasznos alapterületet érintenek. A két épületrész összeépítésének környezetében átalakításokat kell végezni mindkét szinten, ill. a tetőszerkezetben. A beavatkozások célja a közlekedési kapcsolatok biztosítása, az emeleti szinten pedig egy tankonyha kiépítése. A fizika-kémia szaktanterem és szertára is megújul, biztosítandó a korszerű oktatás feltételeit. A beavatkozás a szaktanterem alatt lévő földszinti helyiségekre is kihatással van. Az 1197,19 m2-es tornacsarnok visszhangosságának csökkentése érdekében a mennyezeten akusztikai burkolat készül.
- A külső munkák részeként felújításra kerül 1509,58 m2 udvarfelület. Az érintett területeken különböző minőségű burkoltok készülnek, növénytelepítés történik és megújulnak a gyepfelületek. Emellett kültéri erőnlétfejlesztő eszközök és utcabútorok telepítését is elő kell készíteni. A tűzoltó útvonal biztosítása megköveteli 195,50 m2 aszfaltozott útfelület megépítését, kiegészítve a kapcsolódó terepmunkákkal. Az épület főbejáratánál 6 db várakozóhely létesítésével meg kell növelni a parkolókapacitást.
- Kapcsolódó szakági munkák: építészet, akadálymentesítés, épületgépészet, épületvillamosság, gyengeáram, kertépítés, közmű, statika, útépítés.
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
A konkrét és teljeskörű mennyiségeket a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakemberek jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje 20
2 2.1 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 8
3 2.2 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 6
4 2.3 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 6
5 3. részszempont: A kötelező 24 hónap feletti többlet jótállás vállalása (min. 0 hó-max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00007 számú projekt
II.2.14) További információ:
Amennyiben a felhívás II.2.7) pontban megadott kezdési időpont a közbeszerzési elj. lefolytatásának elhúzódása miatt nem tartható, abban az esetben is a kivitelezésre biztosított kötbérmentes időtartam a szerződés hatálybalépésétől számított 400 naptári nap. AK vállalja, hogy a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 8 munkanapon belül átadja nyertes AT-nek. Előtelj. megengegedett.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 068 - 158423
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kökönyösi Általános Iskola fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 005782 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Indokolás: A felhívás VI.4.3) Egyéb információ 8. pontjában az alábbi előírás szerepel:
„AK felhívja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló fedezet az „EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című pályázati felhívás 5.7. pontja, az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó korlátozásoknak megfelelve áll rendelkezésére. A fentiekre tekintettel AK a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a pályázati felhívás szempontjából releváns költségelemek valamelyike meghaladja a pályázati felhívásban szereplő korlátokat. A vonatkozó pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-412-17-iskola-2020-kznevelsi-intzmnyek-infrastrukturlis-fejlesztse-a-htrnykompenzci-elsegtse-s-a-minsgi-oktats-megteremtse-rdekben”
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott „Árazatlan költségvetési főösszesítő közbeszerzési eljáráshoz hivatkozással” táblázatban tájékoztató jelleggel megadásra is kerültek a pályázati elszámolhatóságai korlátai Ft / bruttó m²-ben, amely
Új építésre vonatkozó költség számítása esetén (bruttó 280.000.- Ft/bruttó m2)
Iskolaudvar felújításra vonatkozó költség számítás esetén (bruttó 12.500.- Ft/bruttó m2)
Felújításra vonatkozó költség számítása (bruttó 180.000.- Ft/bruttó m2)
Ajánlatkérő megállapította, hogy mindkét ajánlattevő ajánlatában az új építésre és az iskolaudvar felújításra vonatkozó költségek meghaladják a pályázati felhívásban szereplő korlátokat az alábbiak szerint:
Cserkúti Generál Kft., 1097 Budapest Mester Utca 38
Új építésre vonatkozó költségek esetén 39 %-kal magasabb
Iskolaudvar felújításra vonatkozó költségek esetén 5 %-kal magasabb
Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Kft., 7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22.
Új építésre vonatkozó költségek esetén 72 %-kal magasabb
Iskolaudvar felújításra vonatkozó költségek esetén 52 %-kal magasabb
A fenti indokok alapján AK mindkét ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.
Ajánlattevők: Cserkúti Generál Kft., 1097 Budapest Mester Utca 38. adószám: 14441826-2-43
Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Kft., 7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22. adószám: 14462344-2-17


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)