Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10534/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Gyulai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:5530 Vésztő, Vörösmarty utca 1-7. hrsz. 311.;5530 Vésztő, Eötvös Lóránd utca 1. hrsz. 8/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62790697
Postai cím: Ady Endre Utca 19
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dakáné Hild Éva
Telefon: +36 66795243
E-mail: eva.hild.dakane@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tantermek felújítása és „C” t. tornacsarnok építés
Hivatkozási szám: EKR000557492019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelenleg a városban területileg és gazdaságilag széttagoltan működő oktatási intézmények integrációja, a kedvezőbb finanszírozási feltételek megteremtése érdekében. Az alábbi fejlesztések kerülnek ezért megvalósításra:
1.rész: Vésztő – tantermek felújítása:
A meglévő épület felújításával, és új funkciókkal történő bővítésével egy korszerű, minőségi oktatásnak otthont adó intézmény létrehozása.
A kor szellemének megfelelő akadálymentes közlekedést, használatot és ezen felül csökkent képességű diákok oktatásának lehetőségét biztosító környezet kialakítása.
A belső nyílászárók, ajtók cseréje min 100 cm széles acél saroktokos akadálymentes ajtóra, ahol szükséges az akadálymentes elérés
A régi szárny burkolatainak cseréje, falfestés, valamint a lépcsők felújítása, a régi szárny vizesblokkjainak felújítása, a tantermi és folyosói szekrényajtók cseréje, a leendő tantermekben
A régi épületszárnyban 2013-ban modernizálásra kerül a központi kazánház. Egy kondenzációs fali gázkazán és egy faapríték tüzelésű kazán üzemel. Zárt rendszerű, szivattyús központi fűtés rendszer működik. A szárny hő leadói rossz műszaki állapotban vannak. Az előző ütemben készült új szárny fűtési rendszere jó állapotban van.
Az épületek fűtésének biztosítása földgáz, termálvíz és villamos áram energiaforrásra van alapozva. Az épületek csúcsüzemi és tartalék fűtését a meglévő gázkazánokkal és a hőszivattyúkba beépített kisegítő elektromos fűtéssel terveztük megoldani. A régi szárnyban a radiátorok cseréje szükséges, acéllemez lapradiátorok lesznek beépítve. Az iskola és az új építésű tornacsarnok fűtési rendszere össze lesz kapcsolva.
Új szerkezettel határolt helyiségek: 643,14 m2
Átépített helyiségek: 1628,05 m2
- fűtéskorszerűsítés 1 klt
- elektromos hálózat felújítása 1 klt
- az épület teljes akadálymentesítése (burkolatok, ajtók, lift, wc, feliratok) 1 klt
- új melegítőkonyha, ebédlő kialakítása 329 m2
- 2 db új szaktanterem építése 133,48 m2
- 5 db új tanterem építése 293,74 m2
- technika szaktanterem kialakítása 62 m2
- 15 db tanterem felújítása műszaki dok. alapján
2.rész: Vésztő - „C” t. tornacsarnok építése:
"C" fokozatú tornacsarnok létesül a szabvány szerint szükséges ki szolgáló egységekkel. A tornacsarnok az iskola mellett a közösségi célokat is ellátja, a teljes településnek sportolási lehetőséget biztosít. A tornacsarnok felnyitható falszakasszal kapcsolódik a mellette levő parkos területhez, így rendezvény esetén azzal összenyitható. A létesítmény befogadóképessége max. 350 fő
Az épület fűtésének-hűtésének biztosítása villamos energia forrásra van alapozva.
Az osztatlan térben 15x28m-es kosárlabdapálya, 20x40m-es kézilabdapálya, valamint egy 22,77x10,97m-es teniszpálya; az osztott térrészekben egy-egy 15x28m-es kosárlabda pálya és 9x18m-es röplabdapálya került felfestésre a padozaton. A terem hosszát így az egyterű kézilabda pálya, a szélességét az osztott terekben kialakított kosárlabda pálya helyigénye adja.
Gázzal való fűtés kerül kiépítésre a tornacsarnokban
- pvc sport padló 1345,81 m2
- kiszolgáló helységek 685,56 m2
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vésztő – tantermek felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
További tárgyak:45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Vörösmarty utca 1-7. hrsz. 311.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg a városban területileg és gazdaságilag széttagoltan működő oktatási intézmények integrációja, a kedvezőbb finanszírozási feltételek megteremtése érdekében. A meglévő épület felújításával, és új funkciókkal történő bővítésével egy korszerű, minőségi oktatásnak otthont adó intézmény létrehozása. A kor szellemének megfelelő akadálymentes közlekedést, használatot és ezen felül csökkent képességű diákok oktatásának lehetőségét biztosító környezet kialakítása.
A belső nyílászárók, ajtók cseréje min 100 cm széles acél saroktokos akadálymentes ajtóra, ahol szükséges az akadálymentes elérés
A régi szárny burkolatainak cseréje, falfestés, valamint a lépcsők felújítása, a régi szárny vizesblokkjainak felújítása, a tantermi és folyosói szekrényajtók cseréje, a leendő tantermekben
A régi épületszárnyban 2013-ban modernizálásra kerül a központi kazánház. Egy kondenzációs fali gázkazán és egy faapríték tüzelésű kazán üzemel. Zárt rendszerű, szivattyús központi fűtés rendszer működik. A szárny hő leadói rossz műszaki állapotban vannak. Az előző ütemben készült új szárny fűtési rendszere jó állapotban van.
Az épületek fűtésének biztosítása földgáz, termálvíz és villamos áram energiaforrásra van alapozva. Az épületek csúcsüzemi és tartalék fűtését a meglévő gázkazánokkal és a hőszivattyúkba beépített kisegítő elektromos fűtéssel terveztük megoldani. A régi szárnyban a radiátorok cseréje szükséges, acéllemez lapradiátorok lesznek beépítve. Az iskola és az új építésű tornacsarnok fűtési rendszere össze lesz kapcsolva.
Új szerkezettel határolt helyiségek: 643,14 m2
Átépített helyiségek: 1628,05 m2
- fűtéskorszerűsítés 1 klt
- elektromos hálózat felújítása 1 klt
- az épület teljes akadálymentesítése (burkolatok, ajtók, lift, wc, feliratok) 1 klt
- új melegítőkonyha, ebédlő kialakítása 329 m2
- 2 db új szaktanterem építése 133,48 m2
- 5 db új tanterem építése 293,74 m2
- technika szaktanterem kialakítása 62 m2
- 15 db tanterem felújítása műszaki dok. alapján
A beruházás építési engedélyhez kötött.
Tárgyi beruházáshoz tartozó tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom megvalósítása két ütemben történik. Az I. ütemben megvalósuló műszaki tartalom - mely jelen közbeszerzés tárgya - nem tartalmazza az alábbi részeket melyek később, a II. ütemben kerülnek megvalósításra:
- hőszivattyús fűtés kiépítése külső befolyó vízből (önkormányzati beruházásból később megvalósuló uszoda vizét használná, mely jelen fázisban még nem elérhető),
- Magas tető ráépítések és felvezető lépcsőház kiépítése a később felmerülő igények függvényében épül meg, főként a hőszivattyú helyének biztosítása érdekében,
- Külső kiegészítő hőszigetelés, mely jelenleg nem indokolt, mivel jogszabályi előírás nem teszi kötelezővé, néhány éve önkormányzati beruházásból energetikai korszerűsítés és hőszigetelés megvalósult az épületen, Kiegészítő többlet hőszigetelés egy későbbi II. ütemben valósulhat meg.
Az elmaradó műszaki tartalom a kötésvetésekben "nullás" tételként szerepel. Tekintettel arra, hogy ajánlattevőnek ezen tevékenységek nem a feladatai közé fognak tartozni, így ajánlat készítésekor ajánlattevőnek nem kell ezeket a "nullás" sorokat kitöltenie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott munkavédelmi szakmérnök szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 2. Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
3 3. Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00057
II.2.13) További információ
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1) Elnevezés: Vésztő - „C” t. tornacsarnok építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Eötvös Lóránd utca 1. hrsz. 8/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"C" fokozatú tornacsarnok létesül a szabvány szerint szükséges ki szolgáló egységekkel. A tornacsarnok az iskola mellett a közösségi célokat is ellátja, a teljes településnek sportolási lehetőséget biztosít. A tornacsarnok felnyitható falszakasszal kapcsolódik a mellette levő parkos területhez, így rendezvény esetén azzal összenyitható. A létesítmény befogadóképessége max. 350 fő
Hőszivattyúval történő hőtermelés-hűtés lesz kialakítva. Az épület fűtésének-hűtésének biztosítása villamos energia forrásra van alapozva.
Az osztatlan térben 15x28m-es kosárlabdapálya, 20x40m-es kézilabdapálya, valamint egy 22,77x10,97m-es teniszpálya; az osztott térrészekben egy-egy 15x28m-es kosárlabda pálya és 9x18m-es röplabdapálya került felfestésre a padozaton. A terem hosszát így az egyterű kézilabda pálya, a szélességét az osztott terekben kialakított kosárlabda pálya helyigénye adja.
Gázzal való fűtés kerül kiépítésre a tornacsarnokban.
- pvc sport padló 1345,81 m2
- kiszolgáló helységek 685,56 m2
A beruházás építési engedélyhez kötött.
Tárgyi beruházáshoz tartozó tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom megvalósítása két ütemben történik.
Az I. ütemben megvalósuló műszaki tartalom - mely jelen közbeszerzés tárgya - nem tartalmazza az alábbi részeket, melyek később a II. ütemben kerülnek megvalósításra:
- Az iskolai hőszivattyús fűtéshez csatlakozó összekötő vezeték kiépítése (önkormányzati beruházásból később megvalósuló uszoda vizét használná az iskolai hőszivattyú, mely II. ütemben valósul meg).
- A tetőlemez tégla burkolata, mely csak esztétikai szerepet tölt be. Ennek megvalósítása II. ütemben saját forrásból valsulhat meg igény esetén.
Az elmaradó műszaki tartalom a kötésvetésekben "nullás" tételként szerepel. Tekintettel arra, hogy ajánlattevőnek ezen tevékenységek nem a feladatai közé fognak tartozni, így ajánlat készítésekor ajánlattevőnek nem kell ezeket a "nullás" sorokat kitöltenie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott munkavédelmi szakmérnök szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
2 2. Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
3 3. Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00057
II.2.13) További információ
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában meghatározott bármely kizáró ok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 17. § szerinti nyilatkozattal, illetve okiratokkal kell igazolnia, hogy nem áll fenn vele szemben kizáró ok. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az eljárásban előírt kizáró okok hiányáról.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
P.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) c) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti igazolási módok helyett.
A Kbt. 114. § (2) bek. szerint gazdasági szereplő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolása tekintetében benyújtandó dok. Kbt. 69.§(4) bek. sz. felh. szükséges benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben felhívást megküldését feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen
- az 1. rész tekintetében: 200 M Ft-ot,
- a 2. rész tekintetében: 100 M Ft-ot,
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
M.1. AT csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-ban foglaltak szerint kell igazolni, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
(Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét {kezdő és befejező időpontját év/hó/nap pontossággal} és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből.
Az építési beruházás megrendelése esetén, ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban részesült.
Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, hogy a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. AT csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatásához csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat bemutatását év/hó pontosággal. A minőségi értékelési szempont kapcsán vizsgálat szakember esetében be kell mutatni a minimumkövetelményt teljesítő szakmai gyakorlat (tapasztalat) időtartamát és amennyiben az ajánlattevő többlet-tapasztalatra tesz ajánlatot a felolvasólapon, akkor ezzel összhangban az önéletrajban is be kell mutatni ezt a többlet-tapasztalatot. A végzettséget az erre vonatkozó diploma, oklevél, bizonyítvány, stb. csatolásával kell igazolni. A minimumkövetelményként előírt engedélyt az engedély másolatának csatolásával kell igazolni. Az előírt jogosultságot ajánlatkérő az elektronikusan elérhető kamarai névjegyzékben vizsgálja, az ajánlatban elegendő erre utalni. Valamennyi szakember esetében csatolni kell a rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatot.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik legfeljebb három szerződés keretein belül teljesített (befejezett) műszaki átadás-átvétellel lezárt:
- az 1. rész tekintetében összesen legalább 700 m2 alapterületű épület felújítási és/vagy építés és/vagy bővítés és/vagy átalakítás munkáival,
- a 2. rész tekintetében összesen legalább: 1000 m2 épület építési és/vagy átépítési és/vagy felújítást tartalmazó referenciával.
Az egyes részeknél meghatározott és előírt alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával együttesen is igazolható.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon feladatok vonatkozásában elegendő a magasabb alkalmassági követelményeknek megfelelni.
AK akkor tekinti a referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontja a vizsgált referencia időszakban volt, de az építési beruházás legfeljebb nyolc éven belül kezdődött el a 321/2015. (X.30.) Korm rend. 21.§ (2a) szerint.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel mindkettő rész tekintetében:
-M.2.1. Legalább 1 fő munkavédelmi szakmérnök végzettséggel és 3 év (36 hónap) munkavédelmi szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.aki legkésőbb a szerződéskötés időpontjában a 354/2009 (XII.30.) korm. rendelet szerinti munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosult,
-M.2.2. Legalább 1 fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti felsőfokú végzettségű szakember, aki MV-É kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal) rendelkezik.
Ajánlatkérő a meghatározottakkal egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad.
A szakemberek között (végzettség és szakmai tapasztalat vonatkozásában) átfedés lehetséges, illetve egy szakember több részben is bemutatható, azonban a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe ajánlatkérő.
Valamennyi alkalmassági előírás tekintetében: A Kbt. 114. § (2) bek. szerint gazdasági szereplő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolása tekintetében benyújtandó dok. Kbt. 69.§(4) bek. sz. felh. szükséges benyújtani.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint. A késedelmi kötbér mértéke naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 10 %-át. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, amelynek összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a. A 181/2003 (XI.5.) Korm. r-ben megjelölt épületszerkezeti elemekért és termékekért a vállalkozót a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számítva a Korm. r-ben meghatározott időtartamokra jótállás terheli. Az általános jótállási kötelezettség minimum időtartama 24 hónap, a többletvállalás bírálati rész-szempontot képez. Ajánlatkérő 5 %-os jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, a teljes ellenszolgáltatás nettó 5%-ának megfelelő összegben. Az előleg elszámolása a végszámlában történik.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. § (2) bekezdése alapján négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. A rész-számlák benyújtására 25-50-75%-os készültségnél van lehetőség.
A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására. Ajánlatkérő az EFOP-4.1.2-17-2017-00057 alapján nyújtott támogatás terhére kívánja elszámolni az ellenértéket. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A finanszírozás utófinanszírozás. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. A. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.).
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § -a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A-32/B. §-ai szerint történik meg átutalással.
Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ai szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
A beruházás építési engedélyhez kötött beruházás, így az ún fordított ÁFA fizetés szabály alá tartozó az 1. és 2. rész tekintetében.
Az ajánlatkérő tartalékkeretet felállításáról nem rendelkezett.
Kifizetés pénzneme: HUF (forint)
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS felhívás VI.3.12. pontjából:
Tárgyi közbeszerzési eljárás feltételesen kerül meghirdetésre mindkét rész tekintetében a Kbt. 135.§ (12) bek. szerint. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az EFOP4.1.2-17-2017-00057 azonosítószámú pályázat és így a beruházási fő célja a jelen felhívás tárgyát iskola épület korszerűsítése, felújítása és „C” típusú tornacsarnok építése. Tekintettel arra, hogy a benyújtott támogatási kérelem és a megvalósítás első fázisa, a műszaki tervezési-tervdokumentáció készítése közötti időszakban jelentős mértékű árnövekedés volt tapasztalható az építési beruházások vonatkozásában –melyet a becsült érték alátámasztását szolgáló tételes tervezői költségvetés is alátámaszt – így Ajánlatkérő a Támogató részére kérelmet nyújtott be többletforrás bevonásának tárgyában. Amennyiben elutasítása kerül a többletforrás igény, úgy Ajánlatkérő részéről a tervezett beruházás megvalósítása fedezethiány miatt nem lehetséges, illetve ha egyéb forrás bevonása nem megoldható - tekintette arra, hogy ajánlattételt feltételesen hirdeti meg - ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné fogja nyilvánítani..
KIEGÉSZÍTÉS A VI.3.9. ponthoz:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos. Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor. A többletjótállási időtartam és a szakember többlettapasztalata esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor.
KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS VI.3.2. pontjához
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő megjelölt fizetési számlájára történő átutalásával (befizetésével), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A Kbt. 41/A.§ (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Befizetéskor vagy átutaláskor a közleményben meg kell jelölni, hogy „EFOP-4.1.2 Vésztő iskola, tornacsarnok kivitelezés”– ajánlati biztosíték”. Befizetés esetén a befizetésnek legkésőbb az ajánlatok benyújtási határidejének időpontjáig meg kell történnie. Átutalás esetén az átutalt összeg jóváírásának az ajánlatok benyújtási határidejének lejártát megelőző banki munkanapon meg kell történnie. Befizetés esetén a pénztárbizonylat másolatát kell csatolni az ajánlatban. Átutalás esetén a banki átutalási bizonylat másolatát kell csatolni az ajánlatban.
Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati biztosítékot valamennyi rész esetében meg kell fizetni, az összegek összeadódnak. Ebben az esetben lehetséges, de nem szükséges külön tranzakcióval (átutalással) teljesíteni az egyes részekre előírt biztosíték összegét, azonban összevont teljesítés esetén közölni kell, hogy a teljesítés mely részekre vonatkozik.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (1) bek szerint az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68.§ (1b) szerint: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Tárgyi közbeszerzési eljárás feltételesen kerül meghirdetésre a Kbt. 135.§ (12) bek. szerint. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bi
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 2 millió Ft, 2, rész: 2 millió Ft
A befizetés helye: 10026005-00336523-30005204
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10026005-00336523-30005204
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő megjelölt fizetési számlájára történő átutalásával (befizetésével), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezes
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Részletesen az útmutató 10. pontjába. Az összesen nettó ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok vonatkozásában egyenes arányosítással kerülnek megadásra a pontszámok.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő nevében eljárnak: Beleznai Róbert FAKSZ 5700 Gyula, Klapka u. 23., telefon: +36-20-503-4063, e-mail cím: alltender2@gmail.com Lajstromszáma 00501
Dr. Szathmáry Péter FAKSZ 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/fax: 06-66/444-568 E-mail: drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432
2. A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
3. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást (Építés-szerelés biztosítás vagy ezzel egyenértékű biztosítás) kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni. Az elvárt minimális kártérítési összeg: 1. rész: 150.000.000.,- HUF/káresemény, 300.000.000.,- HUF/év.; 2. rész: 100.000.000.,- HUF/káresemény, 200.000.000.,- HUF/év
4. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől).
5. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
6. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján, ha a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra, vagy adott származásra, vagy gyártási folyamatra hivatkozik, akkor ez csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében történik. Az ilyen megnevezésekhez hozzá kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést, akkor is, ha adott esetben a műszaki leírásban az adott helyen nem szerepelne.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
8. Amennyiben nincs más konkrét fájlformátum nincs előírva, akkor minden dokumentumot pdf formátumban kell becsatolni.
9. Ajánlatkérő ezúton közli az Ajánlattevőkkel, hogy az eljárás során a szakmai ajánlat részét képezi az árazott költségvetés.
10. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a projekttársaság útján történő teljesítésre.
11.. Ajánlatkérő ezúton közli az Ajánlattevőkkel, hogy amennyiben ajánlatukban a mindennapos testnevelésre vonatkozó vállalási ár a 2. rész tekintetében (tételes költségvetés főösszesítője alapján) mértéke meghaladja az összesített ár (1. és 2. rész összesen) 40%-át, úgy ezen ajánlatukat érvénytelennek nyilvánítja., figyelemmel az EFOP-4.1.2 támogatási konstrukció előírásaira (részletesen a Közbeszerzési Dokumentációban).
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A III.1.8 PONTBAN
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges