Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10650/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hortobágy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Hortobágy, 5/3 hrsz., 10/1 hrsz., 4 hrsz., 23/4 hrsz., 23/1 hrsz., 5/11. hrsz., 5/17. hrsz., 5/18 hrsz.;4071 Hortobágy Község közigazgatási területe.;Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27893243
Postai cím: Czinege János Utca 1.
Város: Hortobágy
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Andrásné
Telefon: +36 52369021
E-mail: phhortobagy@gmail.com
Fax: +36 52589342
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723112019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723112019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ROHU 115 azonosító számú projekt építések 2
Hivatkozási szám: EKR000723112019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2”
1. rész: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
1. Kiállítóterem kialakítása a meglévő Bevásárló Udvarház épületében
2. Madárbarát kert kialakítása – kerti pavilon építése a faluház udvarán
3. Parkoló felújítás
4. Tanösvény kialakítása
2. rész: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
328 db lámpatest cseréje ledes lámpatestre.
3. rész: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz. ingatlan) tájba-illő gólyabarát, fényszennyezés-mentes LED alapú világítótestek létesítése Hortobágyon.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Építészet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45233270-2
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Hortobágy, 5/3 hrsz., 10/1 hrsz., 4 hrsz., 23/4 hrsz., 23/1 hrsz., 5/11. hrsz., 5/17. hrsz., 5/18 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
1. Kiállítóterem kialakítása a meglévő Bevásárló Udvarház épületében
Tervezett állapot szerint:
- kiállítóterem: 21,6 m2
- előtér: 13,32 m2
- akment wc: 5,06 m2
- iroda: 5,83 m2
Összesen: 45,81 m2
Beépítési adatok, illeszkedés, funkcionális kialakítás:
A tervezett funkció a meglévő épületben kerül kialakításra. Kizárólag átalakítás történik, bővítésre nem kerül
sor. A tervezet munkák nem építési engedélyköteles tevékenységek.
A jelenlegi funkció nyilvános WC, melynek átalakításával létrejön egy viszonylag nagyabb alapterületű
kiállítóterem, illetve ennek előtere, emellett egy akadálymentes WC és egy kisebb iroda.
2. Madárbarát kert kialakítása – kerti pavilon építése a faluház udvarán
Beépítési adatok, illeszkedés, funkcionális kialakítás:
Az előtető a meglévő gazdasági épülethez csatlakozóan kerül kialakításra, azzal megegyező magassággal és
tetőhajlásszöggel, hasonló kerámiacserép fedéssel.
Csapadékvíz kezelés:
Az épület tetőfelületein a csapadékvizet a vízszintes ereszcsatorna összegyűjti, majd a terepszinten kialakított
szikkasztórétegbe vezeti
Alapozás:
Csömöszölt beton pontalapok fagyhatár alatti alapozási síkkal (-90 cm). A fa szerkezeti elemek az
alaptestekhez acél talpak segítségével kapcsolódnak, melyek alulról zártak a fa elemek felszivárgó nedvesség
elleni védelme érdekében. A talpakat a betonba dübelekkel vagy előre elhelyezett menetes szárak
segítségével rögzítik.
Felszerkezet és tetőszerkezet:
3. Parkoló felújítás
25 db parkoló
4. Tanösvény kialakítása
1 .szakasz:
Térkő burkolatú sétány készül 1,5 méter szélességben a terv szerinti rétegrenddel. A burkolat típusa
illeszkedjen a turisztikai fejlesztéseknél meghatározott egységes arculati koncepcióba.
2. szakasz:
Fa szerkezetű pallóút:
Alapozás 15/15 cm méretű akácfa cölöpökkel, melyek földbe kerülő részét égetéssel kell felületkezelni.
Az építmény tartószerkezete fából készült ácsolt szerkezet a terv szerinti méretekkel. A szerkezeti elemek
keményfából készüljenek, az alkalmazott faanyag másra történő cseréje csak a tervező és az építtető
jóváhagyásával lehetséges! Alternatívaként szóba jöhet vörösfenyő vagy esetleg borovi fenyő, de kizárólag
hivatalos jóváhagyás alapján!
A fa elemek kapcsolata hagyományos fakötésekkel, csavarozással alakítandók ki. A csavarok M12 méretűek
fakötéshez megfelelő alátéttel. A faanyag jó minőségű, gyalult keményfa, megfelelő láng-, gomba-, és
rovarmentesítő szerekkel kezelve (áztatással telítve), illetve alapozóval majd színtelen lazúrral felületkezelve.
3. szakasz:
Az érintett területen először cserje és gyomirtás szükséges – kizárólag kézi erővel vegyszerezés nélkül!
Ezután a nyomvonalon lévő humuszréteg eltávolítása következik, majd az altalaj tömörítése és feltöltése a
szükséges helyeken. A végleges járófelület 20 cm vastagságban terített zúzottkő lesz.
Utcabútorok:
Az állomáshelyek közül kettőnél elhelyezésre kerül összesen 4 db ülőpad, 2 db asztal, 2 db szemetes. Ezek
típusa és kialakítása függ a település arculati előírásaitól, illetve a turisztikai fejlesztéseknél meghatározott
egységes arculati koncepciótól.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban, min. 0, max. 36) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (EUR) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU 115
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Fényszennyezésmentes világítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45311200-2
45316100-6
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4071 Hortobágy Község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
328 db lámpatest cseréje ledes lámpatestre.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban, min. 0, max. 36) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (EUR) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU 115
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Gólyabarát lámpa
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45311200-2
45316100-6
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz. ingatlan) tájba-illő gólyabarát, fényszennyezés-mentes LED alapú világítótestek létesítése Hortobágyon.
Meglévő, bontandó
- 5 db EKA 1x150W (174W)
5x174W= 870W
- 4db EKA 1x125W (141W)
4x141W= 564W
- 1 db Philips 1x150W típ. (174W)
1x174W= 174W
-8db Egyedi 1x250W típ. (280W)
8x280W= 2240W
Összesen: 870W+564W+174W+2240W=3848W
Tervezett
- 5 db STRIKE-6-E 1x28W típ. lámpatest LED fényforrással
5x28W= 140W
- 11 db Barracuda-18-E 1x94W típ. lámpatest LED fényforrással
11x94W=1034W
Összesen: 16 db
Összesen: 1034W+140W=1174W
Összes teljesítmény megtakarítás: 3848W-1174W=2624W
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban, min. 0, max. 36) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (EUR) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU 115
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
SZ1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkeznek.
SZ2) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja, az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Fentiekre tekintettel ajánlattevő csatoljon ajánlatában nyilatkozatot arról, hogy az ajánlatban megjelölt mely gazdasági szereplők fognak a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végezni, és adja meg ezen szervezetek regisztrációs/nyilvántartási számát.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szerepléstényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az eljárást megindító felhívás SZ.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

SZ2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény tekintetében
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ2) pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az eljárást megindító felhívás SZ2) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben teljesített építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint meghatározott formában benyújtott igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- az építési beruházás tárgya (a beruházás pontos megnevezése);
- a teljesítés helye;
- kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a teljesített mennyiségi adatok;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevő által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az ajánlattevő rendelkezzen
- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 éves időtartamon belül,
- sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
- szerződésszerűen teljesített,
- legalább 1 db,
- 1. részre történő ajánlatétel esetén minimum 30 m2 alapterületű épülettel kapcsolatos
- 2. részre történő ajánlatétel esetén minimum 100 db lámpatest cserét is tartalmazó
- 3. részre történő ajánlatétel esetén minimum 8 db lámpatest cserét is tartalmazó
- építési, és/vagy felújítási, és/vagy átalakítási, és/vagy korszerűsítési
referenciával.
Ugyanazt a referenciát az Ajánlatkérő a 2. és 3. részre történő ajánlattétel esetében is elfogadja, ebben az esetben elegendő az ajánlat részét képező részek közül a legmagasabb mennyiséget igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően minimum 12 hónap. A vállalt jótállás időtartama értékelési szempont.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %/ naptári nap. A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül felszámításra.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj összegének 25,00%-a.
A meghatározott előírások valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előteljesítést elfogad, tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme EURO (EUR).
Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 30%-a.
A szerződés finanszírozása az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú pályázat keretében, vissza nem térítendő támogatásból, hazai társfinanszírozásból, valamint Megrendelő által biztosított önerőből, utófinanszírozással történik.
A teljesítés során összesen 4 számla (3 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be:
A részszámlák minimum 25%, 50% és 75% teljesítés esetén állíthatóak ki, de a végszámla maximum 30%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon.
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) és (10)-(11); a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 31-32. és 32/A. § 32/B. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a 2017. évi CL. sz. törvény és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utófinanszírozási szabályai alkalmazandók.
A meghatározott előírások valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.
A további előírások a szerződéstervezetben.
A tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be.
Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár: fordított arányosítás. Szakmai ajánlat, Jótállás, Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.rész:300000Ft, 2.rész:150000Ft, 3.rész: 100000Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő alábbi számlaszáma: 11738091-15373498 11738091-15373498
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén fel kell tüntetni: „.. rész, Ajánlati biztosíték ROHU 115". Az átutalásról szóló igazolást csatolni kell az ajánlathoz.
VI.3.4 )
További információk: 1) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117.§ (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő (AK) az eljárás során a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. AK a Kbt. 113.§ (1)-(4) bek-eit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113.§ (6) bek. az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
3. AK a Kbt. 69.§ (4)-(9) bek-eit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
2) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.
3) Az EKR használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
4) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
5) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmaznak.
6) A Kbt. 71.§ (6) bek-ben foglaltak alapján nem rendel el az AK újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerint.
8) A Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11.§ (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
10) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját.
11) Az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést csatolni kell az ajánlathoz.
12) A költségvetéseket Ft-ban kell benyújtani, és csak a Felolvasólapon kell az átváltást EURO (EUR)-ban két tizedes pontossággal megadni az eljárást megindító felhívás feladása napi MNB árfolyam alapján számítva.
13) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást (tartalmi követelményeit a KD tartalmazza).
14) A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek: III.1.3) M1) pont.
15) AK a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
16) Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a KD-ban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
17) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül.
18) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bek-ben foglaltakra!
19) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
20) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1)-(3) bek-ben foglaltakra.
21) FAKSZ: Dr. Kerekes Ferenc (Lsz: 00140).
22.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges