Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10658/2019
CPV Kód:45211341-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76828562
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartók Béla
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000679772019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000679772019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Károlyi 25. alatti új ingatlanok megépítése VEKOP
Hivatkozási szám: EKR000679772019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211341-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése
Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz. alatt 29 lakásos társasház teljeskörű megvalósítása kivitelezési szerződés alapján. Az épület 1033 m2-es telekterületen a szomszédos épületekhez tűzfalas csatlakozással, sorházas beépítéssel, egyetlen főépületként kerül kialakításra. A részben alápincézett épület pincéjében gépkocsitárolók, földszintjén tárolók, gépészeti helyiségek, irodák, felsőbb szintjein pedig lakások kerülnek kialakításra, az első és második emeleten 10-10 lakás, a harmadik emeleten 7 lakás, míg a negyedik tetőtéri szinten 2 lakás, és gépészeti tér elosztással. A pinceszinten és a földszinten létesülő gépkocsi férőhelyek száma 29. Az épület hőenergia ellátását elsősorban levegő-víz kialakítású abszorpciós földgáztüzelésű hőszívattyús rendszer biztosítja.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A feladatok teljesk. műszaki összefonódása, átfedése, a kivitelezés egységes kezelése, irányítása, és felügyelete biztosítja az előírt műszaki színvonalat, az egyes rendszerek megf. együttműködését, a garanciális és határidős előírások megvalósíthatóságát
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Károlyi u. 25. alatti új ingatlanok megépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211341-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése
Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz. alatt új 29 lakásos társasház teljeskörű megvalósítása kivitelezési szerződés alapján. A pályázati dokumentáció részeként átadásra kerül az építési engedélyezési tervdokumentáció és engedély, a kiviteli terv, az építtető speciális elvárásai, a kivitelezés határidő, az organizációs, zaj, munkavégzési korlátozások stb., valamint a kivitelezés megvalósításhoz ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és kötelezően elfogadandó szerződéstervezet is.
Az épület 1033 m2-es telekterületen a szomszédos épületekhez tűzfalas csatlakozással, sorházas beépítéssel, egyetlen főépületként kerül kialakításra. A tervezett épület mindenben megfelel a területre vonatkozó előírásoknak. A részben alápincézett épület pincéjében gépkocsi tárolók, földszintjén tárolók, gépészeti helyiségek, irodák, felsőbb szintjein pedig lakások kerülnek kialakításra, az első és második emeleten 10-10 lakás, a harmadik emeleten 7 lakás, míg a negyedik tetőtéri szinten 2 lakás, és gépészeti tér elosztással. A pinceszinten és a földszinten létesülő gépkocsi férőhelyek száma 29. Az épület hőenergia ellátását elsősorban levegő-víz kialakítású abszorpciós földgáztüzelésű hőszivattyús rendszer biztosítja.
A terület övezeti besorolása. L2/A-IV.1. (beépíthetőség 75%, bruttó szintterület 2,5, zöldfelület mértéke 20%, beépítés módja sorházas).
Az épület jellemző nettó alapterület méretei:
• pinceszint 256 m2
• földszint 744 m2
• I. emelet 644 m2 + 20 m2 terasz
• II. emelet 644 m2 + 16 m2 terasz
• III. emelet 519 m2 + 74 m2 terasz
• IV. emelet 122 m2 +14 m2 terasz
Összesen 2928 m2 +123 m2 terasz
Az épület két utcafronton „L” alakot formázó alaprajzú, homlokzatai illeszkednek a csatlakozó épületek homlokzatsíkjához. Az épület szerkesztési elveként egy alsó pilléresített szint gerendarácsára épülő hosszvázas falszerkezetű épület, tetőtér-beépítéssel.
Az épület alapozási síkja függ a szomszédos épületekétől. A pinceszinten vízzáró kivitelű 20 cm-es vasbeton falak készülnek, dombornyomott lemez, szivárgó rendszerrel. A homlokzati térhatároló 30cm-es kerámia falazat hőszigeteléssel, a lakáselválasztó falak 30 cm falazóblokkok, a födém 20 cm vastagságú vasbeton, kiegészítő hőszigeteléssel, a válaszfalak Ytong falazó elemek, a lépcső monolit vasbeton. Az épület magastetős kialakítású, monolit hőszigetelelt vasbeton koporsófödém felett ácsolt tetőszerkezet, betoncserép fedéssel. A teljes homlokzat dryvit rendszerű kiegészítő hőszigetelést kap, nemesvakolattal.
A jellemző padlóburkolat úsztatott aljzatra készülő greslap (konyhák, közlekedők, vizes helyiségek), illetve laminált parketta (lakószobák, hálók). A vizes helyiségekben, illetve a konyhákban részlegesen csempe falburkolat készül.
A belső nyílászárók jellemzően utólag beépítésre kerülő fatokos ajtók, a homlokozati nyílászárók jellemzően műanyag szerkezetek. Az épület minden szerkezeti eleme megfelel a 2018-tól hatályba lépő hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó előírásoknak (20/2014.(III.7.) BM rendelet. A jellemző lakás 50-60 m2-es kétszobás lakás, de létesül néhány nagyobb 100 m2 körüli is.
A földgázüzemű hőszivattyús fűtési és HMV rendszer mellett az épületben az elsődleges hőleadók radiátorok, a konyhákban a főzési lehetőséget elektromos tűzhelyek biztosítják. Minden lakás hőmennyiségmérővel, víz- és villanyáram mérőórával felszerelt, a lakások árambetáplálása 230V-os. Az épületbe 1 db 13 m emelőmagasságú 8 személyes 5 megállós felvonó kerül beépítésre.
A kivitelezés teljesítése során Nyertes ajánlattevő kizárólag- és dokumentáltan új anyagokat alkatrészeket építhet be.
A részletes műszaki és mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kiviteli terv, árazatlan költségvetés, organizációs leírás, valamint megrendelői előírások tartalmazzák. Jelen eljárás engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 II. A III.1.3. M2. pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap)  20
2 II.1. A III.1.3. M2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 8
3 II.2. A III.1.3. M2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 6
4 II.3. A III.1.3. M2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 6
5 III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 610
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001
II.2.13) További információ
A II.2.6. pontban technikai szám került feltüntetésre, Ajánlatkérő az eljárás ezen szakaszában nem kívánja megadni a becsült értéket.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során álltak be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolás).
A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre (24 hónapra) vonatkozó megfelelő nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő a fentiekben meghatározott időszak kezdeténél később jött létre, vagy kezdte meg a működését, akkor a P/1. alkalmassági követelmények körében meghatározottak erre az időszakra korlátozódnak. Ilyen esetben erre a körülményre külön nyilatkozatban kell utalnia az ajánlattevőnek.
P.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy kivitelezése) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3. a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított éves beszámolójának egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha a AT az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület építése és/vagy kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 750.000.000 HUF-ot (321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (2) bekezdés).
Ha az AT az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kieg. tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (3) bek.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Sorba állítás: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzügyi intézménytől származó bármelyik pénzforgalmi számláján (beleértve az előírt időszakban megszüntetett számlákat is) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
P2. Árbevétel: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy kivitelezése) nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el 750 millió Ft-ot.
P3. Adózott eredmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját maga, vagy jogelődje adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti éve közül több mint egy évben negatív volt.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a P2 pont esetében együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolás).
A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. (A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az építési beruházás tárgya, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke, teljesítés ideje (kezdő és befejezési dátuma év/hónap/nap részletezettséggel) és helye, a szerződést kötő másik fél, a kapcsolattartó adatai, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.)
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
M2. Azon szakembernek a megnevezése, végzettségének és képzettségének ismertetése, igazolása, akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat valamint a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata csatolandó.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés]
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Referencia: Alkalmatlan az az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, minimum 1800 m2 összalapterületű épület építési és/vagy kivitelezési referenciával. Ajánlatkérő rögzíti, hogy referenciaelőírásnak több szerződéssel is meg lehet felelni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M2. Szakemberek: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. Kormányrendelet szerinti
M2.1.MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel), valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel) rendelkező szakemberrel.
M2.2. M2.1.MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel), valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel) rendelkező szakemberrel.
M2.3. M2.1.MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel), valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel) rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 69. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a Vállalkozói Díj nettó, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított összegének napi 0,25 %-a. A késedelmi kötbér legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a, azaz 60 napi tétel lehet , ezt követően Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás munkarész nettó teljes értéke 10%-ának megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a kötbér alapját képező meghiúsult teljesítéssel érintett Vállalkozó Díj nettó, tartalékkeret nélkül számított összegének 10%-a (egyösszegű kötbér).
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozó Díj 5%-a, a Kbt. 134. § (2), (4) bekezdése szerint. A teljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állni a Szerződés aláírásakor és érvényesnek kell lenni a Szerződés teljes időtartama, azaz a Műszaki átadás-átvétel befejezéséig.
Jelen szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó Jótállási Biztosítékot nyújt Megrendelőnek a Szerződés szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozó Díj 5 %-ának megfelelő összegben, a Kbt. 134. § (3) (4) pontja szerint. A Jótállási Biztosíték teljes összegének érvénybe kell lépnie Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően, és érvényben kell lennie a kivitelezés utó-felülvizsgálatán elrendelt és jegyzőkönyvben rögzített garanciális hibák Vállalkozó részéről történő kijavításáig, rendelkezésre bocsátása a végszámla kiegyenlítésének feltétele. Megrendelő az ezt követő időszakra vonatkozó 2,5% mértékű Jótállási Biztosíték érvényesíthetősége, lehívhatósága érdekében ezen Jótállási Biztosíték érvényességi időtartamát (futamidejét) a sikeres műszaki átadás-átvételtől a jótállási időtartam …. hónap + 1 hónap időtartamban, mindösszesen …. hónapban határozza meg. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a biztosított esemény bekövetkezik, Ajánlatkérő a biztosítékot felszabadítja. A jótállási biztosíték fele (azaz a szerződés tartalékkeret és az ÁFA nélkül számított Vállalkozó Díj 2,5 %-a) a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a műszaki átadás-átvételétől) számított …… hónap elteltével, a fennmaradó másik fele (tehát a szerződés tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozó Díj másik 2,5 %-a) a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a műszaki átadás-átvételétől) számított …. hónap elteltével, illetve mindkét esetben az egyeztetet hibák kijavítását követően szabadítható fel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Vállalkozói Díj kifizetése a Műszaki és Pénzügyi ütemterv szerinti részletekben számla ellenében történik. A számlázás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak mindenben megfelelő számla ellenében teljesít kifizetést, nem felel azért a késedelemért és költségért, amely abból ered, hogy Vállalkozó nem a megfelelő időben, összegről, tartalolommal, vagy egyáltalán nem állít ki számlát. Az összes számlán Vállalkozó köteles feltüntetni a közbeszerzési azonosítószámot, a pályázat számát és megnevezését is. A Ptk. 6: 156. § (2) bekezdése alapján alapján Vállalkozó késedelme Megrendelő késedelmét kizárja.
A Vállalkozó jogosult előlegre vonatkozó írásbeli igénybejelentésre legfeljebb a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – Vállalkozó Díj 30%-ának megfelelő összegű előleg erejéig.
Az előleg fizetését 10%-os mértékig Megrendelő nemt teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától, az e feletti részre, 20%-ra azonban a Kbt. 135 § (9) bekezdés alapján előírja biztosíték nyújtását. A biztosíték nyújtható a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint, és benyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
A Megrendelő az előleget – a nyújtási feltételek szerint és azok teljesítése esetén (ilyennek minősül többek között az előlegről kiállított számviteli bizonylat) – a Vállalkozó részére, összhangban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az az előleg teljes összege, amennyiben annak mértéke nem haladja meg a Vállalkozói díj 20 %-át, a Vállalkozó első részszámlájából kerül levonásra. Amennyiben az előleg mértéke meghaladja a a Vállalkozói díj 20%-át, úgy a Vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összeg az első, míg az e feletti rész a második részszámlából kerül levonásra. Amennyiben az előleg nem került maradéktalanul visszafizetésre (elszámolásra) azt megelőzően, hogy a Szerződés a teljesítést megelőzően bármely okból megszűnt, vagy egy esetleges Vis MaiorVis Major esemény bekövetkeztéig, akkor az előleg teljes vissza nem fizetett összege azonnal esedékessé válik, és azt a Vállalkozó haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül köteles a Megrendelő részére visszafizetni.
A Vállalkozó az előlegszámlán kívül teljesítés arányosan, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. § rendelkezéseire tekintettel - a 6 ütemet tartalmazó Műszaki és Pénzügyi ütemtervek (a Szerződés 4. sz. melléklete) szerint jogosult számla (5 részszámla és 1 végszámla) benyújtására. Az első részszámla (ütem) mértéke a szerződéses ár ÁFA nélküli értékének 25%-a, az előleg és a részszámlák alapján teljesíthető kifizetések (részszámlák) együttes összege a szerződéses ár ÁFA nélküli mértékének 80%-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Folyt.: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés]
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: bontást az EKR automatikusan elvégzi, a bontási jegyzőkönyvet Ajánlatkérő 5 napon belül megküldi az ajánlattevőknek

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5000000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12010422-00208592-00100005
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: a pénzösszeg AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy bizt. szerz. alapján kiállított - k.vállalást tart. kötelezvénnyel
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: L. VI.3.12) További információk: 7) pont; részletesen KD
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot; - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 200.000.000,- Ft/káresemény és legalább 600.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni (bővebben: KD).
5) Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet biztosít (bővebben: KD).
6) A 322/2015. (X.30) Korm. r. 24. § (1) alapján ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be (árazott költségvetési kiírás, műszaki, pénzügyi ütemterv). Az ajánlathoz indikatív jellegű műszaki, pénzügyi ütemtervet, kötelesek becsatolni, amely a megkötésre kerülő szerződés részévé válik a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint. Ajánlatkérő a műszaki ütemterv alapján ellenőrzi a teljesítési határidőre vonatkozó megajánlást.
7) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) - fordított arányosítás; II. A III.1.3. M2. pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) - egyenes arányosítás; III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap) - egyeness arányosítás; L.: bővebben KD.
8) Kérjük a csatolandó fájlokat .pdf, a költségvetéseket .xls fájlformátumban feltölteni!
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10) Eljáró FAKSZ: dr. László Viktor lajstromszám: 00044.
11) A projekt utófinanszírozású.
12) Tájékoztatást adunk, hogy AK a P1-P3, M1-M2 alkalmassági követelményeket minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges