Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10760/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Biatorbágy Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2051 Biatorbágy, Nagy utca, HRSZ.: 452/1-ú ingatlan, Természetben: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 29., 31. és 33. házszámok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61120417
Postai cím: Baross Gábor Utca 2/A
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Anita
Telefon: +36 23310174
E-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu
Fax: +36 23310135
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.biatorbagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.biatorbagy.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530912019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530912019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra új óvoda építése
Hivatkozási szám: EKR000530912019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Biatorbágy, Nagy utca, HRSZ.: 452/1 alatti ingatlanon
tervezett új óvoda építésére és környezetrendezésére vonatkozóan.

1. ELŐZMÉNY
A fenti telekre Biatorbágy Város Önkormányzata egy új, négy csoportos óvodát szeretne építtetni úgy, hogy egy esetleges későbbi bővítés során az épület még további 2 csoport elhelyezését is biztosítani tudja.
A tervezési terület egy nagy közös telket képez 3 db fésűs kialakítású, eredetileg lakóházzal. A telek szomszédságában található az országos védelem alatt álló Szily kastély. Jelenlegi telekosztás szerint a kastély és az óvoda telkei között kialakított az Önkormányzat egy gyalogutat, mely külön helyrajzi számon szerepel.
2. ÉPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁI
2.1. Nagy u. 29. elbontandó épület
Az óvoda telkén lévő, Szily kastéllyal közvetlen határos lakóház és a hozzá tartozó melléképületek (Nagy u. 29.) elbontásra kerülnek. Az elbontandó épület bruttó 185,35 m2. A bontást követően a területen parkolók és gyalogút kiépítését tervezi az Önkormányzat.
2.2. Nagy u. 31. Bábosház
A Nagy utca 31. szám alatti ingatlanon található jelenlegi épületek:
- Parasztház, melyben jelenleg is Bábosház működik. Ezt a funkciót továbbiakban is megtartja az Önkormányzat. A Bábosház épülete bruttó 369,96 m2, mely magába foglalja a hátsó 80,82 m2-es tárolót és a 37,56 m2 alapterületű fedett színt.
- Nyári konyha és ól 39,58 m2,
- Ólak 25,21 m2.
A fenti épületek közül az óvoda építésével egy időben elbontásra kerül a Bábosház mögötti fedett szín (37,56 m2) és az ólak (25,21 m2)
2.3. Nagy u. 33. parasztház
A területen található parasztház pince, földszint elrendezésű, alapterülete összesen bruttó 362,98 m2, mely magába foglalja az épülettel egybeépített melléképületet is. A házhoz csatlakozó hátsó traktus és a fedett szín kerül a jelen projekt kapcsán elbontásra (116, 12 m2)
3. ÓVODA ÉPÜLET ÉS RENDELTETÉSÉNEK LEÍRÁSA
3.1. Tervezési terület
A tervezési terület Biatorbágy településközpontjában helyezkedik el. A szomszédos telken található Biai Református templom helyi védelem alatt áll. Közvetlen környezetére az oldalhatáros beépítés jellemző. A telek összközműves, ÉK-DNY tájolású és a Nagy utcától a kastély hátsó szárnyáig emelkedik.
A tervezési terület több telek összevonása, majd újraosztása után alakult ki, amelyen jelenleg 2 db helyi egyedi védelemmel ellátott parasztház is áll és egy lakóház. A 2 db helyi védelem alatt álló parasztház szintén közösségi funkciót fog ellátni. A harmadik lakóház elbontásra kerül, helyére parkolók, gyalogút építését tervezi az Önkormányzat.
3.2. Megközelíthetőség, parkolás
A tervezett óvoda megközelíthetőségét a Nagy utca és a Levente utca felől is biztosítani kell.
A Nagy utca felől hajtanának be az óvoda kiszolgálását biztosító gépjárművek (ételszállítás, mentő, stb.) valamint a mozgáskorlátozottak számára kialakított parkolót használók.
Az óvoda használatának megkönnyítése érdekében az Önkormányzat a Nagy u. 29. szám alatti lakóházat elbonttatja, és a helyén alakít ki parkolóhelyeket.
A Levente utca felől telken belül egy belső út lesz kialakítva, ami mentén lesznek elhelyezve a szükséges parkolók, kisegítve a szomszédos telken tervezendő iskolai dolgozók parkolását is.

Folytatás a felhívás II.2.4) pontjában
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A műszaki tartalom ésszerűen nem osztható meg, az sem műszakilag sem pénzügyileg nem indokolt, melyre tekintettel ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra új óvoda építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2051 Biatorbágy, Nagy utca, HRSZ.: 452/1-ú ingatlan, Természetben: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 29., 31. és 33. házszámok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felhívás II.1.4. pontjának folytatása:
3.3. Alaprajzi kialakítás
Az épületben jelenleg 4 óvodai csoport kerül elhelyezésre úgy, hogy az épület a későbbiek során további 2 csoport számára bővíthető. A csoportok 24 fősek, minden csoportszobához kialakításra kerül külön öltöző, gyerekmosdó, valamint egy az udvarról nyíló külön Wc is. Fontos szempont volt, hogy a foglalkoztató egységek a földszinten kerüljenek kialakításra, a tetőtérbe csak időszakos használatú, kiszolgáló ill. üzemeltetési funkciók kerüljenek. Az épület különböző funkcionális egységei jól elkülöníthetően kerültek kialakításra, melyeket többcélú közlekedőtér-aula köt össze. A csoportszobák a gyereköltözőkön keresztül, illetve közvetlenül is kapcsolódnak a játszó-és pihenő udvarhoz, mely a telken belül elkülönítetten kerül kialakításra.
Az óvodában egy kisebb méretű tornaterem is helyet kap, ami alkalmas külsős használatra is az óvodai közlekedéstől elválasztott, külön bejárattal.
Az óvoda melegítő konyhával fog üzemelni, az óvodások a csoportszobákban fognak étkezni, a személyzet számára pedig egy személyzeti étkező lesz kialakítva. A melegítő konyhán kívül kialakításra kerül egy külön teakonyha is tárolóval, amely a csoportszobák közelében helyezkedik el, illetve kialakítása lehetővé teszi esetleges közösségi programok szervezése esetén azok kiszolgálását is, valamint a gyümölcsök, zöldségek mosása is itt történik.
Az óvodában sószoba is kialakításra kerül, amely közvetlen bevilágítást kap a közlekedő-aulához kapcsolódó átriumról..
A dolgozói létszám 21 fő, a nemenként kialakított öltöző és vizesblokk az üzemeltetési épületrészben kapott helyet, amely külön bejárattal is rendelkezik.
A közlekedő-aula térhez kapcsolódóan került elhelyezésre a felnőtt mosdó, illetve az akadálymentes mosdó, melyek közös előtéren keresztül megközelíthetőek. A tetőtérbe vezető lépcső alatti térben kerül kialakításra az általános takarítószer tároló.
Hasznos alapterület összesen: 1131,13 m2
Nyertes ajánlattevő feladatai a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben és műszaki dokumentumokban kerülnek részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás hónapokban meghatározott mértéke a kötelező 24 hónapos jótálláson felül (0-24 hónap) 20
2 Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft.) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A pontszám kiosztásának módszere: A KÉ 2016. évi 147. számában, 2016. december 21.napján megjelent útmutató szerint: Ár: Útm. 1. mell. A.1.b) pont ba) pontja szerinti arányosítás; Jótállás: Útm. 1. mell. A.1.b) pont bb) pontja szerinti arányosítás; Környezetvédelmi vállalások: Útm. 2. mell B pont és az 1. mell. A.1.b) pont bb) pontja szerinti arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) - b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint kell a részletes adatokat megadnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági
szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles benyújtani nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. Ajánlattevő ebben
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— számla száma,
— mióta vezeti a számlát,
— a számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom szerint.)
P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje– a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) szerint, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
P/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját
megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben
az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/2-P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelményekés igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdés előírásaira.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett
pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult
elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az
adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt
üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezés) származó nettó árbevétele nem éri el az összesen 340.000.000,- HUF összeget.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezés) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 340 000 000 HUF összeget.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1-P/2. pontokban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P/3. pontokban meghatározott
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles benyújtani nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. Ajánlattevő ebben
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés! Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/ alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét.
A Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8
évben megkezdett, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:
- legalább 800 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezésére (építésére és/vagy felújítására) vonatkozó referenciával (referenciákkal).
Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.

A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Valamely referencia akkor minősül a megadott referenciaidőszakban teljesítettnek, ha a sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. 6:186. § szakasza alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít az előírt határidőre, akkor ajánlatkérőként szerződő Megrendelő jogosult nyertes ajánlattevőként szerződő Vállalkozó felé késedelmi kötbér érvényesítésére. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 1%-a/késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozási díj 20%-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérése esetén ajánlatkérőként szerződő Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevőként szerződő Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul olyan okból, amelyért felelős, továbbá a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a Vállalkozó szerződésszegése miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, illetve azonnali hatályú felmondás esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 25 %-a.
Jótállás: Legalább 24 hónap nyertes ajánlattevő megajánlásától függően. A 24 hónapot el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, 48 hónapot elérő, vagy meghaladó megajánlás esetén ajánlattevő a maximális pontot kapja. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon. A jótállási biztosíték határidőben való rendelkezésére bocsátásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően. A biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjától számított jótállási idő teljes időtartama alatt érvényben kell lennie.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
• 2015. évi CXLIII. törvény
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételére jogosult. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül - történik. Az előleg visszafizetésének ütemezése: az egyes számlákból az adott számlának az Ajánlati Árhoz viszonyított arányának megfelelően kerül levonásra.
Az ajánlatkérő 4 db részszámla és 1 darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbi ütemezés szerint: első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 20%-át meghaladó megvalósult teljesítés esetén. második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 40%-át meghaladó megvalósult teljesítés esetén. harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 60%-át meghaladó megvalósult teljesítés esetén. negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 80%-át meghaladó megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. végszámla kibocsátásának lehetősége a sikeres műszakiátadás-átvételt követően.
A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdései, valamint a 322/
2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§ és 32/B. § irányadók. Jelen beruházás egyes elemei az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. Törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esnek. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés
pénzneme: magyar forint (HUF). Az Áfa a hatályos jogszabályok szerint fizetendő.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt. 35. § (8) bekezdés)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan –
azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben,
ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A karakterkorlátozásra tekintettel a felhívás II.2.13) pontjában kerül kifejtésre.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt.66.§ (2) bek.).
2.) Az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: • folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában, • az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, • a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
3.) Árfolyamok az alkalmasság igazolásával kapcsolatban: Az ajánlatokban szereplő, az alkalmasság megítéléséhez
szükséges minden pénzügyi adatot forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlattétel során a különböző külföldi fizetőeszközök forintra
történő átszámításánál az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
4.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
5.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. A felolvasólapot ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni
6.) Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetést beárazva az ajánlatához csatolni.
7.) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
9.) Faksz: dr. Panácz István; lajstromsz.: 00037
10.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének a jelen felhívás II.2.7. pontjában megjelölt időtartamával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az tervezett időtartam, a szerződés sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja nem lehet későbbi, mint 2020. augusztus 25.
11.) Nyertes köteles a szerződéskötés időpontjára legalább 100.000.000,- Ft/kár és legalább 250.000.000, Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő biztosítását kiegészíteni
12.) Az alkalmasság meghatározott feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges