Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10530/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskőrös Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6200. Kiskőrös, Batthyány u. 2. (3013 hrsz.);6200. Kiskőrös, Batthyány u. 2. (3013 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.;Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81549735
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domonyi László
Telefon: +36 78311122
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu
Fax: +36 78311766
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskoros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Batthyány utcai óvodai épület átalakítási-bővítési (1. rész.) és az átalakítással nem érintett helyiségek infrastrukturális fejlesztési (2. rész) munkálatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000565992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Batthyány utcai óvoda felújítása” című és TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00016 azonosítószámú pályázat kapcsán ellátandó óvodai épület átalakítási-bővítési (1. rész.) és az átalakítással nem érintett helyiségek infrastrukturális fejlesztési (2. rész) munkálatainak ellátására.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62888860 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Átalakítási-bővítési munkálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45214100-1
45231300-8
45310000-3
45330000-9
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6200. Kiskőrös, Batthyány u. 2. (3013 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás során a 6200. Kiskőrös Batthyány u. 2. (Hrsz.: 3013) szám alatt található önkormányzati tulajdonú óvoda átalakítása és bővítése kerül beszerzésre a következő főbb mennyiségi jellemzők szerint:
- Aljzatok, burkolatok, falazatok bontása: 47 m3,
- Feltöltések készítése :20 m3,
- Beton aljzatok készítése: 12 m3
- Acél áthidaló gerenda elhelyezés: 8 db
- Teherhordó falazat készítés: 13 m2
- Válaszfal készítése: 24 m2,
- Oldalfal vakolás: 302 m2,
- Padlóburkolat, oldalfalburkolat készítés: 300 m2
- Beltéri nyílászárók elhelyezése: 7 db
- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése: 5 db
- Beltéri oldalfal és mennyezet festés: 399 m2
- Előregyártott nyílászárók elhelyezése: 14 db
- Homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 13 m2
- Fűtési acélcső szerelése: 66 fm
- Ivóvíz nyomóvezeték szerelés: 249 fm
- PVC lefolyóvezeték szerelés: 91 fm
- Elektromos melegvíz-termelő és tároló berendezés: 3 db
- WC berendezés elhelyezés és bekötés: 8 db
- Mosdó berendezés elhelyezés és bekötés: 13 db
- Acéllemez lapradiátor elhelyezés és bekötés: 6 db
- Műanyag védőcső elhelyezés falhoronyba: 435 fm
- Szigetelt vezeték elhelyezése: 1280 fm
- LED lámpatest elhelyezése és bekötése mennyezeten és oldalfalon: 22 db
- Lemez légcsatorna szerelés: 24 fm
- Elektromos tűzhely elhelyezés és bekötés: 1 db
- Ipari mosogatógép elhelyezés és bekötés: 1 db
- Medencés rozsdamentes mosogató elhelyezés és bekötés: 2 db
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő feladata és költsége a használatbavételi engedély megszerzése, de abban a nyertes ajánlattevő közreműködni köteles. A kivitelezés hatósági engedélyköteles, a véglegessé vált építési engedély és az engedélyezési dokumentáció, továbbá a kiviteli terv és az árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentumok műszaki mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata általános építmények építőipari átalakítására/bővítésére irányuló munkák helyszíni irányításában (db, max. 3 db) 20
2 3. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min: 0 hónap, max: 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00016
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban közölt információk kiegészítése:
A kezdés dátuma kizárólag tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel módosulhat.
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
A munkaterület átadása és a kivitelezés kezdő időpontja a szerződés hatálybalépését követő ötödik munkanap. Befejezési időpont: készre jelentés időpontja. Részletesen lásd KD.

II.2.1)
Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztési munkálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45231300-8
45310000-3
45330000-9
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6200. Kiskőrös, Batthyány u. 2. (3013 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás során a 6200. Kiskőrös Batthyány u. 2. (Hrsz.: 3013) szám alatt található önkormányzati tulajdonú óvoda infrastrukturális fejlesztése, belső felújítása kerül beszerzésre az átalakítással nem érintett helyiségek vonatkozásában a következő főbb mennyiségi jellemzők szerint:
- Aljzatok, burkolatok, falazatok bontása: 64 m3,
- Feltöltések készítése :9 m3,
- Beton aljzatok készítése: 15 m3
- Vasbeton lépcső készítés: 5 m3
- Acél áthidaló gerenda elhelyezés: 4 db
- Teherhordó falazat készítrés: 6 m3,
- Válaszfal készítése: 16 m2,
- Oldalfal vakolás: 493 m2,
- Padlóburkolat, oldalfalburkolat, lépcsőburkolat készítés: 382 m2
- Beltéri nyílászárók elhelyezése: 25 db
- Beltéri oldalfal és mennyezet festés: 1944 m2
- Fűtési vezeték mázolás: 520 fm
- Ivóvíz nyomóvezeték szerelés: 165 fm
- PVC lefolyóvezeték szerelés: 82 fm
- Elektromos melegvíz-termelő és tároló berendezés: 2 db
- WC berendezés elhelyezés és bekötés: 13 db
- Vizelde elhelyezés és bekötés: 4 db
- Mosdó berendezés elhelyezés és bekötés: 19 db
- Acéllemez lapradiátor elhelyezés és bekötés: 47 db
- Műanyag védőcső elhelyezés falhoronyba: 1230 fm
- Szigetelt vezeték elhelyezése: 7490 fm
- Fénycső lámpatest elhelyezése, bekötése: 92 db
- Biztonsági világító lámpatest elhelyezés, bekötés: 8 db
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Az építési beruházás nem engedélyköteles. Az építési beruházás az épület homlokzatát nem érinti.
A kivitelezéshez a kiviteli terv és az árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentumok műszaki mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata általános építmények építőipari felújítására/korszerűsítésére irányuló munkák helyszíni irányításában (db, max. 3 db) 20
2 3. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min: 0 hónap, max: 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban közölt információk kiegészítése:
A kezdés dátuma kizárólag tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel módosulhat.
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
A munkaterület átadása és a kivitelezés kezdő időpontja a szerződés hatálybalépését követő ötödik munkanap. Befejezési időpont: készre jelentés időpontja. Részletesen lásd KD.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Átalakítási-bővítési munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25802845
Postai cím: Petőfi Sándor Út 108.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
E-mail: info@koroskom.hu
Telefon: +36 78415680
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495995203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23328982
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23912670
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25802845
Postai cím: Petőfi Sándor Út 108.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495995203

Hivatalos név: K.A.HÁZ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50423053
Postai cím: Okolicsányi Utca 61
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546990203

Hivatalos név: Borsos és Társai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21894992
Postai cím: Petőfi Sándor Út 39.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10353639203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztési munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25802845
Postai cím: Petőfi Sándor Út 108.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
E-mail: info@koroskom.hu
Telefon: +36 78415680
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495995203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39026138
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38976190
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25802845
Postai cím: Petőfi Sándor Út 108.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495995203

Hivatalos név: K.A.HÁZ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50423053
Postai cím: Okolicsányi Utca 61
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546990203

Hivatalos név: Borsos és Társai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21894992
Postai cím: Petőfi Sándor Út 39.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10353639203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges