Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10522/2019
CPV Kód:45111291-4;45210000-2
Ajánlatkérő:Komádi Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Komádi 2579. hrsz.;Komádi 2650. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.;PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komádi Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97625805
Postai cím: Hősök Tere 4
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://komadi.hu/index.php/oenkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL): http://komadi.hu/index.php/oenkormanyzat
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komádi - ROHU
Hivatkozási szám: EKR000511612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111291-4
További tárgyak:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Creating a joint tourist destination in the cross-border area of Lugașu de Jos and Komádi, through cross-border protection of natural heritage values along the Crișul Repede Valley” című PRO-CRV ROHU 68 azonosító számú projekt keretében a Varsánykerti-tavon (hrsz: 2579) ornitológiai élőhely kialakításának, valamint egy új látogatói infrastruktura (hrsz: 2650) kialakításának építési munkái a következők:
1. részajánlat: Komádi, Varsánykerti tó ornitológiai élőhely kialakítása:
Az egykori vályogvető gödörben kialakult Varsánykerti-tó Komádi város belterületének K-i peremén található. A város a meglévő, jelenleg elhanyagolt állapotú, állandó vízborítású terület (kb. 4,7 ha) helyi védelem alá helyezte, és átfogó rendezését tervezi. Ennek keretében mederrendezést, a terület természetvédelmi, tájképi értékének növelését tűzték ki célul. A projekt részeként tervezik költősziget kialakítását, valamint a tó vízszintszabályozásának megoldását. A tó mélysége a Tervező közlése szerint 0,9-1,4 m, átlagosan 1,1 m, az átlagos fenékszint: 86,50 mBf. Jelenleg két helyen (ÉK.i és DK-sarok) belterületi csapadékvíz érkezik a tóba, és az ÉNy-i sarkon található egy később megépített, túlfolyóként funkcionáló lecsapoló csatorna. Helyszíni közlés szerint az utóbbi megépítését követően csökkent a tó vízszintingadozása. Az ornitológiai élőhely kialakításának munkái: a kommunális hulladék gyűjtése a tóágyból és a tópartról, és az összegyűjtött hulladék szállítása az engedélyezett hulladéklerakóba, tóágy kialakítása, különböző tóágyszintek létrehozása , tópart elrendezése, füvesítése, pufferzóna létrehozása a tó keleti oldalán, annak érdekében, hogy megvédjük a tavat a mezőgazdasági szennyezésektől.
2. részajánlat: Komádi 2650 hrsz, új látogatói infrastruktúra kialakítása:
Az új látogatói infrastruktúra megteremtéséhez kapcsolódó építési munkálatok a következőek:
- egy 25 m2-es épület építése (fehér gólya megfigyelő és bemutató állomás),
- pihenőhely a turisták számára, tematikus oktatási útvonal kialakítása,
- fából épített stég építése, faültetés.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62500936 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Varsánykerti tó ornitológiai élőhely kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111291-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi 2579. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat: Komádi, Varsánykerti tó ornitológiai élőhely kialakítása:
Az egykori vályogvető gödörben kialakult Varsánykerti-tó Komádi város belterületének K-i peremén található. A város a meglévő, jelenleg elhanyagolt állapotú, állandó vízborítású terület (kb. 4,7 ha) helyi védelem alá helyezte, és átfogó rendezését tervezi. Ennek keretében mederrendezést, a terület természetvédelmi, tájképi értékének növelését tűzték ki célul. A projekt részeként tervezik költősziget kialakítását, valamint a tó vízszintszabályozásának megoldását. A tó mélysége a Tervező közlése szerint 0,9-1,4 m, átlagosan 1,1 m, az átlagos fenékszint: 86,50 mBf. Jelenleg két helyen (ÉK.i és DK-sarok) belterületi csapadékvíz érkezik a tóba, és az ÉNy-i sarkon található egy később megépített, túlfolyóként funkcionáló lecsapoló csatorna. Helyszíni közlés szerint az utóbbi megépítését követően csökkent a tó vízszintingadozása. Az ornitológiai élőhely kialakításának munkái: a kommunális hulladék gyűjtése a tóágyból és a tópartról, és az összegyűjtött hulladék szállítása az engedélyezett hulladéklerakóba, tóágy kialakítása, különböző tóágyszintek létrehozása , tópart elrendezése, füvesítése, pufferzóna létrehozása a tó keleti oldalán, annak érdekében, hogy megvédjük a tavat a mezőgazdasági szennyezésektől.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés telj.be bevonni kívánt M2) alkalm.i köv. igazolására bemutatott szake. 266/2013(VII.11) Korm.rend. szerinti mélyé-i v vízjogi létesít.k kivit.ben szerzett szakmai többlettap.a (min0h,max24hó 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 5
3 Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: PRO-CRV ROHU 68 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2650 hrsz,új látogatói infrastruktúra kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi 2650. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat: Komádi 2650 hrsz, új látogatói infrastruktúra kialakítása:
Az új látogatói infrastruktúra megteremtéséhez kapcsolódó építési munkálatok a következőek:
- egy 25 m2-es épület építése (fehér gólya megfigyelő és bemutató állomás),
- pihenőhely a turisták számára, tematikus oktatási útvonal kialakítása,
- fából épített stég építése, faültetés.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés telj.be bevonni kívánt M2) alkal.i követ. igazolására bemutatott szake. 266/2013(VII.11) Korm.rendelet szerinti magasé.i beruh. kivit.ben szerzett szakmai többlettap.(min0hó,max24hó) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 5
3 Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: PRO-CRV ROHU 68 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Varsánykerti tó ornitológiai élőhely kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: provasco@yahoo.com
Telefon: +36 703223157
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305942204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52823760
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52535277
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305942204

Hivatalos név: Nepál - Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70991893
Postai cím: Gólya Utca 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811336209

Hivatalos név: T-moduL Invest Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65161634
Postai cím: Ady Endre Út 358
Város: Arló
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3663
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14843479205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: 2650 hrsz,új látogatói infrastruktúra kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: provasco@yahoo.com
Telefon: +36 703223157
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305942204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10078740
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9965659
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305942204

Hivatalos név: Nepál - Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70991893
Postai cím: Gólya Utca 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811336209

Hivatalos név: T-moduL Invest Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65161634
Postai cím: Ady Endre Út 358
Város: Arló
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3663
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14843479205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges