Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10575/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged, karakterkorlátozás miatt a pontos teljesítési hely a VI.3.12) pont 1. alpontban kerül részletesen ismertetésre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000349462019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000349462019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged,Baktó csomópont átépítés,kerékpárút építés
Hivatkozási szám: EKR000349462019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében a TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Szeged, Algyői út – Ladvánszky utca – Baktói utca – Diadal utca csomópont átépítésének és Szeged-Baktó városrész kerékpáros infrastruktúra javításának kivitelezési munkái
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szeged,Baktó csomópont átépítés,kerékpárút építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233125-1
45233162-2
45233221-4
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, karakterkorlátozás miatt a pontos teljesítési hely a VI.3.12) pont 1. alpontban kerül részletesen ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb tervezett mennyiségek:
- kerékpárút és járda építés (652,4 m2)
- kopóréteg csere (6067,7 m2)
- Kerékpáros nyom kijelölése ( 2900 m )
- teljes rétegrendi csere 47. sz. főúton ( 72,4 m2 )
- buszöböl teljes pályaszerkezet csere ( 60,7 m2 )
- tervezett térkő burkolat ( 33,4 m2 )
- mellékút teljes pályaszerkezet csere ( 1372,7 m2 )
- süllyesztett szegély építés ( 1601,2 m2 )
- kerti szegély építés ( 310,8 m )
- K szegély építés ( 124,1 m )
- padkafolyóka építés ( 83,7 m )
- TB elemmel burkolt árok építése ( 22 m )
- Invitel védőcsőbe helyezés ( 88,5 m )
- Invitel beton lemez ( 20 cm ) védelem ( 41,7 m2 )
- Invitel új aknafedlapok szintbehelyezéssel ( 5 db )
- Gyalogos korlát kihelyezése ( 90 m )
- kerékpártámasz kihelyezése ( 12 db )
- oszlop állítás táblához (40 db)
- táblák telepítése (126 db)
- jelzőlámpa oszlop állítás ( 20 db )
- jelzőlámpa fej ( 30 db )
- kábelárok szabályozástechnika ( 173 m )
- NA 110 PVC (vagy azzal egyenértékű) védőcső jelzőlámpához ( 128,7 m )
- Átm. 110 mm KGEM (vagy azzal egyenértékű) vastagfalú műanyag védőcső ( 45 m )
- forgalomirányítás berendezés vezérlő telepítése ( 1 db)
- energia betápláló szekrény telepítése forgalomirányításhoz ( 1 db )
- nyomógomb telepítése forgalomirányításhoz ( 4 db )
- fakivágás (7 db )
- betonlap vagy járdalap burkolat készítése ( 27 m2 )
- gyeprácskő burkolat fektetése ( 16,25 m2 )
-beton burkolat készítése ( 24,13 m3 )
- víznyelő aknafedlap szintbe helyezése ( 35 db )
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
Tárgyi eljárás engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (minimum 0 hónap- maximum 12 hónap) 10
2 Az M/2 a) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje út és/vagy kerékpárút építés tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 - maximum 24 hónap) 10
3 M/2 b) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje távközlési építmények villamos szerelésével kapcsolatos beruházások megvalósítása területén (min 0-max 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002
II.2.13) További információ
Részajánlat kizárásának indoka kapcsán ajánlatkérő jelzi, hogy részajánlattétel ellentétes lenne a
gazdasági ésszerűséggel, az elvárt munkálatok térbeli, időbeni organizációja, a csatlakozó szerkezetek kiépítésének időbeni munkaszervezése nem teszi lehetővé a részajánlattételt. A kizárás részletesebb indokait karakterkorlát okán ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban adja meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti -korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az Ajánlattevőnek – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek nem állnak az eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt. A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításáig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő, gazdasági szereplő akkor alkalmas, ha valamennyi, a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet végző gazdasági szereplő (közös ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében az Ajánlattevő, gazdasági szereplő akkor alkalmas, ha valamennyi, a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet végző gazdasági szereplő (közös ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal rendelkezik. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 39. §-a többek között az alábbiak szerint rendelkezik: (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége. (3) Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. (4) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. (7) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara határozata ellen a fellebbezés kizárt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Előzetes igazolási mód: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük. A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem releváns
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód: Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet,hogy a Kbt. 114.§ (2) bek. alapján a Kbt.67.§ (1) bek-e
szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni,hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek,az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Igazolás a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.szerinti felhívás esetében:
M/1: Ismertesse az elj-t megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett,szerződésszerűen teljesített,alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit/321/2015.(X.30.)Korm. rend.21.§(2)a)/
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:szerződés tárgya szerinti építési beruházásai (melyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt kritérium),végzett munka mennyisége,teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja-év/hó/nap megjelöléssel),helye,szerződést kötő másik fél,részéről információt nyújtó személy neve,s elérhetősége (tel.szám vagy e-mail cím),és nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelem! 321/2015.(X.30.) Korm.rend.23.§-ának előírása szerint a 21.§ (2) bek.a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 22.§ (3) bek-ben foglaltaknak megfelelően kell igazolni,azaz a referenciát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A 321/2015. (X.30.)Korm.rend. 22.§ (5) bekezdése alapján a 21. § (2)bek.a) pontja szerinti esetben,ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat -teljesítés oszthatatlansága miatt- nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy AK a referencia igazolást vagy
nyilatkozatot bármelyik,a teljesítésben részt vett Ajánlattevő(AT) részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében AK a vizsgált öt éves időszak alatt befejezett,de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.Továbbá AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is,ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M/2.Mutassa be azokat a szakembereket,akit be kíván vonni a teljesítésbe,a szakember által aláírt,szakmai tapasztalatot,gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű
másolatának csatolásával vagy adott esetben az FMV névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy
regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) b), valamint 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés/. Továbbá csatolandó a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata is.
Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával (folyamatban lévő munkák esetében ezen információ rögzítésével). Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre. Azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít,pl.az 1 hónapban végzett 2 külön munka
kapcsán szerzett gyakorlati idő 1 hónapként kerül elfogadásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Az Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban szerződésszerűen teljesített
a) legalább 1000 m2 út- és/vagy kerékpárút építésére és/vagy pályaszerkezet építésével járó útrekonstrukciós (kivéve kátyúzási munkák) munkákra vonatkozó referenciával vagy referenciákkal,
b) legalább 15 db jelzőlámpafej telepítési munkákra vonatkozó referenciával.
Az elvárt referenciakövetelmények 1 kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthetők, illetve az egyes alpontokban előírt referenciakövetelmények adott esetben 1 vagy több, maximum 6 kivitelezésen elvégzett munkák
igazolásával is teljesíthetők.
M/2: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik
a) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kódú (Közlekedési építmények szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésépítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel
b.) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TV kódú (távközlési építmények villamos szerelése szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő.
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembernek kell részt venni a teljesítésben.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bemutatott szakemberek tekintetében az FMV és a kamarai névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettséggel, gyakorlati idővel szemben előírt minimumkövetelmény igazolásaként.
Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Késedelmes teljesítés esetén a nyertes AT köteles késedelmi kötbér megfizetésére, amely a nettó szerződéses ár 0,5%/ nap, de összesen legfeljebb a nettó szerződéses ár 20%-a. A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul. AK a kötbéren felüli kárát a nyertes AT-vel szemben érvényesíti.
- Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben nyertes AT nem szerződésszerűen teljesít, köteles a hibásan teljesített munkarész nettó értékének alapulvételével 10% hibás teljesítési kötbért fizetni.
- Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó szerződéses ár 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
- Teljesítési biztosíték: A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződés megkötésétől a teljesítés teljes időtartamára az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-val egyenértékű teljesítési biztosítékot kell nyújtania az Ajánlatkérőnek a Kbt. 134. § (2), (4), (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A teljesítési biztosíték célja annak garantálása, hogy nyertes Ajánlattevő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti. Ajánlatkérő jogosult a teljesítési biztosíték igénybevételére, amennyiben nyertes Ajánlattevő valamely szerződéses kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
- A nyertes Ajánlattevőnek a teljesítést követően minimum 48 hónap időtartamra teljes körű jótállást kell vállalnia (a jótállási időtartam értékelési szempont). A jótállási időn belül az Ajánlattevő az AK által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül az Ajánlatkérő által bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon
belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben az AK jogosult a munkát mással elvégeztetni az Ajánlattevő terhére.
- Jólteljesítési biztosíték: A nyertes Ajánlattevő a végszámla benyújtásakor a sikeres műszaki átadás-átvételt követő a jótállás teljes időtartamára érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az Áfa nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő összegű jólteljesítési, jótállási biztosítékot ad Ajánlatkérőnek a Kbt. 134. §
(3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A biztosíték célja annak garantálása, hogy nyertes Ajánlattevő jótállási és szavatossági kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeket kielégíti. Ajánlatkérő jogosult ezen biztosíték igénybevételére, amennyiben a nyertes Ajánlattevő valamely jótállási,szavatossági, hibajavítási kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
- Előleg-visszafizetési biztosíték: nyertes Ajánlattevő előleg igénylése esetén a szerződés elszámolható összege 10%-ának megfelelő összeg tekintetében mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Ajánlattevő az előleg biztosítékaként a szerződés elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt.134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. A
biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előleg-visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha nyertes Ajánlattevő az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek (Kbt. 134. § (5) bekezdés).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása a TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt keretében európai uniós támogatásból, 100% támogatási intenzitással valósul meg, utófinanszírozás keretében, adott esetben önerővel kiegészítve. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében Megrendelőt terheli.
AK a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134/B.1. pontja szerint.
Az előleget az AK a nyertes ajánlattevő (AT) kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozókat lásd a felhívás III.1.6) pontjában.
Előleg igénylése esetén nyertes AT a kapott előleggel oly módon köteles elszámolni, hogy mind a részszámlázás, mind a végszámlázás során a kapott előleg 25 %-ával arányosan köteles elszámolni.
A munka elszámolása egyösszegű átalányáron történik. Az elvégzett feladatok ellenértékét AK a leigazolt teljesítést követően teljesíti a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján. Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF. AK csak hiánytalan és szakmailag megfelelő teljesítést vesz át.
Nyertes AT 3 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.
Nyertes AT a kivitelezési munka 25,50,75%-os műszaki készültségénél és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően a nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra, 100%-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően a nettó szerződéses ár fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegben végszámlázásra
jogosult.
Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. Az elvégzett munka ellenértékét AK a sikeres műszaki átadás-átvételt és AK műszaki ellenőre és képviselője által leigazolt teljesítést követően utalja át.
A Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ok tartalmazzák ezen fizetési rendelkezéseket.
Amennyiben a nyertes AT-ként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti AK, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést/részteljesítést követően.
Amennyiben a nyertes AT szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetést a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ok szerint teljesíti AK, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést/részteljesítést követően.
Az eljárásban alkalmazandók a Kbt. 135. § (1) bekezdés, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai is.
AK a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).
AK pénzügyi késedelme esetén a nyertes AT szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. A számlák akkor kerülnek befogadásra, ha azt nyertes AT az előírt formában és tartalommal a Kbt., a számviteli szabályok és AK által megadott, a támogatásra irányadó szempontok szerint bocsátotta ki.
Tartalékkeret jelen eljárásban nem kerül meghatározásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseinek rendelkezése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem határoz meg korlátozásokat, a hiánypótlásra, illetve annak elrendelésére a Kbt. 71. §-ában
foglaltak az irányadók.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Karakterkorlát okán a felhívás VI.3.12) pontjában és a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.)Szerződés teljesítésének helye:Szeged, 47. számú főút - Ladvánszky utca - Baktói utca - Diadal utca csomópontja,Szeged – Baktó városrész,Alkotmány utca Ladvánszky utca és Völgyérhát utca közti szakasza,Acél utca 47. sz. főút és Algyői szervízút közti szakasza,valamint Baktó és Új-Petőfitelep városrészek.
2.) Értékelési módszer:1.részszempont:AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra fordított arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság (KH) 2016.12.21. napján közzétett,nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+ Pmin)szerint. A 2.,3. és 4.részszempont: többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0) kap. Többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap,míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszere szerint a KH 2016. 12.21. napján közzétett,nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet(P=(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin) szerint.
3.)AK térítésmentesen,teljes terjedelmében,közvetlenül, elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre a https://ekr.gov.hu címen.Részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
4.Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, szerződés megkötésére és teljesítésére, kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5.Csatolandó az AT(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró személy aláírását igazoló aláírási címpéldánya,vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintája,címpéldány kiállításának dátuma nincs határidőhöz kötve.
6.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján,s folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,annak érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.
7.Közbeszerzési szaktanácsadó:Dr. Magosi Lóránd(lajstromszám:01101,6720 Szeged,Széchenyi tér 11. II.em.225).
8.Alkalmassági feltételek,előírt igazolás módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9.Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
10.AK a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11.Nyertes AT-nek a kivitelezés időtartamára teljes körű építés-szerelési biztosítással kell rendelkeznie a dokumentáció előírása szerint.Az építés-szerelés biztosítás részét képező felelősségbiztosítás kártérítési limitjének minimális mértéke 50 millió Ft/káresemény/tartam.
12.Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást kell csatolni.
13.Felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadók.
14.Ajánlat elkészítése során,ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Azon dokumentumok,melyeknél az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap,AK papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján.
15.AK-tekintettel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére-előírja a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását.
16. VI.3.4. pont kapcsán: Kbt. 66. § (6) szerinti nyilatkozat nemleges tartalom esetén is csatolandó.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges