Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10648/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szijártó Boglárka
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eurovelo 6 Győr, Mártírok úti szakasz megvalósítás
Hivatkozási szám: EKR000354042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés: „EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Győr, Mártírok úti szakaszának (0+000-1+025 km sz.) megvalósítása B001.18.73”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
A finanszírozás forrása: hazai forrás
Max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.
előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előleg 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességi nyil csatolása.
Részszámlázási lehetőség a szerződés szerint biztosított.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.
A Tartalékkeret:2%
Irányadó: Kbt. 134;-135. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,
AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg.
Helyesen:
A finanszírozás forrása: hazai forrás
Max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.
előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előleg 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességi nyil csatolása.
Részszámlázási lehetőség a szerződés szerint biztosított.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.
A Tartalékkeret:2%
Irányadó: Kbt. 134;-135. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,
AK az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indította meg (közművek közműszolgáltató általi kiváltása).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/06/14
Helyesen:
2019/06/28
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Hp.,felvi a Kbt.71.§szerint,azzal,h.ha a hp-val az ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szüks az újabb hp, akkor az ajánlatkérő (AK) egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.). Utóbbi hp. során újabb gazd.szereplő bevonása nem lehet. Ajánlatot elektronikusan kell benyújtani(.tif,/.jpeg/.pdf),424/2017.(XII.19.)Kr.5.§(2)bek. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, az EKR elektronikus űrlapján (424/2017. Kr.11.§(1)bek.). AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek. szerinti információk feltüntetését. Nyil. kell a Kbt.66.§(2)bek.,ill. a 134.§(5)bek. ben foglaltak szerint. Nyertes köteles a szerz.kötésre az SZF 20.2.1 szerint ép-szerelési biztosítást - vagyon- és felelősségbizt - kötni/meglévő ép.-szerelési biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: 20 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év. Dok benyújtása a Kbt.47.§(2)bek.,ill.a 424/2017.Korm.r.10.§szerint. AK az eljárást a Kbt.117.§alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le. AK a Kbt. II. részében meghat. szab szerint jár el a Kbt.113.(6),114.§(1)-(3)és(6)bek-ben foglalt eltérésekkel:
- értékelés egy lépcsőben történik, a Kbt.114.§(2)bek-től eltérően valamennyi csatolandó dok-t az ajánlat benyújtásával kell rendelkezésre bocsátani.
- HP a VI.3.4) 1.pontja,ill. a következők szerint: Kbt.71.§(4) bek az alábbi eltéréssel alkalmazandó: „Ha AK megállapítja,h.az AT az alkalm igazolásához olyan gazd.szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely az előírt kizáró okok hatálya alatt áll,a kizáró okkal érintett gazd.szereplő kizárása mellett HP keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más gazd.szereplő megnevezésére.” Kieg.tájékoztatásra a114.§(6) bek. irányadó. Ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Kr.20.§(5)bek. szerinti esetben. AK jelen elj-t a Kbt.41.§(3)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Kr.szerint az EKR-en keresztül bonyolítja, ezért a nyilatkozatétel az EKR-ben lehetséges EKRhez regisztráció szükséges, melynek során a gazd.szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(7)-(8)bek.szerinti adatokat.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd.szereplők tájékoztatását/felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazd.szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az elj-ra vonatkozóan jelezte. A teljes nyomvonalon a közművek nem kerültek kiváltásra, munkaterületet AK csak a közművek közműszolgáltató általi kiváltását követően ad át, így a szerz a közművek közműszolgáltató általi kiváltását követően lép hatályba. Ha a Szerz a megköt számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, az olyan bontó feltétel, mely a Szerz-t a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bek]. A II.2.7 pontban a szerz időtartamaként megjelölt 6 hónap a következő szerint értendő: Vállalk a kivitelezést a szerz hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni, de a telj időtartamába nem számít bele az adott év december 10. és a következő év február 28. közötti időtartam. Szerz.köt feltétel, hogy az M/2. szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a 266/2013. Kr szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R érvényes jogosultsággal.
Részekre történő ajánlattétel kiz indoka: A Kerékpárút közlbizt szempontból oszthatatlan. A telj szakasz bármely részének leválasztása növeli a kerékp balesetek kialakulását, a szakaszonkénti ép esetén - a még meg nem épült elemek helyett - a szűk keresztmetszetű úton kénytelenek a kerékpárosok közlekedni. A gépjárműforg a véletlenszerűen, csoportban megjelenő kerékpárosokra nem számít, a vétlen jvezető súlyos/ halálos balesetet szenvedhet. Az 1 km-es szakasz funkcionálisan egységként kezelhető, a telj szakasz megépítésével bizt az Ipar utca és Reptéri út közötti, a likócsi körforgalomig vezető kerékpárút biztonságos összeköttetése. A telj szakasz egy építési engedéllyel rendelkezik megosztása nem lehetséges.
Helyesen:
Hp.,felvi a Kbt.71.§szerint,azzal,h.ha a hp-val az ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel szüks az újabb hp, akkor az ajánlatkérő (AK) egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.). Utóbbi hp. során újabb gazd.szereplő bevonása nem lehet. Ajánlatot elektronikusan kell benyújtani(.tif,/.jpeg/.pdf),424/2017.(XII.19.)Kr.5.§(2)bek. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, az EKR elektronikus űrlapján (424/2017. Kr.11.§(1)bek.). AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek. szerinti információk feltüntetését. Nyil. kell a Kbt.66.§(2)bek.,ill. a 134.§(5)bek. ben foglaltak szerint. Nyertes köteles a szerz.kötésre az SZF 20.2.1 szerint ép-szerelési biztosítást - vagyon- és felelősségbizt - kötni/meglévő ép.-szerelési biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: 20 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év. Dok benyújtása a Kbt.47.§(2)bek.,ill.a 424/2017.Korm.r.10.§szerint. AK az eljárást a Kbt.117.§alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le. AK a Kbt. II. részében meghat. szab szerint jár el a Kbt.113.(6),114.§(1)-(3)és(6)bek-ben foglalt eltérésekkel:
- értékelés egy lépcsőben történik, a Kbt.114.§(2)bek-től eltérően valamennyi csatolandó dok-t az ajánlat benyújtásával kell rendelkezésre bocsátani.
- HP a VI.3.4) 1.pontja,ill. a következők szerint: Kbt.71.§(4) bek az alábbi eltéréssel alkalmazandó: „Ha AK megállapítja,h.az AT az alkalm igazolásához olyan gazd.szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely az előírt kizáró okok hatálya alatt áll,a kizáró okkal érintett gazd.szereplő kizárása mellett HP keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más gazd.szereplő megnevezésére.” Kieg.tájékoztatásra a114.§(6) bek. irányadó. Ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Kr.20.§(5)bek. szerinti esetben. AK elj-t a Kbt.41.§(3)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Kr.szerint az EKR-en keresztül bonyolítja, ezért nyilatkozattétel az EKR-ben lehet, EKRhez regisztráció szükséges, melynek során a gazd.szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(7)-(8)bek.szerinti adatokat.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd.szereplők tájékoztatását/felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazd.szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az elj-ra vonatkozóan jelezte. Teljes nyomvonalon a közművek nem kerültek kiváltásra, munkaterületet átadás a közművek közműszolgáltató kiváltását követően SZF 5.4.1 pont szerint, a szerz a közművek közműszolgáltató kiváltását követő 10. napon lép hatályba (Kbt.53.§(5).) Ha a Szerz a megköt számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, az olyan bontó feltétel, mely a Szerz-t a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bek]. A II.2.7 pontban a szerz időtartamaként megjelölt 6 hónap a következő szerint értendő: Vállalk a kivitelezést a szerz hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni, de a telj időtartamába nem számít bele az adott év december 10. és a következő év február 28. közötti időtartam. Szerz.köt feltétel, hogy az M/2. szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a 266/2013. Kr szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R érvényes jogosultsággal.
Részekre történő ajánlattétel kiz indoka: A Kerékpárút közlbizt szempontból oszthatatlan. A telj szakasz bármely részének leválasztása növeli a kerékp balesetek kialakulását, a szakaszonkénti ép esetén - a még meg nem épült elemek helyett - a szűk keresztmetszetű úton kénytelenek a kerékpárosok közlekedni. A gépjárműforg a véletlenszerűen, csoportban megjelenő kerékpárosokra nem számít, a vétlen jvezető súlyos/ halálos balesetet szenvedhet. Az 1 km-es szakasz funkcionálisan egységként kezelhető, a telj szakasz megépítésével bizt az Ipar utca és Reptéri út közötti, a likócsi körforgalomig vezető kerékpárút biztonságos összeköttetése. A telj szakasz egy építési engedéllyel rendelkezik megosztás nem lehetséges
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő jelen korrigendummal egyidejűleg a vállalkozási szerződéses megállapodást, a tétetelek tartalmát és a beárazandó költségvetést, valamint a jelen korrigendum szerint a 2019.05.07.én a Közbeszerzési Értesítő 86. számában 7488/2019 iktatószámon megjelent hirdetményt is módosítani kívánja.
Ajánlatkérő a 2019.05.29.én a Közbeszerzési Értesítő 102. számában 9638/2019 iktatószámon megjelent hirdetményben előírt 2019.06.14. napjában meghatározott ajánlattételi határidőt 2019.06.28.10:00 órára módosítja jelen korrigendum útján.
Ajánlatkérő jelen korrigendum útján az eredeti hirdetmény IV.2.5 pontját is módosítani kívánja az alábbiak szerint:
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019.06.28
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség végső dátumát nem kíván megadni, erre tekintettel, ha a korrigendumban tévesen az ajánlati kötöttség végső dátuma jelenne meg a jelen pontban foglaltak az irányadók.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben