Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10535/2019
CPV Kód:45255110-3
Ajánlatkérő:Észak - dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Győr-Moson-Sopron megye, Gönyű közigazgatási területe, Gönyű 098/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátotl Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Észak - dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47278905
Postai cím: Árpád Út 28-32
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Andrea
Telefon: +36 96500065
E-mail: kiss.andrea@eduvizig.hu
Fax: +36 96500059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eduvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eduvizig.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr-Gönyű OKK ipari és tüzivíz hálózat fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000124032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45255110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő ipari- és tüzivíz hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 136103600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr-Gönyű OKK ipari és tüzivíz hálózat fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111290-7
45112700-2
45255110-3
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Gönyű közigazgatási területe, Gönyű 098/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő ipari- és tüzivíz hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében:
Mélyfúrású kutak tervezése és kivitelezése
A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő meglévő ipari- és tüzivíz hálózata vízellátását az alábbi vízigényekre kell biztosítani:
Az ipari- és locsolóvíz igény: 1 000 m3/d
A tüzivíz igény:2 400 l/perc 2 órán keresztül, min. 2 bar nyomáson (első ütemben 600 l/perc 2 órán keresztül, min. 2 bar nyomáson)
A fenti vízigény kielégítését biztosító létesítmények kiépítése két ütemben történik. Első ütemben mélyfúrású kutak kialakítása és a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő meglévő ipari- és tüzivíz hálózatára közvetlen csatlakoztatása valósul meg. A tárgyi közbeszerzési eljárás az első ütem tervezésére és megvalósítására vonatkozik. Második ütemben 1 db 250 m3-es vasbeton tároló medence gépészeti berendezésekkel és a csatlakozásokat tartalmazó zárkamrával együtt valósul meg. A tárgyi közbeszerzési eljárás a második ütem tervezésére és megvalósítására nem vonatkozik.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata a vízellátás biztosítására az alábbi létesítmények tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése szükséges:
Mélyfúrású kutak tervezése és kivitelezése
- 2 db 180 m-es mélyfúrású víznyerő kút kútfej aknával, szivattyúval,
- D160 – D280 mm átmérőjű kút bekötő vezeték a kutak és a második ütemben tervezett tároló medence között
- D280 mm átmérőjű, gerincvezeték bővítés
- Villamos és irányítástechnika
- Térvilágítás kábelezéssel
- Kutak csatlakoztatása a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő meglévő ipari- és tüzivíz hálózatára
Irányadó követelmények:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata továbbá:
- a létesítési engedélyezési terv(ek) elkészítése és engedélyeztetése
- a kiviteli terv(ek) elkészítése
- átadási dokumentáció és annak részeként megvalósulási terv(ek), valamint kezelési és karbantartási utasítás készítése
- a létesítmény vízjogi üzemeltetési és amennyiben szükséges, használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges dokumentumok, engedélykérelmek elkészítése teljes körűen, az engedélyek megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban
- lőszermentesítés
- szakfelügyeletek biztosítása (pl. régészet)
- tervezői művezetés biztosítása
- víz- és környezeti károk elhárítása a munkaterületen
- a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb feladatok
A létesítményekre megadott műszaki paraméterek tájékoztató jellegűek, azokat az Ajánlatkérő által készíttetett, az SBS-KOMIR Kft. 504/2016. munkaszámú, Győr-Gönyű OKK fejlesztése – Ipari vízellátás tárgyú jóváhagyási terve tartalmazza. A terv a közbeszerzési dokumentumok részét képezi.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jóváhagyási terv az első és a második ütemben tervezett létesítmények mindegyikét tartalmazza akként, hogy azok egy rendszert alkotnak. Azaz a mélyfúrású kutakból kinyert víz a vasbeton tároló medencébe kerül, és onnan nyomásfokozó szivattyúk táplálják be a hálózatba.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerint azonban csak az első ütem valósul meg, ebből következően a mélyfúrású kutaknak közvetlenül a hálózatra kell dolgozniuk.
A fenti, illetve a költségvetési kiírásban meghatározott műszaki mennyiségek az elvégzendő munkák főbb, jellemző, becsült mennyiségeit mutatják meg, az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A pontos és részletes mennyiség meghatározása a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. AK átalányáras szerződést köt.
A részletes műszaki specifikáció, illetve feladat meghatározás a dokumentáció mellékletét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. szerinti szakember alkalmassági követelményen felül vízi közmű létesítmény/ipari vagy tüzivíz ellátást biztosító létesítmény megvalósítása során felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalata  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, a létesítmény elemei egy rendszert alkotnak, egymáshoz kapcsolódnak, így sem tervezésük, sem megvalósításuk, sem beüzemelésük nem választható külön, az csak együttesen történhet, továbbá a jótállás is csak abban az esetben érvényesíthető megfelelően, ha egységesen a rendszer egészére vonatkozik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Győr-Gönyű OKK ipari és tüzivíz hálózat fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátotl Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34878615
Postai cím: Sövényházi Út 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
E-mail: aquaplus@aquaplus.hu
Telefon: +36 62251747
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 136103600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunkák, elektromos munkák, MV-VZ felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátotl Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34878615
Postai cím: Sövényházi Út 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806206

Hivatalos név: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226731
Postai cím: Bálint M. Utca 100.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10532328208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges